تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۹ اسفند ۹۴ ساعت ۱۰:۲۹
۹۴ چهارشنبه ۱۹ فروردین

 

پاسخنامه حقوق مدنی(۱)

 

۱۲۱- گزینه “ب” صحیح است؛ زیرا رکن معنوی احیاء (قصد تملک) مفقود است.

۱۲۲- گزینه “ج” صحیح است؛زیرا مالکیت, عام و حق انتفاع، خاص است.

۱۲۳- گزینه “د” صحیح است؛

۱۲۴- گزینه “د” صحیح است؛

۱۲۵- گزینه “ب” صحیح است؛

۱۲۶- گزینه “ج” صحیح است؛ گزینه «الف» غیرمنقول در اثر عمل انسان است. گزینه «ب» مال پیشاپیش منقول است گزینه «ج» طبق ماده ۱۸ ق.م تابع اموال غیر منقول است.

۱۲۷- گزینه “ج” صحیح است؛ حیازت مباحات عمل حقوقی بوده و ایقاعی است یکطرفه و همچنین باعث ایجاد تملک می شود.

۱۲۸- گزینه “ب” صحیح است؛ ضمانت ، حواله و کفالت از وثیقه های شخصی هستند . گزینه «ب و ج» هر دو وثیقه عینی هستند ولی گزینه «ب» به حکم ماده ۹۴۸ ق.م وثیقه قانونی است اما گزینه «ج» وثیقه قراردادی و رهن است.

۱۲۹- گزینه “الف” صحیح است؛ کلیه دیون منقول است.

۱۳۰- گزینه “الف” صحیح است؛

۱۳۱- گزینه “ب” صحیح است؛

۱۳۲- گزینه “ب” صحیح است؛

۱۳۳- گزینه “ب” صحیح است؛ طبق ماده ۱ قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه و ماده ۷ ق.م

۱۳۴- گزینه “الف” صحیح است؛ طبق ماده ۲۰ ق.م

۱۳۵- گزینه “ب” صحیح است؛

۱۳۶- گزینه “د” صحیح است؛ اموال استفاده شده و اموال غیرمنقول همگی قیمی اند.

۱۳۷- گزینه “د” صحیح است؛ اذن ایجاد حق نمی کند.

۱۳۸- گزینه “ب” صحیح است؛

۱۳۹- گزینه “د” صحیح است؛ طبق ماده ۱ قانون اوقاف

۱۴۰- گزینه “ب” صحیح است؛

 

 

پاسخنامه حقوق مدنی(۲)

 

۱۲۱- گزینه ۱ صحیح است. ایقاع یک طرفه ایقاعی است که اثر حقوقی آن تنها به خود موقع (ایقاع کننده) می رسد.

۱۲۲- گزینه ۴ صحیح است.

۱۲۳- گزینه ۲ صحیح است. زیرا عقد خیاری نوعی از عقد لازم است که در آن شرط خیار شده است.

۱۲۴- گزینه ۳ صحیح است. در قرار دادهای مالی اصل بر تکمیلی بودن و در قرار دادهای غیرمالی اصل بر امری بودن قانون حاکم بر قرار داد است.

۱۲۵- گزینه ۳ صحیح است. فقدان شرایط اساسی صحت معاملات گاهی موجب بطلان و گاهی عدم نفوذ قرارداد می گردد.

۱۲۶- گزینه ۴ صحیح است. زیرا اشتباه در جهت معامله جزء مواردی است که نه موجب بطلان معامله می گردد و نه به مشتبه حق فسخ می دهد.

۱۲۷- گزینه ج صحیح است.              

۱۲۸- گزینه الف صحیح است.

۱۲۹- گزینه ج صحیح است. وقف معلق صحیح است.

۱۳۰- گزینه الف صحیح است. طبق ماده ۱۹۱٫

۱۳۱- گزینه ج صحیح است.

۱۳۲- گزینه الف صحیح است. اجازه یا رد معملات غیر نافذ به ارث هم درعق و هم در عقود اذنی

۱۳۳- گزینه الف صحیح است.

