تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۹ اسفند ۹۴ ساعت ۱۰:۱۵
۹۴ پنج شنبه ۲۰ فروردین

 

حقوق اداری(۱)

 

۱۸۶- در امور اداری صلاحیت تفویض شده ………….

الف)اصولاً قابل تفویض به دیگری نیست.

ب)بنابر اهمیت آن می تواند قابل تفویض به دیگری باشد یا نباشد.

ج)در مواردی که در قانون منع نگردیده است، قابل تفویض به دیگری می باشد.

د)بنابر تمایل مقامی که صلاحیت به او تفویض شده قابل تفویض به دیگری می باشد.

۱۸۷- در کنترل سلسله مراتبی کدامیک از موارد زیر امکان انجام را ندارد؟

الف) ابطال                                    ب) اصلاح                                    ج) تعلیق                                     د) جانشینی

۱۸۸- مرجع صدور پروانه ساخت و ساز و نظارت بر آن در روستاها کدام واحد است؟

الف)بخشداری                                ب)دهیاری                                   ج)بنیاد مسکن                              د)استانداری

۱۸۹- بهترین وسیله برای اداره امور عمومی مهم کدامیک می باشد؟

الف) تمرکز اداری                            ب) تمرکز سیاسی                          ج) عدم تمرکز محلی                       د) عدم تمرکز سیاسی

۱۹۰- نظام انتخاب چه تأثیری در عدم تمرکز اداری دارد؟

الف) باعث ایجاد آن می گردد.   ب) موجب تقویت و تشدید آن می گردد.   ج) موجب کمال عدم تمرکز می شود. د) موجب نابودی عدم تمرکز می گردد.

۱۹۱- سبک اداره کشور ایران تا پیش از مشروطیت به شکل ……………….. بود.

الف) تمرکز                                   ب) عدم تمرکز                              ج) تراکم                                      د) عدم تراکم

۱۹۲- اخذ عوارض …………

الف)صرفاً به موجب قانون امکان پذیر است.

ب)توسط شوراهای محلی امکان پذیر است.

ج)به موجب قانون یا مصوبه هیأت دولت به موجب تفویض اختیار مجلس امکان پذیر است.

د)صرفاً به موجب قانون مجلس امکان پذیر است و در برخی موارد شورای نگهبان آن را مغایر با قانون اساسی می داند.

۱۹۳- بخش عشایری تابع کدامیک از واحدهای زیر است؟

الف)فرمانداری و بخشداری                 ب)فرمانداری و دهداری                    ج)دهداری و بخشداری                     د)استانداری و فرمانداری

۱۹۴- ………………… واحد مبدأ تقسیمات کشوری است.

الف) منطقه                                   ب) مکان                                     ج) روستا                                     د) دهستان

۱۹۵- ماهیت حقوقی سازمان بازرسی کل کشور کدامیک از موارد زیر است؟

الف)موسسه عمومی غیردولتی                        ب)نهاد عمومی غیردولتی                 ج)موسسه دولتی                       د)وزارتخانه

۱۹۶- مقام اداری در رابطه با مردم:

الف)خودش را در مقام قانون قرار می دهد.                                              ب)برای مردم حق و تکلیف ایجاد می کند.

ج)وسیله ای برای اعمال حق و تکلیف مردم است.                         د)می تواند با قانونگذاری و تغییر وضع چندان پاسخگو نباشد.

۱۹۷- در رابطه با شرکت های دولتی کدامیک قابلیت اجرا را ندارد؟

الف) اعلام ورشکستگی         ب) نظارت بر اموال و معاملات            ج) اقامه دعوای حقوقی علیه آنها              د) طرح دعوا از جانب آنها

۱۹۸- مؤسسات عمومی جزء کدام دسته از سازمانهای زیر قرار می گیرند؟

الف)سازمانهای متمرکز                     ب)سازمانهای محلی                        ج)سازمانهای دولتی                        د)سازمانهای فنی

۱۹۹- کدامیک از مقامات زیر مقام اداری است و مقام سیاسی نیست؟

الف)وزیر                                      ب)معاون وزیر                               ج)مدیرکل                                   د)مدیرکل و معاون وزیر

۲۰۰- عدم تمرکز چه زمانی به کمال می رسد؟

الف) داشتن شخصیت حقوقی             ب) داشتن نظام انتخاب                    ج) برخورداری از درآمد مالی  د) همه موارد

 

 

حقوق اداری(۲)

 

۱۸۶- هدف اصلی پلیس اداری چیست؟

الف) تأمین نیازمندی های همگانی              ب) صدور و تجویز دستورات          ج) پیگیری جنبه تأمینی در نظم عمومی     د) همه موارد

۱۸۷- ملاک تعیین امر عمومی …………………… است.

الف) قصد قانونگذار                                    ب) نیاز عمومی                 ج) تشخیص هیأت وزیران                            د) درخواست مردم

۱۸۸- مزرعه و مکان در نظام تقسیمات کشوری تابع در محدوده ثبتی یا عرفی کدامیک می باشد؟

الف) دهستان                                ب) بخش                             ج) روستا                                           د) شهر

۱۸۹- محدوده شهر به پیشنهاد شورای اسلامی شهر و تأیید ……………….. تعیین می شود.

