تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۲ اسفند ۹۴ ساعت ۰۷:۲۹
۹۴ سه شنبه ۱۸ فروردین

 

متون فقه(۱)

۳۱- در عبارت:« الاقاله فسخ لا بیع فی حق المتعاقدین و الشفیع» مراد از شفیع چیست؟ چرا؟

الف) شریک چه اقاله فسخ است و حق شفعه جاری است.                               ب) شریک چه اقاله بیع نیست تا حق شفعه جاری شود.

ج) صاحب حق شفعه چه اقاله مربوط به بیع است و شفعه در آن جاری می شود.             د) صاحب حق شفعه چه در اقاله حق شفعه برای متعاقدین جاری می شود.

۳۲- المتاجر جمع ………..

الف) التاجر                                   ب) متجر                                     ج) متجره                                                د) التجاره

۳۳- عبارت:« یجوز ابتیاع جز معلوم النسیه مشاعاً إن کان تساوت اجزا » با کدامیک از گزینه های زیر تناسب دارد؟

الف) موضوع عقد کلی در معین است.      ب) موضوع عقد کلی فی الذمه است.       ج) موضوع عقد یک مال معین است.       د) موضوع عقد مال قیمی است.

۳۴- این عبارت از مجاری کدامیک از خیارات است؟                       « کما لو اشتری سلعتین و فتستحق احداهما »

الف) خیار شرکت                ب) خیار تعذّر تسلیم                       ج) خیار تبعض صفقه                       د) خیار رؤیت

۳۵- در صورت اختلاف در تعیین مبیع چه کسی سوگند می خورد؟

الف) بایع                         ب) مشتری                            ج) بایع و مشتری                               د) هیچکدام

۳۶- و من آداب البیع ترک الدخول فی السوم اخیر المومن و هو ………

الف)معامله الادنین و المحارفین و الموفین و اهل الذمه للنهی عنه.                       ب)الاشتغال بالتجاره ما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس

ج)ان یطلب ابتیاع یرید ان یشتریه و یبذل زیاده عنه لیقدمه البایع.                        د)ترک التعرض للبیع وقت النداء حذرا من الزیاده و النقصان.

۳۷- ………………. هی البیع بما یتفقان علیه من غیر تعرض للاخبار بالثمن، سواء علمه المشتری أم لا.

الف) المرابحه                    ب) المواضعه                                 ج) المساومه                                 د) التولیه

۳۸- ای حاله لا یتحقق الربا بین المسلم و الحربی؟

الف) اذا اخذ الحربی الفضل         ب) اذا اخذ المسلم الفضل                        ج) یتحقق الرباء فی کل الحاله                          د) مع التوافق

۳۹- چنانچه عوضین در بیع، داخل در مکیل یا موزون یا معدود باشند، در کدام حالت، مورد معامله هم چنان مجهول است؟

الف) الاعتقاد علی صخره معینه فی التوزین ان عرفا قدرها تخمیناً                              ب) اذا کان المکیال، القصعه الحاضره ان تراضیعاً به

ج) المتا بیعان عولاً فی العد علی ملی الید                                                                      د) همه موارد

۴۰- این عبارت تعریف کدامیک می شود؟ « متعاقدان با یکی از آن دو شرط کنند در زمانی معین با کسی که نام او را می برند مشورت کرده و به نظر او عمل کنند و ….. »

الف) المشاوره                    ب) المؤآمره                                  ج) المداومه                                  د) المراجعه

۴۱- در کدام مورد « خیار رؤیت» ثابت می شود؟

الف) بر اساس مشاهده قدیم کالا را فروخته یا خریده باشد و اکنون معیوب است.

ب) بر اساس وصف کالا را فروخته یا خریده باشد چه قبلاً آن را دیده باشد و چه ندیده باشد.

ج) کالا را در قدیم مشاهده کرده ولی با توصیف ثالث خریده است.

د) کالا را ندیده و با توصیف خریده یا فروخته باشد.

۴۲- حکم بیع را در فرض زیر بیان نمایید.

(لو جعل لحال ثمناً و لموجل ازید منه او فاوت بین الأجلین فی الثمن بأن قال: بعتک حالا بمائه و موجلا الی شهرین بمائتین او موجلاً الی شهر بمأته و الی شهرین بمائتین)

الف) بیع درست است.   ب) این بیع باطل است.     ج) فرض اول درست و فرض دوم باطل           د) درست است به قیمت کمتر ولو در مدت دورتر

۴۳- حرمت بیع سلاح و مانند آن به اعداء دین مطلق است یا به زمان خاصی اختصاص دارد؟

الف)به زمانی اختصاص دارد که فروشنده دیگری وجود نداشته باشد.  ب)به زمان جنگ، چه با مسلمین و چه با دیگران اختصاص دارد.

ج)به زمان جنگ یا آماده شدن برای جنگ با مسلمین اختصاص دارد.            د)به زمانی اختصاص ندارد بلکه در همه ازمنه است.

۴۴- اخذ اجرت در کدام مورد، مصداق تکسب حرام به شمار نمی آید؟

الف)تغسیل الموتی و تکفینهم             ب)تنظیف الموتی و وضوئهم              ج)حمل الموتی الی المغتسل و القبر     د)دفن الموتی و الصلوه علیهم

۴۵- همان طوری که می دانید دانستن احکام و مسائل کارهایی که جز آداب بیع و شراء هستند جزء ضروری دانستنی های افرادی است که در امر تجارتند حال سوال این است که اکتساب این اطلاعات و آداب به چه نحوی است؟

۱)تفقد مجرداً کفایت می کند.                                                            ۲)با تفقد یا تقلید اکتساب آنها کفایت می کند.

۳)الزاماً باید تقلید نمود.                                                                   ۴)ضرورت اکتساب اجتهادی برای این امر مستقر است.

۴۶- از عبارت زیر کدام حکم قابل استناد است؟ ( لو باع المبیع من الظرف من غیر وضع جاعلاً مجموع الظرف و المظروف مبیعاً واحداً بوزن واحد فالاقرب الجواز و لایقدح الجهل بمقدار کل منها منفرداً الان المبیع هو الجمله )

الف)تنها اگر وزن ظرف کسر گردد بیع صحیح است.                              ب)اگر وزن ظرف بیشتر از مظروف باشد بیع باطل است.

ج)اگر وزن ظرف و مظروف ولو روی هم معلوم نباشد معامله باطل است.       د)تنها اگر وزن ظرف و وزن مظروف به تفکیک معلوم باشد معامله صحیح است.

۴۷- از عبارت ( التلف فی زمن الخیار، ممن لاخیار له ) استنباط می کنیم که ضمان تلف مورد معامله پس از قبض آن، در زمان خیار مختص به مشتری:

الف)بر عهده بایع است.                                                                ب)همواره بر عهده مشتری است.

ج)چنانچه متعاملین هر دو خیار فسخ داشته باشند، بر عهده بایع اوست.         د)می تواند بر عهده شخص ثالث هم باشد، چون خیار فسخ متعلق به او نیست.

۴۸- یجوز للجمیع (قائم مقائهم) تولّی طرفی العقد الا ……….

۱)امین الحاکم                              ۲)الحاکم                                     ۳)الوصی                                     ۴)الوکیل و المقاص

۴۹- دلیل حکم ذیل چیست؟ ((لا یجوز بیع کل ما ینقص مع الجفاف بالمشابه مع عدم الجفاف))

۱)در حکم کالی به کالی تلقی می شود.                                                            ۲)در روایات اسلامی از آن نهی شده است.

۳)مبنای عقلانی ندارد.                                                                     ۴)بدلیل خشک شدن جنس مقدار وزنی آن کم شده است.

۵۰- ولو باع قفیزا من صبره ………….

