تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۹ اسفند ۹۴ ساعت ۱۰:۴۸
۹۴ چهارشنبه ۱۹ فروردین

آیین دادرسی مدنی(۱)

 

۱۷۱- دعوایی در حال حاضر در دادگاه عمومی شهرستان شهریار در حال رسیدگی است، پس از مدتی به موجب تغییر در قوانین

رسیدگی به دعوی مزبور در صلاحیت دادگاه انقلاب کرج قرار می گیرد:

الف) رسیدگی باید در دادگاه عمومی شهرستان شهریار ادامه پیدا کند.

ب) رسیدگی باید در دادگاه عمومی شهرستان شهریار ادامه پیدا کند، مگر در قانون خلاف آن مقرر گردد.

ج) ادامه رسیدگی باید در دادگاه انقلاب کرج صورت گیرد.

د) ادامه رسیدگی باید در دادگاه انقلاب کرج صورت گیرد، مگر آنکه در قانون خلاف آن مقرر گردد.

۱۷۲- کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری نسبت به پرونده خاصی خود را صالح نمی داند و محاکم دادگستری را صالح برای رسیدگی می داند، در اینصورت:

الف) با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صالح ارسال می دارد.

ب) با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور برای تعیین مرجع صالح ارسال می دارد.

ج) با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دیوان عدالت اداری برای تعیین مرجع صالح ارسال می دارد.

د) پرونده را بایگانی می نمایند.

۱۷۳- زن و مردی در بخش لواسانات ازدواج می نمایند. ایشان در حال حاضر مقیم شهرستان کرج هستند. زن برای مطالبه مهریه خود به کدامیک از مراجع ذیل حق رجوع دارد؟

الف) دادگاه بخش لواسانات یا دادگاه عمومی شهرستان کرج             ب) دادگاه بخش لواسانات یا دادگاه خانواده شهرستان کرج

ج) دادگاه خانواده لواسانات یا دادگاه خانواده شهرستان کرج             د) دادگاه خانواده شهرستان کرج

۱۷۴- اگر یک اداره دولتی جهت ارائه خدمات آموزشی به کارمندان خود با یک مؤسّسه آموزشی قراردادی منعقد نماید، اما از پرداخت مبلغ قرارداد مزبور امتناع ورزد، مؤسّسه مزبور برای دریافت مبلغ مزبور باید به کدام مرجع رجوع نماید؟

الف) دیوان عدالت اداری

ب) دادگاه عمومی

ج) کمیسیون تخلفات اداری

د) ابتدا باید عهدشکنی اداره دولتی در دیوان عدالت اداری اثبات گردد و سپس جهت دریافت خسارت به دادگاه عمومی رجوع شود.

۱۷۵- اگر در خارج از ایران به یک وکیل دادگستری ایرانی وکالت داده شده باشد، امضاء موکل توسط چه شخصی تصدیق می گردد؟

الف) توسط وکیل و مأمور کنسولی ایران تؤأماً تصدیق می گردد.                    ب) فقط توسط وکیل تصدیق می گردد.

ج) فقط توسط مأمور کنسولی ایران تصدیق می گردد.                                د) ممکن است توسط وکیل یا مأمور کنسولی ایران تصدیق گردد.

۱۷۶- اگر وکیلی که حق اقدام تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر را داشته باشد، موقع ابلاغ رأی استعفا دهد، ………..

الف) رأی باید به موکل ابلاغ گردد و ابتدای مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ ابلاغ به موکل است.

ب) رأی باید به موکل ابلاغ گردد اما ابتدای مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ ابلاغ به وکیل است.

ج) رأی به وکیل ابلاغ می گردد و ابتدای مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ ابلاغ به وکیل است.

د) رأی به وکیل ابلاغ می گردد اما ابتدای مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخی است که موکل نسبت به مفاد آن رأی مطلع گردد.

۱۷۷- اگر مدیر دفتر نسبت به دادخواستی، قرار رد دادخواست صادر نماید، این قرار:

الف) ظرف مدت ۲۰ روز از ابلاغ در همان دادگاه قابل اعتراض است و رأی دادگاه نیز قابل تجدیدنظر است.

ب) ظرف مدت ۱۰ روز از ابلاغ در همان دادگاه قابل اعتراض است و رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.

ج) ظرف مدت ۲۰ روز از ابلاغ در همان دادگاه قابل اعتراض است و رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.

د) ظرف مدت ۱۰ روز از ابلاغ در همان دادگاه قابل اعتراض است و رأی دادگاه نیز قابل تجدیدنظر است.

۱۷۸- اگر زنی بطور غیر قانونی از منزل شوهر خارج گردد، اوراق قضایی در چه محلی به او ابلاغ می گردد؟

الف) در منزل شوهر چرا که او ناشزه است و اقامتگاه زن ناشزه همچنان تابع اقامتگاه شوهر است.

ب) در منزل یا محل کار شوهر او چرا که او ناشزه است و اقامتگاه زن ناشزه همچنان تابع اقامتگاه شوهر است.

ج) در منزل یا محل کار خود زن چرا که محل زندگی او از محل زندگی شوهر جدا شده است.

د) ابلاغ اوراق ممکن است در منزل یا محل کار خود زن یا در منزل شوهر او به عمل آید.

 

۱۷۹- رسیدگی به امور حسبی تابع……………. و در دادگاههای ………………… دعاوی تجاری تابع ………………… و در دادگاههای …………….. دعاوی حقوقی مربوط به ثروت های ناشی از اصل ۴۹ قانون اساسی تابع ………………….. و در دادگاههای ……………………. صورت می گیرد.

الف) قانون آیین دادرسی مدنی – خانواده – قانون تجارت – تجاری – قانون آیین دادرسی کیفری – عمومی

ب) قانون امور حسبی – عمومی – قانون آیین دادرسی مدنی – عمومی – قانون آیین دادرسی مدنی – انقلاب

ج) قانون امور حسبی – خانواده – قانون تجارت – عمومی – قانون آیین دادرسی کیفری – انقلاب

د) قانون آیین دادرسی مدنی – عمومی – قانون آیین دادرسی مدنی – تجاری – قانون آیین دادرسی مدنی – عمومی

۱۸۰- رسیدگی به قرار عدم صلاحیتی که در زمان حکومت قانون سابق صادر شده است:

الف) تابع قانون زمان صدور قرار عدم صلاحیت است.

ب) تابع قانون زمان رسیدگی به قرار عدم صلاحیت است.

ج) تابع قانون زمان رسیدگی به قرار عدم مشروط

د) تابع زمان صدور قرار عدم صلاحیت است مشروط به اینکه اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.

۱۸۱- هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر……

الف) خواهان یا نماینده وی با تقدیم دادخواست مطابق آیین دادرسی مدنی تقاضا نماید.

ب) شخص یا اشخاص ذینفع طبق قانون درخواست نمایند.

ج) شخص ذی سمت یا نماینده قانونی وی وفق قوانین درخواست نماید.

د) شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی با تقدیم دادخواست مطابق قوانین تقاضا نماید.

۱۸۲- اگر به موجب قانون لاحق آراء صادره از دادگاه انقلاب غیر قابل اعتراض شود این قانون……….

الف) در هر حال عطف به ماسبق می شود.                         ب) عطف به ماسبق نمی شود.

