تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۹ اسفند ۹۴ ساعت ۱۱:۲۵
۹۴ چهارشنبه ۱۹ فروردین

حقوق مدنی(۱)

 

۱۲۱- طبق ماده ۱۴۳ قانون مدنی اگر افراد قبیله ای برای اقامت چند هفته خود زمینی را مسطح و آباد سازند و وسایل تصرف در

آب مباحی را فراهم سازند …………….

الف) مالک آن زمین و آب خواهند شد.

ب) مالک آن زمین و آب نخواهند شد.

ج) مالک زمین خواهند شد ولی مالک چون رکن مادی احیا در مورد آب مباح فراهم نشده مالک آب نخواهند شد.

د) مالک آب خواهند شد ولی مالک زمین نخواهند شد.

 

۱۲۲- کدام گزینه از نظر منطقی رابطه بین مالکیت و حق انتفاع را بیان می دارد؟

الف) تساوی                      ب) عموم و خصوص من وجه             ج) عموم و خصوص مطلق                             د) تباین

۱۲۳- کدامیک از گزینه های زیر بیانگر اثر عقد وقف می باشد؟

الف) تملیک                      ب) تعهد                                     ج) اذن                                        د) فک ملک

۱۲۴- حق انتفاع از نظر مدت تقسیم می شود به:

الف) عمری- رقبی              ب) عمری- رقبی- سکنی        ج) عمری- رقبی- سکنی- حبس مطلق             د) عمری- رقبی- حبس مطلق

۱۲۵- کدامیک از گزینه های زیر در رابطه با تصرف صحیح می باشد؟

الف) تصرفی که ثابت نشود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی بوده معتبر نخواهد بود.

ب) تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.

ج) گزینه های الف و ب

د) هیچکدام

۱۲۶- کدامیک از موارد ذیل ” غیر منقول تبعی” هستند؟

الف) سکوی نفتی منصوب در دریای سرزمینی یک دولت ساحلی.                  ب) میوه های چیده نشده یک باغ در فرض توافق بر چیده شدن.

ج) حق شفعه شریک در زمین مشاعی یک آپارتمان.                                  د) همه موارد

۱۲۷- حیازت مباحات ………………..

الف) عمل حقوقی است زیرا باعث تملک و تعهد می شود.                                        ب) ایقاع دو طرفه است.

ج) ایقاعی است که موجب تملک می شود.                                                          د) ایقاعی است مشروط به شروع در احیاء.

۱۲۸- کدام یک از موارد ذیل وثیقه عینی تبعی قانونی و قهری هستند؟

الف) ضمانت ضامن در مورد مدیون ورشکسته                  ب) میراث زوجه                 ج) ملک در رهن بانک                د) موارد ب و ج

۱۲۹- اموال مذکور در کدام گزینه در حکم منقول است؟

الف) سهام شرکتها، مال الاجاره یک باب خانه و ثمن یک دستگاه اتومبیل                    ب) اشجار، نهال و قلمه که بریده و کنده نشده است.

ج) حق انتفاع و ارتفاق نسبت به مال دیگری                                                        د) تراکتور، دستگاه رایانه و موتور آب

۱۳۰- کدامیک از گزینه های زیر جزو ارتفاق های منفی می باشد؟

الف) حق حریم اموال و قنوات ب) حق داشتن در و پنجره                   ج) حق عبور                             د) حق مجری

۱۳۱- طبق قانون مدنی وقف:

الف) شخصیت حقوقی دارد.   ب) مالک خاص ندارد.          ج) به ملکیت موقوف علیهم در می آید.           د) همه موارد.

۱۳۲- کدامیک از تعاریف زیر در تعریف اصطلاح « لقطه » صحیح می باشد؟

الف) مالی است که بدون متصرف یافت شود.                      ب) مالی است مملوک که بدون متصرف یافت شود.

ج) حیوان گمشده ای که در نزدیک چراگاه یافت شود.          د) حیوان گمشده ای که متمکن از دفاع از خود در مقابل حیوانات درنده باشد.

۱۳۳- در قضایای زیر طبق حقوق ایران کدام قانون صالح است؟ طلاق زن و شوهر آلمانی شیعه ی مقیم ایران، طلاق زن و شوهر ایرانی مقیم مالزی، طلاق زوجین ایرانی که زن شیعه و مرد پیرو مذهب شافعی باشد.

الف) قانون آلمان، قانون ایران، قانون ایران                                       ب) قانون آلمان، قانون ایران، قانون مذهب زوج

ج) قانون مذهب شیعه، قانون مالزی،قانون ایران                                 د) قانون مذهب شیعه، قانون ایران، قانون مذهب زوج

۱۳۴- دعاوی زیر به ترتیب منقولند یا غیر منقول؟

دعوای خسارت علیه شخصی که مجسمه ی منصوب در بنایی را تخریب کرده، دعوای اجرت المثل علیه کسی که منزل دیگری را غصب کرده، دعوای اجاره بهای یک زمین زراعی در صورتی که اجاره بها عبارت باشد از تملیک یه قطعه زمین کوچک.

الف) منقول، غیر منقول، غیر منقول                                             ب) منقول، غیر منقول، منقول

ج) غیر منقول، منقول، غیر منقول                                               د) غیر منقول، غیر منقول، منقول

 

۱۳۵- در این دو مسئله حق شخص « الف » و دعوای او علیه شخص « ب » به چه صورت است؟

اول: « الف » به موجب سند رسمی منزلی از « ب » می خرد اما « ب » پس از گذشت موعد منزل را تحویل نمی دهد.

دوم : به موجب قولنامه مقرر می شود که « ب » منزل خود را به « الف » بفروشد اما در سررسید از فروش امتناع می کند.

الف) عینی، منقول – دینی منقول                                               ب) عینی، غیر منقول – دینی، غیر منقول

ج) دینی، غیر منقول – عینی، غیر منقول                                       د) عینی، غیر منقول – عینی، منقول

۱۳۶- این اموال به ترتیب مثلی اند یا قیمی؟

اتومبیل کارکرده، اتومبیل نو که کارخانه به سفارش مشتری تهیه کرده باشد، واحدهای یک مجتمع مسکونی که از لحاظ معماری و طراحی و مساحت با هم برابر باشند، برنج تولید شده در یک مزرعه ی بخصوص.

الف) مثلی، قیمی، مثلی، قیمی                 ب) قیمی، مثلی، قیمی، قیمی            ج) مثلی، مثلی، مثلی، قیمی           د) قیمی، قیمی، قیمی، مثلی

۱۳۷- اگر مالک به همسایه اذن در گذاشتن سرتیر بدهد و حق رجوع از اذن را به وجه ملزمی از خود سلب کند و همسایه بعداً سرتیر را بردارد اما مجدداً مایل به گذاشتن سرتیر جدید باشد، حکم قضیه چیست؟

الف) می تواند زیرا برای وی حق ارتفاق ایجاد شده است.                         ب) می تواند زیرا مالک حق رجوع را از خود سلب کرده است.

ج) نمی تواند زیرا از حدود اذن تجاوز کرده است.                                   د) نمی تواند زیرا برای گذاشتن سرتیر جدید اذن جدید لازم است.

۱۳۸- وقف به قصد فرار از دین چه وضعیتی دارد؟

الف) باطل است   ب) غیر نافذ است   ج) در مقابل طلبکاران غیر قابل استناد است         د) به شرط تحقق ایجاب و قبول و قبض صحیح است

۱۳۹- اگر در وقف عام تولیت به نحو اجتماع به چند نفر سپرده شود و یکی از ایشان تولیت را رد کند سرنوشت تولیت چه خواهد شد؟

الف) سه نفر باقی مانده وظایف تولیت را بر عهده می گیرند.                       ب) واقف یک نفر جدید را به متولیان اضافه می کند.

ج) واقف حق دارد از ابتدا برای تولیت تصمیم گیری کند.                           د) اداره اوقاف و امور خیریه یه نفر را به متولیان اضافه می کند.

۱۴۰- در مورد وقف بر اولاد نسلاً بعد نسل کدام گزینه صحیح است؟

الف) سهم اولاد پسر دو برابر سهم اولاد دختر است.

ب) با وجود طبقه بالاتر اصولاً نوبت به طبقه پایین تر نمی رسد.

ج) در صورت فوت یکی از فرزندان، فرزندان او به جانشینی مورث خود از موقوفه منتفع می شوند.

د) سهم اولاد باید مساوی باشد.

 

 

 

 

حقوق مدنی(۲)

 

۱۲۱-کدام دسته همگی جزء ایقاعات یک طرفه می باشند؟

۱)احیاء اراضی موات – تحجیر – حیازت مباحات – اعراض از ملک.       ۲)احیاء اراضی موات – تحجیر – حیازت مباحات – ابراء.

