تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۲ اسفند ۹۴ ساعت ۰۷:۳۵
۹۴ سه شنبه ۱۸ فروردین

 پاسخنامه متون حقوقی(۱)

 

Õ قسمت اول: لغت

۱- گزینه “d” صحیح است؛ þ thorough

 1. بدون صدمه و سالم undamaged
 2. ناگهانی و خشن violent and sudden
 3. خیلی- شدید- بسیار furthest possible degree
 4. جامع- کامل complete

۲- گزینه “c” صحیح است؛ þ eliminate

 1. زنده ماندن continue to live or exist
 2. نادیده گرفتن give too little attention
 3. کاهش دادن remove = از بین بردن
 4. یکسان کردن- برابر کردن equal = match

۳- گزینه “a” صحیح است؛ þ Initial

 1. اولیه at the beginning
 2. بسیار زیاد و اضافه too much
 3. فرض شده- ظاهری easily seen
 4. کافی enough

۴- گزینه “b” صحیح است؛ þ mourn

 1. جیغ زدن shriek
 2. عزاداری کردن express grief
 3. مشکوک شدن believe to be so
 4. افسرده شدن sadden

۵- گزینه “d” صحیح است؛ þ sense

اصطلاح ” Sense of humor ” به معنای ” طبع شوخی ” است.

 

۶- گزینه “a” صحیح است؛ þ Heridity

 1. heredity = وراثت b. harmony = هارمونی- هماهنگی
 2. tribalism = رفتار منسوب به قبیله d. testimony = شهادت

                Õ قسمت دوم: گرامر

۷- گزینه “b” صحیح است؛ þ began

زمان جمله گذشته ساده ( Simple past ) می باشد چون کاری در زمان گذشته انجام شده و تمام شده و فعل جمله دوم که در پی جمله اول آمده است گذشته ساده است ( became )- فرمول گذشته ساده قسمت دوم فعل است.

 

۸- گزینه “d” صحیح است؛ þ the more heat it retains

ساختار ” صفت یا قید تفضیلی + the , … + صفت یا قید تفضیلی + The ” در این مورد صدق می کند.

 

۹- گزینه “c” صحیح است؛ þ generally live longer

علامت مقایسه ای Than ، مقایسه بین ۲ چیز را نشان می دهد. پس کلمه longer که شکل تفضیلی (برتر) long است، مورد سؤال است با توجه به ساختار خبری جمله بعد از فاعل ( larger animals ) نیازمند فعل هستیم لذا گزینه c صحیح است که قید قبل از فعل قرار گرفته است.

۱۰- گزینه “a” صحیح است؛ þ It was

کاربرد ضمایر غیر شخصی it , there مورد سؤال است. برای بیان سالها ( ) از ضمیر غیر شخصی it استفاده می کنیم و بعد از فاعل در ساختار جمله خبری فعل نیاز داریم.

Õ قسمت سوم: Cloze test

۱۱- گزینه “c “صحیح است.حرف ربط and دو ساختار همپایه از نظر گرامر را ربط می دهد که در این مورد فعل broughtو فعل found دو فعل در زمان گذشته ساده هستند.

۱۲- گزینه “b” صحیح است.از روی متن و زمان افعال دیگر زمان گذشته ساده را انتخاب می کنیم.

۱۳- گزینه “d” صحیح است.

۱۴- گزینه “a” صحیح است.

۱۵- گزینه “d” صحیح است.ضمیر it به کلمه the gate برمی گردد و جمله مجهول است.فرمول فعل مجهول فعل to be در زمان مناسب جمله به همراه قسمت سوم فعل می باشد.

۱۶- گزینه “d” صحیح است.جایگاه قید پس از فعل اصلی و ترتیب قیود به صورت قید حالت – قید مکان – قید زمان است.

۱۷- گزینه “b” صحیح است.عبارت on time”” به معنی به موقع است.

۱۸- گزینه “a” صحیح است.پس از صفت ملکی his اسم به کار می رود.

۱۹- گزینه “d” صحیح است.پس از حروف اضافه فعل به صورت –ing به کار می رود.