ج) اگر در قانون تصریح شده شود عطف به ماسبق می شود.     د) عطف به ماسبق نمی شود زیرا به حقوق مکتسبه اشخاص خلل وارد می آورد.

۱۸۳- ددادگاه در مورد هر دعوا باید …………………..

الف) به قرارهای مغایر با موازین شرع رسیدگی ننماید چرا که این قرارها در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.

ب) اگر قاضی برابر قانون رسیدگی ننماید مستنکف از احقاق حق شناخته می شود.

ج) به طور خاص تعیین تکلیف نماید.                                                           د) تمام موارد

۱۸۴- دررمورد احکامی که در زمان قانون سابق صادر و در زمان قانون لاحق ابلاغ شده اند کدام قانون مجری است؟

الف) قانون سابق زیرا آراء تابع قانون زمان صدورند.                                         ب) قانون لاحق زیرا آراء تابع قانون زمان ابلاغ هستند.

ج) قانون سابق هر چند آراء تابع قانون زمان صدورند.                                         د) قانون لاحق هرچند آراء تابع قانون زمان ابلاغ هستند.

۱۸۵- « الف » بابت وجهی که از « ب » قرض گرفته است رسیدی به «ب » می دهد که به موجب آن متعهد به بازپرداخت وجه مذکور به تاریخ ۱۰/۶/۱۳۹۱ می گردد. « ب » در تاریخ ۵/۶/۱۳۹۱ با توجه به اقرار کتبی « الف » مبنی بر عدم تأدیه دین در سررسید اقدام به تقدیم دادخواست مطالبه وجه می نماید. جلسه اول رسیدگی به تاریخ ۲۰/۹/۱۳۹۱ تعیین می شود و تا این تاریخ نیز « الف » دین خود را ادا نکرده است. این دعوا ……………..

الف) قابلیت استماع را دارد چرا که در زمان رسیدگی، سررسید ادای دین « الف » فرا رسیده است و نامبرده دین خود را ادا نکرده است.

ب) قابلیت استماع ندارد چرا که در زمان تقدیم دادخواست، سررسید ادای دین فرا نرسیده بوده است.

ج) قابلیت استماع را دارد چرا که خوانده خود اقرار به عدم پرداخت دین در سررسید آن کرده است.

د) قابلیت استماع را در صورتی دارد که خواهان تنفیذ اقرار خوانده را نیز خواسته باشد.

 

 

آیین دادرسی مدنی(۲)

 

۱۷۱- درخواست تأمین خواسته:

الف) فقط از دادگاه بدوی امکانپذیر است.

ب) مستلزم ایداع نقدی خسارت احتمالی می باشد.

ج) نسبت به خواسته هایی که موضوع آنها انجام عمل است امکانپذیر نیست.

د) در صلاحیت دادگاه محل وقوع موضوع تأمین خواسته می باشد.

۱۷۲- کدام گزینه صحیح است؟

الف) تاریخ رسیدگی به درخواست تأمین خواسته به خوانده ابلاغ می شود اما قرار تأمین خواسته، خیر.

ب) تاریخ رسیدگی به درخواست تأمین خواسته به خوانده ابلاغ نمی شود اما قرار تأمین خواسته به او ابلاغ می گردد.

ج) تاریخ رسیدگی به درخواست تأمین خواسته و قرار تأمین خواسته به خوانده ابلاغ می شوند.

د) تاریخ رسیدگی به درخواست تأمین خواسته و قرار تأمین خواسته به خوانده ابلاغ نمی شوند.

۱۷۳- قرار تأمین خواسته:

الف) مستقلاً قابل تجدیدنظر نیست اما به تبع دعوی اصلی قابل تجدیدنظر است.

ب) مطلقاً قابل تجدیدنظر نیست.

ج) قابل تجدیدنظر می باشد، اما قابل فرجام نیست.

د) به تبع دعوی اصلی قابل تجدیدنظر و فرجام نیست.

۱۷۴- مهلت تقدیم دادخواست جلب ثالث:

الف) تا اولین جلسه دادرسی است.                                                        ب) تا پایان جلسه اول دادرسی است.

ج) ۳ روز پس از اولین جلسه دادرسی است.                                            د) تا قبل از صدور حکم قطعی است.

۱۷۵- در مرحله فرجام خواهی کدامیک امکانپذیر است؟

الف) جلب ثالث و ورود ثالث               ب) فقط ورود ثالث و دعوی متقابل           ج) فقط ورود ثالث               د) هیچکدام امکانپذیر نیست.

۱۷۶- جلب ثالث در مرحله واخواهی از طرف محکومٌ علیه غایب در صورتی ممکن است که:

الف) دادخواست جلب و اعتراض را توأماً تقدیم کند.                       ب) دادخواست جلب را تا جلسه اول واخواهی تقدیم کند.

ج) دادخواست جلسه را تا پایان جلسه اول واخواهی تقدیم کند.         د) دادخواست جلب را ظرف ۳ روز از جلسه اول واخواهی تقدیم کند.

۱۷۷- مجلوب ثالث:

الف) می تواند به طرح ایرادات و اقامه دعوی متقابل مبادرت ورزد.

ب) نمی تواند به طرح ایرادات و اقامه دعوی متقابل مبادرت ورزد.

ج) می تواند به طرح ایرادات مبادرت ورزد اما نمی تواند دعوی متقابل اقامه نماید.

د) می تواند دعوی متقابل اقامه نماید اما نمی تواند به طرح ایرادات مبادرت ورزد.

۱۷۸- اگر شخص ثالثی جهت ایجاد تأخیر در احقاق حق خواهان و به موجب تبانی با خوانده، به عنوان وارد ثالث، وارد دعوی مطروحه بین خواهان و خوانده شود، نسبت به دعوی ورود ثالث:

الف) قرار ابطال دادخواست صادر می گردد.                                             ب) قرار رد دعوی صادر می گردد.

ج) قرار رد دادخواست صادر می گردد.                                       د) رسیدگی صورت می گیرد.

۱۷۹- اقامه دعوی متقابل:

الف) تا پایان جلسه اول مراحل بدوی و تجدیدنظر ممکن است.                     ب) تا قبل از ختم دادرسی ممکن است.

ج) تا پایان جلسه اول مرحله بدوی ممکن است.                                       د) تا قبل از صدور حکم قطعی ممکن است.

۱۸۰- دادگاه ……………… را به مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد.

الف) می تواند اجرای قرار تأمین دلیل                                                    ب) می تواند صدور قرار تأمین دلیل

ج) نمی تواند اجراء یا صدور قرار تأمین دلیل                                           د) باید اجرای قرار تأمین دلیل

۱۸۱- در صورت عدم اهلیت خوانده‌ی دعوی …

الف) رسیدگی ادامه می‌یابد.                                                              ب) قرار عدم اهلیت صادر می‌گردد.

ج) قرار رد دعوی صادر می‌گردد.                                                         د) قرار عدم استماع دعوی صادر می‌گردد.

۱۸۲ـ هر گاه دادگاه احراز نماید که جلب شخص ثالث به منظور تأخیر رسیدگی است

الف) جالب ثالث را به تأدیه دوبرابر هزینه‌ی دادرسی به نفع دولت محکوم می‌کند.

ب) جالب ثالث را به تأدیه سه‌برابر هزینه‌ی دادرسی به نفع دولت محکوم می‌کند.

ج) دادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفکیک می‌نماید و به هر یک جداگانه رسیدگی می‌کند.

