تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۲ اسفند ۹۴ ساعت ۰۷:۲۶
۹۴ سه شنبه ۱۸ فروردین

 

پاسخنامه متون فقه(۱)

 

۳۱- گزینه “ب” صحیح است؛ ص ۱۲۴ متاجر کتاب دکتر لطفی                   ۳۲- گزینه “ب” صحیح است؛ ص ۴۷ متاجر کتاب دکتر لطفی

۳۳- گزینه “الف” صحیح است؛ ص ۶۴ متاجر کتاب دکتر لطفی                  ۳۴- گزینه “ج” صحیح است؛ ص ۱۱۵ متاجر کتاب دکتر لطفی

۳۵- گزینه “ج” صحیح است؛ ص ۱۲۳ متاجر کتاب دکتر لطفی                  ۳۶- گزینه “ج” صحیح است؛

۳۷- گزینه “ج” صحیح است؛ ص ۹۹ متاجر کتاب دکتر لطفی                     ۳۸- گزینه “ب” صحیح است؛ ص ۱۰۱ متاجر کتاب دکتر لطفی

۳۹- گزینه “د” صحیح است؛                                                                           ۴۰- گزینه “ب” صحیح است؛

۴۱- گزینه “د” صحیح است؛ ص ۱۰۶ متاجر کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه

۴۲- گزینه “ب” صحیح است؛                                                                          ۴۳- گزینه “ج” صحیح است؛

۴۴- گزینه “ب” صحیح است.                                                                          ۴۵- گزینه “ب” صحیح است.

۴۶- گزینه “ج” صحیح است.                                                                           ۴۷- گزینه “الف” صحیح است.

۴۸-گزینه “د” صحیح است.                                                                             ۴۹- گزینه “د” صحیح است.

 

 

پاسخنامه متون فقه(۲)

 

۳۱- گزینه “د” صحیح است؛

۳۲- گزینه “الف” صحیح است؛ ص ۱۳۵ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۳۳- گزینه “د” صحیح است؛

۳۴- گزینه “ج” صحیح است؛ ص ۱۵۰ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۳۵- گزینه “د” صحیح است؛

۳۶- گزینه “ب” صحیح است؛

۳۷- گزینه “ب” صحیح است؛ ص ۱۶۵ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۳۸- گزینه “ب” صحیح است؛ ص ۱۶۸ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۳۹- گزینه “ب” صحیح است؛

۴۰- گزینه “ب” صحیح است؛ ص ۱۵۱ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۴۱- گزینه “د” صحیح است؛ ص ۱۷۳ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۴۲- گزینه “الف” صحیح است؛

۴۳- گزینه “ج” صحیح است؛ ص ۱۵۷ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۴۴- گزینه “ج” صحیح است؛

۴۵- گزینه “الف” صحیح است؛ ص ۱۴۹ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۴۶- گزینه “الف” صحیح است؛ ص ۱۲۷ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۴۷- گزینه “الف” صحیح است؛ ص ۱۴۰ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۴۸- گزینه “ب” صحیح است؛ ص ۱۴۵ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۴۹- گزینه “ب” صحیح است؛

۵۰- گزینه “ج” صحیح است؛

 

 

پاسخنامه متون فقه(۳)

 

۳۱- گزینه “الف” صحیح است؛ ص ۱۷۶ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۳۲- گزینه “ب” صحیح است؛

۳۳- گزینه “د” صحیح است؛ ص ۲۱۱ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۳۴- گزینه “ب” صحیح است؛ ص ۲۱۶ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۳۵- گزینه “الف” صحیح است؛ ص ۱۹۵ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۳۶- گزینه “ب” صحیح است؛

۳۷- گزینه “ب” صحیح است؛ ص ۳۳۴ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۳۸- گزینه “ج” صحیح است؛

۳۹- گزینه “د” صحیح است؛

۴۰- گزینه “ج” صحیح است؛ « لو قال الراکب: اعرتنیها و قال المالک: آجرتکها حلف الراکب لانفاقهما علی أن تلف المنافع وقع علی ملک المستعیر، انما یتخلفان فی الأجره و الاصل ……….. » ص ۱۹۰ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۴۱- گزینه “د” صحیح است؛

۴۲- گزینه “ج” صحیح است؛ ص ۱۷۵ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۴۳- گزینه “د” صحیح است؛ ص ۲۰۲ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۴۴- گزینه “ج” صحیح است؛ ص ۲۰۶ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۴۵- گزینه “الف” صحیح است؛ ص ۲۰۱ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۴۶- گزینه “د” صحیح است؛

۴۷- گزینه “ب” صحیح است؛ ص ۱۷۷ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۴۸- گزینه “الف” صحیح است؛ ص ۱۸۱ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۴۹- گزینه “الف” صحیح است؛

۵۰- گزینه “ب” صحیح است؛ ص ۲۱۶ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

 

پاسخنامه متون فقه(۴)

 

۳۱- گزینه “د” صحیح است؛

۳۲- گزینه “ج” صحیح است؛ ص ۱۱۲ کتاب تحریر الروضه (امینی و آیتی)

۳۳- گزینه “ج” صحیح است؛ ص ۱۱۴ کتاب تحریر الروضه (امینی و آیتی)

۳۴- گزینه “ج” صحیح است؛ ص ۱۱۴ کتاب تحریر الروضه (امینی و آیتی)

۳۵- گزینه “ب” صحیح است؛ ص ۳۲۱ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۳۶- گزینه “الف” صحیح است؛ کتاب تحریر الروضه (امینی و آیتی)

۳۷- گزینه “الف” صحیح است؛

۳۸- گزینه “د” صحیح است؛

۳۹- گزینه “ب” صحیح است؛

۴۰- گزینه “ب” صحیح است؛ ص ۳۲۸ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۴۱- گزینه “ج” صحیح است؛