الف) فرماندار                    ب) وزارت کشور                    ج) وزارت مسکن و شهرسازی               د) وزارتین کشور، مسکن و شهرسازی

۱۹۰- اولین دیدگاه پیرامون مسؤولیت مدنی دولت کدامیک بوده است؟

الف) پادشاه نمی تواند اشتباه کند.                                                       ب) دولت مسؤولیت مدنی ندارد.

ج) دولت مسؤولیت کیفری ندارد.                                                       د) دولت مسؤول است.

۱۹۱- زمانی می توان زیان را به اداره منسوب دانست که:

الف) رفتار زیانبار کارمند علت مؤثر در وقوع زیان بوده باشد.                     ب) سوء مدیریتی در کار نبوده باشد.

ج) وقوع زیان قابل پیش بینی بوده باشد.                                               د) زیان موجب ضرر به اداره نیز باشد.

۱۹۲- آیا در داخل کشور اجزاء دولت(به مفهوم مجموعه حاکمیت سیاسی) یعنی قوای مجریه، مقننه و قضائیه دارای شخصیت حقوقی مستقل از یکدیگرند؟

الف)بلی

ب)خیر

ج)شخصیت حقوقی مقننه و قضائیه وابسته به شخصیت حقوقی دولت به معنای مجریه است.

د)اجزاء دولت به مفهوم فوق دارای شخصیت حقوقی نیستند.

۱۹۳- منظور از « نقص وسایل اداره » در ماده ۱۱ قانون مسؤولیت مدنی چیست؟

« ماده ۱۱ قانون مسؤولیت مدنی: مسؤولیت مدنی دولت وقتی تحقق دارد که خسارات وارده مستند و مربوط به عمل کارمندان نبوده، بلکه مربوط به نقص وسایل اداره باشد. »

الف) تدابیر و روش های صحیح مدیریت                                              ب) بی نظمی ناشی از انجام بد وظایف اداری کارمندان

ج) بی نظمی ناشی از عدم انجام وظایف اداری کارمندان                           د) بی نظمی ناشی از دیرکرد انجام وظایف اداری کارمندان

۱۹۴- کدامیک بر اساس نظریه خطر در کشور ایران روی داده است؟

الف) مسؤولیت کارفرمایان به علت خسارات وارده به اشخاص ثالث از ناحیه کارگران

ب) مسؤولیت کارفرمایان به علت خسارات ناشی از حوادث کار و بیماری های ناشی از شغل

ج) مسؤولیت ناشی از خسارات وارده به کشاورزان بر اثر منع کشت خشخاش

د) مسؤولیت دولت در اجرای طرحهای عمرانی عمومی

۱۹۵- آیا زیان ها و خسارت ناشی از اعمال حاکمبت قابل جبران است و چه مرجعی برای رسیدگی به شکایات صالح است؟

الف)در هیچ صورت قابل جبران نمی باشد.

ب)چنانچه دولت بخواهد قابل جبران است و در دادگاههای عمومی رسیدگی می شود.

ج)می تواند قابل جبران باشد و در دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود.

د)در برخی موارد قابل جبران است و در هیأت دولت رسیدگی می شود.

۱۹۶- در مواردی که انجام وظایف و مسئولیت های قانونی کارمندان دولت موجب طرح شکایت علیه آنها شود دستگاه اجرایی ………..

الف)موظف است در صورت محکومیت کارمند مسئولیت ناشی از آن را بر عهده بگیرد.

ب)مکلف به ارجاع پرونده آنها به هیأت تخلفات اداری و اعمال تنبیه های مقرر می باشد.

ج)مکلف است به تقاضای کارمندان از طریق کارشناسان حقوقی و یا وکیل از آنها حمایت قضایی نماید.

د)موظف است موارد مشابه را برای اتخاذ تصمیم مناسب به شورای عالی اداری اعلام نماید.

۱۹۷- پلیس اداری مبتنی بر نظریات کدام مکتب است؟

الف) سوسیالیسم                 ب) کمونیسم                                ج) اقتصاد آزاد                             د) پرولتاریسم

۱۹۸- شناختن صفت عام المنفعه برای بنیادها و مؤسّسات خصوصی اصولاً در صلاحیت ……………. است.

الف) مجلس شورای اسلامی       ب) نهاد ریاست جمهوری         ج) کمیسیون تلفیق نظریات قوه مقننه و مجریه                 د) شورای نگهبان

۱۹۹- نظریه مجازی بودن شخصیت حقوقی از کیست؟

الف) ودل                                     ب) والین                                     ج) ساوینی                                  د) گرک

۲۰۰- ……………………. معرف مفهوم خطاست.

الف)قصور و تخلف                         ب)تخلف                                                ج)تقصیر                               د)تقصیر، تخلف و قصور

 

 

حقوق اداری(۳)

 

۱۸۶- مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیریت فضای فرکانس کشورجزء کدام دسته از امور زیر می باشد؟

الف)امور حاکمیتی              ب)امور تصدی                  ج)امور زیربنایی و کلان                   د)امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی

۱۸۷- کدامیک از موارد زیر از ویژگی های امور حاکمیتی نمی باشد؟

الف) تحقق این امور موجب اقتدار و حاکمیت کشور است.

