تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۹ اسفند ۹۴ ساعت ۱۰:۳۳
۹۴ چهارشنبه ۱۹ فروردین

حقوق تعهدات(۱)

 

۱۰۶- کدامیک از گزینه های زیر نمی تواند از ویژگی های مشترک عمل حقوقی و واقعه حقوقی باشد؟

الف) ارادی بودن                                       ب) اعتباری بودن

ج) مادی بودن                                          د) همه گزینه های مذکور می تواند در مواردی بین واقعه حقوقی و عمل حقوقی مشترک باشد.

۱۰۷- کدامیک از گزینه های زیر صحیح می باشند؟

الف) اثر حقوقی فقط معلول عمل حقوقی است.                                         ب) اثر حقوقی علت عمل حقوقی است.

ج) اثر حقوقی می تواند معلول عمل حقوقی یا واقعه حقوقی باشد.                    د) اثر حقوقی می تواند علت عمل حقوقی یا واقعه حقوقی باشد.

۱۰۸- کدامیک از ایقاعات زیر یک طرفه می باشد؟

الف) اعراض                      ب) اعراض از ملک                       ج) ابراء                                              د) فسخ

۱۰۹- اثر کدامیک از گزینه های زیر نمی تواند تملک باشد؟

الف) احیاء اراضی موات                   ب) تحجیر                  ج) حیازت مباحات                              د) اثر تمامی گزینه ها تملک می باشد.

۱۱۰- در کدامیک از موارد زیر ایقاع می تواند برای شخص دیگر ایجاد تعهد کند؟

الف) وصیت عهدی                         ب) اخذ به شفعه                            ج) ابراء                                      د) طلاق

۱۱۱- کدامیک از عبارات ذیل درست می باشد؟

الف) ابراء و اعراض واقعه حقوقی است.                                                ب) ابراء و اعراض هر دو به یک معنی و عمل واحد است.

ج) ابراء ناظر به حقوق دینی است و اعراض ناظر به حقوق عینی.                  د) ابراء ناظر به حقوق عینی است و اعراض ناظر به حقوق دینی.

۱۱۲- طبق تعریف عقد در ماده ۱۸۳ قانون مدنی، کدام یک از عبارات ذیل در تعریف عقد گنجانده می شود؟

الف) توافق بر تملیک ذمه                 ب) توافق بر سقوط تعهد                  ج) توافق بر تبدیل تعهد                      د) هیچکدام

۱۱۳- کدام عبارت صحیح است؟

الف) معامله اعّم از عقد است.   ب) معامله و عقد با یکدیگر مترادفند.       ج) قرارداد اعّم از عقد است.       د) عقد و قراداد با یکدیگر مترادفند.

۱۱۴- شخصی زمین خود را می فروشد اگر تا ۳ ماه خانه در حال ساخت او آماده شود به شرط اینکه خریدار اتومبیل او را تعمیر کند، این عقد:

الف) عقد معلق است.          ب) عقد مشروط است.                    ج) عقد معلق مشروط است.              د) عقد منجّز مشروط است.

۱۱۵- کدام مورد از نتایج مترتب بر نظریه اراده باطنی نمی باشد؟ در چهارچوب این نظریه:

الف) عیوب اراده نقش مهمی ایفاء می نمایند.

ب) جهت معامله مورد توجه قرار نمی گیرد.

ج) برای تفسیر قرارداد قاضی نباید به زمان صدور حکم یا زمان اجرای تعهد توجه کند، بلکه باید خود را در زمان انعقاد عقد قرار دهد و معنایی را که طرفین در زمان انعقاد عقد بدان می داده اند دریابد.

د) به هنگام تفسیر قرارداد قاضی باید در صدد یافتن آنچه که واقعاً و حقیقتاً مورد خواست طرفین بوده است برآید.

۱۱۶- اگر یک اراده بتواند اثر حقوقی ای ایجاد کند و اراده طرف مقابل بتواند آن را از بین ببرد این عمل حقوقی از چه نوعی است؟

الف) ایقاع معلق                        ب) عقد جایز                                 ج) عقد خیاری                                     د) ایقاع قابل رد

۱۱۷- شخصی به منظور فرار از دین موضوع سند عادی، اتومبیل خود را به یک ضغیر ممیز هبه می کند. این قرارداد چه وضعیتی دارد؟

الف) به دلیل عدم بلوغ متهب غیر نافذ است.                                 ب) به دلیل قصد فرار از دین در مقابل طلبکاران غیرقابل استناد است.

ج) به دلیل قصد فرار از دین طبق ماده ۲۱۸ ق.م باطل است.                   د) صحیح و نافذ است.

۱۱۸- « الف » ایجاب توأم با التزام نگهداری فروش اتومبیلی را با مهلت ۱۰ روز به « ب » می دهد. حکم این دو مسأله که از هم مستقل است چیست؟ یکم : در روز چهارم « الف » از ایجاب رجوع می کند و در روز پنجم « ب » ایجاب را قبول می کند. دوم : « ب » قبل از قبول در روز ششم ایجاب را رد می کند سپس در روز هفتم ایجاب را قبول می کند.

الف) به علت رجوع « الف » ایجاب زایل می شود و قبول « ب » تأثیری ندارد / به علت مدت دار بودن ایجاب، رد « ب » تأثیری ندارد و با قبول بعدی قرارداد منعقد می شود.

ب) به علت رجوع « الف » ایجاب زایل می شود و قبول « ب » تأثیری ندارد / به علت رد « ب »، ایجاب زایل می شود و قبول بعدی بی تأثیر است.

ج) رجوع « الف » بی تأثیر است و با قبول « ب » قرارداد منعقد می شود / به علت مدت دار بودن ایجاب، رد « ب » تأثیری ندارد و با قبول بعدی قرارداد منعقد می شود.

د) رجوع « الف » بی تأثیر است و با قبول « ب » قرارداد منعقد می شود / به علت رد « ب »، ایجاب زایل می شود و قبول بعدی بی تأثیر است.

۱۱۹- ذینفع قرارداد « بیمه عمر » :

الف) باید در قرارداد مشخص شود.                                                     ب) باید در قرارداد مشخص شود و در زمان انعقاد قرارداد موجود باشد.

ج) باید در قرارداد مشخص شود یا شیوه ای برای تعیین آن مقرر شود.           د) ممکن است در قرارداد مشخص نشود.