۳)احیاء اراضی موات – فسخ عقد – حیازت مباحات – ابراء.                ۴)وصیت عهدی – احیاء اراضی موات – حیازت مباحات – اعراض از ملک.

۱۲۲- کدام گزینه می تواند جزء آثار عقد باشد؟

۱)تملیک                                     ۲)تعهد                                       ۳)اذن و شراکت                                         ۴)هر سه مورد.

۱۲۳- عقد خیاری:

۱)همان عقد جایز است.          ۲)نوعی از عقد لازم است. ۳)نوعی از عقد در عرض عقد لازم و جایز است.     ۴)هیچکدام.

۱۲۴- در صورت شک در تکمیلی یا امری بودن قانون حاکم بر قرارداد………….

۱)اصل بر امری بودن آن قانون است.

۲)اصل بر تکمیلی بودن آن قانون است.

۳)در قرار دادهای مالی اصل بر تکمیلی بودن و در قرار دادهای غیرمالی اصل بر امری بودن آن قانون است.

۴)در قرار دادهای مالی اصل بر امری بودن و در قرار دادهای غیرمالی اصل بر تکمیلی بودن آن قانون است.

۱۲۵- فقدان شرایط اساسی صحت معاملات:

۱)همواره موجب بطلان قرارداد می گردد.                                                           ۲)همواره موجب عدم نفوذ قرارداد می گردد.

۳)گاهی موجب بطلان و گاهی عدم نفوذ قرارداد می گردد.                                       ۴)همواره معامله را قابل ابطال می نماید.

۱۲۶- اشتباه طرفین قرارداد در کدام یک از موارد ذیل موجب بطلان عقد نمی گردد؟

۱)اشتباه در نوع یا ماهیت عقد.              ۲)اشتباه در مورد عقد.            ۳)اشتباه در خود موضوع معامله.              ۴)اشتباه در جهت معامله.

۱۲۷- Aمال متعلق به Z را به B می فروشد و B نیز مال را به C وC نیز آن را به D می‌فروشد و D نیز به F انتقال می دهد،Z پس از آگاهی از معامله فضولی، معامله B و C را رد می کند وضعیت معاملات قبل و بعد این معامله چگونه است؟

الف) معامله Aو B صحیح و معاملات C وD و D و F‌باطل می باشد.                 ب) معامله Aو B غیر نافذ و معاملات C وD و D و F‌باطل می باشد.

ج) معامله Aو B باطل و معاملات C وD و D و F‌ غیر نافذ می باشد.                د) تمام معاملات قبل و بعد آن باطل می گردند.

۱۲۸- علی آپارتمان محمد را در مقابل اتومبیلی که متعلق به حسن است می خرد. محمد نیز اتومبیل را به جواد و جواد نیز به کیانوش انتقال می‌دهد. حسن بعد از آگاهی ازمعامله فضولی معامله محمد و جواد را رد می کند، سرنوشت معاملات قبل و بعد چگونه است؟

الف) معامله محمد و علی باطل و معامله جواد و کیانوش غیر نافذ است.                ب) تمام معاملات قبل و بعد آن باطل است.

ج) معامله محمد و علی صحیح و معامله جواد و کیانوش باطل است.                   د) معامله محمد و علی صحیح و معامله جواد و کیانوش غیر نافذ است.

۱۲۹ـ کدامیک از عقود زیر تعلیق‌ناپذیر نیست؟

الف) ضمان                                  ب) نکاح                                      ج) وقف                                       د) هیچکدام

۱۳۰ـ عقد محقق می‌شود با … .

الف) قصد انشا                               ب) انشا                                  ج) قصد و رضا                                    د) قصد و رضا و اهلیت

۱۳۱- اکراه در چه صورت موجب عدم نفوذ معامله است؟

الف) در صورتی که از طرف متعاملین باشد.                                                        ب) در صورتی که از طرف شخص ثالث باشد.

ج) در هر صورتی که باشد.                                                                            د) در صورتی که از طرف بایع باشد.

۱۳۲- اگر مکره پیش از اجازه فوت کند …

الف) ورّاث وی حق امضای معامله دارند.                                                ب) ورّاث وی فقط در عقود تملیکی حق امضای معامله دارند.

ج) ورّاث وی فقط در عقود عهدی حق امضای معامله دارند.              د) ورّاث وی در عقود عهدی حق امضای معامله را ندارند.

۱۳۳- کدام عبارت غلط است؟

الف) فقط در عقود تبرعی علم اجمالی به مورد معامله کافی است.                  ب) در عقود مسامحه‌ای علم اجمالی به مورد معامله کافی است.

ج) فقط در عقود مغابنه‌ای علم تفصیلی به مورد معامله ضروری است. د) هیچ‌کدام.

۱۳۴- در کدام مورد، بیع معلق است؟

الف) بیع ملک موکول به شرط ترهین مالی جهت تضمین ثمن توسط مشتری

ب) بیع ملک موکول به شرط توکیل مشتری در تنظیم سند رسمی

ج) بیع ملک موکول به شرط اخذ وام از بانک توسط مشتری

د) بیع ملک موکول به شرط حواله پرداخت ثمن به شخص ثالث توسط مشتری

۱۳۵- اگر ضمن معامله ای از دین یکی از متعاملین ضمانت شده باشد در صورت اقاله معامله …………….

الف) ضمان از بین می رود.                                                                  ب) ضمان از بین نمی رود.

ج) در صورتیکه ضمان به صورت نقل ذمه به ذمه باشد از بین نمی رود.                 د) در صورتیکه ضمان به صورت ضم ذمه به ذمه باشد از بین نمی رود.

۱۳۶- عبارت:« شرطی که در ایجاب و قبول عقد نه به صورت صریح و نه بطور اشاره ذکر نمی شود ولی با لحاظ انس جامعه وجود شرط معهود در عرف و مورد شناسایی است.» در تعریف کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

الف) شرط ضمنی                           ب) شرط تبانی                              ج) شرط بنایی                              د) همه موارد

۱۳۷- در کدامیک از موارد زیر ایقاع می تواند برای شخص دیگر ایجاد تعهد کند؟

الف) وصیت عهدی                          ب) اخذ به شفعه                            ج) ابراء                                       د) طلاق

۱۳۸- از نظر تحلیلی کدامیک از موارد زیر نباید از ارکان عقد محسوب شود؟

الف) قصد طرفین                           ب) رضای طرفین                           ج) اهلیت طرفین                           د) مشروعیت جهت معامله

۱۳۹- شرط فسخ در ابراء ………………. و ابراء فضولی ……………..

الف) راه ندارد- صحیح نیست.      ب) راه دارد- صحیح است.       ج) راه ندارد- صحیح است مشروط به تنفیذ طلبکار        د) راه دارد- صحیح نیست.

۱۴۰- ایفای دین به وسیله غیر مدیون ……………….

الف) بی اذن مدیون ممکن نیست.                                           ب) همواره با اذن مدیون ممکن است.

ج) با اذن مدیون هم ممکن نیست.                                           د) بی اذن مدیون ممکن است اگر مورد تعهد مقید به مباشرت مدیون نباشد.

 

 

 

 

حقوق مدنی(۳)

 

۱۲۱- اگر شخص الف در نگهداری سگ خود هیچگونه تقصیری نکند. اما آن سگ بدون هیچ زمینه قبلی ناگهان به شخص ب

حمله کند و شخص ب برای دفاع ازخود سگ را بکشد حکم قضیه در مورد تلف حیوان توسط شخص ب و خسارات وارده به

شخص ب از جانب حیوان چیست؟

الف)«ب» مسئولیتی در مورد کشتن حیوان و حق مطالبه خسارت ندارد.

ب)«ب» مسئولیتی در مورد کشتن حیوان ندارد و حق مطالبه خسارت دارد.

ج)«ب» باید خسارت کشتن حیوان را بپردازد و حق مطالبه حسارت ندارد.

د)«ب» باید خسارت کشتن حیوان را بپردازد و حق مطالبه خسارت نیز دارد.

۱۲۲- عبارت ناصحیح را انتخاب نمایید؟

الف)اگر مال مغصوب در محل غصب مثلی و در محل تلف قیمی باشد غاصب ضامن مثل مال است و اگر مال مغصوب در محل غصب قیمی و در محل تلف مثلی باشد اختیار دادن قیمت یا مثل با غاصب است.

ب)حوادث قهری در تلف و مسئولیت تضامنی غاصبان تأثیر ندارد اما تقصیر دیگران در تلف موثر است و ضمان غاصب را از بین می برد.

ج)حاضر نبودن غاصب برای تسلیم، کافی برای صدور حکم به تأدیه قیمت نیست و باید ثابت شود که مال مغصوب تلف شده است.

د)عین مال مغصوب را باید از متصرف آن خواست و رجوع به دیگر غاصبان به معنی اجرای تعهد آنان به تضمین رد عین است.