۲۰- گزینه “ c” صحیح است.دو حرف اضافه in وout متضاد هم و نشانه ای برای گزینه درست است.

۲۱- گزینه “ a” صحیح است.                   ۲۲- گزینه “ a” صحیح است.                    ۲۳- گزینه “ c” صحیح است.

۲۴- گزینه “ b” صحیح است.                   ۲۵- گزینه “ c” صحیح است.                    ۲۶- گزینه “ d” صحیح است.

۲۷- گزینه “ b” صحیح است.                   ۲۸- گزینه “ a” صحیح است.                    ۲۹- گزینه “ a” صحیح است.

۳۰- گزینه “ b” صحیح است.

 

 

پاسخنامه متون حقوقی(۲)

 

            Õ قسمت اول: لغت

۱- گزینه b صحیح است؛ þ talks down

 1. to look over = سریع بررسی کردن
 2. to talk down to = کسی را با حرف تحقیر کردن
 3. to hold up = به تأخیر انداختن
 4. to track down = رهگیری کردن

۲- گزینه a صحیح است؛ þ relief

 1. relief = آسودگی خاطر- راحتی
 2. reward = جایزه
 3. escape = فرار
 4. sadness = ناراحتی

۳- گزینه d صحیح است؛ þ mislead

 1. to disobey = سرپیچی کردن
 2. to disapprove = مخالف بودن
 3. to mistreat = بدرفتاری کردن
 4. to mislead = گمراه کردن

۴- گزینه b صحیح است؛ þ bait

 1. hoax = حیله و فریب
 2. bait = طعمه
 3. toll = کار سخت
 4. wager = شرط

۵- گزینه c صحیح است؛ þ undergoing

 1. to derive = برگرفتن
 2. to emerge = ظاهر شدن
 3. to undergo = تحمل کردن
 4. to surpass = بهتر شدن

۶- گزینه a صحیح است؛ þ avoid

 1. to avoid = اجتناب کردن
 2. to regret = حسرت خوردن
 3. to realize = فهمیدن- دریافتن
 4. to settle = اقامت گزیدن to settle a dispute = حل اختلاف کردن

 

            Õ قسمت دوم: گرامر

۷- گزینه a صحیح است؛ þ was renewed.

فاعل جمله مورد سؤال interest به معنای علاقه است که این کلمه نمی تواند عامل انجام دهنده کار باشد لذا فعل مجهول است.               (p.p + To be)، که با توجه به زمان قسمت اول جمله (گذشته ساده) فعل To be باید در زمان گذشته یعنی was یا were بکار رود. از آنجا که کلمه interest مفرد است. لذا گزینه “a” صحیح است.

۸- گزینه a صحیح است؛ þ of

اصطلاح “as a result of” یک عبارت حرف اضافه ای است به معنای ” در نتیجه ” .

۹- گزینه b صحیح است؛ þ If the

جمله شرطی نوع اول است که در ( if clause) حال ساده و در جمله اصلی (main clause ) آینده ساده (will یا جانشین آن can) بکار می رود.

۱۰- گزینه c صحیح است؛ þ repaired

جمله سببی مجهول ولی در حالت سؤالی است (p.p + مفعول شیء + get )

۱۱- گزینه b صحیح است؛ þ Nowhere is the

j     k     l

ساختار جمله خبری ( O + V + S ) فاعل + فعل + مفعول است.

۱۲- گزینه d صحیح است؛ þ broke out

 

to go off = صدای آژیر درآمدن                             (معانی افعال ۲ قسمتی)

to go up = افزایش یافتن

to break up = پایان دادن

to break down = ناگهان شروع شدن

Õ قسمت سوم: Cloze test

۱۳- گزینه a صحیح است؛ þ love would

پس از فعل کمکی would یک فعل به کار می رود .would love”” به معنی علاقه مند بودن است .گزینه های دیگر صفت هستند.

۱۴- گزینه d صحیح است؛ þ seeing

فعل سه قسمتی look forward to از یک جز فعل و دو حرف اضافه تشکیل شده است .پس از تمامی حروف اضافه فعل دوم به صورت –ing به کار می رود.