۱۳۴- گزینه ج صحیح است؛ در موارد “الف”، “ب” و “د” بیع موکول به امری شده که در دست طرفین بوده و خارج از اراده ایشان نمی باشد حال آنکه معلق علیه باید امر خارجی باشد اما در پاسخ “ج” بیع ملک موکول به شرطی شده که از جانب بانک محقق می گردد و بانک نسبت به طرفین عقد، ثالث محسوب می شود لذا در اینجا عقد معلق به امری احتمالی و خارجی گردیده است زیرا هر چند درخواست وام را مشتری به عمل می آورد اما موافقت و پرداخت وام در دست بانک است. لازم به ذکر است به نظر عده ای شرط خارجی بودن معلق علیه به این معنا است که معلق علیه خارج از ارکان عقد باشد.

۱۳۵- گزینه “الف” صحیح است؛ اگر شرط نتیجه یکی از ۳ عقد ضمان و نکاح و وقف باشد اگر عقد بهم بخورد این ۳ عقد بهم نمی خورد ولی عقد ضمان استثنائاً در این مورد از بین می رود به دلیل قاعده اقدام.

۱۳۶- گزینه الف صحیح است؛ هر چند در شرط ضمنی و شرط تبانی یا بنایی مورد شرط در عقد ذکر نمی شود و آن دو به هنگام انشای عقد مورد لحاظ و متعلق اراده طرفین قرار می گیرد اما فرقی که بین آن دو (شرط ضمنی و تبانی یا بنایی) وجود دارد این است که شرط بنایی مورد لحاظ خاص طرفین و معهود ایشان است در حالیکه شرط ضمنی معهود در نزد عرف است و به این جهت مورد لحاظ طرفین قرار می گیرد.

۱۳۷- گزینه الف صحیح است؛

۱۳۸- گزینه “د” صحیح است؛ مشروعیت جهت معامله وسیله سازگار کردن قراردادهای خصوصی با اخلاق حسنه و نظم عمومی است نه از ارکان عقد. (اعمال حقوقی دکتر کاتوزیان ص ۵۲)

۱۳۹- گزینه ج صحیح است؛                              ۱۴۰- گزینه د صحیح است؛

 

 

پاسخنامه حقوق مدنی(۳)

 

۱۲۱- گزینه “الف” صحیح است. چون شخص الف تقصیری نداشته و همچنین شخص ب در اثر دفاع مشروع موجب تلف شده.

۱۲۲- گزینه “ب” صحیح است. تقصیر دیگران رافع مسئولیت مطلق غاصب نیست.

۱۲۳- گزینه “ب” صحیح است. طبق ماده ۷ ق.م.م                             ۱۲۴- گزینه ب” صحیح است. طبق ماده ۱۲ ق.م.م

۱۲۵- گزینه “ج” صحیح است. طبق ماده ۳۲۱ ق.م                            ۱۲۶- گزینه ب” صحیح است.

۱۲۷- گزینه د صحیح است؛ برای تحقق ضمان درک ۳ شرط لازم است: ۱٫ انعقاد معامله فضولی ۲٫ گرفتن عوض به وسیله فضول ۳٫ رد معامله به وسیله مالک پس با جمع شدن این ۳ شرط می گوییم بایع فضولی ضامن درک مبیع است.

۱۲۸- گزینه ج صحیح است؛ به استناد ماده ۱۲ قانون مسؤولیت مدنی

۱۲۹- گزینه “د” صحیح است؛ ما دو نوع حق فسخ داریم: ۱٫ حق فسخ عقد جایز و ۲٫ حق فسخ عقد لازم که به حق فسخ عقد لازم خیار گویند.

۱۳۰- گزینه الف صحیح است؛ زیرا در بیع کالی به کالی هم مبیع و هم ثمن هر دو کلی و مؤجل است.

۱۳۱- گزینه ب صحیح است؛ به مجرد وقوع بیع مالکیت عوضین منتقل می شود مگر در صورت شرط خلاف. همچنین تملک تبعیض نشده و پرداخت عوضین نیز حال می باشد ضمان درک نیز در بیع فضولی رد شده ایجاد می شود.

۱۳۲- گزینه د صحیح است؛ یک دستگاه پژو کلی فی الذمه است و بیع آن زمانی صحیح است که اوصاف مبیع (جنس، وصف و مقدار) ذکر شود. ایران خودرو پژوهای مختلفی تولید می کند نمی دانیم مشتری از چه نوع پژویی انتخاب می کند چون معلوم نیست پس باطل است. گزینه “الف” نیز بیع کلی است اما از روی نمونه (تبلیغات تلویزیونی) صورت گرفته و صحیح است زیرا نمونه به منزله ذکر اوصاف کلی است. بیع یک دستگاه پژوی شخصی با شماره موتور معین نیز عین معین بوده و نیازی به ذکر اوصاف آن در بیع نیست. کافی است که علم تفصیلی برای شخص طرفین وجود داشته باشد. گزینه “ج” نیز بیع عینی است که با مشخصات معین در آینده ساخته می شود و صحیح است.