ب) منافع این امور بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده است.

ج) بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود.

د) این دسته از امور می تواند با سیاست های تبعیضی اعمال شود.

۱۸۸- کدامیک جزء امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی نیست؟

الف) تربیت بدنی و ورزش                ب) علوم و تحقیقات                ج) شبکه های انرژی                  د) اطلاعات و ارتباطات عمومی

۱۸۹- کدام مورد از شیوه های برخورد با کارمندان رسمی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می گردد نیست؟

الف) انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرایی دیگر                           ب) اخراج

ج) بازخرید                                                                                               د) مرخصی بدون حقوق برای حداکثر ۵ سال

۱۹۰- ………………. مکلفند مردم را با حقوق و تکالیف خود و تعامل با دستگاههای اجرایی آشنا نمایند.

الف) دستگاههای اجرایی                   ب) دولت                        ج) کارمندان بخش عمومی               د) کارمندان بخش دولتی

۱۹۱- هدف از تعیین سطوح مدیریتی در قانون مدیریت خدمات کشوری چیست؟

الف) افزایش بهره وری                                                                    ب) توجیه اقتصادی سازمانهای دولتی

ج) کوتاه نمودن مراحل انجام کار                                                        د) افزایش نظارت بر سازمانهای دولتی

۱۹۲- طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان پیمانی از حیث بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت،بیکاری و درمان مشمول کدام مقررات می باشند؟

الف)مقررات تأمین اجتماعی        ب)مشابه بیمه کارمندان رسمی        ج)نظام بیمه خاص کارمندان پیمانی       د)مقررات بیمه خدمات درمانی

۱۹۳- حداقل و حداکثر سن استخدام برای استخدام رسمی به جز افراد دارای مدرک دکتری چند سال می باشد؟

الف) ۲۰ سال- ۴۰ سال                   ب) ۲۰ سال- ۴۵ سال                    ج) ۱۸ سال- ۴۰ سال                     د) ۱۸ سال- ۴۵ سال

۱۹۴- آیا قوانین و مقررات گزینش به موجب قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ شده است؟

الف) به صراحت کل قانون گزینش توسط قانون مدیریت فسخ شده است.

ب) به صراحت کلام قانون مدیریت قوانین و مقررات گزینش به قوت خود باقی است.

ج) در مورد استخدام ایثارگران و خانواده های آنان برقرار است.

د) جز در مورد استخدام ایثارگران و خانواده های آنان همچنان قوت اجرایی دارد.

۱۹۵- حداقل چند روز از مرخصی توسط مستخدم قابل ذخیره شدن است؟

الف) ۵ روز                      ب) ۱۰ روز                                 ج) ۳۰ روز                                  د) ۱۵ روز

۱۹۶- ساعت کار کارمندان دولت ………………… است.

الف) ۳۲ ساعت                 ب) ۴۴ ساعت                              ج) ۴۸ ساعت                               د) ۶۰ ساعت

۱۹۷- کدام مورد از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی می باشد؟

الف)سازمان امور مالیاتی          ب)سازمان خصوصی سازی            ج)سازمان ثبت اسناد و املاک کشور               د)دیوان محاسبات کشور

۱۹۸- کدامیک از موارد زیر به موجب قانون مدیریت خدمات کشوری مجازاتشان از قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت نسخ شده است؟

الف) جعل                        ب) کلاهبرداری                ج) اختلاس                      د) اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری

۱۹۹- تصدی بیش از یک پست سازمانی با موافقت قانونی حداکثر برای چند ماه مجاز است؟

الف) ۱ ماه                                   ب) ۳ ماه                                                ج) ۴ ماه                                     د) ۶ ماه

۲۰۰- اصول و مفاد منشور اخلاقی و اداری دستگاه های اجرایی به تصویب کدام مرجع می رسد؟

الف)به پیشنهاد دستگاه اجرایی به تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می رسد.

ب)به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ج)به پیشنهاد معاون رئیس جمهور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

د)به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب معاون رئیس جمهور می رسد.

 

حقوق اداری(۴)

 

۱۸۶- حکم رسمی ………………….. است.

الف) دستور مقامات صلاحیتدار

ب) دستور کتبی مقامات صلاحیتدار وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی در حدود و قوانین

ج) دستور کتبی یا شفاهی وزیر یا بالاترین مقام هر سازمان در حدود مقررات آن وزارتخانه یا سازمان

د) هر دستور کتبی

۱۸۷- مدت مرخصی بدون حقوق از لحاظ بازنشستگی جزء سوابق خدمت محسوب ………………….. .

الف) می شود.                                                                   ب) نخواهد شد.

ج) نمی شود مگر در موارد ادامه تحصیل                                  د) نمی شود مگر در موارد مرخصی به جهت سفر همسر حداکثر برای ۳ سال

۱۸۸- آیا پست سازمانی مستخدمانی که از مرخصی بدون حقوق استفاده می کنند حفظ می شود؟

الف) اداره پست سازمانی مستخدم در مرخصی بدون حقوق را در طول مدت مرخصی حفظ می کند.

ب) اداره پست مستخدم در مرخصی بدون حقوق را به مدت ۶ ماه حفظ می کند.

