تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۹ اسفند ۹۴ ساعت ۰۹:۵۱
۹۴ پنج شنبه ۲۰ فروردین

 

حقوق تجارت(۱)

 

۷۱- شرکت سهامی:

الف) به اعتبار قالب، یک شرکت تجاری است حتی اگر موضوع آن تجاری نباشد.

ب) به اعتبار قالب و به اعتبار موضوع یک شرکت تجاری است.

ج) شرکتی است که در آن مسؤولیت سهامداران به نسبت مبلغ اسمی سهام آنهاست.

د) شرکتی است بین دو یا چند شریک برای انجام اعمال تجاری.

۷۲- شرکت سهامی عام با سرمایه اولیه ۱ میلیون تومان قرار است تأسیس گردد. مؤسّسین باید برای تأسیس حداقل ………………. را در بانک بسپارند.

الف) ۲۰۰ هزار تومان                      ب) ۳۵۰ هزار تومان                        ج) ۷۰ هزار تومان                          د) ۶۰ هزار تومان

۷۳- در یک شرکت سهامی عام با سرمایه اولیه ۱۰ میلیون تومان، مؤسّسین ۲ میلیون تومان از سرمایه اولیه را خود تعهد نموده اند و ۱ میلیون تومان آن را نقداً در حساب شرکت در شرف تأسیس سپرده اند، برای آنکه شرکت تأسیس گردد، پذیره نویسان باید:

الف) ۸ میلیون تومان از سرمایه شرکت را تعهد کرده، حداقل ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان آن را نقداً بسپارند.

ب) ۸ میلیون تومان از سرمایه شرکت را تعهد کرده، حداقل ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان آن را نقداً بسپارند.

ج) ۸ میلیون تومان از سرمایه شرکت را تعهد کرده، حداقل ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان آن را نقداً بسپارند.

د) ۹ میلیون تومان از سرمایه شرکت را تعهد کرده، حداقل ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان آن را نقداً بسپارند.

۷۴- انتخاب اولین مدیران در شرکت سهامی خاص:

الف) باید در مجمع عمومی مؤسّس به عمل آید.                                      ب) به اکثریت آراء سهامداران به عمل آید.

ج) به اکثریت عددی سهامداران به عمل آید.                                          د) به اتفاق آراء سهامداران به عمل آید.
۷۵- نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی:

الف) اگر سهام با نام باشد، می تواند منوط به موافقت مجمع عمومی گردد.                     ب) می تواند منوط به موافقت مجمع عمومی گردد.

ج) نمی تواند منوط به موافقت مجمع عمومی گردد.                                  د) در شرکت سهامی خاص، می تواند منوط به موافقت مجمع عمومی گردد.

۷۶- صدور ورقه سهم در شرکت سهامی از چه زمانی مجاز است؟
الف) ثبت شرکت                ب) تصویب اساسنامه                ج) پرداخت تمام مبلغ اسمی سهام                د) پایان پذیره نویسی

۷۷- برای تبدیل سهام با نام به سهام بی نام، باید مراتب ………………. در روزنامه ………………. نشر و به میزان …………………. به سهامداران مهلت داده شود.

الف) یک نوبت- کثیرالانتشار- حداقل ۲ ماه                                           ب) ۳ نوبت- کثیرالانتشار- حداقل ۶ ماه از تاریخ اولین آگهی

ج) یک نوبت- کثیرالانتشار و رسمی- حداقل ۶ ماه                                   د) ۳ نوبت- کثیرالانتشار- حداقل ۶ ماه از تاریخ آخرین آگهی

۷۸- ایجاد سهام ممتاز در کدام شرکت ممکن است؟

الف) فقط در شرکت سهامی عام به موجب اساسنامه یا تصویب مجمع عمومی فوق العاده

ب) فقط در شرکت سهامی عام به موجب اساسنامه

ج) در شرکت سهامی عام و سهامی خاص به موجب اساسنامه یا تصویب مجمع عمومی فوق العاده

د) در شرکت سهامی عام و سهامی خاص به موجب اساسنامه

۷۹- مؤسّسین شرکت سهامی نسبت به اعمالی که برای تأسیس انجام می دهند:

الف) مسؤولیت مشترک و مساوی دارند.                                            ب) مسؤولیت آنها محدود به مبلغی است که از سرمایه شرکت تعهد کرده اند.

ج) مسؤولیت آنها به نسبت مبلغی است که از سرمایه شرکت تعهد کرده اند.   د) مسؤولیت تضامنی دارند.

۸۰- مرجع ثبت شرکت ها برای صدور مجوز پذیره نویسی، چه تکلیفی نسبت به مندرجات اظهارنامه و ضمایم آن دارد؟

الف) مکلف به بررسی صحت اطلاعات آن است.

ب) هر صورت تقاضای هر ذینفعی، صحت اطلاعات را بررسی می کند.

ج) تنها مکلف به احراز هویت مؤسسان است.

د) تنها مکلف به تطبیق مندرجات آنها با قانون است.

۸۱- « الف » سهام خود را از شرکت سهامی عام به « ب » می فروشد، بعد از آن معلوم می شود که تمامی مبلغ اسمی سهام پرداخته نشده است. در این حالت ………………………….

الف) « الف » و « ب » متضامناً مسئول پرداخت مابقی مبلغ اسمی می باشند.

ب) در صورت عدم آگاهی شخص « ب » از این مطلب، « الف » مسئول پرداخت مابقی مبلغ اسمی می باشد.

ج) « ب » مسئول پرداخت مابقی مبلغ اسمی به شرکت است.

د) در هر صورت « الف » مسئول پرداخت مابقی مبلغ اسمی به شرکت است.

۸۲- در مورد آورده غیرنقد در شرکت سهامی کدام گزینه غلط است؟

الف) قانونگذار اجازه نداده است که حین تشکیل شرکت سهامی عام، پذیره نویسان، وجه غیرنقد به عنوان آورده شرکت بیاورند.

ب) در مورد شرکت سهامی خاص، امکان دارد که تمام سرمایه شرکت به صورت غیرنقد باشد.

ج) مؤسسان شرکت سهامی عام می توانند قسمتی از آورده خود را به صورت غیرنقد مشخص کرده باشند.

د) در شرکت سهامی خاص تنها قسمتی از سرمایه می تواند غیرنقد باشد.

۸۳- شرکت سهامی خاص « الف » قصد دارد با انجام اقدامات تبلیغاتی، سهام خود را در بورس اوراق بهادار عرضه کند، این امر ………………………

الف) مطلقاً امکان پذیر نیست.                                             ب) اصولاً امکان پذیر نیست.

ج) فقط به موجب مجوز سازمان بورس امکان پذیر است.             د) بعد از گذشت ۲ سال از تاریخ تأسیس و تصویب مجمع امکان پذیر است.

۸۴- شرکت سهامی خاص اقدام به صدور گواهی نامه موقت دست نویس کرده است به نحوی که اوراق از نظر شکلی با هم متفاوتند. در این صورت :

الف) تنها از نظر متحدالشکل نبودن اوراق قابل خدشه است.