الف)بطل لان الصبره مجهوله المقدار       ب)بطل لان المبیع مجهول المقدار         ج)صح لان الصبره مضبوط المقدار         د)صح لان المبیع مضبوط المقدار

 

متون فقه(۲)

 

۳۱- از عبارت : ((لو رهن مالا یملک لم یمض) استنباط می کنیم که:

الف)رهن شی فاقد مالیت قابل تنفیذ نیست.

ب)اگر مورد رهن قابل تملک نباشد عقد امضاء نمی شود.

ج)اگر مالی رهن قرار بگیرد که راهن نتواند آن را به تملک خود در آورد عقد از طرف مرتهن قابل امضاء نیست.

د)صحت رهن مالی که راهن در مورد آن مالکیت ندارد موکول به تنفیذ مالک است.

۳۲- « و یجوز اشتراط الوکاله فی حفظ الرهن و بیعه و صرفه فی الدین للمرتهن و غیره و الوصیه له و لوارثه علی تقدیر موت الراهن قبله و انها یتم الرهن بالقبض علی الاقوی للآیه و الروایه و معنی عدم تمامیه بدونه …… »

الف) کونه جز السبب للزومه من قبل الراهن                                              ب) کونه رهن مشاع

ج) کونه السبب تقسیم للراهن                                                               د) فصل بین الراهن و المرتهن و عین المرهونه

۳۳- اگر کسی که منکر ادعای مالکیت شخص مدعی نسبت به خانه ای معین است در خصوص مال الاجاره یکسال با او صلح کند، این صلح:

الف)طبق اصل احتیاط معتبر نیست.                                                                   ب)چون مبتنی بر معامله باطل است، باطل می شود.

ج)طبق اصل صحت معتبر است.                                                                        د)با انکار دعوی جایز نیست.

۳۴- کدام مورد از حجر سفیه خارج است؟

الف) حج مستحبی در صورتیکه هزینه سفر و وطن برابر نباشد به نفع سفر.           ب) عفو از دیه

ج) عفو از قصاص بر مبنای گرفتن مال                                                   د) صلح بر مال و اخذ آن

۳۵- عبارت (اذا کان المدعی محقاً استباح ما دفع الیه المنکر صلحاً) یعنی اگر مدعی ذی حق باشد ……………

الف)منکر صلح مال او را مباح می داند.                                                              ب)مالی را که منکر به او می دهد مباح می کند.

ج)مالی را که منکر به او می دهد با او صلح می کند.                                                            د)مالی را که منکر به عنوان صلح به او می دهد حلال است.

۳۶- ترجمه دقیق این عبارت کدامیک از گزینه ای ذیل است؟

(( لو اختلفا فیما یباع به الرهن، بیع بالنقد الغالب، و ان غلب فقدان، بیع بمشابه الحق ))

الف)هرگاه راهن و مرتهن در آنچه که رهن بدان فروخته می شود، اختلاف کردند، آن مال به ثمن رایج فروخته می شود و اگر دو پول رایج باشد به مشابه حق فروخته می شود.

ب)اگر راهن و مرتهن در تعیین نوع ثمنی که عین مرهونه باید بدان فروخته شود، اختلاف کنند، عین مرهونه به پولی که نوعاً رایج است فروخته می شود و هرگاه دو نوع پول رایج باشد، به آن پولی فروخته می شود که از حیث نوع، مشابه طلب مرتهن است.

ج)هرگاه راهن و مرتهن در نوع ثمنی که عین مرهونه باید بدان فروخته شود اختلاف کنند، عین مرهونه به ثمنی که نوعاً رایج است فروخته می شود و هرگاه دو نوع ثمن رایج باشد، به آن ثمن فروخته می شود که مشابه طلب مرتهن است.

د)هرگاه راهن و مرتهن در نوع پولی که رهن باید بدان فورخته شود، اختلاف کنند راهن به طور رایج به ثمن نقد فروخته می شود و هرگاه دو نوع ثمن نقدی وجود داشه باشد به مشابه ثمن و حق مرتهن فروخته می شود.

۳۷- ای المورد دلیل الحکم؟                         « و لا یعتبر فی الصلح علی النقدین القبض فی المجلس »

الف) تشبیه الحکم مع الربا                                                                  ب) لاختصاص الصرف بالبیع

ج) لأن تکمل الصلح مع الوقوع و لا یلزم القبض                                         د) للآیه و الروایه

 

۳۸- در کدامیک از تنازعات ذیل ترجیح بین مدعی و منکر وجود ندارد؟

الف) اختلاف میان کسی که سوار چهارپا است با کسی که افسار آن را گرفته است.

ب) اختلاف مابین ۲ نفر درباره مالکیت جامه ای صورت گیرد که بیشتر آن در دست یکی از آنهاست.

ج) هرگاه اختلاف بر سر چهارپایی باشد که یکی از مدعی یا منکر باری به روی آن داشته باشد.

د) هرگاه نزاع میان صاحب خانه نسبت به اطاق بالای آن اگرچه درب آن اطاق سوی مدعی دیگر باز باشد.

۳۹- ترجمه دقیق عبارت (للراهن الامتناع من استئمان الوارث و بالعکس) کدامیک از گزینه های ذیل است؟

الف)راهن حق دارد از امین شمردن وراث مرتهن امتناع ورزد و عکس قضیه نیز صادق است.

ب)راهن می تواند از امین دانستن وراث امتناع ورزد، عکس این قضیه نیز صادق است.

ج)راهن می تواند از اینکه از وراث مرتهن تقاضای سوگند نماید امتناع کند و وراث مرتهن نیز همین امکان امتناع را در مقابل راهن دارد.

د)راهن می تواند در فرض موت مرتهن، از اینکه مال را به تصرف وراث او بدهد، امتناع ورزد، وارث مرتهن نیز در این شرایط در اینکه عین مرهونه در تصرف چه کسی باشد، همین وضع را در مقابل راهن دارد.

۴۰- عبارت :« هی التعهد بالمال من البری » تعریف کدام عقد است؟

الف) کفالت                                    ب) ضمان                                     ج) رهن                                       د) حواله

۴۱- سوگند امین در تلف مال مشترک در صورتیکه سبب تلف آشکار باشد چه موقعی پذیرفته می شود؟

الف) هیچگاه چنین سوگندی مقبول نیست.                                               ب) هرگاه سایر شرکاء مرتکب تعدی یا تفریط شده باشند.

ج) در صورت قاهره بودن سبب تلف پذیرفته می شود.                                  د) مطلقاً چنین سوگندی مقبول است.

۴۲- از آیه (ولا تو توا السفهاء اموالهم) و روایت (شارب الخمر سفیه) چه شرط دیگری در کنار لزوم (ایناس الرشد)برای حکم به رفع حجر لازم دانسته شده است؟

الف)عدالت                       ب)وقار                           ج)عدالت نسبت به خصوص گناه شرب خمر                 د)عقل

۴۳- با توجه به این عبارت:« و لا یجب علی المحتال قبولها علی الملی ولو ظهر اعساره فسخ المحتال » کدام گزینه صحیح است؟

الف) ملیء بودن محتال شرط صحت حواله است.                                        ب) محیل هنگام حواله باید ملیء باشد.

ج) ملیء بودن محال علیه شرط لزوم حواله است.                                        د) محال له باید حواله بر ملیء را بپذیرد.

۴۴- عبارت زیر تکمیل شود:

( ولایه التصرف فی مال الطفل و النظر فی مصالحه و شئونه لابیه و ……….. و مع فقدهما )

الف)جده                          ب)جده لامه                                ج)جده لابیه                                 د)جده لابیه و امه

۴۵- ای الحکم یتحقق مع الاجماع؟

الف) لا یرتفع الحجر السفیه ببلوغه خمسا و عشرین سنه                                ب) یثبت الحجر علی السفیه بظهور سفهه و ان لم یحکم الحاکم به

ج) لا یزول الحجر عن سفیه الا بحکم الحاکم                                             د) یضمن السفیه بالمال اذا یودع عنده

۴۶- لا یلزم اشتراط الاجل فی القرض ………………..