ج) اداره ملزم به حفظ پست سازمانی مستخدم در حالت مرخصی بدون حقوق نیست.

د) اداره ملزم به حفظ پست مستخدم در مرخصی بدون حقوق به مدت ۳ ماه است.

۱۸۹- رسیدگی به تقصیر و تخلف اداری و یا قصور مستخدمین در انجام وظیفه و تعیین مجازات آنها بر عهده …………………. است.

الف) دادگاه اداری                                                                         ب) دادگاه اداری و متن قانون

ج) دادگاه اداری و اجرای آن با اجرای احکام قضائی است.                                    د) محاکم دادگستری

۱۹۰- وراث قانونی مستخدم متوفی از نظر قانون استخدام کشوری عبارت است از :

الف) همان وراث قانون مدنی                                                             ب) زوج، زوجه، پدر، مادر، فرزندان و نوادگان

ج) زوج، پدر، مادر، فرزندان ذکور                                                       د) زوج، زوجه، پدر و مادر و فرزندان

۱۹۱- توقیف حقوق بازنشستگی یا وظیفه در قبال مطالبات دولت یا محکومیت حقوقی یا عناوین دیگر از این قبیل فقط تا میزان ………………….. حقوق بازنشستگی یا وظیفه جایز است.

الف) یک دوم                               ب) یک سوم                                ج) یک چهارم                               د) یک پنجم

۱۹۲- ترک تابعیت موجب قطع حقوقی بازنشستگی ……………………. و موجب قطع حقوق وظیفه ………………….. .

الف) نخواهد شد- نخواهد شد            ب) خواهد شد- خواهد شد               ج) نخواهد شد- خواهد شد               د) خواهد شد- نخواهد شد

۱۹۳- چه تفاوتی میان اخراج مستخدم و انفصال دائم او می باشد؟

الف) اخراج انفصال موقت است و فقط با حکم محاکم اداری اجرا می گردد.

ب) اخراج فقط از دستگاه متبوع مستخدم و انفصال دائم از همه دستگاههای مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری است.

ج) انفصال دائم فقط از دستگاههای مشمول قانون استخدام کشوری است.

د) تفاوتی میان اخراج و انفصال دائم نیست.

۱۹۴- تعیین مجازات انفصال دائم:

الف) تنها در صلاحیت دادگاه عمومی است.

ب) تنها در صلاحیت هیأت رسیدگی به تخلفات اداری است

ج) هم در صلاحیت دادگاه عمومی و هم در صلاحیت هیأت رسیدگی به تخلفات اداری است.

د) هم در صلاحیت دادگاه عمومی و هم در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

۱۹۵- اگر مستخدم رسمی پیش از بازنشسته شدن بمیرد و مرخصی استحقاقی استفاده نشده داشته باشد در این صورت:

الف) حقوق و فوق العاده وی تا ۲ ماه برای ورثه قابل مطالبه خواهد بود.

ب) وراث وی می توانند تا ۴ ماه حقوق و فوق العاده وی را مطالبه کنند.

ج) وراث می توانند تا ۳ ماه از مرخصی وی استفاده کنند.

د) با فوت مستخدم ادعای چنین حقی از ورثه ساقط می شود.

۱۹۶- آقای اکبری ۸ ماه است که به استخدام وزارت کشور درآمده است. چه میزان مرخصی استحقاقی دارد؟

الف) ۱۰ روز                                                                                ب) ۱۵ روز
ج) ۳۰ روز                                                                                  د) قبل از ۱ سال تمام کار حق استفاده از مرخصی استحقاقی را ندارد.

۱۹۷- منظور از وضعیت معذوریت چیست؟

الف) وضعیت مستخدمی است که از مرخصی بدون حقوق استفاده می کند.

ب) وضعیت مستخدمی است که طبق حکم مقامات صلاحیتدار به علت صدور کیفرخواست از طرف مقامات قضائی تحت پیگرد واقع شده است.

ج) وضعیت مستخدمی است که از مرخصی استعلاجی استفاده می کند.

د) وضعیت مستخدمی است که طبق قانون تصدی شغلی را به عهده نداشته و در انتظار ارجاع خدمت است.

۱۹۸- کدامیک از موارد زیر برای کارمند اداری به موجب حکم دادگاه کیفری امکان وقوع دارد؟

الف) از کار افتادگی                                    ب) آمادگی به خدمت                     ج) انفصال دائم                              د) بازنشستگی

۱۹۹- در جمله زیر چند غلط حقوقی وجود دارد؟

             « مستخدم رسمی که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتاً یا تبعاً به انفصال موقت محکوم شود بعد از اتمام مدت انفصال به خدمت گمارده می شود ولی چنانچه پستی برای وی موجود نباشد به حال آماده به خدمت در می آید. مدت انفصال موقت در هیچ حال جزو سابقه خدمت محسوب نخواهد شد. »

الف) ۱ غلط                                                                                  ب) ۲ غلط

ج) ۳ غلط                                                                                    د) هیچ غلطی در این جمله وجود ندارد.

۲۰۰- نسبت میان قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون استخدام کشوری چگونه است؟

الف)در هر حال، قانون مدیریت خدمات کشوری معتبر است.