۱۲۳- تقصیر شخص متلف در تحقق مسئولیت ناشی از اتلاف شرط……… و تقصیر سرپرست صغیر در تحقق مسئولیت ناشی از اتلاف شخص صغیر شرط……..

الف) است. است.                     ب) نیست.است.                         ج) است. نیست.                          د) نیست.نیست.

۱۲۴- وسیله نقلیه کارخانه ای نیاز به تعمیر داشته و کارگر کارخانه ناچار می شود وسیله را به تعمیرگاه منتقل نماید هنگام انتقال در مسیر به علت نقص فنی کنترل وسیله از دست کارگر خارج شده و با وسیله دیگری برخورد می کند جبران خسارت در این مورد با……

الف)کارفرما ست حتی اگر ثابت کند که تقصیر از جانب او نبوده است.

ب)کارفرما است مگر اینکه ثابت کند تقصیر از جانب او نبوده است.

ج)کارگر است مگر اینکه ثابت کند تقصیر از جانب او نبوده است.

د)کارگر است حتی اگر ثابت کند تقصیر از جانب او نبوده است.

۱۲۵- شخص الف اتومبیلی را که متعلق به شخص «ب» بوده است سرقت کرده و به شخص «ج» که از سرقتی بودن اتومبیل آگاه است می فروشد شخص «ج» نیز اتومبیل را به شخص «د» در ازای دریافت یک قطعه زمین منتقل می کند در صورت عدم آگاهی شخص «د» از سرقتی بودن اتومبیل،کدام گزینه پیرامون مسئولیت شخص «د» در دو حالت زیر صحیح است؟

در صورت مراجعه شخص «ب» به شخص «ج» و اسقاط حق رجوع خود به شخص «ج»

در صورت مراجعه شخص «ب» به شخص «ج» و انتقال طلب خود به شخص «ج»

الف)شخص «د» در برابر شخص «ب» مسئول است – شخص «د» در برابر شخص «ج» مبرا می شود.

ب)شخص «د» در برابر شخص «ب» مبرا می شود- شخص «د» در برابر شخص «ب» مبرا می شود.

ج)شخص «د» در برابر شخص «ب» مسئول است – شخص «د» در برابر شخص «ج» مسئول است.

د)شخص «د» در برابر شخص «ب» مبرا می شود. شخص «د» برابر شخص «ب» مسئول است.

۱۲۶- اگرشخص «الف» در مواظب از حیوان خود تقصیر کند و حیوان به خیابان فرار کند و شخص «ب» در خیابان حیوان را بترساند و باعث حمله آن به شخص «ج» شود چه کسی در مقابل شخص «ج» مسئول است؟

الف)«الف» مسئول است           ب) «ب» مسئول است.       ج) «الف» و «ب» به تساوی مسئولند.         د) «الف» و «ب» متضامناً مسئولند.

۱۲۷- کدامیک از گزینه های زیر حاوی شروط لازم برای تحقق ضمان درک می باشد؟

الف) انعقاد معامله فضولی و گرفتن عوض توسط فضول

ب) فقط انعقاد معامله فضولی کافی است اعم از عقود فضولی معوض یا مجانی

ج) انعقاد معامله فضولی اعم از عوض و مجانی و رد معامله به وسیله مالک

د) انعقاد معامله فضولی و گرفتن معوض توسط فضول و رد معامله به وسیله مالک

۱۲۸- کارفرمایانی که تمام احتیاط های لازم را به عمل آورده اند مسؤول جبران خساراتی که از طرف کارگران آنان در حین انجام کار وارد شده است ………..

الف) می باشند.                         ب) اصولاً می باشند.                   ج) نمی باشند.                           د) اصولاً نمی باشند.

۱۲۹- کدام گزینه مبین ماهیت حقوقی خیار می باشد؟

الف) خیار حق است به معنی اختیار و توانایی به هم زدن عقد اعم از لازم و جایز است.

ب) خیار یک عمل حقوقی یک جانبه و ایقاع است منتها ۲ طرفه.

ج) خیار حکم است که توسط قانونگذار برای به هم زدن هر عقد لازم و جایزی اعمال می شود.

د) خیار حق است به معنی اختیار و توانایی به هم زدن عقد لازم.

۱۳۰- از نظر تحلیلی بیع کالی به کالی مخلوطی از بیع ……………. است.

الف) نسیه و سلم                            ب) نقد و نسیه                              ج) سلم و نقد                                د) نوعی بیع نسیه

۱۳۱- بیع مطلق منصرف به ………………

الف) تأجیل پرداخت ثمن است.         ب) تعجیل تملیک است.                  ج) تبعیض تملّک است.                 د) تعلیق ضمان درک

۱۳۲- کدام بیع مجهول است؟

الف) بیع یک دستگاه پژو از روی تبلیغات تلویزیونی.

ب) بیع یک دستگاه پژوی شخصی با شماره موتور s589255 از طریق آگهی روزنامه.

ج) بیع یک دستگاه پژوی سفارشی که در آینده با مشخصات ذکر شده ساخته می شود.

د) بیع یک دستگاه پژو به انتخاب مشتری از میان تولیدات ایران خودرو.

۱۳۳ـ اگر شخصی که از مدیون نبودن خود آگاه بوده دین شخص دیگری را پرداخت کند …

الف) حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید.

ب) حق بازستاندن آن را ندارد زیرا ایفای دین از جانب غیرمدیون هم جایز است.

ج) ایفای ناروا صورت گرفته زیرا در ایفای ناروا جهل پرداخت‌کننده شرط نیست.

د) گزینه‌های الف و ج.

۱۳۴ـ طبق قانون کدام مورد از موجبات بابت ضمان قهری نیست؟

الف) در حکم غصب                                   ب) استفاده بلاجهت                       ج) استیفا                                     د) تسبیب

۱۳۵ـ جبران زیان وارده در مسئولیت مدنی …

الف) می‌تواند به صورت مستمری تعیین شود.                                                    ب) اصولاً می‌تواند به صورت مستمری تعیین شود.

ج) نمی‌تواند به صورت مستمری تعیین شود.                                                      د) اصولاً نمی‌تواند به صورت مستمری تعیین شود.

۱۳۶ـ بیع مال کلی فی‌ الذمه قبل از تعیین مصداق عقدی است … .

الف) تملیکی                                 ب) عهدی                                   ج) اذنی                          د) اذنی ـ عهدی

۱۳۷ـ کدامیک از گزینه‌های زیر دقیق‌تر مفهوم بیع کلی در معین را بیان می‌کند؟

الف) بیع مقدار معین به طور کلی از یک شی متساوی‌الاجزاء                      ب) بیع مقداری به طور کلی از یک شی متساوی‌الاجزاء

ج) بیع مقداری به طور کلی از یک شی متساوی‌الاجزاء معین                      د) بیع مقداری معین به طور کلی از یک شی متساوی‌الاجزاء معین

۱۳۸ـ طبق ماده ۳۷۴ قانون مدنی در حصول قبض اذن بایع شرط نیست این ماده مخصوص بیع … است.

الف) عین معین                 ب) کلی فی‌ الذمه بعد از تعیین مصداق ج) کلی در معین بعد از تعیین مصداق              د) هر سه مورد

۱۳۹ـ در بیع خیاری بر طبق قانون مدنی …

الف) مالکیت از حین انعقاد بیع حاصل می‌گردد.                                     ب) مالکیت از تاریخ اسقاط حق خیار حاصل می‌گردد.

ج) مالکیت همراه با تأدیه ثمن حاصل می‌گردد.                                      د) مالکیت از حین اقضای مدت خیار برای طرفین حاصل می‌گردد.

۱۴۰ـ اگر در اثر حکم نادرست دادگاه خسارتی به بار آید مسئول جبران آن کیست؟

الف) قاضی صادرکننده‌ی حکم           .

ب) دولت مسئول جبران خسارت است.

ج) چنین خسارتی قابل جبران نیست.

د) خسارت ناشی از اشتباه دادرس برعهده‌ی دولت و خسارت ناشی از تقصیر دادرسی به عهده‌ی اوست.

 

 

 

حقوق مدنی(۴)

 

۱۲۱- با توجه به قانون موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح نیست؟

۱) در صورتی که حکم تخلیه به علت عدم پرداخت مال‌الاجاره صادر شود دادگاه می‌تواند حداکثر ۱۵ روز به مستأجر مهلت دهد.

۲) اگر حکم تخلیه به علت انتقال به غیر صادر شود موجر مکلف است نصف حق کسب و پیشه را به مستأجر یا متصرف بپردازد.

۳) چنانچه حکم بر تعمیرات اساسی عین مستأجره صادر شود و موجر حاضر به اجرای آن نشود، دادگاه می‌تواند به مستأجر اجازه دهد که حداکثر اجاره‌بهای شش ماه را صرف تعمیرات نماید.