الف) لانه عقد جایز                          ب) لانه عقد لازم                            ج) لانه فرع الملک                          د) لان الشرط غیر سائغ

۴۷- ای حکم یصح للرهن؟

الف) یصح زیاده الدین علی الرهن و زیاده الرهن علی الدین                           ب) یشترط دوام القبض فلو اعاده الی الراهن بطل العقد

ج) لا یصح زیاده الدین علی الرهن و لکن یصح زیاده الرهن علی الدین              د) لا یشترط دوام الرهن فان ذکر اجلاً اشتراط ضبطه

۴۸- معنی دقیق عبارت:« لو اختلفا فی عین الرهن حلف الراهن و بطلان » کدام گزینه است؟

الف) هرگاه راهن و مرتهن در عین مرهونه اختلاف کردند راهن قسم می دهد و اختلاف از ناحیه هر دو باطل می شود.

ب) هرگاه راهن و مرتهن در تعیین عین مرهونه اختلاف کردند راهن قسم می خورد در این صورت ادعای هر دو باطل است.

ج) در مورد اختلاف راهن و مرتهن در عین مرهونه راهن سوگند می خورد و مسأله استوار می شود.

د) اگر راهن و مرتهن در مورد مال مرهونه اختلاف کردند، راهن سوگند می خورد در اینصورت اختلاف باطل می شود.

۴۹- عبارت (هو عقد شرع لقطع التجاذب) تعریف کدامیک از گزینه های ذیل است؟

الف)عقد هبه                                  ب)عق صلح                                  ج)وقف                                       د)ارث و وصیت

۵۰- کدامیک از موارد زیر از اسباب شرکت محسوب نمی شود؟

الف) ارث                                     ب) عقد                                       ج) مالکیت                                   د) امتزاج

 

 

متون فقه(۳)

 

۳۱- فی المضاربه: لو شرط عدم ینفق فی السفر ……………..

الف) لزم                                      ب) لا یلزم                        ج) لزم مع عدم الخرج                       د) لا یلزم اذا لا یفسد فیه

۳۲- اسم دیگر کدامیک از عقود زیر در فقه « قراض » می باشد؟

الف) مزارعه                                  ب) مضاربه                                   ج) مساقات                                  د) قرض

۳۳- اگر در مقدار اجرت و اصل وقوع عقد اجاره، میان مالک و مستأجر اختلاف شد به ترتیب قول چه کسی مقدم می شود؟

الف) مالک – منکر              ب) مالک – مستأجر                        ج) مستأجر – مالک                                    د) مستأجر – منکر

۳۴- و لا یتجاوز الوکیل ماحد له فی طرف الزیاده و النقصان الا ان تشهد العاده بدخوله:

الف) وکیل در افزایش و کاهش در مورد وکالت خود محدود است مگر آنکه عرف و عادت برای او محدودیتی قائل نباشد.

ب) وکیل از وظایف محوله نباید چه به کم و چه به زیاد تخلفی نماید مگر آنکه بر حسب عرف و عادت، آن زیاده و نقصان مورد رضایت موکل شناخته شود.

ج) حدود اختیارات وکیل به وسیله موکل تعیین شده و جز در مواردی که عرف و عادت، دخول مواردی را لازم شناخته باشد وکیل حق تعدی و تفریط در مورد وکالت نخواهد داشت.

د) تجاوز و تعدی وکیل به آنچه که از موکل در اختیار اوست جایز نیست مگر آنکه عرف و عادت اقدام وکیل را مجاز شناخته باشد.

۳۵- لماذا « خراج الارض علی المالک » فی المزارعه ؟

الف) لانه موضوع علی الارض ابتدا لا علی الزرع               ب) لان الربح یتعلق بالمالک           ج) لان الخطر فی الزرع                       د) لتعیین الشارع

۳۶- فی المضاربه: لو فسخ المالک العقد:

الف)فللعامل اجره عمله، الی ذالک الوقت                                                          ب) فللعامل اجره عمله، الی ذلک الوقت، ان لم یکن ربح

ج)لیس للعامل اجره عمله، الی ذلک الوقت                                                        د) فللعامل اجره المسمی، ان لم یکن ربح

۳۷- اگر مالک جعاله را با دو صیغه واقع سازد و عامل هر دو را شنیده باشد ……………

الف) مطابق صیغه اول عمل می شود به دلیل قوت قول.

ب) مطابق صیغه دوم عمل می شود زیرا جعاله عقد جایز است و جعاله دوم به منزله رجوع از جعاله اول است.

ج) مطابق صیغه اول عمل می شود زیرا جعاله عقد جایز است و جعاله اول با آن وحدت ملاک دارد.

د) مطابق صیغه دوم عمل می شود به دلیل قوت قول.

۳۸- اختلاف زیر مصداق کدام نزاع است؟ ( قال: آجرتک البیت بمأه، فقال: بل الدار اجمع بها )

الف)الاختلاف فی قدر الاجره     ب)الاختلاف فی کیفیه الاذن       ج)الاختلاف فی قدر الشیء المستأجر              د)الاختلاف فی عقد الاجاره

۳۹- در کدام مورد قائل شدن حق توکیل برای وکیل به اذن فحوا مستند است نه اذن صریح؟

الف)اذا کان الاذن بالتعمیم لا لتفیص                                                            ب)اشاع متعلق الوکاله بحیث تدل القرائن علی الاذن له فیه

ج)عجز الوکیل عن مباشرته و ان لم یکن متسعاً مع علم الموکل به                       د)گزینه ب و ج

۴۰- منظور از اصل در عبارت زیر کدام است؟« لو قال الراکب: اعرتنیها و قال المالک: آجرتکها حلف الراکب لانفاقهما علی أن تلف المنافع وقع علی ملک المستعیر، انما یتخلفان فی الأجره و الاصل ……….. »

الف) اصل عدم الزیاده                       ب) اصل العدم                    ج) اصاله البرائه الذمه                       د) اصاله عقود المسامحی

۴۱- « لا یضمن …………….. العین الا بالتعدی و التفریط »

الف) المستأجر                               ب) المستعیر                                 ج) المستودع و الوکیل                      د) کلهم

۴۲- در عبارت «المضاربه ان یدفع مالا الی غیره لیعمل فیه بحصه معینه» کدام گزینه برای ترجمه (ب) در عبارت « بحصه معینه » بهتر است؟

الف) به وسیله                                 ب) برای                                      ج) در برابر                                   د) به سوی

۴۳- با توجه به عبارت:« کلما یصح الانتفاع به مع بقا عینه تصح اعارته و اجارته » کدام گزینه صحیح است؟

الف) اجاره و عاریه در صورتی صحیح است که متعقب به بیع و اجاره دیگر نباشد چه به صورت منفرد باشد یا مشاع.

ب) اجاره و عاریه در صورتی صحیح است که انتفاع از آن متوقف به زوالش نباشد به شرط اینکه مشاع نباشد.

ج) عکس این عبارت بطور کلی در اجاره صحیح است نه در عاریه و اجاره آن به صورت منفرد و مشاع صحیح است.

د) عکس این عبارت بطور کلی در عاریه صحیح است نه در اجاره و اجاره آن به صورت منفرد و مشاع صحیح است.

۴۴- آیا اجیر خاص میتواند در همان زمان برای شخص دیگر عملی انجام دهد؟

الف) بدون اجرت می تواند.                                                                 ب) می تواند مگر اینکه مستأجر اول منع کند.

ج) حتی در صورتی که جمع عمل دوم و عمل اول امکان داشته باشد نمی تواند.     د) نمی تواند مگر اینکه جمع عمل دوم وعمل اول امکان داشته باشد.

۴۵- ولو نوی بالبیع الاجاره فان اورده علی العین ………….