د) گزینه‌های الف و ج.

۱۸۳ـ قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث …

الف) قابل اعتراض است.       ب) با حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر است.         ج) قابل تجدیدنظرخواهی نیست.        د) هیچ‌کدام.

۱۸۴ـ ایراد دعوی واهی در کدام دعوی ممکن است مسموع گردد؟

الف) دعاوی مستند به سند رسمی       ب) دعاوی مستند به برات       ج) دعاوی مستند به سند لازم‌الاجراء      د) دعاوی علیه ورشکسته

۱۸۵- اگر سند عادی که امضای آن را سردفتر تصدیق نموده مستند دعوا باشد و خواهان درخواست تأمین خواسته دهد …

الف) نیازی به سپردن خسارت احتمالی نیست.

ب) نیازی به سپردن خسارت احتمالی است که می‌تواند غیرنقد باشد.

ج) اگر خواسته در معرض تضییع و تفریط نباشد نیازی به سپردن خسارات احتمالی نیست.

د) نیاز به سپردن خسارت احتمالی است که باید وجه نقد باشد.

 

آیین دادرسی مدنی(۳)

 

۱۷۱- در صورتی که نسبت به رأیی که در دعوایی صادر شده درخواست فرجام شده و پرونده در دیوان عالی کشور مطرح باشد و طرفین پس از آن مصمم به سازش گردند……..

الف) نمی توانند از این مرجع درخواست سازش نمایند.

ب)می توانند از این مرجع درخواست سازش نمایند در این صورت به تقاضای طرفین دیوان عالی کشور پرونده را برای تنظیم صورت مجلس سازش به دادگاه صادر کننده رأی فرجام خواسته ارسال می نمایند.

ج) امکان تنظیم صورت مجلس سازش در مرحله فرجام وجود دارد لیکن پرونده به دادگاه هم عرض صادرکننده رأی فرجام خواسته ارسال می شود.

د) نمی توانند از این مرجع درخواست نمایند که سازش واقع شده را صورت مجلس نماید در این صورت به تقاضای طرفین دیوان عالی کشور پرونده را برای تنظیم صورت مجلس سازش به دادگاه بدوی صادر کننده رأی فرجام خواسته می فروشند.

۱۷۲- اگر مالکی باغ خود را برای مدت معینی به اجاره واگذار نماید و با انقضای مدت اجاره مستأجر از تسلیم عین مستأجره استنکاف نماید…… در صورتی که مستأجر در مدت اجاره ناودان ملک را در ملک مجاور قرار دهد………..

الف)عمل مستأجر تصرف عدوانی محسوب می شود- عمل مستأجر تصرف عدوانی محسوب نمی شود.

ب)عمل مستأجرتصرف عدوانی محسوب نمی شود- عمل مستأجر (به عنوان مزاحمت) محسوب می شود.

ج)عمل مستأجر تصرف عدوانی محسوب نمی شود-عمل مستأجر تصرف عدوانی محسوب می شود.

د)عمل مستأجر تصرف عدوانی محسوب می شود- عمل مستأجر (به عنوان ممانعت از حق) محسوب می شود.

۱۷۳- در صورتی که پس از صدور حکم محکومیت شخص «الف» به طرفین شخص «ب» در دعوای تصرف و قبل از قطعیت آن ، شخص «الف» اقدام به طرح دعوای مالکیت نماید………..

الف) شکست در دعوای تصرف مانع اقامه دعوای مالکیت علیه همان شخص نیست.

ب) شکست در دعوای مالکیت مانع اقامه دعوای تصرف علیه همان شخص نیست.

ج) شکست در دعوای تصرف مانع اقامه دعوای مالکیت علیه همان شخص استو در صورت این دعوا قرار عدم استماع دعوا صادر می شود.

د) شکست در دعوای مالکیت مانع اقامه دعوای تصرف علیه همان شخص است که در صورت این دعوا قرار رد دعوا صادر می شود.

۱۷۴- اگر خوانده دعوایی در پاسخ به دعوای مطالبه دین مدعی تهاتر شود آیا اقامه دعوای تهاتر توسط خوانده مستلزم تقدیم دادخواست است؟

الف) اگرطلب خوانده از خواهان مسلم باشد دفاع به معنای اخص محسوب می شود لذا نیازی به تقدیم دادخواست نیست.

ب) اگر طلب خوانده از خواهان مسلم نباشد نیازمند تقدیم دادخواست تقابل است.

ج) تفاوتی در مسلم بودن یا نبودن طلب خوانده از خواهان وجود ندارد. در هر حال دعوای تهاتر دفاع به معنای اخص محسوب می شود لذا نیازی به تقدیم دادخواست تقابل نیست.

د) گزینه ۱و۲

۱۷۵- در صورتیکه موضوع تأمین کارشناسی از یک ملک و تحقیق از گواهان باشد درخواست تأمین دلیل باید از ……..

الف) دادگاه محل وقوع ملک و محل اقامت گواهان هر یک به تفکیک

ب)شورای حل اختلافی محل وقوع ملک و محل اقامت گواهان هر یک به تفکیک

ج) شورای حل اختلافی که دلایل در حوزه آن واقع است نسبت به تمام دلایل.

د) شورای حل اختلافی که خوانده در حوزه آن اقامتگاه دارد.

۱۷۶- اگر یه شخص تبعه خارجی دعوایی به خواسته استرداد یک فقره چک علیه چک شخص ایرانی اقامه نماید……….

الف) تبعه خارجه از دادن تأمین معاف است مگر در صورت عدم تحصیل گواهی عدم پرداخت چک.

ب) تبعه خارجه از دادن تأمین معاف است حتی در صورت عدم تحصیل گ.اهی عدم پرداخت چک.

ج) تبعه خارجه از دادن تأمین معاف نیست حتی در صورت عدم تحصیل گ.اهی عدم پرداخت چک.

د) تبعه خارجه از دادن تأمین معاف نیست مگر در صورت عدم تحصیل گواهی عدم پرداخت چک.

۱۷۷- قرار معاینه محل:

الف) توسط قاضی، دادرس علی البدل یا مدیر دفتر قابل اجراء است.             ب) در شمار قرارهای اعدادی است.

ج) باید در حضور طرفین دعوی انجام شود.                                           د) همه موارد.

۱۷۸- اگر نسبت به سندی ادعای جعل گردد و بعداً نسبت به همان سند انکار صورت گیرد:

الف) فقط به ادعای جعل رسیدگی می شود.                                           ب) فقط به انکار سند رسیدگی می شود.

ج) ابتدا به ادعای جعل و سپس به انکار سند رسیدگی می شود.                   د) به هیچ کدام رسیدگی نمی شود.

۱۷۹- کدام گزینه صحیح است؟

الف) دادگاه باید گواهی هر گواه را بدون حضور اصحاب دعوی و گواهانی که گواهی نداده اند استماع نماید.

ب) دادگاه می تواند گواهی هر گواه را بدون حضور اصحاب دعوی و گواهانی که گواهی نداده اند استماع نماید.

ج) دادگاه صرفاً ملزم است که گواهی هر گواه را بدون حضور اصحاب دعوی استماع نماید.

د) دادگاه صرفاً ملزم است که گواهی هر گواه را بدون حضور گواهانی که گواهی نداده اند، استماع نماید.