۱۲۰- اگر برای ایفای تعهد قراردادی مهلتی کمتر از مهلت متعارف مقرر شده باشد، خسارت قراردادی در صورت نقص تعهد از چه زمانی محاسبه می شود؟

الف) پس از انقضای مهلت متعارف                                                          ب) پس از انقضای مهلت تعیین شده

ج) پس از انقضای مهلت متعارف و مطالبه طلبکار                                             د) پس از انقضای مهلت تعیین شده و مطالبه طلبکار

 

حقوق تعهدات(۲)

 

۱۰۶- کدامیک از گزینه های زیر استثناء بر اصل نسبی بودن قراردادها نمی باشد؟

الف) تعهد به نفع شخص ثالث           ب) معامله به مال غیر                  ج) عقود جمعی                               د) عقود احتمالی

۱۰۷- اگر ضمن معامله ای از دین یکی از متعاملین ضمانت شده باشد در صورت اقاله معامله …………….

الف) ضمان از بین می رود.                                                                 ب)ضمان از بین نمی رود.

ج) در صورتیکه ضمان به صورت نقل ذمه به ذمه باشد از بین نمی رود.           د)در صورتیکه ضمان به صورت ضم ذمه به ذمه باشد از بین نمی رود.

۱۰۸- در معامله فضولی تصرف ناقل مالک ………………..

الف) در صورتیکه با علم به عقد فضولی باشد رد فعلی است.                       ب) در صورتیکه با علم به عقد فضولی باشد رد صریح می باشد.

ج) در هر صورت رد فعلی محسوب می شود.                                         د) در هر صورت رد صریح محسوب می شود.

۱۰۹- معامله مکره ………………. است.

الف) قابل فسخ                                                                              ب) در همه حال غیرنافذ

ج) در همه حال باطل                                                                      د) بر حسب مورد غیرنافذ یا باطل

۱۱۰- اگر خانه ای فروخته شود به شرط اینکه عقد پس از ۲ سال منحل گردد اصطلاحاً …………………

الف) تعلیق انحلال عقد صورت گرفته و صحیح است.                               ب) توقیت انحلال عقد صورت گرفته و صحیح است.

ج) توقیت انحلال عقد صورت گرفته و صحیح نیست.                               د) شرط فاسخ معلق صورت گرفته و صحیح است.

۱۱۱- کدامیک از شروط زیر عقد بیع را باطل می کند؟

الف) شرط بقای مالکیت بایع پس از بیع                                               ب) شرط عدم انتقال مبیع بوسیله خریدار به شخص ثالث

ج) شرط تأخیر بایع در تسلیم مبیع به مدت معین                                    د) شرط استفاده از مبیع به صورت قمارخانه

۱۱۲- شرط تضمین اجازه در عقد فضولی از اقسام ……………. است.

الف) تعهد به فعل ثالث                    ب) شروط ابتدایی                          ج) شروط باطل و مبطل                   د) شرط باطل و غیرمبطل

۱۱۳- کدام نظر در مورد مبنای حقوقی معامله فضولی پذیرفته شده؟

الف) نظری که رضای مالک را شرط کمال عقد می داند.                           ب) نظری که اجازه مالک را اماره بر رضای تقدیری او می داند.

ج) نظری که اجازه مالک را شرط نفوذ عقد می داند.                                 د) نظری که اجازه مالک را بر مبنای نمایندگی توجیه می کند.

۱۱۴- اگر خانه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال فروخته شود و بر خریدار شرط کنند که او تمام هزینه هایی را که برای پیدا کردن اتومبیل گمشده فروشنده لازم است بپردازد ……………….

الف) جهل به شرط سبب بطلان عقد نخواهد بود.

ب) جهل به شرط سبب بطلان عقد می باشد چون از جمله شروط مجهولی است که موجب جهل به عوضین شده.

ج) شرط از جمله شروط باطل و مبطل است.

د) گزینه های ب و ج

۱۱۵- در صورت عدم تحقق شرط نتیجه، نتیجه مورد شرط:

الف) مشروط علیه باید آن را محقق سازد.                   ب) عقد مشروط باطل است.        ج) عقد مشروط قابل فسخ است.         د) عقد مشروط قابل اجرا است.

۱۱۶- چرا معامله به مال غیر به عنوان ولایت قیمومت و وصایت نافذ است؟

الف) زیرا اشخاص مزبور سمت دارند.                                                 ب) زیرا اشخاص مزبور اذن دارند.

ج) زیرا اشخاص مزبور هم سمت دارند و هم اذن.                                   د) زیرا معامله اشخاص مزبور مورد تأیید قانون و دادگاه است.

۱۱۷- موضوع شرط نتیجه فقط به صورت ……………… جایز است.

الف) عمل مادی                ب) عقد و عمل مادی                     ج) عقد و ایقاع و عمل مادی                         د) عمل حقوقی

۱۱۸- Aمتعلق به ظ را به B می فروشد و B نیز مال را به C وC نیز آن را به D می‌فروشد و D نیز به F انتقال می دهد پس از آگاهی از معامله فضولی معامله B و C را رد می کند وضعیت معاملات قبل و بعد این معامله چگونه است؟

الف) معامله Aو B صحیح و معاملات C وD و D و F‌باطل می باشد.

ب) معامله Aو B غیر نافذ و معاملات C وD و D و F‌باطل می باشد.

ج) معامله Aو B باطل و معاملات C وD و D و F‌ غیر نافذ می باشد.

د) تمام معاملات قبل و بعد آن باطل می گردند.

۱۱۹ـ کدامیک از عقود زیر تعلیق‌ناپذیر نیست؟

الف) ضمان                                  ب) نکاح                                     ج) وقف                                      د) هیچکدام

۱۲۰- مهدی با اکراه از طرف علی با وی عقد مضاربه‌ای منعقد کرده و قبل از اینکه مهدی مضاربه‌ای غیرنافذ را تنفیذ یا رد کند فوت می‌نماید …

الف) ورّاث مهدی حق رد یا تنفیذ مضاربه را دارند.

ب) مضاربه منفسخ می‌شود و ورّاث حق تنفیذ یا رد معامله را ندارند.

ج) مضاربه همچنان غیرنافذ باقی می‌ماند و ورّاث مریم به همراه طلبکاران وی حق تنفیذ یا رد عقد را دارند.

د) هیچ‌کدام.

 

 

حقوق تعهدات(۳)

 

۱۰۶- مرور زمان ………………

الف) مسقط دعوی است.                                                                  ب) مسقط حق است ولی مسقط دعوی نیست.