الف) بطل                                      ب) جاز                                       ج) صح البیع                                 د) لزم الاجاره

۴۶- از عبارت: ( و لیشتر بعین المال، الامع و الاذن فی الذمه) استنباط می کنیم که در عقد مضاربه:

الف)عامل باید عین مال را بخرد نه اینکه آن را عهده گذارد.                                   ب)خرید اموال کلی، تقدیراً به زیان مالک نیست.

ج)عامل باید اعیان اموال را بخرد نه اموال کلی را                                                د)موارد ب و ج

۴۷- از دیدگاه شهید اول کدام حکم پیرامون مضاربه صحیح است؟

الف) لا یصح اشتراط اللزوم ولکن یصح اشتراط الأجل فیها                            ب) لا یصح اشتراط اللزوم او الأجل فیها

ج) هی جائزه من طرف العامل                                                             د) هی جائزه من طرف المضارب

۴۸- هرگاه مودع یا مستودع بمیرد حکم عقد ودیعه به لحاظ جواز یا بطلان کدام است و در آن صورت مال ودعی چه نوع امانتی است؟

الف) باطل – امانت شرعی                                                                  ب) باطل – امانت مالکی

ج) جایز – امانت شرعی                                                                    د) جایز – امانت مالکی

۴۹- در کدامیک از موارد زیر وکالت صحیح نیست؟

الف) نماز در حال حیات                    ب) طلاق                                     ج) مزارعه                                    د) مضاربه

۵۰- به کدامیک از موارد زیر وکالت باطل نمی شود؟

الف) موت موکل                              ب) مرتد شدن وکیل                  ج) محجور شدن موکل               د) انجام متعلق وکالت توسط موکل

 

متون فقه(۴)

 

۳۱- (تمکن الزوج من النفقه) چه حکمی دارد؟

الف)تمکن مطلقاً شرط صحت عقد نکاح است.                           ب)تمکن بالقوه شرط صحت عقد نکاح است.

ج)تمکن فعلی در ابتدای عقد نکاح، شرط لازم عقد نکاح است.     د)تمکن شرط وجوب اجابت تقاضای ازدواج مرد از ناحیه زن یا ولی است.

۳۲- یصح توکیل کل من الزوجین فی النکاح، فلیقل الولی « زوجت من موکلک فلان » و « لا یقل منک » از عبارت فوق کدام نتیجه حاصل نمی شود؟

الف) نکاح قابل توکیل می باشد.                                   ب) هریک از طرفین نکاح می تواند به دیگری برای جاری ساختن صیغه عقد وکالت دهد.

ج) وکیل را می توان طرف ایجاب قرار داد.                      د) اجرای صیغه عقد توسط شخص خاص مورد نظر شارع نمی باشد.

۳۳- دلیل حکم زیر چیست؟

             « لا ولایه للام علی الولد مطلقاً: فلو زوجته او زوجتها اعتبر رضاهما بعد الکمال کالفضولی فلو ادعت الوکاله عن الابن الکامل و انکر بطل عزمت للزوجه نصف المهرلـ………. »

الف) اصاله البرائه                                                                            ب) اصاله العدم الوکاله و تدلیس فی النکاح

ج) تفویتها علیها البضع و غرورها بدعوی الوکاله                                        د) تدلیس فی النکاح و اصاله العدم الوکاله و تفویتها علیها البضع

۳۴- چند دسته از زنان به واسطه نسب بر مرد حرام می شوند؟

الف) ۷ دسته                                  ب) ۸ دسته                                   ج) ۹ دسته                                    د) ۱۰ دسته

۳۵- از ملاک عبارت « لو وهبته نصف مهرها مشاعاً قبل الدخول فله الباقی » استنباط می کنیم که:

الف) اگر زوج قبل از انجام عمل زناشویی نصف مهر را به زوجه بخشیده باشد نصف دیگر متعلق به خود اوست.

ب) اگر زوجه نصف مهر را قبل از انجام عمل زناشویی هبه کرده باشد نصف دوم متعلق به شوهر اوست.

ج) هرگاه زوجه نصف مهر مشاع را قبل از انجام عمل زناشویی به زوج هبه کرده باشد بعد از انجام عمل فوق نصف دوم متعلق به شوهر است.

د) هرگاه زوجه تمام مهر را به زوج هبه کرده باشد در صورت طلاق پیش از انجام عمل زناشویی زوجه باید معادل نصف مهر را به زوج تملیک کند.

۳۶- با توجه به عبارت « ولو فسر الطلقه بازید من واحده لغی التفسیر » کدام گزینه صحیح است؟

الف) اگر زوج بگوید: انت طالق ثلاثاً فقط یک طلاق جاری می شود.                ب) اگر زوج بگوید: انت طالق ثلاثاً طلاق کلاً فاسد است.

ج) چون این طلاق بدعی است حتی یک طلاق هم محقق نمی شود.                  د) چون این طلاق حرام است حتی یک طلاق هم محقق نمی شود.

۳۷- کدام مورد از شرایط حرمت رضاعی دانسته شده است؟

الف)أن یکون المرتضع فی الحولین و إن کمل حولا ولد المرضعه                   ب)اعتبار حیاه المرضعه فی ابتداء الرضاع لافی اثنائه

ج)صدور اللبن عن ذات حمل لا ولد                                                    د)کون الرضاع عن النکاح دواماً لا متعه

۳۸- معنای حداد چیست؟

الف) ترک شادی، نپوشیدن لباسهای نیکو، بکار نبردن روغن و عطر و سرمه         ب) لباس سیاه پوشیدن، بکار نبردن روغن و عطر و سرمه

ج) نپوشیدن لباسهای نیکو، ازدواج نکردن، بکار نبردن روغن و عطر و سرمه        د) نپوشیدن لباسهای نیکو، بکار بردن روغن و عطر و سرمه

۳۹- « اذا طلق المریض ترثه هی فی البائن و الرجعی الی سنه » یعنی:

الف) هرگاه مرد، زن بیمار خود را طلاق دهد و زن بمیرد از او ارث می برد چه طلاق بائن باشد چه رجعی.

ب) هرگاه بیمار مشرف بر مرگ زن خود را طلاق بائن یا رجعی دهد و بمیرد مطلقه یک سال از زمان طلاق از او ارث می برد.

ج) هرگاه مرد بیمار زن خود را طلاق بائن یا رجعی بدهد تا یک سال از آن زن ارث می برد.

د) هرگاه یکی از زوجین مریض باشد و بین آن دو به طلاق بائن یا رجعی مفارقت حاصل شود تا یک سال از یکدیگر ارث می برند.

۴۰- با توجه به عبارت « یشترط الحاکم فی ضرب اجل العنه » کدام گزینه صحیح است؟

الف) در عیب عنه برای انشاء صیغه طلاق، رجوع به حاکم شرط است.               ب) در عیب عنن برای تعیین مدت، رجوع به حاکم شرط است.

ج) در عیب عنه برای تنصیف مهر، رجوع به حاکم شرط است.                                    د) در عیب عنن برای فسخ، زوجه باید به حاکم رجوع کند.