۴) درخواست تخلیه عین مستأجره به منظور احتیاج شخصی برای شغل فرزند موجر جایز است.

۱۲۲- تعهد متصدی حمل‌ونقل در مورد سالم به مقصد رسانیدن محموله، تعهد … است.

۱) طبیعی                ۲) به وسیله            ۳) به انتقال مال                ۴) به نتیجه

۱۲۳- مزارع به کسی گفته می‌شود که:

۱) در عقد مزارعه پولی را جهت معامله در اختیار شخص دیگری قرار می‌دهد.

۲) در عقد مزارعه نیروی کار خود را جهت زراعت به کار می‌گیرد.

۳) در عقد مزارعه زمین را جهت زراعت به دیگری منتقل می‌کند.

۴) در چارچوب عقد مزارعه زمین را جهت زراعت در مدت معین به طرف دیگر می دهد.

۱۲۴- کدام گزینه صحیح است؟

۱) مضاربه عقدی است جایز.             ۲) جعاله تعهدی است جایز.              ۳) مزارعه عقدی است لازم.                       ۴) هر سه.

۱۲۵- ماهیت حقوقی بیع شرط چیست؟

۱) تملیک معلق به عدم فسخ از جانب بایع                                            ۲) تملیک منجّز با شرط فاسخ

۳) تملیک معلق با جعل خیار                                                             ۴) تملیک منجّز با جعل خیار

۱۲۶- اگر زمینی به باغداری داده شود تا در آن درختکاری کند و طرفین در درختان شریک باشند…..

۱)این عقد مساقات نام دارد و صحیح است.                                                       ۲)این عقد مغارسه نامیده می شود و صحیح است.

۳) این عقد مغارسه نامیده می شود و باطل است.                                     ۴)این عقد مزارعه نامیده می شود و صحیح است.

۱۲۷- در صورتیکه مشتری در بیع شرط، مبیع را به شخص ثالثی منتقل کند و بایع نیز عقد بیع را فسخ کند، ……………..

۱) چنین انتقالی در حکم تلف مبیع است و مشتری باید مثل یا قیمت مبیع را به بایع بدهد.

۲) چنین انتقالی در حکم تلف مبیع نیست و مشتری باید اصل مبیع را به بایع بدهد.

۳) چنین انتقالی در حکم تلف مبیع است و به علت سلب قدرت بر تسلیم، بیع منفسخ می شود.

۴) چنین انتقالی در حکم تلف مبیع نیست و مشتری باید اصل مال را مسترد کند اما می تواند خسارت نیز دریافت کند.

۱۲۸- کدامیک از موارد ذیل در عقد معاوضه راه ندارد؟

۱) ضمان معاوضی              ۲) حق حبس             ۳) ضمان درک       ۴) حکم تلف مبیع بعد از قبض در زمان خیار شرط، حیوان و مجلس

۱۲۹- هرگاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده ………………..

۱) مستأجر به استناد خیار عیب می تواند اجاره را فسخ کند.     ۲) مستأجر می تواند ارش بگیرد.

۳) مستأجر مختار به فسخ با خیار عیب و یا اخذ ارش است.     ۴) مستأجر مختار به فسخ با خیار عیب و یا مطالبه تقلیل نسبی مال الاجاره است.

۱۳۰- هرگاه عین مستأجره به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده باشد، …………………

۱) اگر نتوان رفع عیب نمود، مستأجر فقط حق فسخ دارد.        ۲) اگر نتوان رفع عیب نمود، مستأجر حق فسخ دارد در غیر اینصورت می تواند ارش بگیرد.

۳) اگر نتوان رفع عیب نمود، اجاره باطل می شود.               ۴) به منزله تلف منفعت قبل از قبض بوده و اجاره منفسخ می شود.

۱۳۱- کدامیک از اشخاص ذیل می توانند مورد عقد را اجاره داده و موجر واقع شوند؟

الف) متهب                                   ب) موقوف علیهم                          ج) منتفع                                     د) هر سه مورد

۱۳۲- هرگاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده ………………..

الف) مستأجر به استناد خیار عیب می تواند اجاره را فسخ کند.

ب) مستأجر می تواند ارش بگیرد.

ج) مستأجر مختار به فسخ با خیار عیب و یا اخذ ارش است.

د) مستأجر مختار به فسخ با خیار عیب و یا مطالبه تقلیل نسبی مال الاجاره است.

۱۳۳- در صورتیکه مستأجر از پرداخت مال الاجاره خودداری کند …………………

الف) موجر باید ابتدا او را الزام به پرداخت کرده در غیر اینصورت حق فسخ عقد را دارد.

ب) موجر نیز می تواند به استناد حق حبس از تحویل منافع عین مستأجره خودداری کند.

ج) در دوران استناد موجر به حق حبس و الزام مستأجر به پرداخت مال الاجاره، قاعده ضمان معاوضی جاری نیست چون مستأجر ضامن است.

د) هر سه مورد صحیح است.

۱۳۴- مستأجر پس از انقضای عقد اجاره، ……………

الف) در صورتی باید اجرت المثل بپردازد که از منافع استفاده کرده باشد.

ب) در صورتی معاف از پرداخت اجرت المثل است که از منافع استفاده نکرده باشد.

ج) در صورتی باید اجرت المثل بپردازد که مأذون نبوده باشد.

د) در صورت استفاده از منافع اصولاً باید اجرت المثل بپردازد.

۱۳۵- آیا ورشکستگی در قانون مدنی ایران از اسباب حجر است؟

الف) ورشکستگی فقط طبق قانون تجارت از اسباب حجر سوءظنی بوده و در قانون مدنی به هیچ وجه حجر محسوب نمی شود.

ب) حجر در قانون مدنی عبارتست از سفه، صغر و جنون، اما ورشکستگی فقط در عقود مالی از اسباب حجر بوده و باعث انفساخ عقد می شود.

ج) تنها در یک عقد ورشکستگی در قانون مدنی از اسباب حجر بوده و باعث انفساخ عقد می شود آن هم عقد مضاربه است.

د) ورشکستگی فقط در عقود ضمان آور از قبیل ودیعه، عاریه، مضاربه و شراکت در قانون مدنی موجب انفساخ می شود.

۱۳۶- مستأجر مأذون به ادامه تصرف در عین مستأجره پس از انقضای عقد اجاره، باید ………….

الف) اجرت المثل منافع مستوفات را به نرخ روز بپردازد.

ب) اجرت المثل منافع مستوفات را معادل اجرت المسمی بپردازد.

ج) اجرت المثل منافع مستوفات و غیر مستوفات را به نرخ روز بپردازد.

د) اجرت المثل منافع مستوفات و غیر مستوفات را معادل اجرت المسمی بپردازد.

۱۳۷- عقد اجاره ای فضولی محسوب می شود که ……………..

الف) موجر مالک منافع نباشد اعم از اینکه مالک عین باشد یا نباشد.              ب) موجر مالک عین نباشد اعم از اینکه مالک منافع باشد یا نباشد.

ج) موجر لزوماً مالک هیچکدام از عین و منفعت نباشد.                              د) عین مستأجره متعلق به موجر نباشد.

 

۱۳۸- اگر مستأجر فوت کند:

الف) به علت فوت مستأجر مال الاجاره مانند بقیه دیون حال می شود.

ب) بقیه اقساط مال الاجاره حال نمی شود و ورثه باید آن را در موعد مقرر پرداخت کند.

ج) عقد اجاره با فوت مستأجر منفسخ می شود و موجبی برای پرداخت بقیه اقساط مال الاجاره نیست.

د) وراث حق فسخ اجاره را دارند.

۱۳۹- اگر مستأجر شغل خود را تغییر دهد با توجه به قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶، گزینه صحیح کدام است؟

الف) فقط موجر وقتی می تواند تقاضای فسخ یا تخلیه کند که شغل جدید از نظر ضوابط شهرداری در آن محل ممنوع باشد.

ب) چون از شرط مندرج در اجاره نامه تخلف شده موجر در هر حال می تواند تقاضای فسخ یا تخلیه عین مستأجره را بنماید.

ج) موجر وقتی می تواند تقاضای فسخ یا تخلیه نماید که خسارت وارده به عین مستأجره ناشی از شغل جدید پیش از شغل سابق باشد.

د) اگر مستأجر شغلی را که در اجاره نامه تعیین شده تغییر دهد موجر وقتی می تواند تقاضای فسخ اجاره یا تخلیه عین مستأجره را نماید که شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق نباشد.

۱۴۰- هرگاه مستأجر نسبت به عین مستأجره تعدی و تفریط نماید و موجر قادر بر رفع آن نباشد موجر ………………

الف) حق فسخ ندارد.                                             ب) حق فسخ دارد و مبنای فسخ خیار شرط است.