ب) رعایت مقررات متحدالشکل بودن مخصوص ورقه سهم است و نه گواهی نامه موقت سهم، لذا اوراق قانونی است.

ج) چون شرکت سهامی خاص است پس اوراق مذکور قانونی و صحیح است.

د) از نظر متحدالشکل نبودن و چاپی نبودن قابل خدشه است.

۸۵- در مورد نقل و انتقال سهام در شرکت کدام گزینه صحیح است؟

الف) در شرکت سهامی عام نقل و انتقال سهام می تواند مشروط به موافقت مدیران شود ولی اصل قابلیت نقل و انتقال آن قابل سلب نیست.

ب) در شرکت سهامی خاص نقل و انتقال سهام می تواند مشروط به موافقت مدیران شود یا به طور کلی سلب گردد.

ج) در هیچ یک از شرکت های سهامی نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شود.

د) در شرکت سهامی خاص در صورت ذکر در اساسنامه نقل و انتقال سهام می تواند مشروط به موافقت مدیران شود.

 

حقوق تجارت(۲)

 

۷۱- مدت مدیریت مدیران در شرکت سهامی:

الف) تابع اساسنامه است اما اساسنامه نمی تواند مدتی بیش از ۲ سال را مقرر نماید.                             ب) ۲ سال است.

ج) تابع اساسنامه است اما در صورت سکوت اساسنامه ۲ سال است.                                                د) تابع اساسنامه است.

۷۲- اشخاص حقوقی:

الف) می توانند عضو هیأت مدیره و مدیر عامل شرکتهای سهامی گردند.                       ب) نمی توانند عضو هیأت مدیره و مدیر عامل شرکتهای سهامی گردند.

ج) می توانند عضو هیأت مدیره شرکتهای سهامی گردند.                             د) می توانند مدیر عامل شرکتهای سهامی گردند.

 

۷۳- تعداد مدیران عامل در شرکت سهامی:

الف) یک نفر است.                        ب) حداقل یک نفر است.          ج) ۳ نفر است.                        د) در سهامی خاص ۳ نفر و در سهامی عام ۵ نفر است.

۷۴- اگر مدیری در هنگام انتخاب مالک تعداد سهام لازم به عنوان سهام وثیقه نباشد:

الف) باید ظرف مدت ۱ ماه تعداد سهام لازم را تهیه کند در غیر این صورت مستعفی تلقی می گردد.

ب) باید ظرف مدت ۱ ماه تعداد سهام لازم را تهیه کند در غیر این صورت منعزل می باشد.

ج) باید ظرف مدت ۱ ماه تعداد سهام لازم را تهیه کند در غیر این صورت عزل می گردد.

د) منعزل می باشد.
۷۵- اگر یکی از اعضاء هیأت مدیره بدون اجازه هیأت مدیره با شرکت معامله نماید:

الف) اگر مجمع عمومی معامله مزبور را تصویب نکند، باطل است.    ب) اگر مجمع عمومی معامله مزبور را تصویب نکند، قابل ابطال است.

ج) معامله مزبور باطل است.                                                 د) معامله مزبور در صورت عدم تصویب در مجمع عمومی، قابل فسخ است.

۷۶- اعضاء هیأت مدیره شرکت سهامی نسبت به تخلف از اساسنامه شرکت در برابر شرکاء دارای مسؤولیت ………………. می باشند.
الف) مشترک و محدود به مبلغ اسمی سهامی    ب) تضامنی و محدود به مبلغ اسمی سهامی   ج) مشترک و نامحدود     د) تضامنی و نامحدود

۷۷- کدام گزینه صحیح است؟

الف) انتخاب حداقل یک بازرس علی البدل در شرکتهای سهامی الزامی است.   ب) انتخاب حداقل یک بازرس علی البدل در شرکت سهامی عام الزامی است.

ج) انتخاب بازرس علی البدل در شرکتهای سهامی الزامی نیست.                د) انتخاب حداقل ۳ بازرس علی البدل در شرکتهای سهامی الزامی است.

۷۸- مدت مأموریت بازرسان در شرکت سهامی:

الف) تابع اساسنامه است اما نمی تواند بیش از یک سال باشد.                                            ب) ۲ سال است.

ج) تابع اساسنامه است اما در صورت سکوت اساسنامه یک سال است.                                 د) ۱ سال است.

۷۹- در کدام شرکت، وجود بازرس الزامی است؟

الف) سهامی عام                                                                            ب) هم سهامی عام و هم سهامی خاص

ج) سهامی عام، سهامی خاص و با مسؤولیت محدود                                 د) سهام عام و با مسؤولیت محدود و مختلط غیر سهامی.

۸۰- افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص به تجویز …………………. صورت می گیرد.

الف) مجمع عمومی فوق العاده

ب) مجمع عمومی فوق العاده یا اساسنامه

ج) مجمع عمومی فوق العاده، البته در صورتیکه در اساسنامه همه چنین امری مقرر شده باشد.

د) اساسنامه

۸۱- یک شرکت سهامی عام برخلاف مقررات کسانی را که نمی توانند عضو هیئت مدیره باشند را به عنوان مدیران شرکت انتخاب         می کند، این مدیران اقدام به انعقاد معامله ای با شرکت A می نمایند، معامله منعقده در مقابل شرکت A:

۱)صحیح است.                              ۲)غیر نافذ است.                           ۳)باطل است.                               ۴)قابل ابطال است.

۸۲- درصد پاداش اعضای هیئت مدیره در شرکت سهامی عام نباید از ………… سود خالص و در شرکت سهامی خاص نباید از ……………… سود خالص شرکت بیشتر باشد.

۱)۵ درصد – ۱۰ درصد                  ۲)۱۰ درصد – ۵ درصد                  ۳)۵ درصد – ۵ درصد                    ۴)۱۰ درصد – ۱۰ درصد

۸۳- اگر بر اثر اعمال و اقدامات مدیران شرکت سهامی این شرکت ورشکسته گردد مسئولیت آن مدیران ………………… می باشد و در مواردی که مدیران از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت تخلف می ورزند مسئولیت آنان ……………….. می باشد.

۱)تضامنی – تضامنی     ۲)انفرادی یا اشتراکی- تضامنی          ۳)تضامنی – انفرادی یا اشتراکی         ۴)انفرادی یا اشتراکی – انفرادی یا اشتراکی

۸۴- کاهش اجباری سرمایه در شرکت سهامی از طریق ………. صورت می گیرد و کاهش اختیاری سرمایه از طریق ……….. صورت می گیرد.

۱)کاهش تعداد سهام – کاهش مبلغ اسمی سهام                                     ۲)کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام – کاهش بهای اسمی سهام

۳)کاهش مبلغ اسمی سهام – کاهش تعداد سهام                                     ۴)کاهش بهای اسمی سهام – کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام

۸۵- آیا در شرکت سهامی می توان در هنگام افزایش سرمایه مبلغ اسمی سهامی جدید را به صورت غیر نقد تأدیه نمود؟

۱)بله                  ۲)خیر         ۳)در شرکت سهامی خاص می توان چنین کاری کرد.       ۴)در شرکت سهامی عام می توان چنین کاری کرد.