۱۵- گزینه b صحیح است؛ þ regards

Give s.b. the regards = به معنی سلام به کسی رساندن است

۱۶- گزینه c صحیح است؛ þ since

قیدزمان since قیدزمان حال کامل است و به همراه یک جمله در زمان گذشته به کار می رود.

۱۷- گزینه b صحیح است؛ þ suffers

از روی قسمت اول جمله زمان جمله مشخص می شود که زمان حال is doing” “است و در ادامه جمله دوم نیز حال ساده است.

 

۱۸- گزینه d صحیح است؛ þ    complains

فعل complain of به معنی شکایت کردن از چیزی است.

۱۹- گزینه c صحیح است؛ þ idea

Idea به معنی ایده و نظر است.

۲۰- گزینه b صحیح است؛ þ at the hotel

حرف اضافه at هدف از مکان را نشان می دهد.

۲۱- گزینه b صحیح است؛        ۲۲- گزینه a صحیح است؛                    ۲۳- گزینه c صحیح است؛

۲۴- گزینه b صحیح است؛        ۲۵- گزینه d صحیح است؛                    ۲۶- گزینه a صحیح است؛

۲۷- گزینه a صحیح است؛        ۲۸- گزینه c صحیح است؛                     ۲۹- گزینه a صحیح است؛

۳۰- گزینه c صحیح است؛

 

 

پاسخنامه متون حقوقی(۳)

 

Õ قسمت اول: لغت

۱- گزینه a صحیح است؛ þ We arrived in the village in the morning and departed that night.

 1. To depart = عازم شدن b. To revive = دوباره زنده شدن
 2. To convert = تبدیل کردن d. To overcome = غلبه کردن

۲- گزینه b صحیح است؛ þ Deep freezing is now a common way of preserving fruit and vegetables.

 1. To identify = مشخص کردن b. To preserve = نگهداری کردن
 2. To prevent = جلوگیری کردن d. To recover = بازگرداندن به حالت اولیه

۳- گزینه b صحیح است؛ þ The hijackers kept the pilot on the board of the plane as a hostage.

 1. damage = خسارت – صدمه b. hostage = گروگان
 2. luggage = چمدان d. package = بسته

۴- گزینه d صحیح است؛ þ Your organs will only be used after your death if you give your consent.

 1. conduct = اجراء b. comment = نظر c. credit = اعتبار             d. consent = رضایت

۵- گزینه a صحیح است؛ þ He was arrested by the police when he tried to smuggle a gun into the airport.

 1. To smuggle = قاچاق کردن b. To impose = تحمیل کردن c. To emerge = ظاهر شدن            d. To obtain = بدست آوردن

۶- گزینه a صحیح است؛ þ

I have taught my daughter to be wary about giving people our address when she doesn’t know them quite well.

 1. wary = محتاط b. mutual = دو جانبه c. vital = حیاتی d. naive = بی تجربه – ساده و ساده لوح

            Õ قسمت دوم: گرامر

۷- گزینه a صحیح است؛ þ The two World Wars prevented the Olympics from taking place.

بعد از حروف اضافه فعل به صورت (-ing) بکار می رود و به علت وجود کلمه place که تنها با کلمه take به معنای Take place = اتفاق افتادن = happen کامل می شود. گزینه Taking صحیح است.

۸- گزینه a صحیح است؛ þ That electricity can be transmitted over long distances is a fact.

از روی گزینه ها متوجه می شویم که جمله اسمیه (Noun clause) است و در جایگاه اول جمله (فاعل) قرار گرفته است. نکته جمله اسمیه در این است که هر نوع جمله اسمیه (چه خبری – پرسشی wh و پرسشی Aux) بعد از نشان جمله اسمیه که برای جملات خبری (that)، جملات پرسشی (wh) و جملات پرسشی Aux (if) می باشد جمله ای تبعی بکار می رود. جمله به معنای (فاعل + فعل و … ) می باشد و گزینه کامل گزینه “a” است.