۴۱- ولو شرط ابقاه ها فی البلد لزم و صحیحه ابی العباس عن الصادق(ع) فی الرجال یتزوج إمراه و یشترط لها ان لا یخرجها من بلدها قال(ع) یغی لها بذالک: تدل علیه. أمّا شرط ابقاء ها فی منزلها فیمکن القول بالمنع فیه، وقوفاً فیما خالف الاصل علی موضع النص) مراد از اصل در عبارت فوق چیست؟

الف)اصاله عدم الحرمه ب)اصاله الاحتیاط فی الفروج   ج)الاستمتاع بالزوجه فی الازمنه والامکنه باصل شرع   د)قاعده المومنون عند شروطهم

۴۲- در روایت امام صادق (ع) آمده است:« من تزوج کریمته من شارب فقد قطع رحمها » از این روایت در شرح لمعه کدام حکم استفاده شده است؟

الف) کراهت تزویج دختر به شارب الخمر                                                 ب) کراهت تزویج دختر به دائم الخمر                                        ج) حرمت تزویج دختر به دائم الخمر                                                          د) حرمت تزویج دختر به شراب خوار

۴۳- از روایت روبرو کدام حکم استفاده شده است؟ « ان جاریه اتت النبی (ص) فذکرت ان اباها زوجّها و هی کارهه فخیرها النبی (ص) »

الف) بطلان عقد نکاح من اصله لو وقع فضولاً                                            ب) عدم بطلان عقد النکاح من اصله لو وقع فضولاً

ج) جواز فسخ النکاح اذا کان تام الاجزا و الشرایط                                     د) عدم بطلان عقد الولیّ ولو مع عدم الاجازه من المعقود علیه

۴۴- « تحرم بعض الصحابه المتعه تشریع من عنده مردود علیه لاندان کان بطریق الاجتهاد فهو باطل فی مقابله النص اجماعاً و ان کان بطریق الروایه فکیف خفی ذلک علی الصحابه اجمع فی بقیه زمن النبی (ص) و جمیع خلافه ابی بکر و بعض خلافه المحرم »

در عبارت فوق مراد از « بعض الصحابه » و « المحرم » چه شخص یا اشخاصی است؟

الف) مراد از بعض الصحابه چند تن از اصحاب پیامبر (ص) و مراد از محرم یکی از تابعین است.

ب) مراد از بعض الصحابه شخص ابوبکر و مراد از محرم عمر است.

ج) مراد از هر دو شخص عمر به عنوان خلیفه دوم است.

د) مراد از هر دو شخصی است که در حال احرام به سر می برد.

۴۵- و ایجاب نکاح کالدائم بأحد الفاظ الثلاثه: و لا اشکال هنا فی متعتک و إن إکتفی المصنف به حتی الدائم أیضا و قبوله کذالک دلیل شهید اول(ره) در اکتفا به لفظ یاد شده در عقد دائم کدام است؟

الف)لفظ مورد نظر حقیقت در عقد انقطاع است.                       ب)عدم تبدیل نکاح منقطع به دائم در فرض عدم ذکر مدت بعد از لفظ یاد شده

ج)قاعده تمساح شارع در ادله سنن به ویژه سنت نکاح              د)تبدیل نکاح منقطع به دائم در فرض عدم ذکر مدت بعد از الفاظ یاد شده

۴۶- دلیل این حکم که در این عبارت آمده است چیست؟            « ولو فجر بالزوجه فالولد للزوج و لا یجوز له نفیه لذلک »

الف) اماره فراش                 ب) حفظ عفت خانوادگی                      ج) بی توجهی به زناکار                    د) طهارت زوجه استصحاب می شود.

۴۷- در عبارت « لو طلقت ذات الاقرا قبل بلوغ سن الیأس » معنای الاقراء چیست؟

الف) حیض                                   ب) پاکی از حیض                              ج) بزرگسال                                د) مطلقه

۴۸- مرجع ضمیر « هی » در این عبارت چیست؟                       « و هی الصیغه و المطلق و المطلقه و الاشهاد »

الف) ارکان الطلاق                           ب) اقسام الطلاق                            ج) الطلاق                                                د) ایقاع الطلاق

۴۹- و الطلاق السنی بالمعنی الاعم ثلاثه ………………..

الف) بدعی، حرام و سنی بالمعنی الاخص                                                 ب) بائن و رجعی و عدّی

ج) المختلعه، المباراه و المطلقه ثالثه                                                       د) طلاق غیر المدخول بهاء، الیائسه و الصغیره

۵۰- کلمه مناسب جای خالی در عبارت « ……………. ان یکون النشوز منهما و یخشی الفرقه » کدام است؟

الف) شقاق                                                ب) شغار                                      ج) طلاق                                     د) لعان

 

 

متون فقه(۵)

 

۳۱- با توجه به این مسئله که (ولو کان من الابوین زوج او زوجه فله نصیبه الاعلی و الام ثلث الاصل و الباقی للأب) اگر

مردی بمیرد و وارث وی زوجه و والدین باشد و ما ترک او دو میلیون تومان باشد سهم زوجه چقدر است؟

الف)یک میلیون تومان              ب)پانصدهزار تومان               ج)دویست و پتجاه هزار تومان    د)جهارصد هزار تومان

۳۲- در این عبارت کدام گزینه صحیح است؟ ( الوصی امین فلا ……… ماکان فی یده الامع التعدی او التفریط)

الف)یحز                              ب)یجبر                             ج)یضمن                            د)هیچکدام

۳۳- سهم ارث دو خواهر پدری چقدر است؟

الف)دو سوم                          ب)یک چهارم                      ج)یک سوم                         د)یک دوم

۳۴- منظور از مشقّص چیست؟

الف) بنده ای است که جزئی از او آزاد شده است.                                   ب) جزء مشاع از مورد وصیت است.

ج) ملک مورد وصیت است که حقی در آن برای غیر وجود دارد.                د) فردی است که با دیگری در مورد وصیت شریک خواهد شد.

۳۵- با توجه به عبارت « یجتمع الثمن مع السدس » کدام گزینه به عنوان مصداق عبارت درست است؟

الف) وراث فرض بر مورد نظر عبارت باشند از: زوجه و پدر

ب) وراث فرض بر مورد نظر عبارت باشند از: زوجه و یک دختر (با وجود مادر برای متوفی)

ج) وراث فرض بر مورد نظر عبارت باشند از: زوجه و کلا له امی واحد (با وجود یک پسر برای متوفی)

د) وراث فرض بر مورد نظر عبارت باشند از: زوجه و مادر (با وجود یک پسر برای متوفی)

۳۶- از تعریف زیر در خصوص وصیت کدام مورد خارج است؟

             « الوصیه تملیک عین او منفعه او تسلیط علی تصرف بعد الوفاه »

الف) الوصیه بابراء المدیون                                                                ب) الوصایه الی الغیر بانفاذ الوصیه

ج) الوصیه بتملیک الثمره الموجوده بالفعل علی الشجره                              د) الوصیه بتملیک الثمره غیر الموجوده بالفعل علی الشجره المثمره

۳۷- فی میراث الخنثی فله من الذکر و له مع الانثی:

الف) ثلاثه عشر من الاربعین                                                              ب) خمسه من اثنی عشر سبعه من اثنی عشر

ج) خمسه عشر من الاربعین                                                              د) تسعه من اثنی عشر

۳۸- اگر ورثه متوفی منحصر به پدر، مادر و دختر او باشند؛ ترکه چگونه تقسیم می شود؟

الف) یک ششم پدر، یک ششم مادر، یک دوم دختر و بقیه رداً به دختر داده می شود.

ب) یک ششم پدر، یک ششم مادر، یک دوم دختر و بقیه اخماساً بینشان تقسیم می شود.

ج) یک ششم پدر، یک ششم مادر، یک دوم دختر و بقیه رداً به پدر و دختر داده می شود.

د) یک ششم پدر، یک سوم مادر، یک سوم دختر و بقیه اثلاثاً بینشان تقسیم می شود.

۳۹- در عبارت « و یتخیر الوارث فی المتواطی کالعبد و فی المشترک کالقوس » مراد از متواطی چیست؟ و مفهوم عبارت کدام است؟

الف) مفهوم کلی مشکک که افراد فراوان دارد- در وصیت به امر مشکک مخیر است یک فرد را برگزیند.

ب) مفهوم کلی مشکک که افراد فراوان دارد- در وصیت به متواطی وارث حق انتخاب یک فرد را دارد.

ج) مفهوم کلی متساوی که مصادیق فراوان دارد- در وصیت به متواطی وارث در انتخاب هر فردی مختار است.

د) مفهوم جزئی مشخص که یک فرد یا بیشتر دارد- در وصیت به متواطی وارث در انتخاب هر فردی مختار است.