 

حقوق تجارت(۳)

 

۷۱- شرکت سهامی «الف» به حکم دادگاه منحل شده است پس از تعیین دو نفر مدیر تصفیه برای انجام امر تصفیه، یکی از

مدیران تصفیه شرکت ورشکسته می شود در چنین وضعیتی….

الف)ورشکستگی او تأثیری در امر ندارد و باید هر دو تصفیه شرکت را ادامه دهند.

ب)مدیر تصفیه ورشکسته منعزل گشته و مدیر تصفیه باقی مانده اقدام به تصفیه شرکت می کند.

ج)مدیر تصفیه باقی مانده باید مجمع عمومی عادی شرکت را جهت انتخاب جانشین مدیر تصفیه ورشکسته دعوت کند.

د)مدیر تصفیه باقی مانده باید تعیین جانشین مدیر تصفیه ورشکسته را از دادگاه بخواهد.

۷۲- محدود کردن اختیارات مدیر تصفیه در شرکت سهامی….

الف)در حکمی که توسط دادگاه برای انتخاب وی صادر می شود صورت می گیرد.

ب)توسط مجمع عمومی فوق العاده ای که رأی به انحلال شرکت می دهد صورت می گیرد.

ج)بنابر مرجع تعیین مدیر تصفیه بر عهده دادگاه یا مجمع عمومی فوق العاده است

د)قانوناً باطل و کان لم یکن است.

۷۳- طبق قانون بعد از انحلال شرکت سهامی قید چه مواردی به دنبال نام شرکت در اوراق و آگهی های مربوط به شرکت لازم است؟

الف)قید عبارت در حال تصفیه

ب)قید عبارت در حال تصفیه و نشانی شرکت

ج)قید عبارت در حال تصفیه و نام مدیر یا مدیران تصفیه

د)قید عبارت در حال تصفیه و نام مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی شرکت

۷۴- شرکت سهامی «الف» در حال تصفیه می باشد مدیر تصفیه این شرکت برای تحصیل منفعت برای شرکا قصد انعقاد معامله با ثالث را دارد.طبق قانون باید گفت…..

الف)از آنجا که شخصیت حقوقی شرکت تا خاتمه امر تصفیه حفظ می شود مدیر تصفیه حق انعقاد معامله را داراست.

ب)مدیر تصفیه نماینده شرکت در حال تصفیه بوده و حق انعقاد معاملات جدید را برای شرکت دارد.

ج)مدیر تصفیه حق انعقاد معامله را ندارد زیرا شخصیت حقوقی شرکت در این موقعیت ناقص و معامله جدید در جهت اجرای تعهدات است.

د)اگر دادگاه یا مجمع عمومی که تصمیم به انحلال گرفته است اجازه این امر را به مدیر تصفیه داده باشد مجاز است.

۷۵- مدیر تصفیه شرکت سهامی که توسط مجمع عمومی تعیین شده است استعفا داده است. این استعفا….

الف)از تاریخ استعفا موثر خواهد بود.                                                    ب)از تاریخ قبول استعفا توسط مجمع عمومی موثر خواهد بود.

ج)مدیر تصفیه قانوناً حق استعفا از سمت خود را ندارد.                             د)از تاریخ ثبت و آگهی آن طبق قانون موثر خواهد بود.

۷۶- هزینه های تاسیس شرکت ….. تا قبل از تقسیم هرگونه سود مستهلک شود و در صورت افزایش سرمایه اگر سهام جدید که در نتیجه افزایش سرمایه صادر شده به قیمتی بیش از مبلغ اسمی فروخته شود هزینه های افزایش سرمایه را … از محل این اضافه ارزش مستهلک نمود.

الف)باید- می توان                   ب) می توان – باید                       ج) باید – باید                           د) می توان – می توان

۷۷- تصفیه امور شرکت های سهامی:

الف) تابع لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت است.                                          ب) تابع قواعد مربوط به ورشکستگی است.

ج) جز در مورد ورشکستگی تابع لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت است.             د) تابع قانون تجارت است.

 

۷۸- اگر پس از انحلال شرکت سهامی مدیر تصفیه تعیین نشده باشد:

الف) مدیران سابق عهده دار تصفیه می گردند.

ب) هر ذینفع می تواند تعیین مدیر تصفیه را از دادگاه بخواهد.

ج) هر ذینفع می تواند دعوت از مجمع عمومی را جهت تعیین مدیر تصفیه از دادگاه بخواهد.

د) هر ذینفع می تواند دعوت از مجمع عمومی را جهت تعیین مدیر تصفیه از مرجع ثبت شرکتها بخواهد.

۷۹- شخصیت حقوقی شرکت سهامی تا چه زمانی باقی است؟

الف) تا انحلال                                                                                          ب) تا خاتمه تصفیه

ج) تا مهلت مقرر در حکم دادگاه یا تصمیم مجمع عمومی                                      د) تا زمان انتخاب مدیران تصفیه

۸۰- انحلال شرکت سهامی:

الف) باید در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی گردد.                                        ب) باید در روزنامه رسمی آگهی گردد.

ج) باید در روزنامه کثیرالانتشار آگهی گردد.                                                     د) نیاز به آگهی ندارد.

۸۱- انجام کدام عمل از سوی مدیران تصفیه شرکت سهامی نیاز به تصریح این اختیار از سوی مجمع عمومی دارد؟

الف) صلح و سازش دعاوی شرکت                                                                 ب) ارجاع دعاوی شرکت به داوری

ج) ارجاع دعاوی شرکت به داوری یا حل آنها از طریق صلح و سازش                      د) هیچکدام

۸۲- محدود کردن اختیارات مدیران تصفیه شرکتهای سهامی:

الف) در صورت درج در روزنامه رسمی معتبر است.

ب) در صورت درج در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار معتبر است.

ج) در صورتیکه این محدودیت از جانب مجمع عمومی فوق العاده مقرر شود و آگهی گردد معتبر است.

د) باطل است.

۸۳- تعداد مدیران تصفیه در شرکتهای سهامی:

الف) در شرکت سهامی عام حداقل ۵ نفر و در شرکت سهامی خاص حداقل ۳ نفر است.                       ب) حداقل ۳ نفر است.

ج) می تواند ۱ یا چند نفر باشد.                                                                                              د) حداقل ۵ نفر است.

۸۴- معامله مدیر تصفیه با شرکت سهامی که به عنوان مدیر تصفیه آن انتخاب شده است:

الف) منوط است به تصویب مجمع عمومی

ب) منوط است به تصویب هیأت مدیره و مجمع عمومی

ج) منوط است به تجویز دادگاه و تصویب مجمع عمومی

د) باطل است.

۸۵- انتخاب ناظر جهت نظارت بر امر تصفیه:

الف) الزامی است.

ب) به موجب اساسنامه یا تصمیم مجمع عمومی صورت می گیرد.

ج) به موجب تصمیم مجمع عمومی یا حکم دادگاهی که رأی به انحلال می دهد صورت می گیرد.

د) برای دوره های ۱ ساله انجام می شود.

