تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۹ اسفند ۹۴ ساعت ۱۲:۳۸
۹۴ سه شنبه ۱۸ فروردین

پاسخنامه حقوق اساسی(۱)

 

۱۴۱- گزینه “د” صحیح است؛       ۱۴۲- گزینه “د” صحیح است؛                 

۱۴۳- گزینه “الف” صحیح است؛   ۱۴۴- گزینه “ج” صحیح است؛

۱۴۵- گزینه “الف” صحیح است؛   ۱۴۶- گزینه “ج” صحیح است؛      ۱۴۷- گزینه “ج” صحیح است؛

۱۴۸- گزینه “ج” صحیح است؛      ۱۴۹- گزینه “الف” صحیح است؛ ۱۵۰- گزینه “الف” صحیح است؛

۱۵۱- گزینه “ب” صحیح است؛     ۱۵۲- گزینه “الف” صحیح است؛   ۱۵۳- گزینه “الف” صحیح است؛

۱۵۴- گزینه “د” صحیح است؛      ۱۵۵- گزینه “ب” صحیح است؛

 

 

پاسخنامه حقوق اساسی(۲)

 

 

۱۴۱- گزینه “د” صحیح است؛.      ۱۴۲- گزینه “ب” صحیح است؛    ۱۴۳- گزینه “ب” صحیح است؛                

۱۴۴- گزینه “ب” صحیح است؛     ۱۴۵- گزینه “الف” صحیح است؛   ۱۴۶- گزینه “الف” صحیح است؛              

۱۴۷- گزینه “ب” صحیح است؛     ۱۴۸- گزینه “ب” صحیح است؛     ۱۴۹- گزینه “ب” صحیح است؛                

۱۵۰- گزینه “د” صحیح است؛.      ۱۵۱- گزینه “ج” صحیح است؛      ۱۵۲- گزینه “ب” صحیح است؛

۱۵۳- گزینه “د” صحیح است؛      ۱۵۴- گزینه “د” صحیح است؛      ۱۵۵- گزینه “الف” صحیح است؛

 

پاسخنامه حقوق اساسی(۳)

 

۱۴۱۱۴۱- گزینه “د” صحیح است؛            ۱۴۲- گزینه “ب” صحیح است؛     ۱۴۳- گزینه “د” صحیح است؛

۱۴۴- گزینه “ج” صحیح است؛      ۱۴۵- گزینه “ج” صحیح است؛      ۱۴۶- گزینه “ج” صحیح است؛

۱۴۷- گزینه “الف” صحیح است؛    ۱۴۸- گزینه “ج” صحیح است؛      ۱۴۹- گزینه “الف” صحیح است؛

۱۵۰- گزینه “الف” صحیح است؛    ۱۵۱- گزینه “د” صحیح است؛      ۱۵۲- گزینه “ج” صحیح است؛

۱۵۳- گزینه “ب” صحیح است؛     ۱۵۴- گزینه “د” صحیح است؛      ۱۵۵- گزینه “الف” صحیح است؛

 

پاسخنامه حقوق اساسی(۴)

 

۱۴۱- گزینه “د” صحیح است؛       ۱۴۲- گزینه “د” صحیح است؛      ۱۴۳- گزینه “د” صحیح است؛

۱۴۴- گزینه “الف” صحیح است؛   ۱۴۵- گزینه “ب” صحیح است؛     ۱۴۶- گزینه “د” صحیح است؛     

۱۴۷- گزینه “د” صحیح است؛      ۱۴۸- گزینه “ج” صحیح است؛      ۱۴۹- گزینه “ب” صحیح است؛    

۱۵۰- گزینه “ب” صحیح است؛     ۱۵۱- گزینه “د” صحیح است؛      ۱۵۲- گزینه “ب” صحیح است؛    

۱۵۳- گزینه “ج” صحیح است؛      ۱۵۴- گزینه “الف” صحیح است؛   ۱۵۵- گزینه “الف” صحیح است؛