۴۰- ولو جمع المریض بین منجزه و موخره قدمت ……………….

الف) المنجزه من الثلث                     ب) الموخره من الثلث                     ج) المنجزه من صلب المال               د) الموخره من صلب المال

۴۱- چنانچه میت در آستانه مرگ نیمی از اموال خود را برای کسی وصیت کند:

الف) تنها زاید از ثلث به او تعلق می گیرد.                                             ب) تنها ثلث مال به او تعلق می گیرد.

ج) لازم است وارث ثلث مال را اجازه دهد.                                           د) لازم است وارث زاید از ثلث را اجازه دهد.

۴۲- مفهوم دقیق عبارت « تمنع الزوجه غیر ذات الولد من الارض عیناً و قیمه و من الآلات و الابنیه عیناً لا قیمه » کدام گزینه است؟

الف) زن از ارث زمین چه از نظر عین و چه از نظر قیمت محروم است ولی از آلات بنا و ساختمان از نظر قیمت ارث می برد نه از عین آنها

ب) زنی که از شوهرش فرزند نداشته باشد از ارث زمین چه از خود زمین چه از قیمت آن محروم است و از ارث خود آلات و ابنیه محروم است نه از قیمت آنها

ج) زن از ارث زمین مطلقاً محروم است و از آلات و ابنیه عیناً ارث نمی برد لکن از قیمت آنها ارث می برد.

د) زنی که از شوهرش فرزند دارد از ارث زمین مطلقاً محروم است و از ارث عین آلات و بناها محروم است نه از قیمت آنها

۴۳- عبارت زیر را با توجه به گزینه ها تکمیل نمایید « لا تبطل الوصیه بعروض الاعناء و الجنون ……. و ان بقیا الی حین الممات. »

الف) الوصی                                  ب) للموصی له                              ج) للموصی                                  د) للمقیم

۴۴- یکی از موانع ارث، قتل است اگر قتل خطای محض باشد چه وضعیتی پیش می آید؟

الف) مثل قتل عمدی از ارث محروم است.

ب) در صورت گذشت سایر اولیاء دم از ارث محروم نیست.

ج) تنها از دیه محروم است.

د) در صورت بروز حادثه غیرعمدی که منجر به قتل شود با گذشت شاکی تنها از دیه محروم است.

۴۵- فرد خنثی اگر مرتد شود حکمش چیست؟ و چرا؟

الف) کشته می شود- به دلیل قصور عقل                                               ب) کشته نمی شود- به دلیل شک در نوع جنسیت

ج) کشته نمی شود- به دلیل قصور عقل                                                د) کشته می شود- به دلیل شک در نوع جنسیت

۴۶- اگر فریضه از سهام کمتر باشد در این صورت از سهم چه کسی کم می شود؟

الف) زن                                       ب) شوهر                                    ج) والدین                                    د) دختران

۴۷- عبارت زیر را با توجه به گزینه ها تکمیل نمایید.

             « یشترط فی التوارث بالزوجیه ان یکون العقد ………….. »

الف) صحیحاً                                 ب) نافذاً                                      ج) دائماً و منقطعاً                           د) دائماً

۴۸- از عبارت « الحمل یورث اذا الفضل حیا او تحرک حرکه الاحیاء ثم مات » استفاده می شود که ارث بردن نوزاد در صورتی جایز است که:

الف) قبل از فوت پدر متولد شود.                                                        ب) زنده متولد شود هرچند که بلافاصله فوت نماید.

ج) پس از تولد بزرگ شود و حرکت نماید.                                            د) صحیح و سالم و بدون نقص باشد.

۴۹- مقصود از وجود در عبارت « و یشترط فی الموصی له الوجود » کدامیک از گزینه ها است؟

الف) انعقاد نطفه                             ب) تولد                                      ج) حلول روح                              د) قابلیت تملک

۵۰- با توجه به عبارت « ان رد الوصیه بعد القبول لم تبطل » کدام گزینه مناسب است؟

الف) اعراض موجب زوال ملک است.              ب) قبض شرط صحت است. ج) وصیت عقد است.             د) وصیت ایقاع است.

 

متون فقه(۶)

 

۳۱- در عبارت (ولو وطاً زوجته فساحقت بکرا فحملت فالولد للرجل و یحدان) مرجع ضمیر یحدان را مشخص کنید؟

الف)زوجه و دختر باکره                      ب)زن و مرد                        ج)زن و شوهر                      د)هیچکدام

۳۲- در عبارت زیر گزینه مناسب را تعیین کنید:

( کل من ترک واجبا او ارتکب حراماً فللامام (ع) و نائبه تعزیره بشرط أن یکون من ……..)

الف)المعاصی                         ب)الذنوب                           ج)الصغائر                           د)الکبائر

۳۳- در کدامیک از موارد زیر قاتل قصاص می شود؟

الف)پدر، پسر را بکشد              ب)زن، مرد را بکشد.               ج)مسلمان، کافر را بکشد.                      د)مولی، عبد را بکشد.

۳۴- یقتص للمراه من الرجل فی الطرف من غیر رد مالم تبلغ ……….

الف)اربعین من الابل                 ب)ثلاثین من الابل                 ج)ثلث الدیه                         د)نصف الدیه

۳۵- با توجه به عبارت « ولو بنج غیره او سقی مرقدا و جنی شیئاً ضمن و عزر » کدام مورد صحیح است؟

الف) اگر کسی به دیگری داروی خواب آور و یا بنگ بخوراند تعزیر می شود ولی مباشر ضامن جنایت وارده می باشد.

ب) اگر بنگ یا داروی خواب آوری مصرف کند و در آن حالت مرتکب جنایت شود ضامن است و تعزیر می شود.

ج) اگر به دیگری بنگ یا داروی خواب آوری بخوراند و آن شخص در آن حالت مرتکب جنایتی شود خوراننده تعزیر می شود و ضامن جنایت است.

د) چون مباشر اقوی از سبب است استعمال کننده ضامن جنایت است و تعزیر می شود.

۳۶- معنای کلمه الاجفان در عبارت زیر چیست؟

             « فی الاجفان الدیه و فی تقدیر کل جفن خلاف »

الف) ابروها                                   ب) پلکهای چشم                           ج) حدقه چشم                             د) مژه ها

۳۷- عبارت « هی التی تفتق الخریطه و یبعد معها السلامه » تعریف کدامیک از جراحات سر است ؟

الف) دامغه                                    ب) مأمومه                                  ج) شجاج                                    د) حارصه

۳۸- در عبارت زیر منظور از « لا یقتل مستحل غیرها » چیست؟

« یقتل مستحلّ الخمر اذا کان عن فطره و قبل یستتاب و کذا یستتاب لو استحل بیعها فان امتنع قتل و لا یقتل مستحل غیرها »

الف) اگر کسی مستحل حرامهای شرعی گردد مانند اینکه منکر حرمت گوشت میته باشد چون جزء مشروبات نیست کشته نمی شود زیرا فروش و استحلال آنها ارتداد محسوب نمی شود.

ب) اگر کسی که منکر حرمت خمر شده مرتد ملی باشد به هیچ وجه کشته نمی شود و قتل فقط متوجه مرتد فطری است.

ج) اگر کسی منکر حرمت غیر خمر از سایر مشروبات مانند آبجو باشد کشته نمی شود زیرا مرتد محسوب نمی شود چون منکر ضروریات دین نشده است.

د) اگر کسی منکر حرمت سایر چیزها به غیر از مشروبات الکلی شود کشته نمی شود زیرا فروش آنها حرام نیست پس مرتد محسوب نمی شود.