 

حقوق تجارت(۴)

 

 

۷۱- اگر در اسم شرکت با مسؤولیت محدود، عبارت « با مسؤولیت محدود» قید نشود:

الف) شرکت، شرکت تضامنی محسوب می گردد.

ب) شرکاء شرکت در برابر اشخاص ثالث، شریک تضامنی محسوب می گردند.

ج) شرکاء شرکت در برابر اشخاص ثالث، مسؤولیت نامحدود و به نسبت سهم الشرکه خود خواهند داشت.

د) شرکت نسبی محسوب می گردد.

۷۲- تغییر تابعیت کدام شرکت تجاری امکان پذیر است؟

الف) شرکت با مسؤولیت محدود                                                       ب) شرکت تضامنی و نسبی

ج) شرکت با مسؤولیت محدود و سهامی                                              د) در هیچ شرکتی، تغییر تابعیت ممکن نیست.

۷۳- موضوع کدام شرکت تجاری می تواند اعمالی غیر از اعمال تجاری باشد؟

الف) شرکت سهامی و شرکت های مختلط                    ب) شرکت سهامی، شرکت تعاونی و شرکت های مختلط

ج) شرکت سهامی                                                  د) در هیچ شرکت، موضوع شرکت نمی تواند اعمالی غیر از اعمال تجاری باشد.

۷۴- شرکاء شرکت با مسؤولیت محدود نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه غیرنقدی معین شده است:

الف) مسؤولیت محدود به سهم الشرکه دارند.                                        ب) مسؤولیت محدود و نسبی دارند.

ج) مسؤولیت تضامنی دارند.                                                              د) مسؤولیت نامحدود و نسبی دارند.

۷۵- تقویم سهم الشرکه غیرنقدی در شرکت با مسؤولیت محدود به قیمتی بیش از قیمت واقعی:

الف) در حکم کلاهبرداری است.                                                        ب) در حکم جعل و تزویر است.

ج) در حکم اختلاس است.                                                               د) جنبه مجرمانه ندارد و فقط موجب ایجاد مسؤولیت مدنی است.

۷۶- کدام مورد از موجبات انحلال شرکت با مسؤولیت محدود نمی باشد؟
الف) فسخ شرکت                          ب) فوت یکی از شرکاء                   ج) انقضاء مدت شرکت                   د) ورشکستگی

۷۷- در کدام شرکت، لحاظ نمودن سرمایه احتیاطی الزامی است؟

الف) در شرکت هایی که مسؤولیت تمام شرکاء محدود به مبلغ اسمی ایشان است.

ب) در شرکت هایی که تقدیم اندوخته های غیرنقد توسط خود شرکاء انجام می شود.

ج) در شرکت های با مسؤولیت محدود و مختلط

د) در کلیه شرکت های تجاری

۷۸- تشکیل هیأت نظار در کدام شرکت تجاری الزامی است؟

الف) مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی                                                          ب) مختلط سهامی و با مسؤولیت محدود

ج) مختلط غیر سهامی و با مسؤولیت محدود                                                      د) فقط با مسؤولیت محدود

۷۹- هیأت نظار در شرکت تجاری که تشکیل هیأت نظار در آن الزامی است:

الف) می تواند یک یا چند نفر باشد و باید از بین شرکاء انتخاب گردند.         ب) می تواند یک یا چند نفر و از بین شرکاء یا غیر ایشان باشد.

ج) باید حداقل ۳ نفر و از بین شرکاء یا غیر شرکاء باشند.                          د) باید حداقل ۳ نفر و از بین شرکاء باشند.

۸۰- اولین هیأت نظار برای چه مدت انتخاب می گردند:

الف) یک سال                   ب) ۲ سال                                   ج) ۶ ماه                                     د) ۸ ماه

۸۱- مدیر شرکت تضامنی:

الف) می تواند واحد یا متعدد باشد.                                                     ب) می تواند از بین شرکاء یا خارج از ایشان باشد.

ج) مدیریت او محدود به زمان خاصی نیست.                                        د) همه گزینه ها

۸۲- سهم الشرکه غیرنقدی در شرکت تضامنی:

الف) باید توسط کارشناس رسمی تقدیم گردد.        ب) باید به تراضی شرکاء تقویم گردد ولو آنکه بالاتر از قیمت کارشناسی، تراضی نمایند.

ج) پذیرفته نیست.                                          د) می تواند حداکثر ۲۰ % سرمایه شرکت بطور غیرنقدی تأمین گردد.

۸۳- در شرکت تضامنی:

الف) تمام سرمایه شرکت باید مقارن با تشکیل شرکت پرداخت شده باشد.

ب) تمام سرمایه شرکت تا یک سال از تشکیل شرکت پرداخت شده باشد.

ج) حداقل ۲۰ % از سرمایه شرکت باید مقارن تشکیل شرکت پرداخت شده باشد.

د) حداقل ۳۵ % از سرمایه شرکت باید مقارن تشکیل شرکت پرداخت شده باشد.

۸۴- انتقال سهم الشرکه شرکاء در شرکت تضامنی منوط است به:

الف) رضایت تمام شرکاء و تنظیم سند رسمی                                        ب) رضایت اکثریت شرکاء که حداقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند.

ج) رضایت تمام شرکاء، بدون نیاز به تنظیم سند رسمی                            د) رضایت اکثریت شرکاء

۸۵- فسخ شرکت تضامنی در چه صورت ممکن است؟

الف) اگر در اساسنامه قید شده باشد.                                                   ب) اگر بیش از نصف شرکاء تقاضای فسخ نمایند.

ج) اگر در اساسنامه خلاف آن شرط نشده باشد.                                     د) در هیچ صورت ممکن نیست.

 

حقوق تجارت(۵)

 

۷۱- اگر محالٌ علیه برات، با درج عبارت « در صورتیکه اجناس خریداری شده از صادرکننده برات به من تحویل داده شود،

برات را قبول کردم. » آن را امضاء نماید:

الف) این برات قبول شده محسوب می گردد و معلق علیه مزبور باطل است.

ب) این برات قبول شده محسوب می گردد و معلق علیه مزبور فقط در روابط فیمابین محالٌ علیه و صادرکننده برات دارای اثر حقوقی است.

ج) این برات نسبت به دارنده با حسن نیت قبول شده محسوب می گردد.

د) این برات نکول شده محسوب می گردد.

۷۲- صدور برات:

الف) فقط با امضاءکننده امکانپذیر است نه با مهر او.                                ب) ممکن است در وجه شخص معین باشد یا در وجه حامل.

ج) باید روی برگه های چاپی مخصوص صورت گیرد.                               د) باید با درج تاریخ صدور به تمام حروف صورت گیرد.

۷۳- اگر مبلغ برات ۲ بار نوشته شده باشد و دو مبلغ با یکدیگر مساوی نباشند:

الف) مبلغ کمتر ملاک عمل است.                                                      ب) مبلغی که به حروف نوشته شده است ملاک عمل است.

ج) میانگین دو مبلغ ملاک عمل است.                                                 د) این برات باطل است.