 

 

پاسخنامه حقوق اساسی(۵)

 

۱۴۱- گزینه “ج” صحیح است؛      ۱۴۲- گزینه “ج” صحیح است؛      ۱۴۳- گزینه “ج” صحیح است؛

۱۴۴- گزینه “د” صحیح است؛      ۱۴۵- گزینه “ب” صحیح است؛     ۱۴۶- گزینه “الف” صحیح است؛

۱۴۷- گزینه “ج” صحیح است؛      ۱۴۸- گزینه “د” صحیح است؛      ۱۴۹- گزینه “ج” صحیح است؛

۱۵۰- گزینه “الف” صحیح است؛   ۱۵۱- گزینه “د” صحیح است؛      ۱۵۲- گزینه “ج” صحیح است؛

۱۵۳- گزینه “ب” صحیح است؛     ۱۵۴- گزینه “د” صحیح است؛      ۱۵۵- گزینه “الف” صحیح است؛

 

 

پاسخنامه حقوق اساسی(۶)

 

۱۴۱- گزینه “الف” صحیح است؛   ۱۴۲- گزینه “د” صحیح است؛      ۱۴۳- گزینه “ج” صحیح است؛

۱۴۴- گزینه “ب” صحیح است؛     ۱۴۵- گزینه “ج” صحیح است؛      ۱۴۶- گزینه “ب” صحیح است؛

۱۴۷- گزینه “الف” صحیح است؛   ۱۴۸- گزینه “ب” صحیح است؛     ۱۴۹- گزینه “الف” صحیح است؛

۱۵۰- گزینه “ج” صحیح است؛      ۱۵۱- گزینه “الف” صحیح است؛   ۱۵۲- گزینه “ج” صحیح است؛

۱۵۳- گزینه “ب” صحیح است؛     ۱۵۴- گزینه “الف” صحیح است؛   ۱۵۵- گزینه “الف” صحیح است؛

 

پاسخنامه حقوق اساسی(۷)

 

۱۶۱- گزینه “د” صحیح است؛      ۱۶۲- گزینه “د” صحیح است؛      ۱۶۳- گزینه “الف” صحیح است؛

۱۶۴- گزینه “الف” صحیح است؛   ۱۶۵- گزینه “ج” صحیح است؛      ۱۶۶- گزینه “الف” صحیح است؛

۱۶۷- گزینه “د” صحیح است؛      ۱۶۸- گزینه “ج” صحیح است؛      ۱۶۹- گزینه “الف” صحیح است؛

۱۷۰- گزینه “ج” صحیح است؛      ۱۷۱- گزینه “ب” صحیح است؛     ۱۷۲- گزینه “ب” صحیح است؛

۱۷۳- گزینه “ب” صحیح است؛     ۱۷۴- گزینه “د” صحیح است؛      ۱۷۵- گزینه “ج” صحیح است؛

 

 

پاسخنامه حقوق اساسی(۸)

 

۱۶۱- گزینه “ب” صحیح است؛     ۱۶۲- گزینه “ج” صحیح است؛      ۱۶۳- گزینه “د” صحیح است؛

۱۶۴- گزینه “د” صحیح است       ۱۶۵- گزینه “الف” صحیح است؛   ۱۶۶- گزینه “ج” صحیح است؛

۱۶۷- گزینه “د” صحیح است؛      ۱۶۸- گزینه “ج” صحیح است؛      ۱۶۹- گزینه “الف” صحیح است؛

۱۷۰- گزینه “ب” صحیح است؛     ۱۷۱- گزینه “الف” صحیح است؛   ۱۷۲- گزینه “ج” صحیح است؛

۱۷۳- گزینه “الف” صحیح است؛   ۱۷۴- گزینه “ج” صحیح است؛      ۱۷۵- گزینه “د” صحیح است

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.1 - 9 ؟