۱۳۳- گزینه ب صحیح است؛                 ۱۳۴- گزینه ب صحیح است؛                 ۱۳۵- گزینه د صحیح است؛

۱۳۶- گزینه الف صحیح است؛               ۱۳۷- گزینه ج صحیح است؛                  ۱۳۸- گزینه الف صحیح است؛

۱۳۹- گزینه الف صحیح است؛               ۱۴۰- گزینه د صحیح است؛

 

 

پاسخنامه حقوق مدنی(۴)

 

۱۲۱- گزینه “د” صحیح است. درخواست تخلیه عین مستأجره به منظور احتیاج شخصی برای شغل فرزند موجر صحیح نمی باشد.

تخلیه عین مستأجره تنها به منظور احتیاج شخص موجر برای کسب یا پیشه یا تجارت ممکن است نه برای شغل فرزند موجر.

۱۲۲- گزینه “ب” صحیح است. تعهد متصدی حمل‌ونقل در مورد سالم به مقصد رسانیدن محموله، تعهد به وسیله است. در حالیکه این امر در قانون تجارت تعهد به نتیجه است.

رک ماده ۵۱۶ ق.م.

۱۲۳- گزینه “د” صحیح است. مزارع به کسی گفته می‌شود که در چارچوب عقد مزارعه زمین را جهت زراعت در مدت معین به طرف دیگر   می دهد به استناد م ۵۱۸ ق.م.

۱۲۴- گزینه “د” صحیح است. به استناد م ۵۲۵ ق.م عقد مزارعه عقدی است لازم، به استناد م ۵۵۰ ق.م مضاربه عقدی است جایز، و هم چنین به استناد م ۵۶۵ ق.م جعاله تعهدی است جایز.

۱۲۵- گزینه “د” صحیح است؛ تملیک منجّز با جعل خیار

به استناد مواد ۴۵۸ و ۴۵۹ ق.م. در بیع شرط تملیک به مجرد وقوع عقد حاصل می شود با این شرط که اگر بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد. بنابراین تملیک، منجّزاً واقع می شود با جعل خیار.

۱۲۶- گزینه “ب” صحیح است؛ اگر زمینی به باغداری داده شود تا در آن درختکاری کند و طرفین در درختان شریک باشند این عقد مغارسه نامیده می شود و صحیح است.

مغارسه با همه شباهتی که با مزارعه دارد زیر این عنوان مطالعه نمی شود زیرا مزارعه ویژه زراعت است و شامل درختکاری نمی گردد(ماده ۵۱۸ قانون مدنی) مغارسه را با مساقات نیز نباید مخلوط کرد زیرا مساقات بین صاحب درخت و عامل منعقد می شود. همچنین شرکت در ثمره درختان بوجود می آید نه در اصل آنها.

۱۲۷- گزینه “ب” صحیح است؛

اگر چه طبق ماده ۴۵۹ ق.م. در بیع شرط به مجرد عقد، مبیع ملک مشتری می شود، اما مالکیت مشتری نسبت به مبیع متزلزل است بنابراین در مدت خیار مشتری نمی تواند آن را به دیگری منتقل نماید این انتقال مانع از اِعمال خیار بوسیله بایع نخواهد بود و در صورتیکه بایع با اِعمال خیار معامله را فسخ نماید وضعیت مبیع به حالت قبل از عقد بر می گردد. به عبارت دیگر چنین انتقالی در حکم تلف مبیع نیست و اصل مبیع باید به بایع مسترد شود زیرا معامله دوم بر خلاف نصّ ماده ۴۶۰ ق.م. است.

۱۲۸- گزینه “د” صحیح است؛ حکم تلف مبیع بعد از قبض در زمان خیار شرط، حیوان و مجلس در عقد معاوضه راه ندارد.