۷۴- کدام عبارت صحیح است؟

الف) در برات ممکن است صدور به حواله کرد خود برات دهنده انجام شود.       ب) در برات ممکن است برات دهنده و برات گیر یک شخص باشند.

ج) موضوع برات ممکن است تعهداتی غیرپولی باشد.                                د) هیچ کدام

۷۵- اگر قبولی برات در یک سند جداگانه به عمل آید:

الف) این قبولی به کلی باطل است.

ب) این قبولی صحیح و دارای کلیه آثار خود می باشد.

ج) این قبولی فقط به موجب مقررات مدنی دارای اثر حقوقی می باشد.

د) این قبولی اگر ظرف مدت ۱ سال از تاریخ صدور برات صورت گرفته باشد، صحیح است.

۷۶- اگر شخص ثالثی مبلغ برات را از جانب برات گیری که برات را قبول کرده است بپردازد:
الف) می تواند به برات گیر و صادرکننده برات رجوع کند.

ب) می تواند به برات گیر و صادرکننده برات و ظهرنویسان رجوع کند.

ج) فقط می تواند به برات گیر رجوع کند.

د) در صورتیکه از جانب برات گیر اذن در تأدیه داشته باشد می تواند به او رجوع کند.

۷۷- ظهرنویسی برات:

الف) فقط با امضاء ممکن است و با مهر ممکن نیست.

ب) ممکن است با امضاء یا مهر به عمل آید.

ج) باید با ذکر نام منتقلٌ الیه و تاریخ ظهرنویسی انجام شود.

د) گزینه های الف و ج

۷۸- پس از اعتراض عدم تأدیه، ۳ نفر برای پرداخت وجه برات حاضر شده اند. یک نفر از جانب ظهرنویس اول، شخص دیگر از جانب ظهرنویس دوم و خود محالٌ علیه. پرداخت کدامیک مورد قبول واقع می شود؟

الف) شخصی که از جانب ظهرنویس اول حاضر به پرداخت شده است.              ب) شخصی که از جانب ظهرنویس دوم حاضر به پرداخت شده است.

ج) خود محالٌ علیه                                                                         د) حق انتخاب با دارنده برات است.

۷۹- اگر براتی در آلمان به واسطه معاملاتی که دو ایرانی با یکدیگر داشته اند، صادر شود و برات مزبور در کشور ترکیه در وجه یک ایرانی دیگر ظهرنویسی گردد:

الف) ظهرنویسی باید طبق قوانین ترکیه انجام شود.

ب) ظهرنویسی باید طبق قوانین ایران انجام شود.

ج) ظهرنویسی باید طبق قوانین آلمان انجام شود.

د) شخص ظهرنویس مخیر است که هریک از قوانین ایران (قانون تابعیت) و آلمان (قانون محل صدور سند) را برگزیند.

۸۰- کدام گزینه صحیح است؟

الف) صدور برات و ظهرنویسی آن در وجه حامل ممکن نیست.                  ب) صدور و ظهرنویسی کلیه اسناد تجاری در وجه حامل ممکن است.

ج) صدور و ظهرنویسی چک در وجه حامل ممکن نیست.                          د) صدور و ظهرنویسی سفته در وجه حامل ممکن است.

۸۱- اگر سفته ای در ایران بین دو نفر ایرانی صادر شده باشد و دارنده که در زمان اعتراض عدم تأدیه مقیم کشور آذربایجان است بخواهد خطاب به صادرکننده که مقیم کشور امارات است، اقدام به اعتراض عدم تأدیه نماید، اعتراض عدم تأدیه باید طبق قوانین کدام کشور به عمل آید؟

الف) آذربایجان     ب) امارات         ج) ایران           د) طبق قوانین هر یک از کشورهای آذربایجان یا ایران بنا بر انتخاب دارنده برات.

۸۲- اگر شخص (الف) که محجور است سفته ای را در وجه (ب) صادر کند و (ب) با ظهرنویسی سفته مذکور آن را به (ج) منتقل کند. در زمان سررسید (ج) با عدم پرداخت مواجه می گردد و از این رو اقدام به اقامه دعوی علیه (الف) و (ب) می نماید:

الف) به دلیل حجر صادرکننده، صدور سفته باطل است و (الف) و (ب) محکوم به پرداخت وجه سفته نمی گردند.

ب) صدور سفته صحیح است و (الف) و (ب) محکوم به پرداخت وجه سفته می گردند.

ج) فقط (الف) محکوم به پرداخت وجه سفته می گردد.

د) فقط (ب) محکوم به پرداخت وجه سفته می گردد.

۸۳- اگر شخص (الف) بابت پرداخت ثمن معامله ای چکی در وجه (ب) صادر و (ب) با ظهرنویسی، آن را به (ج) منتقل کند و (ج) با عدم پرداخت مواجه شود، جهت دریافت وجه چک:

الف) فقط می تواند علیه (الف) اقدام کند.

ب) فقط می تواند علیه (ب) اقدام کند.

ج) می تواند علیه (الف) و (ب) اقدام کند.

د) می تواند علیه (الف) و (ب) اقدام کند اما اگر (الف) در مقام دفاع اثبات کند که معامله ای که بابت آن چک صادر شده است فسخ شده است، (الف) از مسؤولیت مبری می گردد.

۸۴- سررسید چک:

الف) ممکن است بی وعده یا به تاریخ معین باشد.

ب) ممکن است بی وعده یا به تاریخ معین باشد یا به وعده یک یا چند روز از رؤیت باشد.

ج) همیشه بی وعده است.

د) ممکن است به تاریخ معین باشد.

۸۵- صدور کدام سند تجاری عمل تجاری است؟

الف) برات                                   ب) برات و سفته                           ج) برات و سفته و چک                   د) چک

 

حقوق تجارت(۶)

 

۷۱- اگر یک شرکت سهامی تشکیل شود و موضوع اصلی فعالیت های شرکت، معاملات راجع به املاک باشد:

الف) فعالیت های شرکت تجاری است و شرکت نیز یک شرکت تجاری محسوب می گردد.

ب) فعالیت های شرکت تبعاً تجاری است و شرکت نیز یک شرکت تجاری محسوب می گردد.

ج) فعالیت های شرکت تجاری محسوب نمی گردد ولی شرکت یک شرکت تجاری محسوب می گردد.

د) شرکت مزبور به دلیل آنکه موضوع آن یک عمل تجاری نیست، باطل است.

۷۲- کدام گزینه مصداق عمل تجاری است؟

الف) خرید اموال منقول به قصد فروش                                     ب) فروش و اجاره دادن اموال منقول

ج) حمل و نقل از راه خشکی                                                             د) گزینه های الف و ج

۷۳- اگر شخصی برای یک مرتبه اقدام به انجام عملیات حراج نماید:

الف) عمل او تجاری است و او نیز تاجر تلقی می گردد.                            ب) عمل او تجاری است ولی او تاجر تلقی نمی گردد.

ج) عمل او تجاری نیست و او نیز تاجر تلقی نمی گردد.                            د) عمل او تجاری نیست ولی او تاجر تلقی می گردد.