۳۹- « الخطا المحض أن …………… »

الف) یتعمد فعلاً و لا قصداً                 ب) لا یتعمد فعلاً و لا قصداً               ج) لا یتعمد فعلاً و قصداً                  د) یتعمد فعلاً و قصداً

۴۰- کدام حد در فرض های زیر با اقامه بینه ثابت می شود؟

             « ولو قذفها الزوج برجل معین وجب علیه حدّان احدهما لها و الآخر للرجل لانه قذف لاثنین و له اسقاط حدها باللعان دون حد الرجل ولو اقام بینه بذلک سقط الحدان کما یسقط حد کل قذف باقامه البینه »

الف) حد زنا                      ب) حد قذف الزوجه             ج) حد قذف الرجل المعین                             د) حد قذف الرجل و الزوجه معاً

۴۱- « یشترط فی تحقق المحاربه …………. »

الف) اخذ النصاب                           ب) تشهیر السلاح               ج) الأخذ من الحرز                        د) اخذ شی ولو من دون النصاب

۴۲- با توجه به عبارت « لو اشترک فی قتل الذکر نساء قتل و یرد علیهن ما فضل عن دیته » اگر زنها ۳ نفر باشند سهم هر زن چه مقدار از دیه کامله است؟

الف) صفر                                     ب) یک ششم                               ج) یک سوم                                 د) دو سوم

۴۳- با قید عدواناً در عبارت « و موجب قصاص ازهاق النفس المعصومه المکافئه عمداً عدواناً » کدام مورد را از حکم مذکور خارج می کند؟

الف) مهدور الدم مطلقاً         ب) ما یباح قتله بالنسبه الی شخص دون آخر        ج) ما یکره قتله بالنسبه الی الحاکم         د) مرتد الملی مطلقاً

۴۴- انما تثبت القسامه ………….

الف) مع عدم البینه                          ب) مع اللوث                                ج) مع عدم اللوث                          د) فی النفس لا للاعضاء

۴۵- در عبارت « ویرثه القصاص وارث المال الا الزوجین و قیل ترثه العصبه …… » عصبه چه کسانی هستند؟

الف) پدر- عمو- دایی و فرزندان عمو و فرزندان دایی       ب) پدر و مادر           ج) پدر- برادر- عمو و عمه            د) پدر و بستگان پدری

۴۶- معنای کلمه الکاله در عبارت « لا یجوز الاستیفاء فی النفس و الطرف بالآله الکاله » کدام است؟

الف) تیز                                       ب) کند                                       ج) سمّی                                      د) سنگین

۴۷- من دعا غیره لیلاً فاخرجه من منزله فهو ضامن له ان ………….

الف) فقد بالقصاص                         ب) وجد میتاً بالقصاص                   ج) وجد مقتولاً بالقصاص                 د) وجد مقتولاً بالدیه

۴۸- فی کل من الیدین ……………. سواء الیمین و الشمال و حدها المعصم.

الف) ثلث الدیه                              ب) ربع الدیه                                ج) نصف الدیه                               د) الدیه الکامله

۴۹- فی العنق اذا کسر فصار اصور الدیه « اصور » یعنی:

الف) ثابتاً                                     ب) سالماً                                     ج) فاسداً                                     د) مائلاً

۵۰- لو القاه من مکان شاهق ……………

الف) فهو عمد مع قصد قتله        ب) فهو خطا لانه مخطی فی فعله        ج) فلا قود لانتفا القتل به عادتاً         د) فلا قود لانه لا یعد عدواناً

 

متون فقه(۷)

 

۳۱- در عبارت ( ولو انتقل الشقص بهبه اوصلح او صداق فلا شفعه ) منظور از الشقص چیست؟

الف) ما یملک                                ب) اشجار                                   ج) زمین                                     د) سهم

۳۲- در لعان کدام حکم به زوجین تعلق نمی گیرد؟

الف) ساقط شدن حد از آن دو           ب) منتفی شدن فرزند از ابوین           ج) زوال شدن فراش                       د) حرام موبد شدن زن

۳۳- اگر از « مقتص منه » چه در قصاص نفس و چه در قصاص طرف با آلت کاله قصاص شود قصاص کننده از این جهت ضامن چیست؟

الف) پرداخت کفاره                                    ب) پرداخت ارش                          ج) پرداخت خسارت                      د) هیچ چیز

۳۴- « و لا یلزم الوقف بعد تمام صیغه بدون القبض فلو مات الواقف قبله ای قبل قبضه المستند الی اذنه …………. »

الف) فالقبض ساقط             ب) بطل الوقف         ج) یقوم الوارث مقام الواقف فی الاقباض          د) اقبضه الحاکم لو کان الوقف علی جهه عامه

۳۵- ترجمه عبارت زیر کدام است؟

« یستحب للحاکم العظه قبل الایمان »

الف) مستحب است حاکم پیش از قسم خوردن طرفین دعوا آنان را نصیحت کند.

ب) مستحب است حاکم غیرمسلمان قبل از ایمان آوردن از سمت خود کناره گیری کند.

ج) راه درست برای حاکم در اجرای قوانین اسلامی آن است که فرد محکوم را به توبه تشویق نماید.

د) مستحب است حاکم برای فرد مرتد شده بعد از ایمان آوردن درخواست عفو از امام نماید.

۳۶- لو کان للمیت اخوه و زوجه فأقرّت له بولد کان لها …………

الف) الربع                                     ب) السدس                                  ج) الثلث                                     د) الثمن

۳۷- شمول قاعده « یحرم علی الانسان کل قریب عدا الاولاد العمومه و الخئوله » در اقربای نسبی و رضاعی تا کجاست؟

الف) تا درجه دوم از طبقه سوم                                                                      ب) تا درجه اول از طبقه سوم

ج) تا همه درجات دوم                                                                                د) کلیه اقربای طبقات اول و دوم و سوم

۳۸- « و یسقط بمفارقه کل واحد منهما، صاحبه و لو بخطوه » ای یسقط ……………

الف) خیار الغبن فی البیع                  ب) خیار المجلس فی البیع               ج) خیار الحیوان فی البیع                 د) کل من الخیارات

۳۹- کلمه مناسب جای خالی در این عبارت کدامیک از گزینه های ذیل است؟

             « ………… أن یکون النشوز منهما و یخشی الفرقه »

الف) شقاق                                   ب) شغار                                     ج) طلاق                                     د) لعان

۴۰- « لو ضمن للمشتری ضامن عن البایع درک ما یحدثه المشتری فی الارض من بنا او غرس علی تقدیر ظهورها مستحقه بغیر البایع …………… »

الف) الاقوی جوازه لوجود سبب الضمان حاله العقد                                  ب) صح الضمان لوجود ارکان حین العقد

ج) الاقوی جواز الضمان لانه (ضمان) اجنبی عن البایع و المشتری                د) لا یصح الضمان، لانه ضمان ما لم یجب

۴۱- عبارت ( ذات الشهور تعتد بثلاثه الشهر) یعنی ……………. سه ماه عده نگه دارد.

الف) ذات الاقرا که عادتاً حیض نمی شود                                              ب) زنی که در سن حیض است ولی حیض نمی شود

ج) زنی که مستقیم الحیض است                                                         د) زنی که مجرای بول و حیض او یکی باشد.

۴۲- معنای عبارت « یختص التغریب بمن املک و لم یدخل » کدام گزینه است؟

الف) اگر زانی با زانیه همبستر نشود فقط تبعید می شود.

ب) اگز زانی با زانیه همبستر نشود فقط تشهیر می شود.

ج) تبعید مختص کسی است که هنگام ارتکاب زنا دارای همسر بوده ولی با او همبستر نشده است.

د) تشهیر مختص به کسی است که هنگام ارتکاب زنا دارای همسر بوده ولی با او همسبتر نشده است.

۴۳- معنای روان عبارت « یضمن معلم السباحه الصغیر فی ماله » کدام است؟

الف) مربی شنا در صورت غرق شدن صغیر از مال خود ضامن است.       ب) مربی کشتی در صورت تلف شدن صغیر از مال خود ضامن است.