ج) مسقط دعوی است ولی مسقط حق نیست.                                         د) مسقط حق و دعوی نیست.

۱۰۷- اگر مدیون در مقام وفای به عهد مال غیر را تسلیم کند چگونه می تواند آن را پس بگیرد؟

الف) در هیچ صورتی نمی تواند آن را پس بگیرد و دریافت کننده ملزم است آن را به مالک بازگرداند.

ب) در صورتی می تواند آن را پس بگیرد که ثابت کند مال غیر با مجوز در یدش بوده.

ج) در صورتی می تواند آن را پس بگیرد که ثابت کند مال، مال غیر بوده و با مجوز در یدش بوده و از سوی مالک اذن در تأدیه نداشته.

د) در صورتی می تواند آن را پس بگیرد که ثابت کند از سوی مالک اذن در تأدیه نداشته.

۱۰۸- اگر در ابراء مدیون قصد داشته باشد ولی رضای او معیوب باشد:

الف) ابراء صحیح است.       ب) ابراء باطل است.               ج) ابراء غیرنافذ است.             د) ابراء بر حسب مورد باطل یا غیرنافذ است.

۱۰۹- کدامیک از ایقاعات زیر تبعی است؟

الف) ابراء                                    ب) حواله                         ج) رهن                                      د) طلاق

۱۱۰- کدامیک از گزینه های زیر از شروط تهاتر محسوب نمی شود؟

الف) وحدت سبب دو دین                                                                ب) وحدت میزان دو دین

ج) هر دو از شروط تهاتر محسوب می شوند.                                          د) هیچکدام از شروط تهاتر محسوب نمی شوند.

۱۱۱- حکم دادگاه مبنی بر تهاتر:

الف) تهاتر قضایی است و رأی دادگاه تأسیسی است.                                           ب) تهاتر قضایی است و رأی دادگاه اعلامی است.

ج) بر حسب مورد تهاتر قضایی یا قراردادی است و رأی دادگاه اعلامی است.    د) بر حسب مورد تهاتر قضایی یا قراردادی است و رأی دادگاه تأسیسی است.

۱۱۲- کدامیک از گزینه های زیر ماهیت مالکیت ما فی الذمه را بیان می کند؟

الف) واقعه حقوقی                    ب) عمل حقوقی                       ج) واقعه حقوقی اعتباری                       د) واقعه حقوقی مادی

۱۱۳- کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟

الف) هبه دین عقدی است جایز ولی ابراء ایقاعی است لازم.                        ب) هبه دین عقدی است لازم ولی ابراء ایقاعی است جایز.

ج) هبه دین و ابراء هر دو لازم اند.                                                     د) هبه دین و ابراء هر دو جایز اند.

 

۱۱۴- هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر ……………….

الف) بر تبرع است.                  ب) بر وفای به عهد است.                      ج) بر عدم وفای به عهد است.                د) هیچکدام

۱۱۵- کدامیک از گزینه های زیر واقعاً از اسباب سقوط تعهد محسوب نمی شود؟

الف) وفای به عهد              ب) مالکیت ما فی الذمه                   ج) ابراء                          د) تبدیل تعهد

۱۱۶- در تعهدات طبیعی مدیون ……………………

الف) هم دین دارد هم التزام به تأدیه                                                   ب) نه دین دارد نه التزام به تأدیه

ج) دین ندارد ولی التزام به تأدیه دارد.                                                 د) دین دارد ولی التزام به تأدیه ندارد.

۱۱۷- شخص الف و ب که طرفین عقد بیع بودند در اثر حادثه ای فوت می نمایند. اینک ورّاث طرفین ……………..

الف) می توانند عقد بیع مذکور را اقاله کنند چون قائم مقام مورث خود هستند.

ب) نمی توانند عقد بیع مذکور را اقاله کنند.

ج) می توانند عقد بیع مذکور را اقاله کنند با توجه به وحدت ملاک از به ارث رسیدن خیارات.

د) می توانند عقد بیع مذکور را اقاله کنند چون منع قانونی در این خصوص وجود ندارد.

۱۱۸- در حقوق ایران کدامیک از گزینه های زیر نمی تواند در اسباب سقوط تعهد جای بگیرد؟

الف) فسخ                                    ب) تلف مورد تعهد                        ج) مرور زمان                               د) تحقق شرط انحلال عقد

۱۱۹- کدامیک از گزینه های زیر اثر تبدیل تعهد محسوب می شود؟

الف) سقوط تعهد سابق                                                                     ب) ایجاد تعهد جدید

ج) الف و ب                                                                                 د) ایفای تعهد به وسیله تأدیه موضوع متفاوت با مورد تعهد

۱۲۰- اگر موجر پس از عقد اجاره، ذمه مستأجر را نسبت به اجرت المسمی ابراء کند سپس معامله به وسیله اقاله منحل شود، در مقام رد عوضین ……

الف) موجر موظف به رد معادل اجرت المسمی به مستأجر می باشد زیرا ابراء در حکم ایفای تعهد است.

ب) موجر موظف به رد معادل اجرت المسمی نیست چون چیزی دریافت نکرده که آن را پس بدهد.

ج) تعهد موجر به رد معامل اجرت المسمی یک تعهد طبیعی است که ضمانت اجراء ندارد ولی اگر موجر عوض را رد کند دیگر نمی تواند آن را استرداد کند.

د) هیچکدام از گزینه های فوق صحیح نمی باشند.

 

حقوق تعهدات(۴)

 

۱۰۶- هرگاه کسی به پندار وجود دینی (که در واقع وجود نداشته) خدمتی برای دیگری انجام دهد ………………….

الف) می تواند دعوای ایفای ناروا مطرح کند.                                          ب) می تواند دعوای غصب مطرح کند.

ج) باید مبنای دعوی را استفاده بلاسبب قرار دهد.                                   د) همه موارد

۱۰۷- اگر کسی مالک را از تصرف در ملک خود منع کند بدون اینکه خود بر آن ملک سلطه پیدا کند:

الف) غاصب است.                                                                         ب) در حکم غاصب است.

ج) هیچ مسؤولیتی ندارد.                                                                   د) فقط در صورت ورود خسارت به مالک مسؤول جبران خسارت است.

۱۰۸- طبق قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، مسؤولیت مبتنی بر کدام نظریه است؟

الف) علی الاصول بر مبنای نظریه تقصیر است.                                        ب) بر مبنای نظریه تقصیر است.