ب)در مواردی که در قانون استخدام کشوری حکم تعیین شده باشد، احکام قانون مدیریت خدمات کشوری به نحوی تفسیر می شود که با آن سازگار باشد.

ج)در مواردی که قانون جدید فاقد حکم است، می توان به قانون سابق رجوع کرد.

د)فقط مواردی از قانون استخدام کشوری منسوخ شده است که صراحتاً به نسخ آنها در قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح شده باشد.

 

حقوق اداری(۵)

 

۱۸۶- مقر اصلی دیوان در کجاست؟

الف)تهران                        ب)در تمامی استانهای کشور             ج)در برخی از استانهای کشور                       د)تهران و قم

۱۸۷- حقوق و مزایای مشاورین دیوان که در زمان حاکمیت قانون قبل استخدام شده اند مطابق مقررات ………. پرداخت می گردد.

الف)زمان حاضر                                                                             ب)زمان انتصاب

ج)بنابه صلاحدید رئیس دیوان زمان حاضر یا زمان انتصاب                        د)بنا به صلاحدید رئیس قوه قضائیه زمان حاضر یا زمان انتصاب

۱۸۸- مرجع حل اختلاف در صلاحیت میان شعب دیوان و سایر مراجع قضایی ……………… است.

الف)رئیس قوه قضائیه             ب)رئیس دیوان عدالت اداری             ج)رئیس دیوان عالی کشور                      د)شعب دیوان عالی کشور

۱۸۹- کدامیک از افراد زیر در هیأت مرکزی گزینش عضویت ندارند؟

الف) نماینده رئیس کل دیوان عدالت اداری                                          ب) نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

ج) نماینده وزیر                                                                             د) نماینده هیأت عالی گزینش

۱۹۰- گزینش در چه مواردی بر اساس ضوابط انتخاب اصلح انجام می شود؟

الف) تمام موارد                                                                             ب) در هیچ مورد فقط بر اساس امتیازات کسب شده

ج) در مورد مشاغل حساس و موارد خاص                                             د) فقط در مورد اعزام به مأموریت ثابت خارج از کشور

۱۹۱- ساعات کار خدمت نیمه وقت بانوان حداقل ……………. و حداکثر ………………. است.

الف) یک دوم- یک دوم                  ب) یک دوم- دو سوم                    ج) یک دوم- سه چهارم                  د) دو سوم- سه چهارم

۱۹۲- افرادی که ……………… از ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مستثنی هستند.

الف) به صورت مستقیم و غیرمستقیم از سوی مقام رهبری منصوب شده اند.

ب) از سوی مقام رهبری یا رئیس جمهوری منصوب شده اند.

ج) به صورت مستقیم از سوی مقام رهبری منصوب شده اند.

د) به صورت مستقیم از سوی رئیس جمهور و به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از سوی مقام رهبری منصوب شده اند.

۱۹۳- قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مطابق کدام اصل قانون اساسی است؟

الف) اصل ۱۳۰                 ب) اصل ۱۳۵                              ج) اصل ۱۴۱                   د) اصل ۱۷۰

۱۹۴- محکومیت متخلفان از قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی چیست؟

الف) انفصال دائم از خدمات دولتی                                                      ب) انفصال موقت از یک سال تا دو سال

ج) انفصال موقت از خدمت از ۶ ماه تا یک سال                                      د) پرداخت ۳ برابر مبالغ دریافت شده به عنوان حقوق و مزایا

۱۹۵- نتیجه بازرسی سازمان بازرسی کل کشور از بنیادها به اطلاع چه کسی یا مرجعی می رسد؟

الف) مراتب را به وزیر کشور اطلاع می دهد.                                         ب) به شورای شهر اطلاع می دهد.

ج) به مقام رهبری اطلاع می دهد.                                                       د) به رئیس جمهور اطلاع می دهد.

۱۹۶- مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم خارج از ایران در رابطه با آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری چه میزان است؟

الف)۲۰ روز                                 ب)یک ماه                                   ج)۵۰ روز                                   د)۶۰ روز

۱۹۷- رونوشت دادنامه های دیوان ظرف …….. روز برای ابلاغ به طرفین ارسال می گردد.

الف)۲ روز                                   ب)۳ روز                                                ج)۵ روز                                     د)۷ روز

۱۹۸- مهلت زمان اعاده دادرسی در مورد آراء دیوان عدالت اداری در مصداقی که حکم خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد چه میزان است؟

الف)۱۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی شعبه                                                              ب)۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی شعبه

ج)۱۰ روز از تاریخ حصول سبب اعاده دادرسی                                                   د)۲۰ روز از تاریخ حصول سبب اعاده دادرسی

۱۹۹- هزینه دادرسی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری چه میزان است؟

الف)۰۰۰/۱۰۰ هزار ریال                             ب)۰۰۰/۵۰ ریال                 ج)۰۰۰/۲۰۰ ریال                       د)۰۰۰/۳۰۰ هزار ریال

۲۰۰- تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در قانون دیوان به عهده ………………. است.

