تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۱۹ اسفند ۹۴ ساعت ۱۳:۱۸
۹۴ سه شنبه ۱۸ فروردین

حقوق اساسی(۱)

 

۱۴۱- عنصر قدرت سیاسی در حقوق اساسی:

الف)ناشی از آداب و سنت است.                                                           ب)ضرورت سلطه زمامدار مطلق است.

ج)ناشی از حاکمیت مطلق گروههای ذی نفوذ است.                                   د)ضرورت و ضمانت اجرای نظام حقوقی در جامعه سیاسی است.

۱۴۲- رهبری در مقام ولایت مطلقه امر …………….

الف)می تواند مجلس را منحل کند.

ب)می تواند رأساً مجازات محکومین را بدون هیچ محدودیتی تخفیف دهد.

ج)می تواند قائم مقام رهبری را تعیین نماید و تمامی وظایف و اختیارات خود را به او تفویض کند.

د)حق تنظیم روابط قوای سه گانه و نظارت بر قوای سه گانه را بر عهده دارد.

۱۴۳- اقتدار دولت در نظام حقوقی عبارت است از:

الف)قدرت سازمان یافته قانونی     ب)اعمال قدرت قوای حاکم       ج)اعمال قدرت قوه مجریه       د)قدرت سیاسی که فقط از سوی دولت اعمال می شود.

۱۴۴- مقام رهبری:

الف)اعضای شورای امنیت ملی را تعیین و مصوبات آن را امضاء می کند.

ب)هر زمانی که صلاح بداند با در نظر گرفتن مصالح کشور می تواند رئیس جمهور را عزل کند.

ج)اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را به تشخیص خود و نتایج همه پرسی و مصوبات شورای امنیت ملی را تأیید می کند.

د)هر زمان که صلاح بداند می تواند اعضای شورای نگهبان را نصب و عزل کند.

۱۴۵- مقام رهبری از طریق ……………. بر قوه مقننه نفوذ و تأثیر دارند.

الف) نصب و عزل فقهای شورای نگهبان                                                 ب) نصب و عزل اعضای شورای نگهبان

ج) مشاوره با مجمع تشخیص مصلحت نظام در تعیین سیاستهای کلی نظام                   د) صدور فرمان همه پرسی تقنینی

۱۴۶- نصب و عزل کدامیک از مقامات ذیل با مقام رهبری نیست؟

الف) فرمانده کل سپاه پاسداران          ب) رئیس قوه قضائیه                   ج) رئیس جمهور                   د) رئیس سازمان صدا و سیما

۱۴۷- کدام مورد از ارکان تضمین مردم سالاری در یک حکومت است؟

الف)وجود قانون اساسی                    ب)وجود انتخابات                           ج)برتری حقوق بشر                        د)وجود همه پرسی

۱۴۸- حل معضلات نظام از وظایف و اختیارات کدام نهاد می باشد؟

الف) مجمع تشخیص مصلحت نظام             ب) مجلس شورای اسلامی                      ج) رهبری                   د) شورای عالی امنیت ملی

۱۴۹- حقوق اساسی معیار حاکم بر نظام سیاسی است که در آن:

الف)قدرت زمامدار تنظیم و حقوق مردم تضمین می شود.                            ب)نهادهای حاکم مشخص و تفکیک قوا تضمین می شود.

ج)قدرت زمامداری تضمین و حقوق مردم تنظیم می شود.                           د)حقوق مردم در محدوده اقتدار حکومت مردمی تعیین می شود.

۱۵۰- کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف) مقام رهبری رأساً نمی تواند رئیس جمهور را عزل نماید.

ب) اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام با مقام رهبری است.

ج) نصب و عزل اعضای شورای نگهبان با رهبری است.

د) ریاست قوه مجریه با مقام رهبری است.