۱۸۰- کدام گزینه صحیح است؟

الف) اگر گواهان دارای تعداد و شرایط لازم باشند تشخیص تأثیر گواهی با دادگاه نیست.

ب) تشخیص تأثیر گواهی در هر صورت با دادگاه است.

ج) اگر گواهان دارای تعداد و شرایط لازم نباشند، شهادت ایشان به هیچ وجه تأثیری در اثبات دعوی ندارد.

د) گواهی گواهانی که دارای تعداد و شرایط لازم نیستند یک اماره قانونی است.

۱۸۱- رجوع از شهادت:

الف) موجب بی اعتباری شهادت است.

ب) خللی در شهادت ایجاد نمی کند مگر آنکه بی اعتباری شهادت به دلیلی اثبات گردد.

ج) بار اثبات بی اعتباری شهادت بر عهده شاهد رجوع کننده است.

د) باطل است.

۱۸۲- کدام گزینه صحیح است؟

الف) لازم است که مقرٌ له اهلیت تمتع و استیفاء داشته باشد.                      ب) در مقرٌ له اهلیت تمتع و استیفاء لازم نیست.

ج) در مقرٌ له اهلیت تمتع لازم است.                                                   د) در مقرٌ له اهلیت استیفاء لازم است.

۱۸۳- رسیدگی به دعاوی تصرف …

الف) تابع تشریفات آئین دادرسی نیست و در وقت عادی به عمل می‌آید.

ب) تابع تشریفات آئین دادرسی است و در خارج از نوبت به عمل می‌آید.

ج) تابع تشریفات آئین دادرسی نیست و در خارج از نوبت به عمل می‌آید.

د) تابع تشریفات آئین دادرسی نیست و در وقت عادی به عمل می‌آید.

۱۸۴- در کدامیک از مراجع زیر اقدام به صدمه گزارش اصلاحی نمی‌کنند؟

الف) دادگاه بدوی                         ب) دادگاه تجدیدنظر                      ج) دیوان عالی کشور                                   د) هیچ‌کدام

۱۸۵- هر گاه علیرغم وجود گزارش اصلاحی اقامه‌ی دعوی شود …

الف) دادگاه به جهت وجود اعتبار او مختوم دعوا را رد می‌نماید.

ب) دادگاه خواهان را محکوم به بی‌حقی می‌نماید.

ج) دادگاه قرار رد دادخواست را صادر می‌کند.

د) منعی برای اقامه‌ی چنین دعوایی وجود ندارد و ممکن است خواهان در آن پیروز شود.

 

 

آیین دادرسی مدنی(۴)

 

۱۷۱- کدام دسته از آراء محاکم به حضوری و غیابی تقسیم می گردند؟

الف) احکام                                   ب) احکام و قرارها                         ج) احکام و قرارهای قاطع                د) احکام تأسیسی

۱۷۲- اجراء حکم غیابی منوط است به:

الف) ابلاغ واقعی دادنامه.                                                                 ب) ابلاغ واقعی دادنامه یا اجرائیه.

ج) ابلاغ واقعی دادنامه یا اجرائیه و معرفی ضامن معتبر.                            د) معرفی ضامن معتبر.

۱۷۳- کدام گزینه صحیح است؟

الف) واخواهی یک روش اصلاحی است.                                                            ب) نتیجه واخواهی نسبت به همه اصحاب دعوی بدوی مؤثر است.

ج) واخواهی از جانب محکومٌ علیه مرحله بدوی امکانپذیر است.                   د) واخواهی نسبت به قرارها به هیچ وجه امکانپذیر نیست.

۱۷۴- اگر محکومٌ علیه غائب در مهلت واخواهی، دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم کند:

الف) دادخواست مزبور مورد رسیدگی واخواهی قرار می گیرد.                     ب) دادخواست مزبور مورد رسیدگی تجدیدنظرخواهی قرار می گیرد.

ج) قرار رد دادخواست صادر می گردد.                                                د) قرار ابطال دادخواست صادر می گردد.

۱۷۵- اگر دادرس علی البدل شعبه ای از دادگاه عمومی شهرستان آبادان، دستور موقت صادر نماید:

الف) صدور آن منوط به تأیید رئیس دادگاه است.                                   ب) اجراء آن منوط به تأیید رئیس دادگاه است.

ج) صدور آن منوط به تأیید رئیس دادگستری شهرستان آبادان است.          د) اجراء آن منوط به تأیید رئیس دادگستری شهرستان آبادان است.

۱۷۶- رسیدگی به درخواست دستور موقت:

الف) با تعیین وقت و دعوت از طرفین صورت می گیرد.                            ب) در وقت فوق العاده و با دعوت از طرفین صورت می گیرد.

ج) در وقت فوق العاده و بدون دعوت از طرفین صورت می گیرد.               د) در وقت احتیاطی صورت می گیرد.

۱۷۷- دستور موقت:

الف) در اولین جلسه دادرسی قابل اعتراض در همان دادگاه است.               ب) قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.

ج) به تبع اصل دعوی قابل تجدیدنظر و فرجام است.                               د) هیچکدام

۱۷۸- اگر صدور دستور موقت قبل از اقامه دعوای اصلی درخواست شده باشد، خواهان باید:

الف) ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ صدور دستور موقت، دعوی اصلی را اقامه نماید.

ب) ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور دستور موقت، دعوی اصلی را اقامه نماید.

ج) ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ دستور موقت، دعوی اصلی را اقامه نماید.

د) ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ دستور موقت، دعوی اصلی را اقامه نماید.

۱۷۹- رأی دادگاه باید ……………… پاکنویس گردد و ……………….. به امضاء قاضی صادرکننده برسد.

الف) ظرف مدت ۵ روز از تاریخ صدور- ظرف مدت ۲ روز از تاریخ پاکنویس شدن

ب) ظرف مدت ۲ روز از تاریخ صدور- فوراً

ج) ظرف مدت ۵ روز از تاریخ صدور- فوراً

د) ظرف مدت ۲ روز از تاریخ صدور- ظرف مدت ۵ روز از تاریخ پاکنویس شدن

۱۸۰- چه آرایی قابل اجرا هستند؟

الف) آرائی که به صورت حضوری به محکومٌ علیه ابلاغ شده باشند.              ب) آرائی که به صورت حضوری به طرفین ابلاغ شده باشند.

ج) آرائی که به محکومٌ علیه ابلاغ شده باشند.                                        د) آرائی که به طرفین ابلاغ شده باشند.

۱۸۱- کدام رأی قابل تجدیدنظر است؟

الف) حکم به بی حقی خواهان در دعوی مطالبه ۳ میلیون ریال وجه نقد.

ب) قرار رد دادخواست صادره از سوی مدیردفتر و تأیید شده توسط رئیس دادگاه بدوی که خواسته آن ۱۰ میلیارد ریال می باشد.

ج) قرار اناطه

د) حکم صادره در دعوی راجع به اصل نکاح که مستند به سوگند قاطع دعوی می باشد.

۱۸۲- اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، قبل از صدور حکم:

الف) اسقاط مالم یجب و باطل است.                                     ب) صحیح است.

ج) اگر از جانب طرفین باشد صحیح است و مؤثر.                     د) نسبت به امور مالی صحیح است ولی نسبت به امور غیرمالی صحیح نیست.

۱۸۳- حکم مستند به اقرار در چه صورت قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد؟

الف) اگر اقرار کتبی باشد.                                                                 ب) اگر اقرار در دادگاه صورت گیرد.