الف)شعب دیوان عدالت اداری     ب)شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری      ج)دادگاههای عمومی         د)هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

حقوق اداری(۶)

 

۱۸۶- در تمدید قراردادکارمندان پیمانی چه شرطی وجود ندارد؟

الف)احراز صلاحیت اخلاقی                                                               ب)جلب رضایت مردم و ارباب رجوع

ج)استقرار پست سازمانی کارمندان                                                      د)ارتقاء سطح علمی و تخصصی در زمینه شغل مورد تصدی

۱۸۷- کدامیک از مقامات زیر مجاز به اعمال مجازات انفصال موقت از یک ماه تا یک سال در مورد کارمندان بدون مراجعه به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری می باشد؟

الف)شهردار اصفهان     ب)معاون پشتیبانی وزیر تعاون        ج)رئیس کانون وکلای دادگستری        د)مدیرکل حقوقی سازمان ثبت احوال کشور

۱۸۸- طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان پیمانی، از حیث بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت، بیکاری و درمان مشمول کدام مقررات می باشند؟

الف)مقررات تأمین اجتماعی      ب)مشابه بیمه کارمندان رسمی          ج)نظام بیمه خاص کارمندان پیمانی        د)مقررات بیمه خدمات درمانی

۱۸۹- در رابطه با استخدام پیمانی و استخدام رسمی کدام گزینه صحیح است؟

الف)در نحوه تغییر محل خدمت و شغل کارمند رسمی و پیمانی تفاوتی وجود ندارد.

ب)محل خدمت کارمند پیمانی در پیمان نامه و شغل مورد تصدی توسط دستگاه ذی ربط مشخص می شود.

ج)محل خدمت و شغل کارمند پیمانی در پیمان نامه و در مورد مستخدم رسمی توسط دستگاه اجرایی ذی ربط مشخص می شود.

د)تغییر محل خدمت و شغل کارمند پیمانی بر عهده دستگاه اجرایی است ولی در مورد کارمند رسمی در حکم او مشخص می شود.

۱۹۰- حفظ پست سازمانی مستخدمان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در صورت مأموریت تا چند ماه الزامی است؟

الف) ۶ ماه                       ب) ۱۲ ماه                                  ج) ۱۸ ماه                                   د) ۲۴ ماه

۱۹۱- ترکیب هیأتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری چگونه است؟

الف) هیأت های بدوی از ۲ عضو اصلی و یک عضو علی البدل و هیأتهای تجدیدنظر از ۳ عضو اصلی تشکیل می شود.

ب) هیأت های بدوی از ۳ عضو و هیأتهای تجدیدنظر از ۵ عضو تشکیل می شوند.

ج) هریک از هیأتهای بدوی و تجدیدنظر از ۳ عضو اصلی و یک یا دو عضو علی البدل تشکیل می شوند.

د) هریک از هیأتهای بدوی و تجدیدنظر از ۵ عضو اصلی تشکیل می شوند.

۱۹۲- هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمند مرد را با حداقل چند سال سابقه خدمت می تواند بازنشسته کند؟

الف) ۱۵                                      ب) ۱۸                              ج) ۲۰                                                د) ۲۵

۱۹۳- آیا هیأتهای تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری می توانند مجازات شدیدتری نسبت به آراء هیأتهای بدوی اعمال کنند؟

الف) در صورت تأیید هیأت عالی نظارت بلامانع است.                                              ب) در صورت وجود مستندات جدید بلامانع است.

ج) در صورت وجود مستندات جدید و تأیید هیأت عالی نظارت بلامانع است.                  د) فقط هیأت عالی نظارت چنین حقی دارد.

۱۹۴- در ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری آمده است:

« در موارد تعدد تخلفات کارمند در دستگاههای مختلفی که در آنها اشتغال داشته است آخرین دستگاهی که کارمند به آن منتقل شده است صالح برای رسیدگی به اتهامات انتسابی و اجرای آراء قطعی صادر شده در خصوص وی است. »

منظور از آخرین دستگاه کدام است؟

الف) دستگاه محل مأموریت اول        ب) دستگاه محل مأموریت آخر              ج) دستگاه متبوع وی                د) دستگاه مورد نظر او

۱۹۵- فوت مستخدم متهم:

الف) موجب توقف رسیدگی و صدور رأی نمی گردد.                                  ب) مرور زمان تخلف اداری وی یکسال است.

ج) حالت استخدامی کارمند از زمان فوت به حالت قبلی قابل تسری نیست.          د) مانع ارسال پرونده به مراجع قضایی برای سایر موارد نیست.

۱۹۶- هیأت عالی نظارت به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری از افراد زیر تشکیل می گردد:

الف) رئیس جمهور (رئیس)- رئیس مجلس شورای اسلامی- رئیس قوه قضائیه- رئیس سازمان بازرسی کل کشور

ب) یک نفر نماینده قوه قضائیه- ۳ نفر از نمایندگان وزرا و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور (رئیس)

ج) دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور (رئیس)- یک نفر نماینده قوه قضائیه- ۳ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی

د) دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی- رئیس قوه قضائیه- رئیس سازمان بازرسی کل

۱۹۷- تأخیر ورود تا چند ساعت قابل اغماض است و در مرخصی استحقاقی منظور می گردد؟

الف) تا ۲ ساعت در هر هفته                                     ب) تا ۱۲ ساعت در هر ماه

ج) تا ۲ ساعت در هر ماه                                          د) تا ۲ ساعت در هر ماه ولی در هیچ حالتی در مرخصی استحقاقی منظور نمی گردد.