ج) بر مبنای نظریه خطر است.                                                           د) علی الاصول بر مبنای نظریه خطر است.

۱۰۹- اگر مال مثلی غصب شود و غاصب آن را به محلی ببرد که اشباه و نظایر مال پیدا نمی شود و در همان محل تلف کند، غاصب …………

الف) باید قیمت محل تلف را بپردازد زیرا مسؤولیت غاصب از رد عین در محلی تبدیل شده است که مال تلف شده قیمی بوده است.

ب) باید مثل مال را تهیه و تسلیم مالک کند و هزینه این کار با خود اوست.

ج) در انتخاب قیمت و مثل آزاد است.

د) باید مثل مال را تهیه و تسلیم مالک کند و هزینه این کار با مالک است.

۱۱۰- اگر دائن که طلب وی مؤجل است در دوران أجل به موضوع تعهد دست یابد:

الف) اجل حق تسلط بر دین و انتفاع از آن را ساقط می کند و باید با درخواست بدهکار آن را مسترد کند.

ب) اجل حق تسلط بر دین و انتفاع از آن را ساقط نمی کند و باید آن را مسترد کند.

ج) اجل حق تسلط بر دین و انتفاع از آن را ساقط نمی کند ولی طلبکار می تواند دین را مسترد ننماید.

د) اجل حق تسلط بر دین و انتفاع از آن را ساقط می کند ولی مسؤولیت دائن به استرداد با دین مدیون به او تهاتر می شود.

۱۱۱- ماهیت حقوقی بدل حیلوله چیست؟

الف) تملیک با شرط تعلیق انحلال تملیک به رفع تعذّر ردّ عین                   ب) تملیک با شرط تعلیق انحلال تملیک به تحویل عین مغصوبه

ج) تملیک با شرط تعلیق انحلال تملیک به رفع تعذّر ردّ عین و مطالبه مالک   د) تملیک با شرط تعلیق انحلال تملیک به مطالبه عین توسط مالک

۱۱۲- در تعاقب ایادی غاصبین متعدد …………………..

الف) در مورد ردّ مثل یا قیمت مال مغصوبه تلف شده، ذمه غاصبین، متعدد است.

ب) در مورد ردّ منافع عین مغصوبه ذمه غاصبین، متعدد است.

ج) در مورد ردّ منافع عین مغصوبه همه غاصبین مشغول یک ذمّه هستند.

د) هم در مورد ردّ مثل یا قیمت و هم در مورد منافع عین مغصوبه ذمه غاصبین، متعدد است.

۱۱۳- در تصادم ۲ اتومبیل ………………

الف) اگر هر دو مقصر باشند، هر کدام جبران نیمی از خسارت طرف مقابل را به عهده دارند.

ب) اگر هیچیک مقصر نباشند، هر کدام جبران نیمی از خسارت طرف مقابل را به عهده دارند.

ج) اگر هیچیک مقصر نباشند و تصادم در نتیجه عوامل خارجی باشد هیچیک ضامن نیستند.

د) هر سه مورد صحیح است.

۱۱۴- شخص (الف) با علم به اینکه (ب) به (ج) مدیون است دین را به (ج) بپردازد:

الف) ایفای ناروا صورت گرفته و می تواند آن مبلغ را از (ج) مسترد نماید.

ب) ایفای ناروا صورت گرفته زیرا علم و جهل در ایفای ناروا تأثیری ندارد.

ج) حق بازستادن از (ج) را ندارد چون پرداخت دین از جانب ثالث محسوب می شود.

د) حق بازستادن از (ج) را دارد چون پرداخت دین در این حالت در حکم ایفای ناروا است.

۱۱۵- در صورتیکه مال مغصوب از چند جهت قابل انتفاع باشد ولی این منافع در دید عرف قابل جمع نباشد و از لحاظ ارزش یکسان نباشند:

الف) غاصب ضامن با ارزشترین آنها است.                                            ب) غاصب ضامن حد متوسط آنها است.

ج) غاصب ضامن همه این منافع است.                                                 د) غاصب ضامن کم ارزشترین آنها است.

۱۱۶- کارفرمایانی که تمام احتیاط های لازم را به عمل آورده اند مسؤول جبران خساراتی که از طرف کارگران آنان در حین انجام کار وارد شده است ………..

الف) می باشند.                              ب) اصولاً می باشند.                       ج) نمی باشند.                               د) اصولاً نمی باشند.

۱۱۷- موتورسیکلتی در اثر وقوع حادثه ای محترق شده و شخص (الف) بدون اذن مالک موتور برای کمک به اطفای حریق روی آن آب می ریزد که در اثر این اقدام باک موتور منفجر شده و شخص (الف) مجروح می گردد:

الف) شخص (الف) می تواند از مالک موتورسیکلت جبران خسارت خود را بخواهد.

ب) شخص (الف) نمی تواند از مالک موتورسیکلت جبران خسارت خود را بخواهد چون اقدام وی هیچ فایده ای برای مالک موتورسیکلت نداشته.

ج) شخص (الف) نمی تواند از مالک موتورسیکلت جبران خسارت خود را بخواهد چون از مالک اذن نداشته.

د) ب و ج

۱۱۸- هرگاه کسی سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف آن مال شود مسؤولیت به عهده کیست؟

الف) مسبب مسؤول است مگر اینکه مباشر عرفاً مسؤول باشد.                     ب) هر دو مسؤولیت دارند.

ج) مباشر همیشه مسؤول است.                                                           د) مباشر مسؤول است مگر اینکه سبب اقوی باشد.

۱۱۹- شبه عقد چیست؟

الف) واقعه ای است طبیعی که همانند عقد اثر حقوقی دارد.

ب) واقعه ای است مشروع که با توافق اشخاص اثر عقد پیدا می کند.

ج) عملی است غیرارادی که با اجازه طرف دیگر به قرارداد تبدیل می شود.

د) عملی است ارادی و مشروع که بدون توافق اشخاص ایجاد دین می کند.

۱۲۰- هرگاه مال مغصوب مثلی بوده و مثل آن موجود ولی از قیمت افتاده باشد، غاصب باید ………………..

الف) قیمت زمان غصب را بدهد.                                                        ب) قیمت زمانی را که از مالیت افتاده بدهد.

ج) آخرین قیمت آن را بدهد.                                                            د) اعلی القیم آن را بدهد.