۱۵۱- کدامیک بیانگر نقش و تأثیر مقام رهبری در قوه مجریه نیست؟

الف) امضای حکم ریاست جمهوری                                                ب) تعیین سیاست های کلی نظام

ج) عزل رئیس جمهور پس از تشریفات مقرر در قانون اساسی                   د) نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری از طریق فقهای شورای نگهبان

۱۵۲- انتخاب فقیه عضو شورای موقت رهبری با کدام مقام می باشد؟

الف) مجمع تشخیص مصلحت نظام                  ب) شورای نگهبان              ج) مراجع عظام تقلید                      د) مجلس خبرگان رهبری

۱۵۳- کدامیک از موارد ذیل از جمله موارد سیاسی اعمال حکومتها می باشند؟

الف)دولت رفاهی                             ب)عمل اجرایی                              ج)عمل قضایی                                           د)عمل تقنینی

۱۵۴- کدامیک از ویژگیهای نظام حاکم در جمهوری اسلامی ایران است؟

الف)الهی                                       ب)ولایی                                       ج)مردم سالار                                د)همه موارد

۱۵۵- قانون اساسی ایران در مقایسه فرانسه دارای کدام تفاوت است؟

الف)وجود شورای نگهبان قانون اساسی                                                                ب)حق وتوی تعلیقی برای رئیس جمهور

ج)انتخاب مستقیم رئیس جمهور توسط مردم                                                        د)حق نظارت بر اجرای قانون اساسی از سوی رئیس جمهور

 

 

حقوق اساسی(۲)

 

۱۴۱- بر اساس مقررات جدید شناسایی موارد نسخ ضمنی قوانین و ارائه پیشنهاد جهت نسخ آنها به هیأت رئیسه مجلس به عهده

کدام مرجع است؟

الف)نایب رئیس مجلس شورای اسلامی                                                            ب)کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس

ج)اداره کل تنقیح قوانین ریاست جمهوری                                                         د)معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی

۱۴۲- رئیس جمهور، معاونان او و وزیران ……………..

الف) و مشاوران آنها به اجتماع حق شرکت در جلسات مجلس را دارند و هرگاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می شود.

ب) به اجتماع یا انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند وزراء مکلف به حضورند.

ج) و مشاوران آنها به اجتماع یا انفراد حق شرکت در جلسات مجلس را دارند.

د) در جلسات علنی به اجتماع و در جلسات غیر علنی انفرادی حق شرکت دارند در صورتی که نمایندگان لازم بدانند مکلف به حضورند.

۱۴۳- طرح های قانونی و پیشنهادات و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند:

الف) بدون هیچ محدودیتی قابل طرح در مجلس است.                             ب) تحت هیچ شرایطی قابل طرح در مجلس نیست.

ج) نباید منجر به کاهش درآمد یا افزایش هزینه های عمومی گردد.              د) منوط به تصمیم هیأت رئیسه مجلس است.

۱۴۴- استتفساریه ای از سوی دولت در مورد ماده ای از یک قانون با رعایت ترتیبات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود و مجلس در مقام تفسیر قانون، نظریه ای را تصویب می نماید که به طور کلی خارج از چارچوب ماده قانونی موضوع استفسار بوده و حکم جدیدی را در بر می گیرد. در این صورت ………..

الف)تفسیر ارائه شده اصولاً به شورای نگهبان برای تطبیق با شرع و قانون ارسال نمی شود.

ب)این عمل مجلس به هر صورت قانون گذاری است و با توجه به اصل صلاحیت عام مجلس در وضع قانون صحیح است.

ج)چون تشریفات ناظر بر لوایح و طرح های مربوط به تفسیر قوانین طبق آئین نامه داخلی متفاوت است. استفساریه مذکور می تواند در شورای نگهبان مورد ایراد واقع شود.

د)شورای نگهبان به استناد اینکه اقدام مجلس وضع قانون نبوده و چارچوب تفسیر را رعایت نکرده است می تواند مصوبه مجلس را مغایر با قانون اساسی تشخیص دهد.

۱۴۵- طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها و … را به کمیسیونهای خود یا دولت واگذار نماید. در این صورت نظارت بر مصوبات کمیسیونهای مجلس با ………….. و مصوبات دولت با ……………….. است.

الف) شورای نگهبان- شورای نگهبان                                                    ب) مجلس شورای اسلامی- شورای نگهبان

ج) مجلس شورای اسلامی- مجلس شورای اسلامی                                  د) مجلس شورای اسلامی- رئیس جمهور

 

۱۴۶- رسیدگی به معاهدات و قراردادهایی که مجلس در خصوص آنها قید اهمیت را تصویب نموده باشد به چه صورت خواهد بود؟

الف)دو شوری                               ب)یک شوری                               ج)سه شوری                                د)همانند معاهدات عادی

۱۴۷- در مواردی که طرح استیضاح وزیری در دستور کار مجلس قرار می گیرد و وزیر مذکور برای پاسخ حاضر نگردد:

الف) وزیر خود به خود عزل می گردد.