۹- گزینه d صحیح است؛

Nitrogen gas, which makes up about percent of our atmosphere, is constantly being used by plants and animals.

جملات تبعی وصفی: نشانه این جملات ضمیر موصولی است که در ۲ گزینه وجود دارد. کل جمله تبعی وصفی مورد سؤال است. جملات را شکسته و تبدیل به ۲ جمله مجزا می کنیم یعنی ابتدا ضمیر موصولی را حذف، ۲ گزینه a”” و b”” به علت وجود ضمیر it حذف می شوند زیرا ضمیر موصولی جانشین اسم یا ضمیر می شود و آن اسم یا ضمیر باید حذف شوند و گزینه “d” صحیح است، which در حالت مفعولی می تواند حذف شود لذا گزینه “”c درست نمی باشد.

۱۰- گزینه b صحیح است؛ þ the Supernova was so near, astronomers were able to study it carefully. Since

از روی گزینه ها متوجه می شویم، جملات تبعی قیدی مورد سؤال است و با توجه به مفهوم کلمات:

گرچه = Although     ،           زیرا – چون = Since       وکل جمله گزینه “b” صحیح است.

این بود = It was     ،   همانطوریکه – وقتی که = As

(زیرا – به علتی) که Supernova سال ۱۹۸۷ بسیار نزدیک بود، ستاره شناسان توانستند با دقت آن را بررسی کنند.

۱۱- گزینه a صحیح است؛ þ The Soya plant is attacked by both fungns disease and virus disease.

حرف ربط مزدوج both ………. and کامل کننده جمله است.

۱۲- گزینه b صحیح است؛ þ

Contact lenses made of acrylic are more transparent and less fragile than lenses made of glass.

با توجه به گزینه ها، متوجه می شویم که جملات تبعی وصفی یا عبارات وجه وصفی مورد سؤال است.

Contact lenses which are made of acrylic are more transparent ……..

جمله تبعی وصفی

شکل خلاصه شده جمله تبعی وصفی، عبارت وجه وصفی است که با حذف ضمیر موصولی و فعل کمکی و قسمت سوم فعل (در وجه وصفی گذشته) تشکیل می شود:    Contact lenses made of ………     لذا گزینه b صحیح است.

وجه عبارت وصفی گذشته است چون لنز تماسی کاری را به عنوان عامل انجام دهنده کار انجام نمی دهد و کاری روی آن واقع می شود.

 

Õ قسمت سوم: Cloze test

 

۱۳- گزینه a صحیح است؛ þ were used

فاعل جمله مورد سوال نشان دهنده جمله مجهول است و فعل جمله مجهول فعل to be

به همراه قسمت سوم فعل است.

۱۴- گزینه b صحیح است؛ þ art

از روی جمله بعدی و قرینه های فاعلی گزینه b درست است.

۱۵- گزینه a صحیح است؛ þ will live

۱۶- گزینه d صحیح است؛ þ the largest

از ادامه جمله و مفهوم کل “صفت برترین “انتخاب می شود.

۱۷- گزینه b صحیح است؛ þ cliffs and mountainsides

Cracks and in rocks به معنای صخره ها نشانه خوبی برای انتخاب گزینه bاست.

۱۸- گزینه a صحیح است؛ þ cut away

=Cutبریدنقطع کردن

۱۹- گزینه b صحیح است؛ þ garden

۲۰- گزینه d صحیح است؛ þ in the past

از قیود دو جمله ای که در پی جمله اول آمده اند یعنی gradually ,today

به ترتیب و توالی قیود پی می بریم.