ج) اگر اقرار کتبی و در دادگاه صورت گیرد.                                          د) در هیچ صورت قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد.

۱۸۴- کدام گزینه صحیح است؟

الف) ادله جدید نمی توانند به عنوان جهات تجدیدنظرخواهی قلمداد گردند ولی در مرحله تجدیدنظر دلیل جدید مسموع است.

ب) در مرحله تجدیدنظر ادله جدید مسموع نیست.

ج) ادله جدید می توانند به عنوان جهات تجدیدنظرخواهی قلمداد گردند.

د) اگر ادله در زمان رسیدگی بدوی موجود اما مکتوم بوده باشند، می توانند به عنوان جهات تجدیدنظر قلمداد گردند.

۱۸۵- در صورت نقض قرار سقوط دعوی در دادگاه تجدیدنظر:

الف) پرونده برای رسیدگی ماهوی به شعبه بدوی صادرکننده رأی فرستاده می شود.

ب) پرونده برای رسیدگی ماهوی به شعبه بدوی هم عرض با شعبه صادرکننده رأی فرستاده می شود.

ج) همان شعبه تجدیدنظر وارد رسیدگی ماهوی می گردد.

د) پرونده برای رسیدگی ماهوی به حوزه قضایی دیگر فرستاده می شود.

 

آیین دادرسی مدنی(۵)

 

۱۷۱- کدام رأی قابل فرجام نیست؟

الف) حکم به بی حقی خواهان در دعوی راجع به اصل نکاح که مستند به شهادت شاهد و سوگند مدعی است.

ب) قرار رد دعوی مستند به سند رسمی در دعوایی که خواسته آن ۱۰۰ میلیون ریال وجه نقد است.

ج) حکم محکومیت خوانده در دعوی تولیت مال موقوفه که از دادگاه بدوی صادر شده است.

د) قرار رد دادخواست فرجام خواهی که از دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده است.

۱۷۲- هر شعبه دیوان عالی کشور دارای:

الف) یک رئیس و یک مستشار است.                                                   ب) یک رئیس و ۲ مستشار است.

ج) یک رئیس و ۴ مستشار است.                                                        د) یک رئیس و ۳ مستشار است.

۱۷۳- دو حکم مغایر با یکدیگر بین اصحاب دعوی واحد و در موضوع واحد صادر شده اند بدون آنکه این مغایرت سبب قانونی داشته باشد:

الف) ذینفع می تواند ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ آخرین حکم بدین جهت فرجام خواهی نماید.

ب) اگر هر دو حکم از یک دادگاه صادر شده باشند می توان بدین جهت فرجام خواهی نمود.

ج) در صورت فرجام خواهی حکمی که بعد از دیگری صادر شده است، در هر صورت نقض می گردد.

د) همه گزینه ها

۱۷۴- کدام گزینه صحیح است؟

الف) درج مشخصات رأی فرجام خواسته در دادخواست فرجامی کافی است و نیازی به ضمیمه نمودن تصویر رأی مزبور نیست.

ب) درج مشخصات رأی فرجام خواسته در دادخواست فرجامی کافی است و ضمیمه نمودن تصویر رأی مزبور به دادخواست لازم است.

ج) درج مشخصات رأی فرجام خواسته در دادخواست فرجامی لازم نیست و ضمیمه نمودن تصویر رأی مزبور کافی است.                               د) هیچ کدام

۱۷۵- اگر وکیلی در مرحله قبل از فرجام خواهی در پرونده وکالت داشته باشد و حق فرجام خواهی نیز داشته باشد، در صورت فرجام خواهی:

الف) نیازی به ضمیمه نمودن وکالت نامه به دادخواست نیست.

ب) باید یک نسخه وکالت نامه به دادخواست ضمیمه کند.

ج) باید به تعداد فرجام خواندگان وکالت نامه به دادخواست ضمیمه کند.

د) باید به تعداد اصحاب دعوی وکالت نامه به دادخواست ضمیمه کند.

۱۷۶- رسیدگی در دیوان عالی کشور:

الف) بدون تعیین جلسه دادرسی                                                         ب) علی الاصول بدون تعیین جلسه دادرسی

ج) تا تعیین جلسه دادرسی                                                                د) علی الاصول با تعیین جلسه دادرسی

۱۷۷- فرجام تبعی:

الف) روی برگه های دادخواست تنظیم می گردد و مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است.

ب) روی برگه های دادخواست تنظیم می گردد اما مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.

ج) نیاز به تنظیم روی برگه های دادخواست ندارد اما مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است.

د) نیاز به تنظیم روی برگه های دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد.

۱۷۸- اگر حکمی در دادگاه بدوی صادر و عیناً در دادگاه تجدیدنظر استان تعیین گردد و در دیوان عالی کشور نقض شود:

الف) پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه بدوی رسیدگی کننده فرستاده می شود.

ب) پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه بدوی هم عرض فرستاده می شود.

ج) پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه تجدیدنظر رسیدگی کننده فرستاده می شود.

د) پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه تجدیدنظر هم عرض فرستاده می شود.

۱۷۹- اگر دادخواست فرجامی خارج از مهلت داده شود:

الف) دادگاه صادرکننده رأی فرجام خواسته قرار رد دادخواست را صادر می کند که قابل شکایت در دیوان عالی است.

ب) دادگاه صادرکننده رأی فرجام خواسته قرار عدم استماع دعوی را صادر می کند که قابل شکایت در دیوان عالی نیست.

ج) دفتر دادگاه صادرکننده رأی فرجام خواسته قرار رد دادخواست را صادر می کند که قابل شکایت نزد رئیس دادگاه است.

د) دفتر دادگاه صادرکننده رأی فرجام خواسته قرار رد دادخواست را صادر می کند که قابل شکایت نزد دیوان عالی است.

۱۸۰- کدام گزینه در خصوص اثر تعلیقی فرجام خواهی صحیح است؟

الف) فرجام خواهی دارای اثر تعلیقی مطلق می باشد.

ب) فرجام خواهی در صورتی دارای اثر تعلیقی است که فرجام خواه تأمین مناسب بپردازد.

ج) فرجام خواهی دارای اثر تعلیقی است مگر آنکه فرجام خوانده تأمین مناسب بپردازد.

د) فرجام خواهی ممکن است موجب الزام محکومٌ له مبنی بر دادن تأمین برای اجراء حکم گردد.

۱۸۱- کدام گزینه در خصوص استماع شهادت شهود در مرحله رسیدگی فرجامی صحیح است؟

الف) شعبه رسیدگی کننده دیوان عالی کشور، رأساً اقدام به استماع شهادت شهود می کند.

ب) شعبه رسیدگی کننده دیوان عالی کشور، جهت استماع شهادت شهود به دادگاه بدوی نیابت می دهند.

ج) شعبه رسیدگی کننده دیوان عالی کشور، جهت استماع شهادت شهود به دادگاه صادرکننده رأی فرجام خواسته نیابت می دهد.

د) در دیوان عالی کشور استماع شهادت شهود صورت نمی گیرد.

۱۸۲- اگر رأی در دیوان عالی نقض و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه بدوی فرستاده شود:

الف) تقدیم دادخواست جدید و پرداخت هزینه دادرسی لازم نیست.

ب) تقدیم دادخواست جدید و پرداخت هزینه دادرسی لازم است.