 

 

حقوق تعهدات(۵)

 

۱۰۶- شخص کور:

۱)نمی تواند شخصاً معامله نماید.

۲)می تواند شخصاً معامله نماید مشروط بر اینکه به طریقی غیر از معاینه جهل خود را مرتفع نماید اما نمی تواند بوسیله طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید.

۳) می تواند شخصاً معامله نماید مشروط بر اینکه به طریقی غیر از معاینه جهل خود را مرتفع نماید و می تواند بوسیله طرف معامله نیز جهل خود را مرتفع نماید.

۴)می تواند شخصاً معامله نماید درصورتی کمه به طریق معاینه و یا از طریق طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید.

 

۱۰۷- هرگاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و مشخص گردد که از آن جنس نیست:

۱)بیع باطل است.                                                                          ۲)بیع منفسخ می گردد.

۳)بیع صحیح است و خریدار خیار غبن دارد.                                         ۴)بیع غیرنافذ است و منوط به تنفیذ خریدار می گردد.

۱۰۸- تعهد یک طرفه بیع ……..

۱)ایقاع است.                    ۲)ایحاب است.                             ۳)عقد است.                                 ۴)گزینه ۱ و ۲ صحیح است.

۱۰۹- کدام گزینه صحیح نیست؟

۱)اگر بایع قبل از اخذ ثمن، مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید، حق استرداد آن را حتی به موجب خیار نخواهد داشت.

۲)اگر یکی از مبیع و ثمن حال و دیگری مؤجل باشد هر کدام که حال است باید تسلیم گردد.

۳)اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است.

۴)هر سه مورد صحیح است.

۱۱۰- در خصوص عقد بیع کدام گزینه صحیح نیست؟

۱)عقد بیع در همه موارد عقدی لازم است.                                                 ۲)عقد بیع در همه موارد عقدی رضایی محسوب می گردد.

۳)مبیع می تواند به صورت عین معین، کلی در معین یا کلی فی الذمه باشد.         ۴)مبیع می تواند به صورت مشاع یا مفروز باشد.

۱۱۱- اگر مبیع تحویل داده شده اوصاف تعیین شده را مطابق نمونه نداشته باشد؟

۱)همواره خریدار می تواند بایع را الزام به تحویل مبیع با اوصاف تعیین شده نماید.

۲)اصولاً خریدار می تواند بایع را الزام به تحویل مبیع با اوصاف تعیین شده نماید.

۳)در مبیع عین معین خریدار می تواند بایع را الزام به تحویل مبیع با اوصاف تعیین شده نماید.

۴)در مبیع کلی فی الذمه خریدار می تواند بایع را الزام به تحویل مبیع با اوصاف تعیین شده نماید.

 

۱۱۲- برای اینکه به استناد ماده ۳۸۷ قانون مدنی درصورت تلف مبیع قبل از قبض بیع منفسخ گردد لازم است تا:

۱)تلف بدون اهمال و تقصیر بایع باشد. ۲)مبیع کلی فی الذمه باشد.          ۳)مبیع عین معین باشد.            ۴)گزینه ۱ و ۳ صحیح است.

۱۱۳- درصورتی که قسمتی از مبیع از جنسی متفاوت از جنس مورد توافق طرفین باشد:

۱)مشتری حق فسخ کل معامله را دارد.   ۲)معامله کلاً باطل است.       ۳)معامله فقط نسبت به آن قسمت باطل است.        ۴)گزینه ۱ و ۳ صحیح است.

۱۱۴- در بیع صرف شرط می گردد که هر یک از طرفین تا ۱ ماه پس از انعقاد عقد حق فسخ معامله را دارد (بیع شرط)؛ در این حالت مالکیت مبیع و ثمن از چه زمانی به طرفین منتقل می گردد؟

۱)از زمان ایجاب و قبول      ۲)از زمان انقضاء خیار شرط       ۳)از زمان قبض مبیع و ثمن       ۴)از زمان اسقاط حق خیار یا انقضاء خیار شرط

۱۱۵- کدامیک از گزینه های زیر حاوی شروط لازم برای تحقق ضمان درک می باشد؟

الف) انعقاد معامله فضولی و گرفتن عوض توسط فضول

ب) فقط انعقاد معامله فضولی کافی است اعم از عقود فضولی معوض یا مجانی

ج) انعقاد معامله فضولی اعم از معوض و مجانی و رد معامله به وسیله مالک

د) انعقاد معامله فضولی و گرفتن عوض توسط فضول و رد معامله به وسیله مالک

۱۱۶- منظور از ضمان معاوضی در عقد بیع ……………….

الف) تحمل خطر تلف مال است.         ب) ضمان قهری است.                   ج) ضمان عقدی است.                    د) ضمان معاملی نیست.

۱۱۷- از نظر تحلیلی بیع کالی به کالی مخلوطی از بیع ……………. است.

الف) نسیه و سلم                            ب) نقد و نسیه                              ج) سلم و نقد                                د) نوعی بیع نسیه

۱۱۸- ضمان درک نوعی ضمان ………… است و در مورد خسارات نوعی ضمان ………………. است.

الف) معاملی- معاملی                       ب) معاوضی- قهری                       ج) قهری- معاوضی                        د) معاوضی- معاوضی

 

۱۱۹- هرگاه طرفین عقد بیع با علم به غیر قابل تسلیم بودن مبیع معامله کنند ولی بعد از عقد خریدار قادر بر تسلیم شود عقد بیع:

الف) باطل است.                            ب) منفسخ است.                           ج) غیر نافذ است.                          د) بایع حق فسخ دارد.

۱۲۰- در کدام مورد، بیع معلق است؟

الف) بیع ملک موکول به شرط ترهین مالی جهت تضمین ثمن توسط مشتری

ب) بیع ملک موکول به شرط توکیل مشتری در تنظیم سند رسمی

ج) بیع ملک موکول به شرط اخذ وام از بانک توسط مشتری

د) بیع ملک موکول به شرط حواله پرداخت ثمن به شخص ثالث توسط مشتری

 

حقوق تعهدات(۶)

 

۱۰۶-آیا در بیعی که ثمن آن یک راس گاو معین است و به صورت تلفنی منعقد می شود خیار مجلس و حیوان وجود دارد؟

الف)تنها خیار حیوان وجود دارد.         ب)تنها خیار مجلس وجود دارد.            ج)هر دو وجود دارد.            د)هیچ کدام وجود ندارد.