ج) حق فسخ دارد و مبنای فسخ تعذر تسلیم است.        د) حق فسخ دارد و مبنای فسخ تخلف شرط است.

 

 

حقوق مدنی(۵)

 

۱۲۱- درخصوص تفاوت عقود اذنی و اذن کدام گزینه صحیح است؟

۱)بین این دو تفاوتی وجود ندارد.                                                        ۲)در اذن، اراده مأذون در وقوع یا بقای آن نقشی ندارد.

۳)در عقود اذنی، اراده مأذون در وقوع آن نقشی ندارد.                             ۴)هیچکدام

۱۲۲- در عقد ودیعه پس از فوت مودع:

۱) عقد منحل می گردد و امین می تواند ودیعه را به هریک از وراث رد نماید.

۲) عقد منحل نمی گردد اما امین باید ودیعه را به حاکم رد نماید.

۳) عقد منحل می گردد و امین درصورت عدم توافق ورّاث باید ودیعه را به حاکم رد نماید.

۴) عقد منحل نمی گردد اما امین درصورت عدم توافق ورّاث باید ودیعه را به حاکم رد نماید.

۱۲۳- کدام گزینه خصوصیات عقد ودیعه را به صورت صحیح بیان نموده است؟

۱) عقدی است اذنی،جایز، رضایی، بلاعوض و مسامحه ای.                   ۲) عقدی است وثیقه ای، عهدی، جایز، رضایی، بلاعوض و مسامحه ای.

۳) عقدی است اذنی، تملیکی، جایز، رضایی، بلاعوض و مسامحه ای.         ۴) عقدی است اذنی، عهدی، جایز، رضایی، بلاعوض و مغابنه ای.

۱۲۴- کدام گزینه صحیح است؟

۱)اگر شخصی مال خود را نزد صغیر غیرممیز و مجنون ودیعه گذارد و سپس تلف گردد صغیر غیرممیز مسئول است اما مجنون مسئول نیست.

۲) اگر شخصی مال خود را نزد صغیر غیرممیز و مجنون ودیعه گذارد و سپس تلف گردد صغیر غیرممیز و مجنون مسئول نیستند.

۳) اگر مودع و مستودع هر دو محجور باشند و مال تلف گردد مستودع مسئول نیست.

۴) از لحاظ اصول حقوقی اگر در اثنای مدت ودیعه، مستودع محجور گردد عقد باطل می گردد و بطلان آن به گذشته نیز سرایت می نماید.

۱۲۵- کدام یک از موارد زیر در زمره تعهدات امانت گذار در عقد ودیعه می باشد؟

۱)پذیرفتن رد مال امانی توسط مستودع     ۲)پرداخت هزینه نگهداری مال     ۳)پرداخت هزینه های رد مال         ۴)هر سه مورد صحیح است.

۱۲۶- درخصوص عقد عاریه کدام گزینه صحیح است؟

۱)اگر معیر پس از انعقاد عقد عاریه، مال را به قبض ندهد مستعیر می تواند یا اجبار به تحویل را بخواهد و یا خسارت عدم انجام تعهد را.

۲) اگر معیر پس از انعقاد عقد عاریه، مال را به قبض ندهد مستعیر فقط می تواند اجبار به تحویل را بخواهد.

۳) اگر معیر پس از انعقاد عقد عاریه، مال را به قبض ندهد مستعیر فقط می تواند خسارت عدم انجام تعهد را بخواهد.

۴) اگر معیر پس از انعقاد عقد عاریه، مال را به قبض ندهد مستعیر نه می تواند اجبار به تحویل را بخواهد و نه خسارت عدم انجام تعهد را.

۱۲۷- درخصوص تفاوت های عقد عاریه با نهادهای مشابه کدام گزینه صحیح نیست؟

۱)قرض عقدی تملیکی است و شبه معوض اما عاریه عقدی مجانی است و جایز تملیکی.

۲)مستعیر همواره ید امانی دارد و تنها درصورت تعدی و تفریط ید ضمانی خواهد داشت.

۳)اباحه انتفاع از ایقاعات یک طرفه است اما عاریه عقد است.

۴)هر سه مورد.

 

۱۲۸- در عقد قرض درخصوص تعیین زمان مطالبه مال از سوی مقرض:

۱)مطلقاً در اختیار مقرض است.                                                ۲)اصل بر این است که در اختیار مقترض است.

۳)اصل بر این است که با توافق طرفین تعیین گردد.         ۴) اصل بر این است که در اختیار مقرض است اما می توان با توافق طرفین نیز تعیین نمود.

۱۲۹- موضوع عقد وکالت:

۱)شامل انجام کلیه اعمال حقوقی و مادی می گردد.                                 ۲)شامل انجام کلیه اعمال حقوقی می گردد.

۳)اصولاً شامل انجام کلیه اعمال حقوقی می گردد.                                    ۴)اصولاً شامل انجام کلیه اعمال حقوقی و مادی می گردد.

۱۳۰- درخصوص عقد ضمان کدام گزینه صحیح است؟

۱)عقد ضمان در تمام موارد لازم است.                                                                       ۲)در عقد ضمان تعلیق در تعهد به پرداخت راه ندارد.

۳)در دین حال ضامن نمی تواند برای پرداخت اجلی تعیین نماید اما در دین مؤجل می تواند.        ۴)ضمان مؤجل به فوت ضامن حال می گردد.

۱۳۱- شخصی به صورت نقل ذمه ضامن شخص (الف) می گردد، اما قبل از ادای دین توسط ضامن، (الف) خود دین را پرداخت می نماید، در این حالت نیز اگر ضامن دین را پرداخت نماید:

۱)نمی تواند به (الف) یا به مضمون له مراجعه نماید.                                                ۲)نمی تواند به (الف) مراجعه اما می تواند به مضمون له مراجعه نماید.

۳)نمی تواند به مضمون له مراجعه اما می تواند به (الف) مراجعه نماید.                         ۴)می تواند به (الف) یا مضمون له مراجعه نماید.

۱۳۲- اعسار ضامن در حین عقد:

۱) باعث بطلان عقد می شود.                                                                                    ۲) باعث انفساخ عقد می شود.

۳) اثری در عقد نمی گذارد و مضمون له جاهل فقط حق فسخ عقد را دارد.                             ۴) باعث عدم نفوذ عقد می شود.

۱۳۳- عقد صلح در مقام هر معامله‌ای که باشد:

۱) نه نتیجه و نه شرایط آن معامله را دارد.                                           ۲) نتیجه و شرایط همان معامله را دارد.

۳) نتیجه آن معامله را دارد، ولی شرایط آن معامله را ندارد.                      ۴) نتیجه آن معامله را ندارد، ولی شرایط آن معامله را دارد.

۱۳۴- ضمان از دین مبهم…..

۱)باطل است.                                ۲)قابل فسخ است.                         ۳)غیر نافذ است.                           ۴)صحیح است.

۱۳۵- بعد از فوت واهب یا متهب……

۱)رجوع ممکن نیست.              ۲)رجوع ممکن است.                ۳)اصولاً رجوع ممکن نیست.             ۴)اصولاً رجوع ممکن است.

۱۳۶- ضمان عهده نسبت به درک مبیع شامل کدامیک از فروض زیر نمی شود؟

۱)انحلال بیع به اقاله                                                           ۲)بطلان بیع به جهت مقدور التسلیم نبودن مبیع

۳)بطلان بیع به جهت مالیت نداشتن مبیع                                 ۴)بطلان بیع به جهت مستحق للغیر در آمدن مبیع

۱۳۷- آیا در عقد عاریه، مستعیر ضامن منقصت ناشی از صرف استعمال مال نیز خواهد بود؟

۱)اصل بر این است که ضامن نمی باشد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.

۲) اصل بر این است که ضامن می باشد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.

۳)مطلقاً چنین مسئولیتی نخواهد داشت حتی اگر شرط شده باشد.

۴)مطلقاً چنین مسئولیتی خواهد داشت و نمی توان شرط خلاف نیز نمود.

۱۳۸- وکیل در محاکمه وکیل در قبض حق ………………. و وکیل در اخذ حق، وکیل در مرافعه ………………..

۱)نیست – نیست.                         ۲)نیست – است.                           ۳)است – نیست.               ۴)است – است.

۱۳۹- اگر شخصی که برای فروش مالی به دیگری وکالت داده است خود آن را بفروشد:

۱)فروش صحیح است و وکالت منفسخ می گردد.                                    ۲)فروش در صورتی صحیح است که با اطلاع وکیل باشد.

۳)فروش باطل است و وکالت به قوت خود باقی است.                             ۴)فروش غیرنافذ است و صحت ان منوط به اذن وکیل است.