ج) تقدیم دادخواست جدید لازم است اما پرداخت هزینه دادرسی لازم نیست.

د) تقدیم دادخواست جدید لازم نیست اما پرداخت هزینه دادرسی لازم است.

۱۸۳- اعتراض ثالث نسبت به کدام دسته از آراء محاکم امکانپذیر است؟

الف) فقط احکام قطعی                                                                     ب) فقط احکام و قرارهای قطعی

ج) فقط احکام اعم از آنکه قطعی شده باشند یا نشده باشند.                        د) احکام و قرارها اعم از آنکه قطعی شده باشند یا نشده باشند.

۱۸۴- اعتراض ثالث اصلی:

الف) به موجب دادخواست و به طرفیت محکومٌ له رأی مورد اعتراض صورت می گیرد.

ب) به موجب دادخواست و به طرفیت محکومٌ له و محکومٌ علیه رأی مورد اعتراض صورت می گیرد.

ج) به موجب درخواست و به طرفیت محکومٌ له رأی مورد اعتراض صورت می گیرد.

د) به موجب درخواست و به طرفیت محکومٌ له و محکومٌ علیه رأی مورد اعتراض صورت می گیرد.

۱۸۵- مهلت اعتراض ثالث:

الف) ۲۰ روز از تاریخ صدور رأی است.                                               ب) ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی است.

ج) ۲۰ روز از تاریخ اطلاع شخص ثالث از مفاد رأی است.                         د) مهلت خاصی ندارد.

 

آیین دادرسی مدنی(۶)

 

۱۷۱- قراردادی بین یک ایرانی و یکی از اتباع کشور ترکیه منعقد می گردد. در قرارداد شرط داوری شده است. پس ازحدوث

اختلاف، طرفین طبق شرط داوری موجود، یک شخص ترکیه ای را به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب می کنند:

الف) شرط داوری موجود باطل است و طرفین برای حل اختلاف باید به محاکم قضایی رجوع کنند.

ب) قرارداد باطل است.

ج) انتخاب شخص ترکیه ای به عنوان داور باطل است و طرفین باید نسبت به انتخاب داوری که دارای تابعیت یکسان با طرف مقابل نباشد اقدام کنند.

د) شخص ترکیه ای که به عنوان داور مرضی الطرفین تعیین شده است، می تواند اقدام به صدور رأی داوری نماید.

۱۷۲- اگر در قراردادی شرط داوری شده باشد، در صورت حدوث یک اختلاف و ارجاع موضوع به داوری و صدور رأی داوری، اگر رأی داوری بعد از انقضاء مدت داوری صادر گردد:

الف) رأی مزبور باطل است و طرفین باید برای حل اختلاف مجدداً به داوری رجوع نمایند.

ب) رأی مزبور باطل است و طرفین می توانند برای حل اختلاف به دادگاه رجوع نمایند.

ج) رأی مزبور صحیح است اما داور مرتکب تخلف انتظامی شده است و تا ۵ سال از داوری محکوم می گردد.

د) رأی مزبور صحیح است اما داور باید خساراتی را که به واسطه تأخیر در صدور حکم وارد کرده است، جبران نماید.

۱۷۳- ابطال رأی داور:

الف) به موجب درخواست به عمل می آید اما مستلزم پرداخت هزینه دادرسی دعاوی مالی است.

ب) به موجب درخواست به عمل می آید و مستلزم پرداخت هزینه دادرسی دعاوی مالی نیست.

ج) به موجب دادخواست به عمل می آید و مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است.

د) به موجب دادخواست به عمل می آید اما مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.

۱۷۴- کدام دعوی قابل ارجاع به داوری است؟

الف) اثبات زوجیت                         ب) مهریه                                    ج) نسب                                     د) هیچکدام

۱۷۵- در داوری کدام دعوی طاری امکانپذیر است؟

الف) دعوی متقابل              ب) دعوی متقابل و ورود ثالث          ج) دعوی متقابل، ورود ثالث و جلب ثالث                     د) هیچکدام

۱۷۶- قضات:

الف) مطلقاً حق داوری ندارند.                                                ب) در موضوعاتی که قبلاً درباره آنها اظهارنظر کرده اند حق داوری ندارند.

ج) با تراضی طرفین دعوی حق داوری دارند.                             د) می توانند داوری کنند.

۱۷۷- اگر پرونده ای در دیوان عالی تحت رسیدگی فرجامی باشد و طرفین جهت ارجاع به داوری توافق نمایند:

الف) شعبه رسیدگی کننده پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادرکننده رأی فرجام خواسته می فرستد.

ب) شعبه رسیدگی کننده پرونده را به داوری ارجاع می دهد.

ج) شعبه رسیدگی کننده به رسیدگی ادامه می دهد.

د) شعبه رسیدگی کننده با صدور قرار سقوط دعوی پرونده را به داوری ارجاع می دهد.

۱۷۸- اگر در رسیدگی داوران، رسیدگی داوران متوقف بر رسیدگی به طلاق باشد:

الف) رسیدگی داوران تا مشخص شدن حکم قطعی در خصوص طلاق متوقف می گردد.

ب) رسیدگی داوران تا مشخص شدن حکم نهایی در خصوص طلاق متوقف می گردد.

ج) رسیدگی داوران ادامه می یابد.

د) داوران با صدور قرار اناطه ابتدا به طلاق رسیدگی کرده و سپس نسبت به موضوع داوری رسیدگی را ادامه می دهند.

۱۷۹- اگر طرفین یک قرارداد راجع به کلیه اختلافات حاصل از آن قرارداد، شرط داوری درج نمایند، و سپس به اختلافی که حاصل شده است با توافق یکدیگر به دادگاه رجوع نمایند:

الف) دادگاه با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به داوری ارجاع می دهد.

ب) دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می کند و طرفین را به داوری راهنمایی می کند.

ج) دادگاه قرار رد دعوی صادر می کند و طرفین را به داوری راهنمایی می کند.

د) دادگاه به پرونده رسیدگی می کند.

۱۸۰- داوران در داوری ملزم به رعایت:

الف) قوانین ماهوی و شکلی نیستند.   ب) اصول و تشریفات دادرسی نیستند.    ج) اصول دادرسی هستند.   د) اصول و تشریفات دادرسی و قوانین ماهوی اند.

۱۸۱- خاتمه دادن دعوایی که به داوری ارجاع شده است، از طریق صلح در چه صورت مجاز است؟

الف) اگر اکثریت داوران نسبت به صلح صورت گرفته رأی دهند.               ب) اگر از داوران اختیار صلح سلب نشده باشد.

ج) اگر تمام داوران نسبت به صلح صورت گرفته رأی دهند.                      د) گزینه های ب و ج

۱۸۲- کدامیک از طرق شکایت از رأی، قابل اعمال نسبت به رأی داور است؟

الف) واخواهی، تجدیدنظرخواهی، فرجام             ب) واخواهی، تجدیدنظرخواهی           ج) تجدیدنظرخواهی                        د) هیچکدام

۱۸۳- در صورت عدم تعیین مدت داوری در شرط داوری:

الف) مدت داوری را دادگاه تعیین می کند.                                           ب) مدت داوری ۳ ماه است مگر آنکه طرفین خلاف آن را مقرر کنند.

ج) مدت داوری ۳ ماه است مگر آنکه داوران خلاف آن را مقرر کنند.          د) مدت داوری بسته به نظر داوران است.