۱۰۷- در مواردی که خیار عیب و غبن وجود دارد اگر بایع مبیع را تعمیر کند یا اضافه قیمت را به مشتری بازگرداند آیا خیار عیب و غبن ساقط می شود؟

الف)هر دو ساقط میشود.     ب)هیچکدام ساقط نمی شود.                        ج)فقط خیار عیب ساقط می شود.             د)فقط خیار غبن ساقط می شود.

۱۰۸- اگر شخصی ۱۱۰ کیلو برنج نقدی به نحو کلی بخرد و بایع ظرف یک روز ۱۰۰ کیلوبرنج برای مشتری بفرستد و مشتری ظرف سه روز قیمت آن را نپردازد و برنج فرستاده شده آفت داشته باشد آیا بایع و مشتری خیار تاخیر ثمن و خیار عیب دارند؟

الف) بایع خیار تاخیر ثمن و مشتری خیار عیب دارد.                                            ب)تنها بایع خیار تاخیر ثمن دارد.

ج)تنها مشتری خیار عیب دارد.                                                                      د)هیچکدام خیار ندارند.

۱۰۹- حکم انتقال خیار در حقوق ایران چیست؟

الف) خیار قابل انتقال ارادی و قهری نمی باشد.

ب) خیار قابل انتقال ارادی فقط ما بین دو طرف قرارداد می باشد و قابل انتقال قهری است.

ج) خیار قابل انتقال ارادی نیست ولی قابل انتقال قهری است.

د) خیار قابل انتقال ارادی به طرف مقابل قرارداد (که خیار به زیان او است) و به ثالث نیز می باشد همچنین قابل انتقال قهری هم هست.

۱۱۰- اگر در عقدی شرط سقوط خیارات شود و یکی از دو طرف به مفاد شرطی که به سود دیگری ایجاد شده عمل نکند …………

الف) مشروط له حق فسخ دارد زیرا سقوط خیار در این مورد مخالف نظم عمومی است.

ب) مشروط له حق فسخ دارد زیرا سقوط خیار در این مورد مخالف اصل حاکمیت اراده است.

ج) مشروط له حق فسخ ندارد زیرا مبنا و زمینه آن در عقد از بین رفته است.

د) الف و ب

۱۱۱- دو معامله منعقد می شود در اولین معامله شرط خیار می شود و مدت خیار برای همیشه و بطور دائم برای مشروط له مقرر می شود و در معامله دیگر نیز شرط خیار می شود ولی طرفین درباره مدت آن سکوت می کنند:

الف) هر دو معامله باطل است.

ب) هر دو معامله صحیح است.

ج) معامله اول صحیح است زیرا در موردی که طرفین می دانند خیار فسخ برای همیشه وجود دارد دیگر ابهام و غرری نیست ولی معامله دوم به دلیل غرری بودن باطل است.

د) معامله اول باطل و معامله دوم صحیح است زیرا در معامله دوم بطور ضمنی حق تعیین مدت برای مشروط له وضع شده است.

۱۱۲- شرط تبری از عیوب یکی از اقسام شرط …………….. است.

الف) عدم مسؤولیت            ب) تخفیف مسؤولیت          ج) اسقاط خیار عیب برای طرفی که مورد معیوب را گرفته د) هیچکدام

۱۱۳- خیار تدلیس در کدامیک از عقود ذیل راه دارد؟

الف) بیع                                      ب) نکاح                                     ج) بیمه                                       د) هر سه مورد

۱۱۴- در بیع فضولی …………….

الف) خیار مجلس با مالک است هرچند در مجلس عقد حاضر نباشد.             ب) خیار مجلس با مالک است مشروط بر اینکه در مجلس عقد حاضر باشد.

ج) خیار مجلس با بایع فضولی است.                                                     د) خیار مجلس وجود ندارد.

۱۱۵- اگر ظاهر شود که مبیع معیوب اصلاً مالیت و قیمت نداشته است بیع …………….

الف) توسط مشتری قابل فسخ است.         ب) منفسخ می شود.            ج) باطل است.             د) صحیح است و مشتری حق اخذ ارش دارد.

۱۱۶- خیار تبعض صفقه زمانی حاصل می شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع ………………. باشد.

الف) باطل                                    ب) منفسخ                                   ج) قابل فسخ                                د) هر سه مورد

۱۱۷- اتلاف مبیع بعد از قبض توسط مشتری در زمان خیار مختص مشتری چه تأثیری در عقد دارد؟

الف) عقد بیع منفسخ می شود چون تلف در زمان خیار مختص مشتری به منزله تلف مبیع قبل از قبض بوده و ثمن باید مسترد گردد.                  ب) عقد بیع منفسخ می شود اما مشتری باید مثل یا قیمت مبیع را بازگرداند زیرا مبیع را اتلاف کرده است.

ج) عقد بیع صحیح است و مشتری حقی بر بایع ندارد.

د) عقد بیع صحیح است اما چون اتلاف در زمان خیار مختص مشتری صورت گرفته، وی به استناد خیار تعذّر تسلیم حق فسخ عقد را دارد.

۱۱۸- در کدامیک از موارد زیر خیار مجلس راه دارد؟

الف) بیع تلفنی        ب) معامله بیع با خود         ج) بیع مکاتبه ای        د) بیعی که بایع در مجلس فوت کرده ولی ورّاث او در آن مجلس حضور دارند.

۱۱۹- در کدام مورد خیار تأخیر ثمن وجود دارد؟

الف) در صورتیکه مشتری بعد از گذشت ۳ روز ثمن را به بایع بپردازد.

ب) در صورتیکه بایع بعد از گذشت ۳ روز به حق حبس خود جهت مطالبه ثمن استناد کند.

ج) در صورتیکه بعد از قبض مبیع، در دوران خیار مختص بایع، مشتری ثمن را نپرداخته و مبیع تلف شود.

د) هیچکدام

۱۲۰- مشتری حیوانی خریداری کرده و قبض می کند اما ناگهان حیوان در اولین روز عقد دچار بیماری می شود. مشتری چه حقی دارد؟

الف) فقط حق فسخ عقد را دارد.

ب) فقط حق اخذ ارش دارد.

ج) مختار است که عقد را فسخ کرده یا ارش بگیرد.

د) چون عیب بعد از قبض صورت گرفته در صورتی فقط حق اخذ ارش دارد که معلوم نشود عیب حادث در نتیجه عیب قدیم بوده است.