۱۹۸- تعیین زمان استفاده از مرخصی استحقاقی طبق قانون استخدام کشوری بر عهده کیست؟

الف) رئیس مستخدم                       ب) رئیس کارگزینی                       ج) مستخدم با موافقت رئیس                        د) مستخدم

۱۹۹- در کدامیک از موارد زیر اداره ملزم است با تقاضای مرخصی بدون حقوق مستخدم موافقت نماید؟

الف) مستخدم پس از استفاده از مرخصی استعلاجی به جهت بیماری صعب العلاج قادر به کار نباشد.

ب) مستخدم پس از استفاده از مرخصی استعلاجی به جهت بیماری غیرصعب العلاج قادر به کار نباشد.

ج) مستخدم قصد ادامه تحصیل داشته باشد.

د) مستخدم از کار افتاده باشد.

۲۰۰- در احتساب مرخصی ماه چند روزه است؟

الف) ۳۰ روز                                ب) ۳۱ روز                                ج) ۲۹ روز                          د) بسته به شرایط اداره دارد.

 

حقوق اداری(۷)

 

۲۰۶- تفاوت بین اداره و اشخاص خصوصی در چیست؟

الف) قوانین حاکم بر اعمال آنها          ب) اهداف و وسایل                       ج) سیستم اداره کننده                     د) نهادهای نظارتی

۲۰۷- آقای (الف) به تازگی کسب تابعیت ایرانی نموده است، وی به کدامیک از مناصب ذیل می تواند دست یابد؟

الف) وکالت دادگستری                   ب) عضویت در شورای شهر             ج) معاونت ریاست جمهوری             د) فرمانداری

۲۰۸- واحد اجرای احکام دیوان عدالت زیر نظر ……………….. است.

الف) دیوان عدالت اداری                 ب) رئیس قوه قضائیه               ج) دادسرای عمومی تهران               د) رئیس دیوان عدالت اداری

 

۲۰۹- حفظ پست سازمانی مستخدمی که از مرخصی استعلاجی استفاده می کند حداکثر چه مدتی الزامی است؟

الف) ۴ ماه                       ب) ۶ ماه                                    ج) یک سال                     د) پست سازمانی چنین مستخدمی حفظ نخواهد شد.

۲۱۰- کدامیک جزء ویژگیهای نظامهای حرفه ای نمی باشد؟

الف) داشتن شخصیت حقوقی             ب) سیستم اداره هیات مدیره ای           ج) تبعیت از نظام حقوق خصوصی             د) عضویت اجباری

۲۱۱- وضعیت عادی استخدام، حالت ……………….. است.

الف) اشتغال                                  ب) ماموریت                                ج) آمادگی به خدمت                           د) مرخصی

۲۱۲- نظارت مقامات مرکزی به شوراهای محلی:

الف) نظارت صرفاً سلسه مراتبی است     ب) فقط از طریق وزارت کشور انجام می پذیرد    ج) مطلق می باشد        د) فقط یک نظارت قانونی است.

۲۱۳- مسئولیت اجرای قانون اساسی با …………… است.

الف) رهبری                     ب) ریاست جمهور                         ج) رئیس قوه قضائیه                          د) رئیس مجلس شورای اسلامی

۲۱۴- موثرترین نظارت در جهت ابطال تصمیمات اداری کدام است؟

الف) نظارت محاکم دادگستری                                                                      ب) نظارت شورای نگهبان

ج) نظارت قضائی دیوان عدالت اداری                                                              د) نظارت ریاست مجلس شورای اسلامی

۲۱۵- اعزام کارمندان دستگاههای اجرایی برای طی دوره های آموزشی خارج از کشور که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی می شود در چه حالتی ممنوع است؟

الف) در هر حالتی                                                                                       ب) در صورتی که بیش از ۳ سال به طول انجامد

ج) با هزینه دستگاه مربوطه و استفاده از ماموریت آموزشی                                     د) در هیچ حالتی

۲۱۶- رسیدگی به تخلفات اداری اعضای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری به عهده ……….. است.

الف) هیات عالی نظارت       ب) هیات منصوب از جانب هیات عالی نظارت         ج) دیوان عدالت اداری         د) محاکم عمومی دادگستری

۲۱۷- آقای جمالی مامور در یک شرکت تعاونی است، رسیدگی به تخلفات وی در دوران ماموریت برعهده کدام یک می باشد؟

الف) هیاتهای دستگاه متبوع

ب) هیاتهای دستگاه محل ماموریت

ج) رسیدگی بدوی بر عهده دستگاه متبوع و رسیدگی در مرحله تجدید نظر به عهده دستگاه محل ماموریت

د) رسیدگی بدوی بر عهده دستگاه محل ماموریت و رسیدگی در مرحله تجدید نظر به عهده دستگاه متبوع

۲۱۸- عزل شهردار با رای موافق چه نصابی ار اعضای شورای شهر امکان پذیر است؟

الف) یک دوم                               ب) یک سوم                                ج) دو سوم                                  د) سه چهارم

۲۱۹- به کارگیری مستخدم اداری در ایام تعطیل ………………

الف) اصولاً مجاز است.                                                           ب) تحت هر عنوانی ممنوع است.