عقد معاوضه یک عقد معوض بوده که تابع قواعد عمومی قراردادهاست. ضمان معاوضی، ضمان درک و حق حبس نیز از جمله قواعد عمومی بوده که در اکثر عقود معوض جاری هستند اما حکم تلف مبیع بعد از قبض در زمان خیار مختص مشتری طبق ماده ۴۵۳ ق.م. که ضمان تلف را بر عهده بایع قرار داده و از آنجاییکه این امر بسیار استثنایی است فقط در عقد بیع و فقط در مورد مبیع جاری می گردد.

۱۲۹- گزینه “الف” صحیح است؛

به استناد ماده ۴۷۸ ق.م. توجه کنید اگر عین مستأجره معیوب باشد، مستأجر فقط حق فسخ دارد و نمی تواند مطالبه ارش و یا تقلیل نسبی مال الاجاره کند. اصولاً وقتی مورد عقد معیوب باشد صاحب مال یا می تواند عقد را فسخ کند یا ارش بگیرد، استثنائاً در مواد ۴۷۸ و ۴۲۹ ق.م. در مورد مال معیوب فقط یک راه پیش بینی شده طبق بندهای سه گانه ماده ۴۲۹ ق.م. صاحب مال فقط حق اخذ ارش داشته و حق فسخ ندارد و طبق ماده ۴۷۸ ق.م. مستأجر مال معیوب فقط حق فسخ دارد بدون حق اخذ ارش.

۱۳۰- گزینه “ج” صحیح است؛ هرگاه عین مستأجره به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده باشد؛

در صورتی اجاره باطل می شود که نتوان رفع عیب نمود یعنی عیب زمانی موجب از بین رفتن اجاره می شود که مستقر گردد و استقرار عیب منوط به شرط عدم امکان رفع عیب است در صورتیکه اگر عین مستأجره تلف می شد بلافاصله عقد اجاره منفسخ می گردید چون اصلاً امکان بازگشت به شرایط اولیه نبود و مال تلف شده است اما در معیوب شدن این قید وجود دارد که اگر امکان رفع عیب نباشد اجاره باطل می شود.

۱۳۱- گزینه “الف” صحیح است؛     ۱۳۲- گزینه “الف” صحیح است؛     ۱۳۳- گزینه “د” صحیح است؛

۱۳۴- گزینه “د” صحیح است؛         ۱۳۵- گزینه “ج” صحیح است؛       ۱۳۶- گزینه “الف” صحیح است؛

۱۳۷- گزینه “الف” صحیح است؛    ۱۳۸- گزینه “ب” صحیح است؛

۱۳۹- گزینه “د” صحیح است؛ به استناد بند ۷ ماده ۱۴ ق.ر.م.م.۵۶٫            ۱۴۰- گزینه “د” صحیح است؛

 

 

پاسخنامه حقوق مدنی(۵)

 

۱۲۱- گزینه ۴ صحیح است.                       ۱۲۲- گزینه ۳ صحیح است. به استناد مواد ۶۲۶ و ۶۲۷ ق.م

۱۲۳- گزینه ۱ صحیح است.                       ۱۲۴- گزینه ۲ صحیح است.                      ۱۲۵- گزینه ۴ صحیح است.

۱۲۶- گزینه ۴ صحیح است.

۱۲۷- گزینه ۴ صحیح است. زیرا در این سؤال: گزینه ۱ به این علت که عاریه عقدی جایز اذنی است و نه همچون عقد هبه (جایز تملیکی). در گزینه ۲ مستعیر در عاریه طلا و نقره نیز ید ضمانی دارد. در گزینه ۳ نیز اباحه انتفاع از ایقاعات دو طرفه است.

۱۲۸- گزینه ۴ صحیح است. به استناد مفهوم مخالف ماده ۶۵۱ ق.م

۱۲۹- گزینه ۳ صحیح است.                       ۱۳۰- گزینه ۴ صحیح است.                     

۱۳۱- گزینه ۲ صحیح است.                         ۱۳۲- گزینه ۳ صحیح است؛ به استناد ماده ۶۹۰ ق.م.                                                ۱۳۳- گزینه ۳ صحیح است.                            ۱۳۴- گزینه ۱ صحیح است.                

۱۳۵- گزینه ۱ صحیح است.                           ۱۳۶- گزینه ۱ صحیح است.