۱۸۴- حکدام روش شکایت از رأی قابل اعمال نسبت به حکم صادره در خصوص اعسار است؟

الف) واخواهی و تجدیدنظرخواهی                                ب) بسته به موضوع دعوی اصلی ممکن است قابل تجدیدنظرخواهی باشد یا نباشد.

ج) همیشه قابل تجدیدنظرخواهی است.                         د) واخواهی، تجدیدنظرخواهی و فرجام

۱۸۵- کدام گزینه صحیح است؟

الف) برای اثبات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی حداقل ۴ شاهد لازم است.

ب) برای اثبات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی حداقل ۳ شاهد لازم است.

ج) برای اثبات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی حداقل ۲ شاهد لازم است.

د) اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با شهادت ۲ شاهد و سوگند مدعی اثبات می گردد.

 

آیین دادرسی مدنی(۷)

 

۱۹۱- کدام عبارت صحیح است؟

الف) در دادخواست باید جهات موضوعی و حکمی ذکر گردد.

ب) در دادخواست باید صرفاً جهات موضوعی ذکر گردد.

ج) در دادخواست باید جهات حکمی ذکر گردد.

د) در دادخواست باید جهات موضوعی ذکر و توصیف گردد و جهات حکمی در دفاعیات بیان می شود.

۱۹۲- در کدامیک از موارد ذیل رعایت تشریفات مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی الزامی نیست؟

الف) دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه            ب) درخواست صلح و سازش               ج) دعاوی علیه دولت               د) همه گزینه ها

۱۹۳- کدام دعوی در صلاحیت دادگاه خانواده است؟

الف) حضانت، حکم رشد و نفقه معوقه                                                        ب) خسارات ناشی از تقصیر در مواظبت و نگهداری کودک

ج) تنفیذ وصیت نامه و تقسیم ترکه                                                           د) همه گزینه ها

۱۹۴- اگر بین خواسته نوشته شده در قسمت مخصوص به آن در دادخواست و شرح دادخواست تعارض باشد:

الف) خواسته مذکور در قسمت مخصوص آن ملاک عمل است.                  ب) خواسته مذکور در قسمت شرح دادخواست ملاک عمل است.

ج) دفتر دادگاه باید مبادرت به صدور اخطار رفع نقص نماید.                     د) دفتر دادگاه باید قرار رد دادخواست را صادر نماید.

۱۹۵- کدامیک قابل توکیل نیست؟

الف) رد سوگند                              ب) اعسار                                    ج) اقرار                                      د) الف و ج

۱۹۶- اگر زنی اقدام به نشوز نماید و منزل مشترک را ترک کند و به خانه پدر خود برود و زوج علیه او دعوای الزام به تمکین اقامه نماید، محل ابلاغ اوراق قضایی به زوجه ………………… می باشد.

الف) اقامتگاه زوجه که همان اقامتگاه زوج باشد.                                      ب) اقامتگاه زوجه که همان اقامتگاه ولی او باشد.

ج) منزل پدر زوجه یا محل کار زوجه                                                   د) منزل زوج یا محل کار زوجه

۱۹۷- هریک از دعاوی « وصیت عهدی، رضاع و وقف » به ترتیب با شهادت چند شاهد اثبات می گردد:

الف) ۲ شاهد مرد- ۴ زن- ۲ مرد و یک زن                                          ب) ۲ مرد و یک زن- ۲ مرد- ۴ زن

ج) ۱ مرد و سوگند مدعی- ۴ زن- ۲ مرد                                             د) ۱ مرد و سوگند مدعی- ۴ زن- یک مرد و سوگند مدعی

۱۹۸- کدام عبارت صحیح است؟

الف) سند ولادت، سند رسمی است.

ب) سند ولادت یک سند عادی ولی لازم الاجرا است.

ج) سند ولادت اشخاصی که در مدت قانونی تنظیم شده است سند رسمی است.

د) سند ولادت اشخاصی که در مدت قانونی ولادت آنها اظهار شده است سند رسمی است.

۱۹۹- کدامیک از آراء ذیل قابل فرجام نیست؟

الف) حکم راجع به وقف صادره از دادگاه تجدیدنظر                                ب) حکم راجع به وقف صادره از دادگاه بدوی

ج) حکم راجع به مهریه صادره از دادگاه تجدیدنظر                                  د) حکم راجع به اعسار از پرداخت محکومٌ به

۲۰۰- اعاده دادرسی نسبت به کدام دسته از آراء امکانپذیر است؟

الف) احکام و قرارهای قاطع              ب) احکام و قرارهای قطعی               ج) احکام قطعی                         د) کلیه احکام و قرارها

۲۰۱- اگر در دعوای خلع ید خواهان نتواند استیلا و تصرف خوانده بر ملک خود را اثبات نماید:

الف) باید قرار دعوی صادر گردد.                                                       ب) باید قرار عدم استماع دعوی صادر گردد.

ج) باید حکم به بی حقی خواهان صادر شود.                                           د) باید قرار سقوط دعوی صادر گردد.

۲۰۲- دعاوی غیرمالی اعتباری:

الف) از هر حیث در حکم دعاوی غیرمالی اند.                                              ب) فقط از حیث هزینه دادرسی در حکم دعاوی غیرمالی اند.

ج) فقط از حیث هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حکم دعاوی غیرمالی اند.           د) فقط از حیث قابلیت شکایت از رأی در حکم دعاوی غیرمالی اند.

۲۰۳- اگر دعوایی به خواسته ۵۰ میلیون ریال، حکم به نفع خواهان فقط به میزان ۲ میلیون ریال (دویست هزار تومان) صادر گردد:

الف) فقط خواهان حق تجدیدنظرخواهی دارد.                                                      ب) فقط خوانده حق تجدیدنظرخواهی دارد.

ج) خواهان و خوانده حق تجدیدنظرخواهی دارند.                                                 د) هیچ یک از طرفین حق تجدیدنظرخواهی ندارند.

۲۰۴- کدام مورد از موارد جهات رد دادرس نیست؟

الف) دادرس قیم یکی از طرفین باشد.                                                       ب) دادرس سابقاً در همان موضوع اظهارنظر کرده باشد.

ج) بین دادرس و همسر یکی از طرفین دعوای حقوقی مطرح باشد.                      د) پدر دادرس دارای نفع شخصی در موضوع دعوی باشد.

۲۰۵- در کدامیک می توان از نمایندگی شخصی غیر از وکیل دادگستری بهره جست؟

الف) دعاوی خانوادگی         ب) درخواست صلح و سازش            ج) درخواست صدور حکم رشد          د) مطالبه خسارات دادرسی

 

آیین دادرسی مدنی(۸)

 

۱۹۱- رسیدگی به درخواست های حسبی:

الف) در دادگاههای عمومی و طبق قانون امور حسبی به عمل می آید.

ب) در دادگاههای عمومی و طبق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می آید.

ج) در دادگاههای اختصاصی و طبق قانون امور حسبی به عمل می آید.

د) در دادگاههای اختصاصی و طبق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می آید.