ج) در مواقع ضروری امکان پذیر است.                                                     د) در صورت نیاز با پرداخت حق الزحمه یا اضافه کاری مجاز است.

۲۲۰- در کدامیک از حالتهای ذیل دستگاههای اجرائی موظفند مستخدم را راساً بازنشسته نمایند؟

الف) مستخدم با شصت سال سن و سابقه خدمت سی ساله برای مشاغل غیرتخصصی

ب) مستخدم با شصت سال سن و سابقه خدمت سی و پنج ساله برای مشاغل تخصصی

ج) مستخدم با شصت و پنج سال سن و سابقه خدمت سی ساله برای مشاغل تخصصی

د) مستخدم با شصت و پنج سال سن و سابقه خدمت سی و پنج ساله برای مشاغل غیرتخصصی

 

حقوق اداری(۸)

 

۲۰۶- تعیین تعداد وزیران و حدود اختیارات آنها با………………….. است.

الف) رهبری                   ب) مجلس شورای اسلامی                  ج) ریاست جمهوری             د) معاون اول رئیس جمهور

۲۰۷- در رابطه با شورای شهرک کدام گزینه صحیح است؟

الف) شورای شهرک در تمامی شهرک های کشور تشکیل می شود                                       ب) اعضای شورای شهرک انتخابی هستند

ج) امروزه شورای شهرک منحل شده و دیگر تشکیل نمی شوند                                           د) گزینه الف و ب

۲۰۸- کدام یک جزو نظامات پلیسی نمی باشد؟

الف) منع                         ب) مجوز بعدی                            ج) اجازه قبلی                                          د) اعلام قبلی

۲۰۹- وزارتخانه ها در ایران…………….

الف) دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند.                                    ب) دارای شخصیت حقوقی نیستند

ج) به تبع دولت و به همراه آن همگی یک شخصیت حقوقی دارند.       د) بنا به نظر قانون گذار می توانند دارای شخصیت حقوقی باشند یا خیر.

۲۱۰- تغییر یکجانبه مورد معامله تا چه میزانی صحیح است؟

الف) افزایش تا ۲۵%           ب) افزایش یا کاهش تا ۲۵%                        ج) کاهش تا ۲۵%                         د) حداکثر تا ۱۰%

۲۱۱- کدام یک از موارد زیر مصدق یک واقعه یا یک وضع حقوقی است؟

الف) جواز                           ب) گواهی                               ج) احکام استخدامی                                    د) اخطار اداری

۲۱۲- پست های ثابت سازمانی برای کدام دسته از مشاغل ایجاد می شوند؟

الف) مشاغل تصدی گری                                                               ب) مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارند.

ج) مشاغل حاکمیتی غیرمستمر                                                           د) مشاغل تصدی گری و حاکمیتی

۲۱۳- ساعات کار کارمندان دولت در هفته به چه میزان است؟

الف) ۴۴ ساعت                            ب) ۴۵ ساعت                              ج) ۴۶ ساعت                               د) ۴۷ ساعت

۲۱۴- رسیدگی در دیوان عدالت اداری مستلزم تقدیم …   ….است

الف) دادخواست               ب) دادخواست یا درخواست                         ج) درخواست شفاهی                      د) درخواست کتبی

۲۱۵- مرجع اولیه تجدید نظر احکام گزینش ………………. است

الف) ریاست جمهوری                                                                     ب) هیات عالی گزینش

ج) هیات مرکزی گزینش                                                                 د) هسته گزینش صادر کننده رای با حضور دو عضو جدید

۲۱۶- استخدام جدید به جای کارمندان زن نیمه وقت اداری…….

الف) به هر شکلی ممنوع است.          ب) بصورت رسمی ممنوع می باشد        ج) به شکل پیمانی مجاز نیست       د) به هر صورتی مجاز است

۲۱۷- حداقل استفاده از خدمت نیمه وقت بانوان چه میزانی است؟

الف) سه ماه                                 ب) شش ماه                                ج) یک سال                                د) دو سال

۲۱۸- گزینش در چه مواردی بر اساس ضوابط انتخاب اصلح انجام می شود؟

الف) در تمام موارد                                                                                    ب) در هیچ صورتی و فقط براساس امتیازات کسب شده است

ج) در مورد مشاغل حساس و موارد خاص                                            د) فقط در مورد اعزام به ماموریت ثابت خارج از کشور

۲۱۹- کدامیک از شرایط اعضای هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری نیست؟

الف) تأهل                       ب) حداقل ۳۰ سال سن                  ج) تدین به دین اسلام                  د) حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی.

۲۲۰- در رابطه با قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل کدام مورد نادرست است؟

الف) سمت‌های آموزشی در موسسات تحقیقاتی مشمول این قانون نخواهد بود.

ب) افرادی که مستقیماً یا غیرمستقیم از سوی مقام معظم رهبری به سمت‌هایی منصوب می‌شوند تحت شمول این قانون نخواهند بود.

ج) انجام وکالت دادگستری برای کارمندان دولت ممنوع است.

د) شرط مجازات آمر صادرکننده حکم تصدی شغل دوم برای مستخدم اطلاع او است.

 

 

 

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.4 + 3 ؟