۲۱- گزینه b صحیح است؛                    ۲۲- گزینه c صحیح است؛                     ۲۳- گزینه a صحیح است؛

۲۴- گزینه a صحیح است؛                    ۲۵- گزینه c صحیح است؛                     ۲۶- گزینه c صحیح است؛

۲۷- گزینه a صحیح است؛                    ۲۸- گزینه d صحیح است؛                    ۲۹- گزینه c صحیح است؛

۳۰- گزینه c صحیح است؛

 

 

پاسخنامه متون حقوقی(۴)

 

۱- گزینه “b” صحیح است؛                       ۲- گزینه “a” صحیح است؛                       ۳- گزینه “c” صحیح است؛

۴- گزینه “d” صحیح است؛                       ۵- گزینه “d” صحیح است؛                       ۶- گزینه “c” صحیح است؛

۷- گزینه “d” صحیح است؛                       ۸- گزینه “b” صحیح است؛                       ۹- گزینه “a” صحیح است؛

۱۰- گزینه “c” صحیح است؛                     ۱۱- گزینه “b” صحیح است؛                    ۱۲- گزینه “c” صحیح است؛

۱۳- گزینه “c” صحیح است؛                     ۱۴- گزینه “d” صحیح است؛                    ۱۵- گزینه “d” صحیح است؛

۱۶- گزینه “c” صحیح است؛                     ۱۷- گزینه “d” صحیح است؛                    ۱۸- گزینه “c” صحیح است؛

۱۹- گزینه “d” صحیح است؛                    ۲۰- گزینه “b” صحیح است؛                    ۲۱- گزینه “a” صحیح است؛

۲۲- گزینه “b” صحیح است؛                    ۲۳- گزینه “c” صحیح است؛                     ۲۴- گزینه “b” صحیح است؛

۲۵- گزینه “c” صحیح است؛                     ۲۶- گزینه “d” صحیح است؛                    ۲۷- گزینه “a” صحیح است؛

۲۸- گزینه “b” صحیح است؛                    ۲۹- گزینه “c” صحیح است؛                     ۳۰- گزینه “b” صحیح است؛

 

 

پاسخنامه متون حقوقی(۵)

 

                Passage

۱- گزینه c صحیح است؛                       ۲- گزینه b صحیح است؛                      ۳- گزینه b صحیح است؛          ۴- گزینه d صحیح است؛                         ۵- گزینه a صحیح است؛                     

Passage

۶- گزینه b صحیح است؛                      ۷- گزینه c صحیح است؛                      ۸- گزینه b صحیح است؛

۹- گزینه a صحیح است؛                       ۱۰- گزینه c صحیح است؛

Passage

۱۱- گزینه b صحیح است؛                    ۱۲- گزینه c صحیح است؛                    ۱۳- گزینه b صحیح است؛

۱۴- گزینه d صحیح است؛

Passage

۱۵- گزینه b صحیح است؛                   ۱۶- گزینه c صحیح است؛                    ۱۷- گزینه d صحیح است؛

۱۸- گزینه c صحیح است؛                     ۱۹- گزینه b صحیح است؛

Õ قسمت دوم: Tests

۲۰- گزینه b صحیح است؛                    ۲۱- گزینه b صحیح است؛                   ۲۲- گزینه d صحیح است؛

۲۳- گزینه c صحیح است؛                    ۲۴- گزینه a صحیح است؛                   ۲۵- گزینه b صحیح است؛       ۲۶- گزینه b صحیح است؛                        ۲۷- گزینه c صحیح است؛                     ۲۸- گزینه b صحیح است؛        ۲۹- گزینه c صحیح است؛                    ۳۰- گزینه c صحیح است؛

 

 

پاسخنامه متون حقوقی(۶)

 

Õ قسمت اول: Reading Comprehension

Passage

۱- گزینه c صحیح است؛                       ۲- گزینه a صحیح است؛                       ۳- گزینه a صحیح است؛

Passage

۴- گزینه c صحیح است؛                       ۵- گزینه b صحیح است؛                       ۶- گزینه c صحیح است؛

Passage

۷- گزینه a صحیح است؛                       ۸- گزینه a صحیح است؛                       ۹- گزینه a صحیح است؛

Passage

۱۰- گزینه b صحیح است؛                    ۱۱- گزینه d صحیح است؛

Õ قسمت دوم: Tests

۱۲- گزینه b صحیح است؛                    ۱۳- گزینه a صحیح است؛                    ۱۴- گزینه b صحیح است؛

۱۵- گزینه b صحیح است؛                    ۱۶- گزینه d صحیح است؛                    ۱۷- گزینه c صحیح است؛