۱۴۰- قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور ……………

۱)مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید.                 ۲)مثل آن را از حیث مقدار و جنس رد نماید.

۳)عین آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید.                 ۴)عین آن را از حیث مقدار و جنس رد نماید.

 

حقوق مدنی(۶)

 

۱۲۱- در این دو مسأله که از هم مستقل است چه کسی با چه کسانی از مورث کافر ارث می برند؟

کافری چند فرزند و نوه کافر و یک نوه مسلمان داشته باشد/ کافری چند فرزند کافر داشته باشد و پس از فوت وی یکی از فرزندانش مسلمان شود.

الف) فرزندان کافر- فرزند مسلمان     ب) فرزندان کافر- همه فرزندان        ج) نوه مسلمان- فرزند مسلمان       د) نوه مسلمان- همه فرزندان

۱۲۲- اگر ورثه متوفی عبارت باشد از زوج ، دو دختر و پدر و مادر در این صورت سهم هر کدام چه میزان خواهد بود؟

الف) زوج ربع، هر دختر ثلث، پدر و مادر هر کدام یک بیست و چهارم             ب) زوج ربع، پدر و مادر هر کدام یک هشتم ، هر دختر ربع

ج) پدر و مادر هر کدام سدس، زوج ثمن، هر دختر سیزده چهل و هشتم                        د) زوج ربع، پدر و مادر هر کدام سدس، هر دختر پنج بیست و چهارم

۱۲۳- آیادر مورد این دو مسئله شریک حق شفعه دارد؟ سه نفر در ملکی شریک باشند و دو نفر هم زمان سهم خود را به شخص دیگری بفروشند شخصی زمینی بخرد و تمام یا قسمتی از ثمن آن ، سهم مشاعی باشد که در یک زمین دیگر دارد.

الف) ندارد- ندارد                         ب) ندارد- دارد                            ج) دارد- ندارد                             د) دارد- دارد

۱۲۴- اگر شخص «الف» و شخص «ب» در ملکی شریک باشند و شخص «الف» سهم خود را به شخص «ج» منتقل کند و سپس شخص «ج» سهم خود را به شخص «د» منتقل کند و سپس شخص «ب» بدون آگاهی از این دو معامله سهم خود را به شخص «هـ» منتقل کند ، آیا حق شفعه وجوددارد؟

الف) شخص «هـ» به قائم مقامی از شخص «ب» نسبت به معامله شخص «الف» با شخص «ج» و شخص «ج» با شخص «د» حق شفعه دارد.

ب) حق شفعه وجود ندارد.

ج) شخص «د» نسبت به معامله شخص «ب» با شخص «هـ» حق شفعه دارد.

د) هم شخص «هـ» و هم شخص «د» حق شفعه دارند.

۱۲۵- اگر مادری با کشتی عازم مقصدی شود و فردای آن روز دخترش با کشتی دیگری راهی همان مسیر شود و چند روز بعد در اثر طوفان گسترده هر دو کشتی غرق شود. اولاً اگر زمان غرق شدن هیچ کدام مشخص نباشد و ثانیاً اگر تنها زمان غرق شدن کشتی مادر مشخص باشد، حکم قضیه چیست؟

الف) از هم ارث می برند- تنها مادر ارث می برد.                                   ب) از هم ارث می برند-تنها دختر ارث می برد

ج) از هم ارث نمی برند- تنها مادر ارث می برد.                                                د) از هم ارث نمی برند۰ تنها دختر ارث می برد.

۱۲۶- آیا قتل عمد مورث توسط صغیر ممیز و قتل حکم عمد بدون برنامه ریزی و قصد تملک ترکه مانع ارث است؟

الف) هر دو مانع است.   ب) هیچ کدام مانع نیست.     ج) تنها قتل در حکم عمد مانع است.     د) تنها قتل توسط مورث صغیر ممیز مانع است.

۱۲۷ـ وصیت شخص بلاوارث ……

الف) صحیح است.                                                                         ب) باطل است.

ج) تا ثلث صحیح و مازاد بر آن باطل است.                                          د) غیرنافذ است و منوط به تنفیذ حاکم می باشد.

۱۲۸ـ نسبت به موصی له رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی:

۱)صحیح است.                             ۲)باطل است                    ۳)غیرنافذ است                             ۴)قابل فسخ است.

۱۲۹ـ کدام گزینه صحیح است؟

الف) خیاری بودن بیع علی‌الاصول مانع از اخذ به شفعه نیست.                    ب) خیاری بودن بیع علی‌الاصول مانع از اخذ به شفعه است.

ج) خیاری بودن بیع مانع از اخذ به شفعه نیست.                                     د) خیاری بودن بیع مانع از اخذ به شفعه است.

۱۳۰- اگر کسی چند دختر و چند پسر داشته باشد و به مثل نصیب یکی از آنان وصیت کند:

الف) سهم موصی له به اندازه یکی از دختران است.                                  ب) سهم موصی له به اندازه یکی از پسران است.

ج) وصیت به دلیل مجهول بودن موضوع آن باطل است.                           د) وصیت به دلیل معین نبودن موضوع آن باطل است.

۱۳۱- درمورد اجرت وصی کدام گزینه صحیح است؟

الف) وصی می تواند در برابر کاری که انجام می دهد اجرت المثل بگیرد.

ب) وصی می تواند تنها به اندازه نیاز خود از مال مولی علیه استفاده کند و حق ندارد بیش از آن بخواهد هر چند اجرت المثل کار او بیشتر باشد.

ج) محدود کردن حق اجرت وصی ناظر به موردی است که او متولی اداره امور یتیمان می شود و شامل همه وصایا نمی شود.

د) الف و ج

۱۳۲- اثر رد وصیت بعد از قبول و قبض و اثر رد وصیت قبل از قبول و پس از قبض چیست؟

الف) در فرض اول رد موصی له اثر ندارد و در فرض دوم مؤثر است.

ب) در فرض اول رد موصی له اثر ندارد و در فرض دوم می تواند مؤثر باشد یا نباشد.

ج) در فرض اول و دوم رد موصی له اثر ندارد.

د) در فرض اول و دوم رد موصی له مؤثر می باشد.

۱۳۳- در محاسبه میزان دارایی موصی حین فوت:

الف) مطالبات غیرقابل وصول او منظور نمی شود حتی اگر مدیون وارث باشد.

ب) مطالبات غیرقابل وصول او منظور می شود.

ج) مطالبات غیرقابل وصول او منظور نمی شود مگر اینکه مدیون وارث باشد.

د) هیچکدام

۱۳۴- حجر صغیر ممیز ……………

الف) حجر عام، سوءظنی، قضایی و مبتنی بر نقص اراده است.                      ب) حجر خاص، حمایتی، قضایی و مبتنی بر فقدان اراده است.

ج) حجر عام، حمایتی، قانونی و مبتنی بر نقص اراده است.                           د) حجر خاص، حمایتی، قانونی و مبتنی بر فقدان اراده است.

۱۳۵- ماهیت حقوقی فدیه در طلاق خلع چیست؟

الف) تملیک با شرط فاسخ است.                                                        ب) تملیک معلق به عدم رجوع زوجه است.

ج) تملیک منجز به شرط عدم رجوع زوج است.                                      د) تملیک معوض در برابر طلاق است.

۱۳۶- آیا زن می تواند پیش از نزدیکی با شوهر در تمام مهر تصرف کند؟

الف) زن پیش از نزدیکی حق تصرف در مهر را ندارد.

ب) زن در نکاح منقطع حق تصرف ندارد و در نکاح دائم مجاز است.

ج) زن پیش از نزدیکی نیز مالک تمام مهر است و می تواند در آن تصرف کند.

د) زن پیش از نزدیکی مالک نیمی از مهر است و فقط می تواند در آن نیمه تصرف کند.

۱۳۷- اگر در طلاق خلع فدیه ای که زن باید به شوهر بدهد قبل از تسلیم تلف شود، طلاق چه وضعی دارد؟

الف) طلاق صحیح است و زن مکلف است مثل یا قیمت فدیه را به شوهر بدهد.

ب) طلاق قابل رجوع می گردد.

ج) تلف از مال شوهر است چون قاعده تلف مبیع قبل از قبض در این مورد اجرا نمی شود.

د) طلاق منفسخ می شود.

۱۳۸- هرگاه موصی لهم فقرا باشند وصیت ………………….. و قبول در آن ………………….

الف) ممکن است تملیکی یا عهدی باشد- ممکن است شرط باشد.                                        ب) تملیکی- شرط نیست.

ج) ممکن است عهدی یا تملیکی باشد- شرط نیست.                                                        د) هیچکدام

۱۳۹- کدامیک از اعمال حقوقی زیر در صورت قرار گرفتن در قالب وصیت تغییر ماهیت حقوقی می دهد؟

الف) هبه                                      ب) وکالت                                   ج) وقف                                      د) ابراء

۱۴۰- کدامیک از گزینه های زیر صحیح نیست؟

الف) درجه نزدیک یک دسته مانع ارث بردن درجه دور دسته دیگر نیست.