۱۹۲- در قراردادی که فی ما بین شرکت الف و ب منعقد شده است مقرر شده است که حل و فصل کلیه اختلافات ناشی از قرارداد باید به داوری داور مرضی الطرفین ارجاع گردد. بواسطه حدوث اختلاف، طرفین نسبت به ارجاع امر به یک داور مرضی الطرفین مبادرت می ورزند. داور مذکور در رأیی که خارج از مهلت مقرر صادر می گردد، شرکت الف و مدیرعامل آن را متضامناً به پرداخت خسارت محکوم         می نماید. مدیرعامل شرکت از چه طریقی می تواند رأیی که علیه او صادر شده است را نقض نماید؟

الف) از راه درخواست ابطال رأی داوری از دادگاه                                              ب) از راه تجدیدنظرخواهی از رأی داور

ج) از راه اعتراض ثالث                                                                                د) از راه اعاده دادرسی

۱۹۳- رسیدگی به تخلف قاضی عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی:

الف) در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات                                                    ب) در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.

ج) اگر قاضی شاغل باشد در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است.                   د) در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

۱۹۴- گواهی عدم سازش صادره از محاکم خانواده تا چه مدت دارای اعتبار است؟

الف) یک ماه از تاریخ ابلاغ               ب) یک ماه از تاریخ صدور               ج) ۳ ماه از تاریخ صدور                  د) ۳ ماه از تاریخ ابلاغ

۱۹۵- شخصی در خصوص اثبات مالکیت خود اقامه دعوی نموده است اگر راجع به تصرف عدوانی اقامه دعوی نماید:

الف) نسبت به دعوی اول قرار رد دعوی صادر می گردد که قابل تجدیدنظر و فرجام است.

ب) نسبت به دعوی دوم قرار رد دعوی صادر می گردد که فقط قابل تجدیدنظر است.

ج) نسبت به دعوی دوم قرار عدم استماع دعوی صادر می گردد که قابل فرجام نیست.

د) نسبت به دعوی اول قرار عدم استماع دعوی صادر می گردد که قابل تجدیدنظر است.

۱۹۶- اگر در دادگاه تجدیدنظر استان بین متداعیین، صلح و سازش حاصل گردد و گزارش اصلاحی توسط دادگاه تجدیدنظر استان تنظیم و صادر گردد:

الف) این گزارش اصلاحی به موجب تقدیم دادخواست در همان شعبه تنظیم کننده قابل ابطال است.

ب) این گزارش اصلاحی به موجب تقدیم دادخواست به دادگاه تجدیدنظر استان قابل ابطال است.

ج) این گزارش اصلاحی به موجب تقدیم دادخواست به دادگاه بدوی قابل ابطال است.

د) این گزارش اصلاحی به موجب درخواست از دیوان عالی کشور قابل ابطال است.

۱۹۷- کدام گزینه صحیح است؟

الف) موضوع دستور موقت به هیچ وجه نمی تواند با خواسته دعوی یکی باشد.

ب) موضوع دستور موقت علی الاصول نمی تواند با خواسته دعوی یکی باشد.

ج) موضوع دستور موقت همیشه همان خواسته دعوی است.

د) موضوع دستور موقت علی الاصول با خواسته دعوی یکی است.

۱۹۸- کدامیک از قرارهای زیر باید به صورت دادنامه به طرفین ابلاغ گردد؟

الف) قرار کارشناسی                        ب) قرار امتناع از رسیدگی               ج) قرار عدم استماع دعوا                 د) گزینه های ب و ج

۱۹۹- مهلت تقدیم دادخواست جلب ثالث:

الف) تا جلسه اول دادرسی است.                                                        ب) تا پایان جلسه اول دادرسی است.

ج) تا ۳ روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه تعیین وقت دادرسی است.                    د) تا ۳ روز از جلسه اول دادرسی است.

۲۰۰- اگر شخصی به استناد یک فقره چک علیه شخصی اقامه دعوی نماید و طرف مقابل به استناد یک فقره صورتجلسه کتبی که راجع به قرارداد دیگری است دعوای متقابل تحت عنوان تهاتر اقامه نماید:

الف) دادگاه به هر دو دعوی به صورت توأمان رسیدگی می کند و رأی مقتضی را صادر می نماید.

ب) دادگاه نسبت به دعوی تهاتر اقامه شده قرار رد دعوی صادر می نماید.

ج) دادگاه نسبت به دعوی تهاتر اقامه شده قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید.

د) دادگاه در صورتیکه دارای صلاحیت باشد نسبت به دعوی مطروحه بطور جداگانه رسیدگی خواهد نمود.

۲۰۱- اگر شخصی دعوایی به خواسته مطالبه ۴۰ میلیون ریال وجه نقد در شورای حل اختلاف مطرح نماید:

الف) اعضاء شوری بدان رسیدگی می کنند و قاضی شوری رأی مقتضی را صادر می نماید.

ب) اعضاء شوری بدان رسیدگی می کنند و تحت نظر قاضی مبادرت به صدور رأی می نمایند.

ج) اعضاء شوری بدان رسیدگی می کنند و رأی صادره توسط ایشان، در نزد قاضی شورا قابل تجدیدنظرخواهی است.

د) قاضی شوری بدان رسیدگی می کند و مبادرت به صدور رأی می نماید.

۲۰۲- قراردادی در خصوص تحویل ۶۰ واگن به متروی شهری مشهد فی ما بین یک شرکت خصوصی و وزارت کشور در تهران منعقد   می گردد، وزارت کشور از پرداخت ثمن قرارداد در موعد مقرر امتناع می ورزد، شرکت خصوصی جهت احقاق حق خود می تواند به کدام مرجع قضایی یا اداری مراجعه نماید؟

الف) دیوان عدالت اداری

ب) لزوماً دادگاه عمومی مشهد

ج) دادگاه عمومی تهران یا مشهد

د) ابتدا باید نقض عهد را در دیوان عدالت اداری اثبات نماید و سپس به دادگاه عمومی تهران یا مشهد رجوع نماید.

۲۰۳- مهلت اقامه دعوی متقابل:

الف) تا پایان جلسه اول بدوی یا واخواهی است.                                       ب) تا پایان جلسه اول بدوی است.

ج) تا جلسه اول بدوی، واخواهی یا تجدیدنظرخواهی است.                          د) تا پایان جلسه اول بدوی، واخواهی یا تجدیدنظرخواهی است.

۲۰۴- اگر در دادخواست تجدیدنظرخواهی، فقط نسبت به قسمتی از رأی بدوی، تجدیدنظرخواهی شده باشد، افزایش دایره تجدیدنظرخواهی نسبت به سایر قسمت های رأی بدوی:

الف) در جلسه اول رسیدگی تجدیدنظر ممکن است.              ب) اگر دعوی غیرقابل تجزیه باشد در جلسه اول رسیدگی تجدیدنظر ممکن است.

ج) اگر دعوی غیرقابل تجزیه باشد ممکن است.                   د) ممکن نیست.

۲۰۵- فوت یکی از طرفین توافق داوری:

الف) موجب زوال داوری است.

ب) اثری بر داوری ندارد.

ج) موجب زوال داوری است مگر آنکه داوری به صورت شرط ضمن یک عقد لازم درج شده باشد.

د) موجب زوال داوری است مگر آنکه داور انتخابی مرضی الطرفین باشد.

 

 

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.4 - 10 ؟

  • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۱۹

    با سلام
    سوالات مربوط به ازمونهای سالهای گذشته موسسه طرح نوین است.

  • نگار درتاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۱۹

    اینها تالیفیه یا نه؟وچرا از۱۷۱شروع شده