۴۲- گزینه “الف” صحیح است؛ ص ۳۰۰ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۴۳- گزینه “ب” صحیح است؛ ص ۲۷۶ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۴۴- گزینه “ج” صحیح است؛ ص ۳۰۳ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۴۵- گزینه “د” صحیح است؛                     ۴۶- گزینه “الف” صحیح است؛                             ۴۷- گزینه “ب” صحیح است؛

۴۸- گزینه “الف” صحیح است؛

۴۹- گزینه “ب” صحیح است؛ ص ۳۵۵ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۵۰- گزینه “الف” صحیح است؛ ص ۳۳۵ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

         

 

پاسخنامه متون فقه(۵)

 

۲۱- گزینه “ب” صحیح است؛                     ۲۲- گزینه “ج” صحیح است؛                     

۲۳- گزینه “الف” صحیح است؛

۲۴- گزینه “الف” صحیح است؛ ص ۲۴۵ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۲۵- گزینه “د” صحیح است؛ ص ۴۲۶ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۲۶- گزینه “الف” صحیح است؛ ص ۲۴۰ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۲۷- گزینه “ب” صحیح است؛ ص ۴۶۲ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۲۸- گزینه “ب” صحیح است؛

۲۹- گزینه “ج” صحیح است؛ ص ۲۴۹ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۳۰- گزینه “الف” صحیح است؛ ص ۲۵۵ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۳۱- گزینه “ب” صحیح است؛

۳۲- گزینه “ب” صحیح است؛ ص ۴۵۵ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۳۳- گزینه “ب” صحیح است؛

۳۴- گزینه “ج” صحیح است؛ ص ۴۲۸ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۳۵- گزینه “ب” صحیح است؛ ص ۴۲۸ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۳۶- گزینه “د” صحیح است؛ ص ۴۳۸ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۳۷- گزینه “د” صحیح است؛ ص ۴۵۵ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۳۸- گزینه “ب” صحیح است؛ ص ۴۶۴ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۳۹- گزینه “الف” صحیح است؛ ص ۲۴۴ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

 

 

پاسخنامه متون فقه(۶)

 

۳۱- گزینه “الف” صحیح است؛     ۳۲- گزینه “الف” صحیح است؛    

۳۳- گزینه “ب” صحیح است؛        ۳۴- گزینه “ج” صحیح است؛

۳۵- گزینه “ج” صحیح است؛ ص ۵۶۵ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۳۶- گزینه “ب” صحیح است؛                    ۳۷- گزینه “الف” صحیح است؛

۳۸- گزینه “ج” صحیح است؛ ص ۵۰۶ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۳۹- گزینه “ب” صحیح است؛ ص ۵۵۹ کتاب مباحث حقوقی شرح لمعه دکتر لطفی

۴۰- گزینه “الف” صحیح است؛                  ۴۱- گزینه “ب” صحیح است؛                   ۴۲- گزینه “ج” صحیح است؛

۴۳- گزینه “الف” صحیح است؛                 ۴۴- گزینه “ب” صحیح است؛                   ۴۵- گزینه “د” صحیح است؛

۴۶- گزینه “ب” صحیح است؛                   ۴۷- گزینه “د” صحیح است؛                     ۴۸- گزینه “ج” صحیح است؛

۴۹- گزینه “د” صحیح است؛                     ۵۰- گزینه “الف” صحیح است؛

 

 

پاسخنامه متون فقه(۷)

 

۳۱- گزینه “د” صحیح است؛                     ۳۲- گزینه “ب” صحیح است؛                   ۳۳- گزینه “د” صحیح است؛

۳۴- گزینه “ب” صحیح است؛                     ۳۵- گزینه “الف” صحیح است؛                 ۳۶- گزینه “الف” صحیح است؛

۳۷- گزینه “ب” صحیح است؛                   ۳۸- گزینه “ب” صحیح است؛                   ۳۹- گزینه “الف” صحیح است؛

۴۰- گزینه “الف” صحیح است؛                 ۴۱- گزینه “ب” صحیح است؛                   ۴۲- گزینه “ج” صحیح است؛

۴۳- گزینه “الف” صحیح است؛                 ۴۴- گزینه “ب” صحیح است؛                   ۴۵- گزینه “ب” صحیح است؛

۴۶- گزینه “د” صحیح است؛                     ۴۷- گزینه “الف” صحیح است؛                 ۴۸- گزینه “ب” صحیح است؛

۴۹- گزینه “الف” صحیح است؛                 ۵۰- گزینه “الف” صحیح است؛

 

 

پاسخنامه متون فقه(۸)

 

۳۱- گزینه “الف” صحیح است؛                 ۳۲- گزینه “الف” صحیح است؛                 ۳۳- گزینه “الف” صحیح است؛

۳۴- گزینه “ج” صحیح است؛                    ۳۵- گزینه “الف” صحیح است؛                 ۳۶- گزینه “ب” صحیح است؛

۳۷- گزینه “الف” صحیح است؛                 ۳۸- گزینه “الف” صحیح است؛                 ۳۹- گزینه “ج” صحیح است؛

۴۰- گزینه “الف” صحیح است؛                 ۴۱- گزینه “د” صحیح است؛                     ۴۲- گزینه “الف” صحیح است؛

۴۳- گزینه “ب” صحیح است؛                   ۴۴- گزینه “د” صحیح است؛                     ۴۵- گزینه “ج” صحیح است؛

۴۶- گزینه “الف” صحیح است؛                 ۴۷- گزینه “ب” صحیح است؛                   ۴۸- گزینه “د” صحیح است؛

۴۹- گزینه “د” صحیح است؛                     ۵۰- گزینه “د” صحیح است؛

 

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.10 + 4 ؟