ج) مربی شنا در صورت غرق شدن صغیر از مال عاقله ضامن است.         د) مربی کشتی در صورت تلف شدن صغیر از مال عاقله ضامن است.

۴۴- عبارت « هی عقد ثمرته التبرع بالمنفعه » تعریف کدامیک از عقود زیر است؟

الف) ودیعه                                   ب) عاریه                                    ج) اجاره                                     د) هیچکدام

۴۵- در عبارت « لا یصح بیع الصبی و الجنون و المغمی علیه و السکران » بطلان بیع ناشی از چیست؟

الف) فقدان رضا                             ب) فقدان قصد                              ج) فقدان قصد و رضا                        د) هیچکدام

۴۶- شهاده علی شهاده و محلها ………………

الف) حقوق الناس عقوبه کالقصاص        ب) حقوق الناس غیرعقوبه کاطلاق                 ج) حقوق الله                 د) حقوق الناس کافه

۴۷- کدامیک با دیگر موارد مترادف نیست؟

الف) صدقه                                   ب) نحله                                      ج) عطیه                                     د) هبه

۴۸- منظور از « المبعض » چیست؟

الف) فرد زانی به عنف                                                                     ب) کسی که قسمتی از او آزاد شده و قسمتی از او برده است.

ج) مرتدِ تازه مسلمان شده                                                                د) فرد ملوِّط

۴۹- لو قال الرامی حذار ……………….

الف) فلاضمان                        ب) یضمن الدیه                        ج) یقتص                                                د) یضمن الدیه اذا قصد الصید

۵۰- ………………. هی القاشره للجلد و فیها بعیر

الف) الحارصه                                ب) الدامیه                                   ج) الباضعه                                   د) المتلاحمه

 

متون فقه(۸)

 

۳۱- فالمحرم الاعیان النجسه کالخمر متخذمن……………..

الف) العنب                                  ب) التمر                                     ج) الفضیخ                                   د) النقیع

۳۲- قال علی(ع): من اتجر بغیر علم فقد ارتطم فی………..

الف) الرباء                                  ب) الشدائد                                 ج) الکفر                                    د) الهلاکه

۳۳- والمعتبر من الشرکه شرعاً عندنا شرکه…………

الف) عنان                                   ب) مفاوضه                                  ج) اعمال                                   د) وجوه

۳۴- نتیجه ی شرط کردن مدت در عقد مضاربه چیست؟

الف) عقد را لازم می کند.

ب) عقد را نسبت به عامل لازم می کند .

ج) آن است که پس از سپری شدن مدت نمی توان در سرمایه تصرف کرد مگر با اذن جدید.

د) شرط اجل در عقد مضاربه به هر صورتی صحیح است و استثنا هم ندارد و موجب لزوم عقد از جانب مالک می شود

۳۵- تثبت الوکاله بـ……

الف ) عدلین                                ب) عدلتین                                  ج) شهادۀ النساء منفردات                د) شاهد العادل ویمین

۳۶- منظور از عبارت (خضراء الدمن) در جمله زیر چیست؟

« قال رسول الله (ص): ایاکم و خضراء الدمن»

الف) زن زشت رو و بد خلق                                                              ب) زن زیبا که در خانواده ناشایست پرورش یافته باشد

ج) مرد بد اخلاق                                                                           د) مرد با فضیلت

۳۷- ترجمه روان عبارت زیر کدام است؟

« لو عضلها الولی و هوأن لایزوجها با لکفومع وجوده و رغبتها فلا بحث فی سقوط ولایته»

الف) اگر ولی، دختر را عضل کند یعنی با وجود تمایل دوشیزه مانع ازدواج با همتای موجود او گردد تردیدی در سقوط ولایت وی وجود ندارد

ب) اگر دختر، پدر خود را عزل کند می تواند با هم کفو خود ازدواج کند و تردیدی در سقوط ولایت پدر نیست

ج) اگر پدری دختر خود را عضل کند یعنی با وجود تمایل دوشیزه مانع ازدواج با همتای موجود او گردد تردید در سقوط ولایت پدر وجود دارد

د) چنانچه دختری مانع ازدواج پدر با هم کفوش شود و پدر تمایل به ازدواج داشته باشد در این صورت ولایت پدر نیز نسبت به دختر از بین می رود

۳۸- مقصود از ضرّه در عبارت( و لیس للزوجه أن تهب لیلتها للضرّه إلا برضاء الزوج )چیست؟

الف) هوو                                     ب) نفقه                                      ج) مهریه                                     د) کنیز

۳۹- آیه شریفه « فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجور هنّ» اشاره به چه چیزی دارد؟

الف) پرداخت نقفه به زنان                                                                 ب) منع زیاد قرار دادن مهریه در هنگام عقد نکاح

ج) منع اشکال شرعی نکاح موقت                                                      د) پرداخت نفقه به زن مطلقه رجعی

۴۰- عبارت « و هی مده تتربص فیها المرأه لتعرف براءه رحمها من الحمل او تعبداً » تعریف کدام یک می باشد؟

الف) عدّه                                     ب) ظهار                                     ج) ایلاء                                      د) لعان

۴۱- نکاح شغار چیست؟ حکم آن کدام است؟

الف) ازدواج دو نفر بعد از جدایی از یکدیگر ـ صحیح است

ب) ازدواج با زنی که برادرش با داماد قبلاً لواط کرده است ـ باطل است

ج) ازدواج با زنی که قبلاً با او زنا شده است ـ صحیح است

د) ازدواج دو نفر با دختر طرف مقابل به گونه ای که آنها را مهر دیگری قرار دهند ـ باطل می باشد

۴۲- از روایت زیر کدام حکم استفاده شده است؟

« فی صحیحه الحلبی عن ابن عبدالله (ع) قال : أیما رجل فجر بأمراه ثم بداله أن یتزوجها حلالاً قال : أوله سفاح و آخره نکاح فمثله کمثل النخله اصاب الرجل من ثمرها حراماً ثم اشراها فکانت له حلالاً»

الف) عدم حرمه تزویج الزانیه علی الزانی                                                           ب) تزویج الزانیه من علامات السفّه

ج) لزوم مراعاه الجار صاحب النخله                                                                د) سقوط حد الزنا بسبب تنبه الزانی

۴۳- الصفات المعتبره فی الوصی یشترط حصولها حال ……….    

الف) القبول                                 ب) الایصا                                    ج) الفوت                                    د) العمل

۴۴- یوجب الارث …………………                                                                          

الف) الزوجیه-القرابه-الضمان الجریره        ب) الزوجیه-القرابه-التملیک              ج) التملیک-النسب-السبب          د) النسب-السبب

۴۵- تقسم الترکه المرتد علی الفطره و هو الذی العقد و ……………

الف) ابوه المسلم                            ب) ابواه کافرین                            ج) احد ابویه مسلم                         د) ابوه او جده مسلم

۴۶- ……….الرمی به لزنا او اللواط

الف) قذف                                  ب) مساحقه                                ج) قوادی                                   د) شرب الخمر

۴۷- دلیل حکم زیر چیست ؟

« لا یقطع سارق الحر و ان کان صغیرا »

الف) لروایه المعتبر                         ب) لانه لایعد مالا                         ج) لمخالفه الاصل                          د) للاحتیاج

۴۸- المدعی و هو الذی…………..

الف) کلامه موافق الظاهر                  ب) کلامه موافق للاصل                  ج) لایترک لو ترک الخصومه            د) یترک لو ترک الخصومه

۴۹- در مقام قضاوت کدام تبعیض بین طرفین جایز است؟  

الف) فی الکلام                             ب) فی النظر                                ج) فی الانصات                            د) فی میل القلبی

۵۰- ای مورد تجب الیمین مع البینه فی الشهاده؟

الف) علی الغائب                           ب) علی المفقود                           ج) علی الامرأه                             د) علی المیت

 

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.2 - 3 ؟