 

 

حقوق تعهدات(۷)

 

۱۲۶- منظور از مبهم نبودن مورد معامله چیست؟

الف) معلوم بودن مورد معامله                                                                        ب) معلوم و معین بودن مورد معامله

ج) مشخص بودن جنس، مقدار و وصف مورد معامله                                            د) الف و ج

۱۲۷- کدام گزینه در مورد وجه التزام صحیح نمی باشد؟

الف) وجه التزام فقط در مورد عدم انجام تعهد است.                                ب) وجه التزام در مورد تأخیر در انجام تعهد نیز می باشد.

ج) در وجه التزام اثبات میزان خسارت لازم است.                                   د) وجه التزام ماهیتاً خسارت است.

۱۲۸- مقتضای ذات عقد ناشی از قانون …………… است.

الف) امری                                   ب) تعویضی                                  ج) تفسیری                                  د) ب و ج

۱۲۹- بر طبق تعریفی که ماده ۱۸۳ قانون مدنی از عقد به دست می دهد، عقد آن عمل حقوقی دوجانبه ای است که تنها ………….

الف) ایجاد تعهد می کند.

ب) باعث ایجاد شخصیت حقوقی می گردد.

ج) در تعهد موجود، تغییر ایجاد می نماید و یا اینکه آن را اسقاط می کند.

د) موجب تملیک یک مال و یا استقرار حق انتفاع یا حق ارتفاق نسبت به آن می شود.

۱۳۰- رابطه عقد و تعهد چگونه است؟

الف) تعهد و عقد مترادف هستند.

ب) برخی عقود اثر تعهد هستند ولی هر عقدی ناشی از تعهد نیست.

ج) برخی عقود از تعهد و برخی تعهدات از عقود ناشی می شوند.

د) برخی تعهدات اثر عقد هستند ولی هر تعهدی ناشی از عقد نیست.

۱۳۱- کدامیک از گزینه های زیر در حقوق مدنی ایران، جزء عیوب اراده (عیوب رضا) نیست؟

الف) اکراه                        ب) اشتباه                                    ج) تدلیس                        د) هر ۳ مورد جزو عیوب اراده می باشند.

۱۳۲- حکم وقوع اکراه در ماهیات و عناوینی از قبیل فسخ عقد، اخذ به شفعه، ابرا و طلاق چیست؟

الف) عدم نفوذ                   ب) بطلان           ج) قابلیت رجوع                   د) عناوین مزبور از حیث وقوع اکراه، حکم یکسان ندارند.

۱۳۳- پرستاری در بیمارستان با تهدید، بیماری را وادار می کند که از طلب خود صرف نظر کند. عمل حقوقی بیمار:

الف) صحیح است.                          ب) باطل است.                             ج) غیرنافذ است.                           د) قابل فسخ است.

۱۳۴- بر طبق ماده ۲۱۷ قانون مدنی، اگر جهت معامله نامشروع باشد، آن معامله:

الف) در همه حال باطل است.                                    ب) غیرنافذ است.

ج) قابل فسخ است.                                                 د) در صورتی باطل است که جهت نامشروع به هنگام انجام معامله ذکر شده باشد.

۱۳۵- کدام عبارت غلط است؟

الف) فقط در عقود تبرّعی علم اجمالی به مورد معامله کافی است.                 ب )در عقود مسامحه ای علم اجمالی به مورد معامله کافی است.

ج) فقط در عقود مغابنه ای علم تفصیلی به مورد معامله ضروری است.           د) هیچکدام

۱۳۶- شخصی فرشی را از فرش فروشی شفقی تبریز با این شرط که دستبافت است خریداری می کند بعداً متوجه می شود که فرش مزبور دستبافت نیست وضعیت معامله چگونه است؟

الف) معامله قابل فسخ به استناد خیارغبن است.                                      ب) معامله قابل فسخ به استناد خیار تخلف از شرط است.

ج) معامله صحیح و غیرقابل فسخ است.                                                د) این اشتباه مانع از عدم تشکیل عقد نیست.

۱۳۷- بیع مطلق منصرف به ………………

الف) تأجیل پرداخت ثمن است.         ب) تعجیل تملیک است.                  ج) تبعیض تملّک است.                 د) تعلیق ضمان درک

۱۳۸- آثار عقد معلق بعد از تحقق معلق علیه از چه زمانی ایجاد می شود؟

الف) تحقق معلق علیه علی الاصول ناظر به گذشته است مگر اینکه طرفین خلاف آن را تراضی کنند.

ب) تحقق معلق علیه علی الاصول ناظر به آینده است مگر اینکه طرفین خلاف آن را تراضی کنند.

ج) تحقق معلق علیه ناظر به آینده است فقط منافع از ابتداء انعقاد عقد منتقل می شود.

د) تحقق معلق علیه ناظر به گذشته است فقط منافع از بعد از تحقق معلق علیه منتقل می شود.

۱۳۹- مورد معامله باید……………..

الف) تفصیلاً معلوم باشد.            ب) اجمالاً معلوم باشد.            ج) تفصیلاً یا اجمالاً معلوم باشد.                 د) علی الاصول اجمالاً معلوم باشد.

۱۴۰- کدام یک از موارد ذیل قابل اسقاط است؟

الف) حق فسخ ناشی از بطلان شرط نتیجه                ب) شرط صفت                          ج) شرط نتیجه                         د) هیچکدام

 

 

حقوق تعهدات(۸)

 

۱۲۶- شرطی که درضمن عقد تأخیر در پرداخت هر یک از اقساط مال الاجاره را سبب انحلال عقد قرار دهد چه تأثیری بر عقد

دارد و ماهیت آن چیست؟

الف) باطل است اما موجب بطلان شرط نمی باشد و ماهیتاً شرطی نامشروع است.

ب) باطل است و موجب بطلان عقد می باشد و ماهیتاً خلاف مقتضای ذات اجاره است.

ج) صحیح است و در صورت تحقق شرط عقد خود به خود منحل می شود و ماهیتاً شرط فاسخ است.

د) صحیح است و در صورت تحقق شرط به مؤجر حق فسخ اجاره را می دهد و ماهیتاً اقاله منجز می باشد.

 

۱۲۷- کدام گزینه در خصوص معین بودن مورد معامله صحیح نمی باشد؟

الف) موجود بودن مورد معامله خاصه عین معین و کلی در معین می باشد.

ب) معین بودن مورد معامله خاصه عقود مغابنه است و در عقود مسامحه ای الزامی ندارد.