ب) هم درجات دسته ها مانع هم هستند هم دسته های طبقات مانع هم هستند.

ج) قرابت تنها موجب ارث است.

د) اگر در مورد کسی موجبات متعدده ارث جمع باشد اصولاً به تمامی موجبات ارث می برد.

 

حقوق مدنی(۷)

 

۱۴۱- طبق نظر حقوقدانان اشتباه در کدام گزینه موجب عدم نفوذ معامله است؟

الف) خود موضوع معامله                  ب) شخصیت طرف معامله               ج) اوصاف مهم مورد معامله                  د) هیچکدام

۱۴۲- کدامیک از گزینه های زیر موجب تحقق مالکیت ما فی الذمه نمی گردد؟

الف) عقد             ب) ارث                         ج) ایقاع                          د) هر ۳ مورد می تواند موجب تحقق مالکیت ما فی الذمه گردد

۱۴۳- کدامیک از گزینه های زیر در مورد ملکیت در عقد بیع صحیح می باشد؟

الف) تعلیق ملکیت              ب) شرط تأخیر ملکیت                    ج) اعطای اثر قهقرایی به ملکیت                     د) هر ۳ مورد

۱۴۴- کدامیک از عقود ذیل علی الاصول با فوت منحل نمی شوند؟

الف) مساقات                    ب) مضاربه                                  ج) شرکت                                   د) ب و ج

۱۴۵- در قانون مدنی اصل بر ضمان ………………. و در عرف اصل بر ضمان ………………… است.

الف) نقل ذمه- نقل ذمه       ب) نقل ذمه- ضم ذمه عرضی                ج) نقل ذمه- ضم ذمه طولی                    د) تضامنی- ضم ذمه طولی

۱۴۶- چرا در بیع عین کلی به ثمن نسیه گفته اند « مبیع باید فی المجلس تسلیم شود» چیست؟

الف) زیرا قبض شرط لزوم عقد بیع می باشد.                                                                  ب) زیرا بیع تبدیل به سلم نشود.

ج) زیرا بیع کالی به کالی نگردد چون به نظر فقها بیع کالی به کالی باطل است.             د) زیرا قبض شرط تحقق عقد بیع می باشد.

۱۴۷- کدامیک از امور ذیل از شرایط مسؤولیت قراردادی محسوب نمی شود؟

الف) وجود قرارداد هر چند باطل یا غیرنافذ باشد.

ب) تخلف از تعهدات ناشی از قرارداد

ج) وجود رابطه قراردادی میان خواهان و خوانده دعوی مسؤولیت

د) ورود ضرر به یکی از طرفین و نه به شخص ثاثل حتی اگر منسوب به یکی از طرفین باشد.

۱۴۸- هرگاه موجر تنها به مدت عمر خود مالک منافع بوده باشد به موت او اجاره منفسخ می شود. چرا؟

الف) زیرا فوت موجر به منزله انقضای مدت اجاره است.

ب) زیرا اجاره وابسته به شخصیت موجر است.

ج) زیرا کشف می شود که موجر تا آن مدت مالک منافع بوده است.

د) زیرا در این فرض شرط مباشرت موجر در عقد اجاره وجود دارد.

۱۴۹- آیا قاعده « الزرع للزارع ولو کان غاصباً» در قانون مدنی پذیرفته شده است؟

الف) بله زیرا مطابق قانون مدنی محصول متعلق به صاحب بذر است.

ب) خیر زیرا مراد از غاصب صاحب زمین است که مالک محصول نمی شود.

ج) بله به شرط اینکه مقصود از زارع مالک بذر باشد و مقصود از غاصب غاصب زمین.

د) ب و ج

۱۵۰- کدام گزینه بطور واقعی و اصولی ارکان صحیح عقد را بیان کرده؟

الف) اراده- اهلیت- موضوع و جهت مشروع

ب) اراده- موضوع و جهت مشروع- اهلیت چیزی جز سلامت اراده نیست.

ج) اراده- اهلیت و موضوع. جهت مشروع چیزی جز مشروعیت اراده و موضوع نیست.

د) اراده و موضوع. اهلیت بیانگر سلامت اراده و جهت مشروع بیانگر سلامت موضوع است.

۱۵۱- هرگاه چند نفر ضامن مدیون شوند و مضمونٌ له همه آنها را بپذیرد:

الف) ضامن تضامنی است.                 ب) ضمان به نحو تنصیف است.            ج) ضمان به نحو تسهیم است.              د) ترامی است.

۱۵۲- کدامیک از گزینه های زیر اثر عقد نیست؟

الف) اباحه                                    ب) اتحاد و شرکت                                       ج) صحت                                       د) زواج

۱۵۳- اگر پس از عقد مشروط معلوم شود که انجام شرط غیرممکن بوده است؟

الف) عقد غیرنافذ است.                   ب) عقد قابل فسخ است.                  ج) عقد باطل است.                        د) عقد نافذ و غیرقابل فسخ است.

۱۵۴- شرط تبانی در قراردادها:

الف) خلاف اخلاق حسنه است.          ب) خلاف قانون است.                    ج) باطل و مبطل است.                    د) صحیح است.

۱۵۵- عقد اجاره به واسطه تلف شدن عین مستأجره از تاریخ تلف …………….. و نسبت به تخلف از شرایطی که بین موجر و مستأجر مقرر است ……………. ثابت است.

الف) منفسخ می شود- از تاریخ تخلف، خیار فسخ                         ب) باطل می شود- از تاریخ تخلف، خیار فسخ

ج) انفساخ می گردد- از تاریخ تخلف، اجرت المثل                                   د) هیچکدام

۱۵۶- اگر موصی له قبل از فوت موصی ، وصیت را قبول کند:

الف) بعد از موت باید مجدداً قبول کند.                                                ب) موصی می تواند از وصیت خود رجوع کند.

ج) موصی نمی تواند از وصیت خود رجوع کند.                                        د) نمی تواند بعد از فوت آن را رد کند.

۱۵۷- عقد نکاح توسط ولی می بایست منطبق با مصلحت مولی علیه باشد، در صورت عدم رعایت مصلحت مولی علیه و انعقاد عقد:

الف) چنین عقدی علی کل حال صحیح است.

ب) جنین عقدی بنا بر نظر صاحب عروه الوثقی و مستفاد از قانون مدنی باطل است.

ج) بنا بر نظر شرح لمعه و تحریرالوسیله، عقد، فضولی و موقوف به اجازه صغیر یا صغیره است.

د) ب و ج

۱۵۸- در صورت فوت پدر و امتناع مادر از حضانت طفل، حضانت بر عهده ………. و هزینه آن بر عهده …………. است.

الف) اجداد- اجداد             ب) دولت- دولت                 ج) کسی که دادستان معین می کند- مادر                 د) جد پدری- جد پدری

 

۱۵۹- رهن مستعار آن است که:

الف) مال مورد رهن وجود خارجی نداشته باشد.                      ب) مرتهن عین مرهونه را به ثالثی عاریه دهد.

ج) مدیون مال شخص ثالثی را با اذن او به رهن بگذارد.             د) مستأجر به جای مال الاجاره ماهیانه مقداری وجه نقد به موجر قرض بدهد.

۱۶۰- موضوع وکالت:

الف) فقط عمل حقوقی است.              ب) منحصراً عمل حقوقی نیست.         ج) عمل مادی است.                    د) مطلق افعال مشروع است.

 

 

حقوق مدنی(۸)

 

 

۱۴۱- هرگاه مهر متعلق حق غیر شده باشد مانند اینکه زن قبل از طلاق آن را اجاره داده یا رهن گذارده باشد پس از وقوع طلاق

قبل از نزدیکی …………….

الف) شوهر مستحق بدل عین از مثل یا قیمت است و حقی نسبت به عین ندارد.

ب) شوهر مخیّر است یا تا انقضای مدت و آزاد شدن مهر صبر کند یا بدل نصف را از زن مطالبه کند.

ج) شوهر با طلاق مالک نصف مشاع مهر می گردد لیکن چون با تعلق حق غیر به آن نقصی در مال ایجاد شده زن باید به شوهر ارش بدهد.

د) شوهر فقط می تواند بدل نصف را از زن مطالبه کند.

۱۴۲- کدام گزینه از موجبات انفساخ عقد محسوب نمی شود؟

الف) فوت و جنون احد از متعاقدین در عقود جایز.                                   ب) تلف مبیع پیش از قبض بدون اهمال و تقصیر بایع.