۷۴- تاجر شخصی است که:

الف) دارای دفاتر تجاری باشد.                                                          ب) محل اصلی کسب درآمد او، اعمال تجاری باشد.

ج) در قالب بنگاه مبادرت به اعمال تجاری نماید.                                   د) جز اشتغال به اعمال تجاری، اشتغال دیگری نداشته باشد.

۷۵- کدامیک از دفاتر تجاری نیاز به امضاء تاجر تنظیم کننده دارد؟

الف) دفتر روزنامه                          ب) دفتر دارایی                             ج) دفتر روزنامه و دفتر کل              د) دفتر روزنامه، دارایی و کل

۷۶- کدام عبارت صحیح است؟
الف) تعهد دلال، تعهد به نتیجه است و در صورت فسخ معامله مستحق اجرت نیست.

ب) تعهد دلال، تعهد به نتیجه است و در صورت فسخ معامله مستحق اجرت است.

ج) تعهد دلال، تعهد به وسیله است و در صورت فسخ معامله مستحق اجرت نیست.

د) تعهد دلال، تعهد به وسیله است و در صورت فسخ معامله مستحق اجرت است.

۷۷- اگر اشیائی در ضمن معامله به دلال سپرده شود و این اشیاء دچار خسارت گردند:

الف) دلال مسؤول است مگر آنکه ثابت کند که خسارت مستند به او نبوده است.

ب) دلال مسؤول است مگر آنکه بی تقصیری خود را اثبات نماید.

ج) دلال ید امانی ندارد بنابراین مسؤول نیست مگر آنکه ثابت شود خسارت مستند به عمل او است.

د) دلال ید امانی ندارد بنابراین مسؤول نیست مگر آنکه ثابت شود خسارت مستند به تقصیر او است.

۷۸- کدام گزینه صحیح است؟

الف) فوت رئیس تجارتخانه موجب انعزال قائم مقام تجارتی است ولی حجر او، خیر.

ب) حجر رئیس تجارتخانه موجب انعزال قائم مقام تجارتی است ولی فوت او، خیر.

ج) فوت یا حجر رئیس تجارتخانه موجب انعزال قائم مقام تجارتی است.

د) فوت یا حجر رئیس تجارتخانه موجب انعزال قائم مقام تجارتی نیست.

۷۹- اگر چند نفر به عنوان قائم مقام تجارتی منصوب شده باشند:

الف) امضاء هر یک از ایشان به تنهایی، تجارتخانه را ملزم می کند و شرط خلاف آن نیز صحیح نیست.

ب) فقط امضاء تمام ایشان مجتمعاً می تواند تجارتخانه را ملزم کند مگر آنکه خلاف آن اعلام شده باشد.

ج) فقط امضاء اکثریت ایشان می تواند تجارتخانه را ملزم کند مگر آنکه خلاف آن اعلام شده باشد.

د) امضاء هر یک از ایشان به تنهایی، تجارتخانه را ملزم می کند مگر آنکه خلاف آن اعلام شده باشد.

۸۰- کدامیک حق حبس دارند؟

الف) دلال، حق العمل کار                                                                 ب) دلال، حق العمل کار، متصدی حمل و نقل

ج) حق العمل کار، متصدی حمل و نقل                                                            د) دلال، متصدی حمل و نقل

۸۱- اگر کالایی برای حمل به یک متصدی حمل و نقل (الف) سپرده شود و او کالا را از طریق یکی از اشخاصی که با او رابطه استخدامی دارند (ب) حمل نماید و کالا در جریان حمل و نقل تلف گردد:

الف) ارسال کننده برای جبران خسارت می تواند به (الف) رجوع کند بدون آنکه نیاز به اثبات تقصیر او باشد.

ب) ارسال کننده برای جبران خسارت می تواند به (ب) رجوع کند بدون آنکه نیاز به اثبات تقصیر او باشد.

ج) ارسال کننده برای جبران خسارت می تواند به (الف) یا (ب) رجوع کند بدون آنکه نیاز به اثبات تقصیر ایشان باشد.

د) ارسال کننده برای جبران خسارت می تواند به هر یک از (الف) یا (ب) رجوع کند البته در صورتیکه تقصیر ایشان را اثبات نماید.

۸۲- اگر ضمان مؤجل باشد ولی دین اصلی به دلیلی حال شود:

الف) مضمونٌ له می تواند جهت دریافت طلب خود به ضامن رجوع کند ولی ضامن نمی تواند او را به دریافت طلبش الزام کند.

ب) مضمونٌ له می تواند جهت دریافت طلب خود به ضامن رجوع کند و ضامن می تواند او را به دریافت طلبش الزام کند.

ج) مضمونٌ له نمی تواند جهت دریافت طلب خود به ضامن رجوع کند و ضامن نیز نمی تواند او را به دریافت طلبش الزام کند.

د) مضمونٌ له نمی تواند جهت دریافت طلب خود به ضامن رجوع کند ولی ضامن می تواند او را به دریافت طلبش الزام کند.

۸۳- قائم مقام تجارتی:

الف) حق تفویض قائم مقامی به غیر را ندارد اما می تواند برای انجام امور به دیگران وکالت دهد.

ب) حق تفویض قائم مقامی به غیر را دارد و می تواند برای انجام امور به دیگران وکالت دهد.

ج) حق تفویض قائم مقامی به غیر را ندارد و نمی تواند برای انجام امور به دیگران وکالت دهد.

د) حق تفویض قائم مقامی به غیر را دارد ولی نمی تواند برای انجام امور به دیگران وکالت دهد.

۸۴- کدام عبارت صحیح است؟

الف) عضو ناظر و مدیر تصفیه در ضمن حکم ورشکستگی تعیین می گردند.

ب) عضو ناظر و مدیر تصفیه در ضمن حکم ورشکستگی یا ظرف مدت ۵ روز از تاریخ صدور آن تعیین می گردند.

ج) عضو ناظر در ضمن حکم ورشکستگی، و مدیر تصفیه در ضمن حکم ورشکستگی یا ظرف مدت ۵ روز از تاریخ صدور آن تعیین می گردند.

د) مدیر تصفیه در ضمن حکم ورشکستگی، و عضو ناظر در ضمن حکم ورشکستگی یا ظرف مدت ۵ روز از تاریخ صدور آن تعیین می گردند.

۸۵- اگر بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی معلوم شود که تاجر در میزان دارایی و دیون خود تدلیس نموده است:

الف) قرارداد ارفاقی قابل فسخ است این فسخ اثر قهقرایی ندارد.                 ب) قرارداد ارفاقی قابل ابطال است این بطلان اثر قهقرایی ندارد.

ج) قرارداد ارفاقی قابل فسخ است این فسخ اثر قهقرایی دارد.                    د) قرارداد ارفاقی قابل ابطال است این بطلان اثر قهقرایی دارد.

 

حقوق تجارت(۷)

 

۷۱- اگر شخصی اموال خود را به حراج گذارد:

الف) عمل او تجاری است و آن شخص تاجر محسوب می گردد.

ب) عمل او تجاری است اما آن شخص تاجر محسوب نمی گردد چون شغل معمول او حراجی نیست.