ج) لزوم معلوم و معین بودن مورد معامله همان علم تفصیلی به موضوع معامله است مگر در موارد خاصه.

د) رفع ابهام در مال کلی با ذکر مقدار و جنس و وصف مبیع است و لزومی به رفع ابهام از وصف مرغوبیت نمی باشد.

۱۲۸- بر طبق قانون مدنی در صورتیکه اراده واقعی طرفین با آنچه اعلام نموده اند تفاوت اساسی داشته باشد عقد چه وضعیتی خواهد داشت؟

الف) عقدی واقع نشده است.                                                             ب) عقد از سوی هریک از طرفین قابل فسخ است.

ج) عقد واقع شده تابع اراده واقعی طرفین می باشد.                                 د) عقد واقع شده تابع اراده ظاهری آنها می باشد.

۱۲۹- در کدامیک از موارد ذیل حق حبس راه دارد؟

الف) ردّ بدل حیلوله از طرف مالک به غاصب بعد از رفع تعذر ردّ عین مغصوبه

ب) ردّ مورد جعاله در مقابل اخذ جعل

ج) ردّ عوضین بعد از اقاله عقد معوّض

د) ردّ مقبوضین به عقد فاسد

۱۳۰- در حقوق ایران در عقودی که به صورت مکاتبه ای منعقد می شود زمان وقوع عقد و محل وقوع عقد به ترتیب :

الف) زمان اعلام قطعی قبول- محل قبول                                               ب) زمان وصول قبول – محل ایجاب

ج) زمان اعلام قطعی قبول – محل ایجاب                                              د) زمان وصول قبول – محل ایجاب

۱۳۱- درصورتیکه یکی از عوضین عقد بیع تعهدی به نفع ثالث باشد و ثالث از قبول تعهد امتناع کند ، معامله چه وضعیتی خواهد داشت؟

الف) متعهد باید تعهد را به سود متعهد له اجرا کند.

ب) متعهد باید موضوع تعهد را تبدیل به وجه نقد کند و آنرا به متعهد له بپردازد.

ج) متعهد له حق فسخ معامله را خواهد داشت.

د) معامله منفسخ می شود.

۱۳۲- فوت اصیل قبل از تنفیذ یا رد معامله فضولی:

الف) تأثیری بر معامله نخواهد داشت.                                                  ب) وراث وی حق تنفیذ یا رد معامله فضولی را دارند.

ج) وراث وی فقط در معاملات عهدی حق تنفیذ یا رد را دارند.                   د) وراث وی فقط حق تنفیذ معاملات فضولی تملیکی را دارند.

۱۳۳- منظور از شرط خلاف مقتضای عقد شرطی است که خلاف مقتضای :

الف) ذات عقد است و از اقسام شروط مجهول محسوب می شود.                 ب) اطلاق عقد است و از اقسام شروط مجهول محسوب می شود.

ج) ذات عقد است و از اقسام شروط نا مشروع محسوب نمی شود.               د) اطلاق عقد است و از اقسام شروط نامشروع محسوب می شود.

۱۳۴- کدام یک از شروط زیر پس از اشتراط قابل اسقاط نیست؟

الف) شرط برائت ذمه خریدار از دینی که به فروشنده دارد.                       ب) شرط تعمیر خانه مشتری توسط مشتری .

ج) شرط عدم احداث ساختمان در زمین مورد معامله.                              د) شرط فروش مورد معامله به شخص معین .

۱۳۵- اگر مال مغصوب در دست یکی از غاصبان تلف شود و مالک به غاصب دیگر رجوع کند،غاصبی که جبران خسارت کرده است به کدام یک از افراد زیر حق رجوع دارد ؟
الف) به غاصبی که مال در دست او تلف شده است یا به یکی از لاحقین خود.              ب) فقط به کسی که مال در دست او تلف شده است .
ج) به هیچ کس حق رجوع ندارد.                                                                    د) به یکی از غاصبان سابق خود .
۱۳۶- در صورتیکه از تعهد ضمن عقد تخلف شود کدام گزینه صحیح خواهد بود؟

الف) در صورتیکه تعهد به وسیله باشد متعهد له برای مطالبه خسارت باید تقصیر متعهد را ثابت نماید.

ب) درصورتیکه تعهد به وسیله باشد متعهد برای عدم پرداخت خسارت باید عدم ورود خسارت را ثابت نماید.

ج) در هر صورت متعهدله باید ورود خسارت را ثابت کند.

د) در هر صورت باید تقصیر متعهد ثابت شود.

۱۳۷- بیع صرف از عقود ………….. است و با ………………. محقق می شود.

الف) عینی، قبض                            ب) قصدی، تقابض                         ج) قصدی، ایجاب و قبول                 د) عینی، تقابض

۱۳۸- علی برای خرید یک دستگاه آپارتمان ۱۰۰ متری به حسن و امیر وکالت استقلالی می دهد، هر یک از ایشان روز شنبه ۱/آبان/۸۹ آپارتمانی خریداری می کنند. ساعت ۱۱ صبح شنبه حسن آپارتمان موصوف را خریداری کرده بود، کدام معامله صحیح است؟

الف) هر دو معامله به دلیل تعارض باطل است.

ب) معامله امیر صحیح و نافذ بوده و معامله حسن فضولی است.

ج) معامله حسن صحیح و نافذ بوده و معامله امیر فضولی است.

د) هر دو معامله صحیح و نافذ بوده و علی می تواند هر کدام را که مایل است انتخاب کند.

۱۳۹- آقای (الف) ملکی را فروخته با اختیار فسخ به مدت ۲ ماه برای هریک از متعاملین، سپس فروشنده فوت کرده است. اکنون خریدار و ورثه متوفی قصد تفاسخ دارند:

الف) قانوناً نمی توانند اقاله کنند.                                                                                             ب) قانوناً نمی توانند تفاسخ نمایند.

ج) می توانند یک جانبه با توجه به شرط، فسخ کنند ولی نمی توانند تفاسخ نمایند.                                   د) الف و ج

۱۴۰- چنانچه در معاملات اکراهی مکره پس از زوال کره ، معامله را تنفیذ نماید منافع مورد معامله از چه زمانی متعلق به خریدار خواهد شد؟

الف) از زمان عقد                                                                                                   ب) از زمان تنفیذ

ج) منافع زمان بین عقد و تنفیذ میان خریدار و فروشنده تقسیم می شود.                                 د) بر حسب تراضی طرفین خواهد بود.

 

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 + 1 ؟