ج) شرط فاسخ                                                                               د) اقاله

۱۴۳- کدامیک از عقود جایز زیر به جنون طرفین منفسخ نمی شود؟

الف) نامزدی                     ب) وکالت                       ج) شرکت                       د) تمام عقود جایز با جنون احد طرفین منفسخ می شود.

۱۴۴- در تبدیل تعهد از طریق تبدیل منشأ تعهد :

الف) تبدیل تعهد در معنای واقعی نمی باشد زیرا تعهد ساقط نمی شود و تضمینات سابق نیز ساقط نمی شود.

ب) این نوع تبدیل تعهد ماهیتاً عقد است و معوض است و اثر آن سقوط تعهد موجود و ایجاد تعهدی جدید به همراه سقوط تضمینات دین سابق می باشد.

ج) این نوع تبدیل تعهد ماهیتاً ایقاع معوض است و اثر آن سقوط دین سابق و ایجاد تعهدی جدید است و تضمینات دین سابق به دین لاحق تعلق می گیرد.

د) این نوع تبدیل تعهد ماهیتاً ایقاع بلاعوض و دو اراده ای است و تضمینات دین سابق در آن به دین لاحق تعلق نمی گیرد.

۱۴۵- با توجه به قانون مدنی قبول وکالت از سوی سفیه چه حکمی دارد؟

الف) صحیح است مگر در اموری مالی.                                                 ب) مطلقاً صحیح است.

ج) صحیح است مگر در امور غیرمالی.                                                  د) مطلقاً باطل است.

۱۴۶- بطلان بذل در طلاق خلع و مبارات چه اثری در طلاق خلع و مبارات دارد؟

الف) موجب بطلان طلاق خواهد شد زیرا ما قصد لم یقع

ب) فساد بذل مقتضی فساد طلاق نیست و طلاق در اینجا مانند نکاح است که فساد مهر موجب بطلان آن نمی شود.

ج) فساد بذل باعث می شود طلاق به صورت ساده واقع شود نه طلاق خلع و مبارات.

د) موجب عدم نفوذ طلاق می گردد.

۱۴۷- با توجه به قوانین موضوعه فعلی بیع خیاری یا بیع شرط :

الف) صحیح و نافذ است و مالکیت از حین عقد منتقل می شود.                    ب) مملک نیست و برای مشتری حق عینی تبعی ایجاد می کند.

ج) مملک است و برای مشتری حق عینی ایجاد می کند.                            د) مملک نیست و باطل محسوب می شود.

۱۴۸- در صورتی که معامله ای فضولتاً واقع شود و مالک قبل از اجازه یا رد فوت کند :

الف) وراث حق تنفیذ یا رد معامله فضولی تملیکی را دارند.                         ب) وراث حق تنفیذ یا رد را ندارند و معامله باطل خواهد بود.

ج) وراث حق تنفیذ یا رد معاملات فضولی عهدی و تملیکی را دارند.             د) وراث حق تنفیذ یا رد معاملات فضولی عهدی را دارند.

۱۴۹- اگر شخص ثالثی پس از تسلیم مورد اجاره آن را غصب کند ، این اقدام چه اثری بر اجاره دارد ؟
الف) مستاجر حق فسخ اجاره را دارد .                                                  ب) اجاره در اثر تلف انتفاع باطل می شود .
ج) مستاجر فقط می تواند به غاصب رجوع کند .                          د) مستاجر می تواند از پرداخت اجاره بها خودداری کند .
۱۵۰- کدامیک از گزینه های زیر از آثار ریاست شوهر بی خانواده نیست؟

الف) زن حق دارد نام خانوادگی شوهر را با موافقت او به کار برد.

ب) ولایت قهری نسبت به اطفال از آن پدر دارد.

ج) اقامتگاه زن اصولاً همان اقامتگاه شوهر است.

د) هرگاه زن خارجی با مرد ایرانی ازدواج کند به تابعیت ایرانی در می آید.

۱۵۱- چنانچه آقای الف به صورت مطلق به آقای ب وکالت در فروش ملکش را بدهد و ب نیز مورد وکالت را با یک سوم بهای واقعی به خود منتقل می کند، این معامله:

الف) صحیح و قابل فسخ به استناد خیار غبن می باشد.                              ب) معامله وکیل باطل و بلااثر خواهد بود.

ج) معامله غیر نافذ است.                                                                  د) معامله صحیح و غیر قابل فسخ می باشد.

۱۵۲- کدام یک از موارد زیر از ویژگی های عقود معوض محسوب نمی شود؟

الف) حق حبس                  ب) مؤثر بودن شخصیت طرفین                     ج) عدم ضرورت قبض                    د) برابری عوضین

۱۵۳- درصورتیکه فردی فضولتاً و با قدرت بر تسلیم مبیع معامله ای نموده اما در هنگام تنفیذ معامله قدرت بر تسلیم مبیع وجود نداشته باشد:

الف) معامله باطل است.                                                                   ب) معامله صحیح و قابل فسخ به استناد خیار تعذر تسلیم می باشد.

ج) تنفیذ اثر قهقرایی داشته لذا معامله صحیح و غیر قابل فسخ است.              د) معامله غیر نافذ است.

۱۵۴- در تفاوت عقد جایز و عقد لازم می توان گفت ……………….

الف) عقد لازم عقدی است که همواره برای طرفین لازم الاتباع بوده ولی عقد جایز جز در مواردی، برای طرفین لازم الاتباع نیست.

ب) طرفین می توانند عقد جایز را بواسطه اشتراط ضمن یک عقد لازم یا ضمن همان عقد جایز، لازم کنند.

ج) عقد لازم جز در مواردی که در قانون پیش بینی شده، قابل فسخ نیست ولی عقد جایز، جز در مواردی، قابل فسخ است.

د) هر سه مورد صحیح است.

۱۵۵- شخصی فرشی را از فرش فروشی شفقی تبریز با این شرط که دستبافت است خریداری می کند بعداً متوجه می شود که فرش مزبور دستبافت نیست وضعیت معامله چگونه است؟

الف) معامله قابل فسخ به استناد خیارغبن است.                                      ب) معامله قابل فسخ به استناد خیار تخلف از شرط است.

ج) معامله صحیح و غیرقابل فسخ است.                                                د) این اشتباه مانع از عدم تشکیل عقد نیست.

۱۵۶- تعهّد به فروش مال غیر، ………….

الف) صحیح و نافذ است.                  ب) غیرنافذ است.                          ج) صحیح ولی قابل فسخ می باشد.      د) باطل است.

۱۵۷- علی ملک پدری خود را بدون سمت به امیر می فروشد و بعد پدر یعنی مالک خانه فوت می کند و مال به وراث منتقل می شود. وراث جمعاً ۶ برادر هستند. به نظر شما تکلیف این معامله چیست؟

الف) معامله نسبت به شش دانگ غیر نافذ است.

ب) معامله نسبت به یک دانگ علی نافذ و نسبت به بقیه غیر نافذ بوده و مشتری به استناد خیار تبعض صفقه می تواند عقد را فسخ کند.

ج) معامله نسبت به یک دانگ علی نافذ و نسبت به بقیه غیر نافذ بوده و مشتری به استناد خیار تخلف از شرط ضمنی حق فسخ معامله را دارد.

د) معامله نسبت به شش دانگ غیر نافذ بوده و علی به عنوان معامل حق تنفیذ یا رد کل معامله فضولی را دارد.

۱۵۸- مفاد عقد بیع نمی تواند ……………… باشد.

الف) تملیک معلق              ب) وعده تملیک               ج) تملیک با وعده تأجیل قبض                      د) تملیک با تحدیدات قراردادی

۱۵۹- در صورتیکه بیع کلی از روی نمونه انجام شود ولی نمونه تلف شود ……………..

الف) بیع به دلیل مجهول بودن مبیع باطل است.          ب) بایع باید فرد اعلای مبیع را بدهد.

ج) بایع باید فرد متعارف مبیع را بدهد.                     د) مشتری باید بایع را الزام به تهیه نمونه نماید و در صورت تعذر اجبار، حق فسخ دارد.

۱۶۰- در کدامیک از موارد زیر خیار مجلس راه دارد؟

الف) بیع تلفنی                                                       ب) معامله بیع با خود

ج) بیع مکاتبه ای                                                   د) بیعی که بایع در مجلس فوت کرده ولی ورّاث او در آن مجلس حضور دارند.

 

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.10 + 6 ؟

 • محمد فرجی درتاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۵

  سلام
  صحیح است.

 • مهدی درتاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۷

  تعیلق در وقف صحیح است یا باطل ؟

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۱

  با سلام
  سوالات علمی فقط در پروفایل پاسخداده میشود.

 • راد درتاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۰

  سر تیر روی دیوار و ترصیف یعنی چه؟ مثال ملموس بزنید دقیقا این سر تیر و ترصیف چیست؟