۱۳۷- گزینه ۱ صحیح است. به استناد م ۶۴۳ ق.م                  ۱۳۸- گزینه ۱ صحیح است. به استناد م ۶۶۴ ق.م

۱۳۹- گزینه ۱ صحیح است. به استناد م ۶۸۳ ق.م                  ۱۴۰- گزینه ۱ صحیح است. به استناد م ۶۴۸ ق.م

 

پاسخنامه حقوق مدنی(۶)

 

۱۲۱- گزینه ۱ . طبق حاشیه ۶ ماده ۸۰۸                           ۱۲۲- گزینه ۳

۱۲۳- گزینه ۴٫ طبق حاشیه ۳ ماده ۸۷۳                            ۱۲۴- گزینه ۳ . طبق حاشیه ۱ ماده ۸۸۱ و حاشیه ۵ ماده ۸۸۰

۱۲۵- گزینه ۴ .طبق ماده ۸۸۱ ق.م                                                ۱۲۶- گزینه ۴ . طبق ماده ۹۱۴ ق.م

۱۲۷- گزینه ۱ . طبق حاشیه ۲ ماده ۸۴۳ ق.م                       ۱۲۸- گزینه ۱ . طبق ماده ۸۳۰ ق.م

۱۲۹- گزینه ۳ . طبق ماده ۸۱۴ ق.م                                   ۱۳۰- گزینه الف صحیح است؛

۱۳۱- گزینه د صحیح است؛ رک به عقود معین جلد سوم عطایا شماره ۲۸۸

۱۳۲- گزینه ب صحیح است؛                                         ۱۳۳- گزینه ج صحیح است؛

۱۳۴- گزینه ج صحیح است؛                                          ۱۳۵- گزینه الف صحیح است؛

۱۳۶- گزینه ج صحیح است؛ به استناد ماده ۱۰۸۲ ق.م.        ۱۳۷- گزینه ب صحیح است؛                

۱۳۸- گزینه د صحیح است؛                                      ۱۳۹- گزینه ب صحیح است؛    

۱۴۰- گزینه ب صحیح است؛

 

 

پاسخنامه حقوق مدنی(۷)

 

۱۴۱- گزینه د صحیح است؛      ۱۴۲- گزینه ج صحیح است؛.     ۱۴۳- گزینه د صحیح است؛

۱۴۴- گزینه الف صحیح است؛   ۱۴۵- گزینه ج صحیح است؛      ۱۴۶- گزینه ج صحیح است؛

۱۴۷- گزینه الف صحیح است؛   ۱۴۸- گزینه ج صحیح است؛      ۱۴۹- گزینه ج صحیح است؛

۱۵۰- گزینه ب صحیح است؛     ۱۵۱- گزینه ج صحیح است؛      ۱۵۲- گزینه ج صحیح است؛

۱۵۳- گزینه الف صحیح است؛   ۱۵۴- گزینه د صحیح است؛      ۱۵۵- گزینه ب صحیح است؛

۱۵۶- گزینه ب صحیح است؛     ۱۵۷- گزینه ج صحیح است؛      ۱۵۸- گزینه ج صحیح است؛

۱۵۹- گزینه ج صحیح است؛      ۱۶۰- گزینه الف صحیح است؛

 

 

پاسخنامه حقوق مدنی(۸)

 

۱۴۱- گزینه “ج” صحیح است؛        ۱۴۲- گزینه “د” صحیح است؛         ۱۴۳- گزینه “الف” صحیح است؛

۱۴۴- گزینه “ب” صحیح است؛       ۱۴۵- گزینه “الف” صحیح است؛      ۱۴۶- گزینه “الف” صحیح است؛

۱۴۷- گزینه “ب” صحیح است؛       ۱۴۸- گزینه “ج” صحیح است؛        ۱۴۹- گزینه “ج” صحیح است؛

۱۵۰- گزینه “د” صحیح است؛         ۱۵۱- گزینه “ج” صحیح است؛        ۱۵۲- گزینه “ب” صحیح است؛

۱۵۳- گزینه “الف” صحیح است؛      ۱۵۴- گزینه “ج” صحیح است؛        ۱۵۵- گزینه “د” صحیح است؛

۱۵۶- گزینه “الف” صحیح است؛      ۱۵۷- گزینه “الف” صحیح است؛      ۱۵۸- گزینه “ب” صحیح است؛

۱۵۹- گزینه “ج” صحیح است؛        ۱۶۰- گزینه “د” صحیح است؛

 

 

 

 

 

 

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.4 - 10 ؟