۱۸- گزینه c صحیح است؛                     ۱۹- گزینه d صحیح است؛                    ۲۰- گزینه b صحیح است؛

۲۱- گزینه b صحیح است؛                    ۲۲- گزینه b صحیح است؛                    ۲۳- گزینه b صحیح است؛

۲۴- گزینه d صحیح است؛                    ۲۵- گزینه b صحیح است؛                    ۲۶- گزینه d صحیح است؛

۲۷- گزینه ی صحیح است؛                    ۲۸- گزینه c صحیح است؛                     ۲۹- گزینه b صحیح است؛

۳۰- گزینه c صحیح است؛

 

پاسخنامه متون حقوقی(۷)

 

Õ قسمت اول: Vocabulary

۱- گزینه d صحیح است؛                       ۲- گزینه a صحیح است؛                       ۳- گزینه d صحیح است؛

۴- گزینه a صحیح است؛                       ۵- گزینه b صحیح است؛                       ۶- گزینه “d” صحیح است؛

۷- گزینه “a” صحیح است؛                      ۸- گزینه “d” صحیح است؛ اصطلاح ” Sense of humor ” به معنای ” طبع شوخی ” است.

۹- گزینه b صحیح است؛                       ۱۰- گزینه d صحیح است؛                    ۱۱- گزینه c صحیح است؛

۱۲- گزینه b صحیح است؛                    ۱۳- گزینه b صحیح است؛                    ۱۴- گزینه d صحیح است؛

۱۵- گزینه a صحیح است؛

             Õ قسمت دوم: Grammer

۱۶- گزینه c صحیح است؛                     ۱۷- گزینه b صحیح است؛                    ۱۸- گزینه b صحیح است؛

۱۹- گزینه c صحیح است؛                     ۲۰- گزینه d صحیح است؛

             Õ قسمت سوم: Reading Comprehension

Passage

۲۱- گزینه d صحیح است؛                    ۲۲- گزینه c صحیح است؛                     ۲۳- گزینه c صحیح است؛

۲۴- گزینه b صحیح است؛                    ۲۵- گزینه b صحیح است؛

Passage

۲۶- گزینه c صحیح است؛                     ۲۷- گزینه a صحیح است؛                    ۲۸- گزینه b صحیح است؛

Passage

۲۹- گزینه b صحیح است؛                    ۳۰- گزینه a صحیح است؛

 

 

پاسخنامه متون حقوقی(۸)

 

Õ قسمت اول: Vocabulary

۱- گزینه c صحیح است؛                                     ۲- گزینه a صحیح است؛                                     ۳- گزینه d صحیح است؛

۴- گزینه c صحیح است؛                                     ۵- گزینه d صحیح است؛                       

             Õ قسمت دوم: Grammer

۶- گزینه d صحیح است؛                                    ۷- گزینه a صحیح است؛                                     ۸- گزینه b صحیح است؛

۹- گزینه a صحیح است؛                                     ۱۰- گزینه a صحیح است؛

             Õ قسمت سوم: Reading Comprehension

Passage

۱۱- گزینه b صحیح است؛                      ۱۲- گزینه d صحیح است؛                      ۱۳- گزینه d صحیح است؛

۱۴- گزینه d صحیح است؛                      ۱۵- گزینه c صحیح است؛

Passage

۱۶- گزینه b صحیح است؛                      ۱۷- گزینه d صحیح است؛

             Õ قسمت چهارم: Tests

۱۸- گزینه b صحیح است؛         ۱۹- گزینه b صحیح است؛                     ۲۰- گزینه d صحیح است؛         

۲۱- گزینه c صحیح است؛          ۲۲- گزینه a صحیح است؛                      ۲۳- گزینه b صحیح است؛        

۲۴- گزینه d صحیح است؛          ۲۵- گزینه c صحیح است؛                       ۲۶- گزینه b صحیح است؛         

۲۷- گزینه c صحیح است؛                      ۲۸- گزینه b صحیح است؛                      ۲۹- گزینه c صحیح است؛

 

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 + 1 ؟