ج) عمل او تجاری نیست به دلیل فقدان رکن تصدی و تکرار.

د) عمل او تجاری نیست به دلیل آنکه او اموال خود را به حراج گذاشته است.

۷۲- دفاتر تجاری:

الف) علیه صاحب آن دلیل محسوب می گردند.

ب) فقط در صورتیکه طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، له یا علیه صاحب آن دلیل محسوب می گردند.

ج) در هر صورت له صاحب آن دلیل محسوب می گردند.

د) له یا علیه صاحب آن اماره محسوب می گردند.

۷۳- اگر تاجر قبل از تاریخ توقف معامله ای نماید که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله باشد:

الف) قابل ابطال است مگر آنکه خریدار تفاوت قیمت را بپردازد.

ب) اگر تاجر در انجام معامله قصد اضرار طلبکاران را داشته باشد، معامله باطل است.

ج) در صورت بقاء عین قابل فسخ است.

د) قابل فسخ است.

۷۴- اشخاصی که به نفع تاجر ورشکسته و با علم و اطلاع، بخشی از اموال او را نزد خود نگاه دارند:

الف) به مجازات خیانت در امانت محکوم می گردد.                                ب) به مجازات کلاهبرداری محکوم می گردد.

ج) به مجازات سرقت محکوم می گردد.                                               د) به مجازات ورشکستگی به تقلب محکوم می گردد.

۷۵- در صورت ابطال قرارداد ارفاقی:

الف) دارایی تاجر بین طلبکاران اولیه تقسیم می گردد و اگر چیزی باقی بماند به طلبکاران بعد از قرارداد می رسد.

ب) دارایی تاجر بین طلبکاران ارفاقی تقسیم می گردد و اگر چیزی باقی بماند به طلبکاران بعد از قرارداد می رسد.

ج) دارایی تاجر بین طلبکاران ارفاقی و طلبکاران بعد از قرارداد تقسیم می گردد و اگر چیزی باقی بماند به سایر طلبکاران می رسد.

د) دارایی تاجر بین همه طلبکاران تقسیم می گردد.

۷۶- اگر تاجر ورشکسته، دفاتر تجاری را طبق مقررات قانونی تنظیم نکرده باشد:
الف) به ورشکستگی به تقلب محکوم می گردد.                                      ب) ممکن است به ورشکستگی به تقصیر محکوم گردد.

ج) به ورشکستگی به تقصیر محکوم می گردد.                                        د) به مجازات خیانت در امانت محکوم می گردد.

۷۷- شخصی که دارنده یک چک در وجه حامل می باشد، بدون آنکه ظهر چک مطلبی را درج نماید، آن را امضاء و به دیگری تسلیم     می نماید، در این صورت آن شخص:

الف) ضامن محسوب می گردد.

ب) ظهرنویس محسوب می گردد.

ج) ضامن محسوب می گردد، مگر آنکه بتواند مالکیت سابق خود را بر چک اثبات نماید.

د) ظهرنویس محسوب می گردد، مگر آنکه طرف مقابل بتواند ثابت کند که امضاء او از باب ضمانت بوده است.

۷۸- اگر شخصی مبادرت به اشتغال به یکی از اعمال تجاری بنماید که اشتغال به آن عمل نیاز به کسب مجوزهای مخصوصی داشته باشد و آن شخص اقدام جهت کسب مجوز ننماید:

الف) اعمال او تجاری محسوب می گردد و شخص نیز تاجر است.

ب) اعمال او تجاری محسوب می گردد اما شخص تاجر محسوب نمی گردد.

ج) این اعمال به دلیل فاقد مجوز بودن تجاری محسوب نمی گردند.

د) شخص تاجر نیست اما مسؤولیت های تاجر مانند لزوم تنظیم دفاتر تجاری بر عهده او می باشد.

۷۹- در اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام شرکت …………….. و در اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت ………………. .

الف) مجمع عمومی اجازه افزایش سرمایه را به هیأت مدیره می دهد- مجمع عمومی افزایش سرمایه را تصویب می کند.

ب) مجمع عمومی افزایش سرمایه را تصویب می کند- مجمع عمومی افزایش سرمایه را تصویب می کند.

ج) مجمع عمومی افزایش سرمایه را تصویب می کند- مجمع عمومی اجازه افزایش سرمایه را به هیأت مدیره می دهد.

د) مجمع عمومی اجازه افزایش سرمایه را به هیأت مدیره می دهد- مجمع عمومی اجازه افزایش سرمایه را به هیأت مدیره می دهد.

۸۰- در شرکت های تعاونی:

الف) تمام شرکاء دارای حق رأی مساوی هستند.                                    ب) حداقل تعداد شرکاء در آن ۳ نفر است.

ج) از هر جهت تابع مقررات حاکم بر شرکت های سهامی باشند.                 د) اعضاء فقط باید از اشخاص حقیقی باشند.

۸۱- در شرکت سهامی عام:

الف) فقط مؤسّسین می توانند آورده غیرنقد داشته باشند، البته در صورت تصویب مجمع عمومی مؤسّس.

ب) فقط مؤسّسین می توانند آورده غیرنقد داشته باشند، البته در صورت تصویب هیأت مؤسّسین.

ج) همه سهامداران می توانند آورده غیرنقد داشته باشند، البته در صورت تصویب مجمع عمومی مؤسّس.

د) همه سهامداران می توانند آورده غیرنقد داشته باشند.

۸۲- مدیرعامل شرکت سهامی:

الف) در صورتیکه یک شخص حقوقی باشد باید یک نفر را به عنوان نماینده خود معرفی نماید.

ب) می تواند چند شخص حقیقی یا حقوقی باشد که در این صورت به آن هیأت عامل گوییم.

ج) باید از بین سهامداران همان شرکت سهامی باشد.

د) هیچکدام

۸۳- در کدام شرکت تجاری، تشکیل شرکت منوط به پرداخت تمام آورده های نقدی نیست؟

الف) فقط شرکت های سهامی عام و مختلط سهامی                                 ب) فقط شرکت های سهامی و مختلط سهامی

ج) فقط شرکت های سهامی عام، مختلط سهامی و مختلط غیرسهامی د) در کلیه شرکت ها

۸۴- صدور کدام سند عمل تجاری است؟

الف) ضمانت نامه بانکی                   ب) چک                                     ج) سفته                                      د) قبض انبار

۸۵- در شرکت های سهامی:

الف) مبلغ اسمی هر سهم نباید از ۱۰ هزار ریال بیشتر باشد.

ب) مبلغ اسمی هر سهم نباید از ۱۰ هزار ریال بیشتر باشد، مگر در سهامی خاص.

ج) مبلغ واقعی هر سهم نباید از ۱۰ هزار ریال بیشتر باشد.

د) مبلغ واقعی هر سهم نباید از ۱۰ هزار ریال بیشتر باشد، مگر در سهامی خاص.

 

حقوق تجارت(۸)

 

۷۱- قراردادهای دلالی:

الف) قراردادی جایز است.                                                               ب) قراردادی لازم است.

ج) از طرف آمر جائز و از طرف دلال لازم است.                                    د) لزوم و جواز آن بستگی به موضوع آن دارد.

۷۲- در صورت استعفاء مدیرعامل یک شرکت سهامی:

الف) هیأت مدیره باید ظرف مدت ۱۰ روز مراتب را جهت ثبت و درج در روزنامه رسمی به مرجع ثبت شرکت ها اطلاع دهد.

ب) هیأت مدیره باید ظرف مدت یک هفته مراتب را جهت ثبت و درج در روزنامه رسمی به مرجع ثبت شرکت ها اطلاع دهد.

ج) مدیرعامل مستعفی باید ظرف مدت ۵ روز مراتب را جهت ثبت و درج در روزنامه رسمی به مرجع ثبت شرکت ها اطلاع دهد.

د) استعفاء مدیرعامل نیاز به ثبت و اعلان در روزنامه رسمی ندارد.

۷۳- سرمایه یک شرکت سهامی ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال است. در زمان تأسیس، مؤسّسان ۳۰% آن را تعهد کرده و ۵۰% قسمت تعهد شده را نقداً در حساب شرکت در شرف تأسیس، پرداخت نموده اند. پذیره نویسان باید:

الف) ۰۰۰/۰۰۰/۳۵ ریال سرمایه شرکت را تعهد و حداقل ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال آن را نقداً تأدیه نمایند.

ب) ۰۰۰/۰۰۰/۳۵ ریال سرمایه شرکت را تعهد و حداقل ۰۰۰/۲۵۰/۱۲ ریال آن را نقداً تأدیه نمایند.

ج) ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال سرمایه شرکت را تعهد و حداقل ۰۰۰/۰۰۰/۱۴ ریال آن را نقداً تأدیه نمایند.

د) ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال سرمایه شرکت را تعهد و حداقل ۰۰۰/۲۵۰/۱۲ ریال آن را نقداً تأدیه نمایند.

۷۴- نقل و انتقال سهام بانام بدون ثبت در دفتر ثبت سهام شرکت سهامی:

الف) باطل و کان لم یکن است.                                                                      ب) قابل ابطال از سوی شرکت است.

ج) غیرقابل استناد در برابر شرکت است.                                                         د) قابل فسخ از سوی شرکت است.

۷۵- حق تقدم خرید سهام در شرکت های سهامی:

الف) قائم به شخص است و قابل انتقال نیست.

ب) علی الاصول قابل انتقال است.

ج) فقط قابل انتقال به سهامداران است.

د) قابل انتقال نیست مگر آنکه مجمع عمومی فوق العاده خلاف آن را تصویب نماید.

۷۶- اقدام جهت وصول مبلغ چک از طریق اجرای ثبت :
الف) علیه کلیه مسؤولین چک و به میزان مبلغ چک و کلیه خسارات امکانپذیر است.

ب) علیه صادرکننده و به میزان مبلغ چک امکانپذیر است.

ج) علیه صادرکننده و ضامن او و به میزان مبلغ چک امکانپذیر است.

د) علیه صادرکننده و به میزان مبلغ چک و کلیه خسارات امکانپذیر است.

۷۷- تصمیمات در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده:

الف) به اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر اتخاذ می گردد.

ب) به اکثریت دو سوم آراء حاضر اتخاذ می گردد.

ج) به اکثریت عددی سهامداران که دارای حداقل سه چهارم سرمایه باشند اتخاذ می گردد.

د) به اکثریت عددی حاضرین اتخاذ می گردد.

 

۷۸- مدیرعامل یک شرکت سهامی:

الف) تاجر محسوب می گردد.                                   ب) اگر موضوع شرکت در عداد اعمال تجاری باشد، تاجر محسوب می گردد.

ج) تاجر محسوب نمی گردد.                                     د) در شرکت سهامی خاص تاجر محسوب می گردد.

۷۹- کدام گزینه صحیح است؟

الف) طلبکاران تاجر ورشکسته می توانند ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلان حکم ورشکستگی در همان دادگاه نسبت به آن اعتراض کنند.

ب) طلبکاران تاجر ورشکسته می توانند ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ اعلان حکم ورشکستگی در همان دادگاه نسبت به آن اعتراض کنند.

ج) طلبکاران تاجر ورشکسته می توانند ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلان حکم ورشکستگی در دادگاه تجدیدنظر نسبت به آن اعتراض کنند.

د) طلبکاران تاجر ورشکسته می توانند ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ اعلان حکم ورشکستگی در دادگاه تجدیدنظر نسبت به آن اعتراض کنند.

۸۰- اگر تاجر قبل از توقف، معامله ای مبتنی بر تبانی منعقد نماید:

الف) معامله به حکم دادگاه قابل ابطال است.

ب) معامله مزبور بنا بر درخواست مدیر تصفیه و با صدور حکم از جانب دادگاه قابل ابطال است.

ج) معامله مزبور باطل است.

د) معامله مزبور با نظر هیأت طلبکاران قابل فسخ است.

۸۱- در انتقال سند تجاری، کدام دسته از تضمینات منتقل می گردند؟

الف) فقط تضمینات تعهد پایه صدور سند تجاری                                    ب) فقط تضمینات تعهد براتی

ج) تضمینات تعهد پایه صدور سند تجاری و تعهد براتی                            د) هیچکدام

۸۲- دعوت از سهامداران یک شرکت سهامی برای تشکیل مجمع عمومی:

الف) توسط مدیرعامل صورت می گیرد.                                               ب) توسط رئیس هیأت مدیره صورت می گیرد.

ج) ممکن است توسط بازرسان صورت گیرد.                                         د) توسط مرجع ثبت شرکت ها صورت می گیرد.

۸۳- چکی در وجه (الف) صادر شده است. در حال حاضر پشت چک صرفاً امضاء (الف) بدون هیچ نوشته ای مشاهده می گردد و سند در نزد (ب) می باشد، بنابراین:

الف) (الف) ضامن صادرکننده است و (ب) دارنده چک می باشد.

ب) امضاء (الف) ظهور در انتقال چک دارد و (ب) دارنده چک می باشد.

ج) امضاء (الف) ظهور در وکالت وصول دارد و (ب) دارنده چک می باشد.

د) (الف) دارنده چک است و امضاء او دارای اثری نیست.

۸۴- توقف در تأدیه کدامیک از دیون شرط لازم برای ورشکستگی است؟

الف) توقف در تأدیه دیون ناشی از معاملات تجاری                                 ب) توقف در تأدیه دیون ناشی از معاملات مدنی یا تجاری

ج) توقف در تأدیه دیون پولی ناشی از معاملات تجاری                             د) توقف در تأدیه دیون پولی ناشی از معاملات مدنی یا تجاری

۸۵- صدور حکم ورشکستگی:

الف) موجب انتقال اموال تاجر به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه می گردد.               ب) موجب انتقال اموال تاجر به طلبکاران می گردد.

ج) موجب ممنوعیت تاجر از تصرف در اموال خود می گردد.                         د) موجب ممنوعیت تاجر از تصرف در اموال خود و دیگران می گردد.

 

 

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.9 + 6 ؟