ب) در صورتی که مجلس مقتضی بداند، اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد.

ج) مجلس به وزیر مذکور، یک بار فرصت برای حضور مجدد خواهد بود.

د) امکان استیضاح وزیر وجود ندارد.

۱۴۸- جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور چه تعداد از نمایندگان رسمیت می یابد؟

الف)اکثریت مطلق                          ب)دو سوم                                  ج)یک سوم                                  د)سه چهارم

۱۴۹- در مواردی که طرح یا لایحه فوری در دستور کار مجلس قرار می گیرد، اعضای شورای نگهبان ……………..

الف) موظف به حضور در مجلس بوده و ظرف ۲۴ ساعت باید اظهارنظر نمایند.

ب) در موارد ۲ یا ۳ فوریت موظف به حضور بوده و باید ظرف ۲۴ ساعت اظهارنظر نمایند.

ج) در موارد فوری باید در مجلس حاضر شوند و می توانند ظرف ۲۴ ساعت در خصوص مصوبه اظهارنظر نمایند.

د) در موارد ۲ یا ۳ فوریت می توانند در مجلس حاضر شده و ظرف مهلت قانونی اظهارنظر نمایند.

۱۵۰- مطابق اصول قانون اساسی، کدام گزینه قانون محسوب می شود؟

الف)فقط مصوبات مجلس

ب)نتایج همه پرسی در صورت تأئید مجلس

ج)صرفاً مصوبات مجلس پس از تأئید شورای نگهبان قانون قلمداد می شوند.

د)مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی که شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی را خلاف موازین شرع یا قانون اساسی تشخیص دهد.

۱۵۱- کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف) رئیس مجلس برای یک دوره قانونگذاری با رأی نمایندگان مجلس انتخاب می گردد.

ب) رئیس مجلس برای یک سال توسط هیأت رئیسه منتخب مجلس برگزیده می شود.

ج) کلیه نمایندگان به جز رئیس مجلس باید عضو یکی از کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی باشند.

د) مجلس شورای اسلامی قابل انحلال و تعطیلی می باشد.

۱۵۲- مصونیت پارلمانی نمایندگان:

الف) مطلق و محدود به دوره نمایندگی است.                                                    ب) نسبی بوده و محدود به دوره نمایندگی نمی باشد.

ج) نسبی و محدود به دوره نمایندگی است.                                                       د) مطلق بوده و محدود به دوره نمایندگی نمی باشد.

۱۵۳- چه اثر حقوقی بر نظر مشورتی شورای نگهبان مترتب است؟

الف)در حکم تفسیر قانون اساسی است.                                                 ب)در صورتیکه به تصویب اکثریت برسد ارزش تفسیر دارد.

ج)صرفاً در دادگاهها قابل استناد است.                                                            د)می تواند مقدمه ای برای تفسیر باشد.

۱۵۴- کدامیک از مصادیق نظارت اطلاعی مجلس شورای اسلامی است؟

الف) استیضاح وزیران          ب) تصویب بودجه کشور                  ج) استخدام کارشناسان خارجی                      د) تحقیق و تفحص

۱۵۵- پیشنهاد دهنده مستقیم قانون به مجلس کدامیک از مقامات یا نهادها می باشند؟

الف)دولت، نمایندگان مجلس، شورای عالی استانها                                               ب)رئیس جمهور، نمایندگان مجلس، شورای عالی استانها

ج)رئیس قوه قضائیه، دولت، وزیران                                                                 د)وزیر، نمایندگان مجلس، دولت

 

حقوق اساسی(۳)

 

۱۴۱- منظور از قدرت نظام نامه ای قوه مجریه …………….

الف)حق ابتکار یا تهیه لوایح قانونی به صورت نظامنامه ای است.                      ب)قدرت ناشی از اجرای تصمیمات قوای سه گانه است.

ج)حق ابتکار یا تهیه لوایح قانونی به منظور پیشنهاد قوه مقننه است.       د)حق تدوین آئین نامه های ماهوی و اتخاذ تصمیمات قابل اجرا به موجب آن است.

۱۴۲- اگر انتخابات ریاست جمهوری به دوره دوم کشیده شود و در این فاصله، یکی از حائزین اکثریت فوت کند:

الف) انتخابات به مدت ۱ هفته تمدید می شود.                                       ب) انتخابات برای ۲ هفته تمدید می شود.

ج) انتخابات مجدداً از ابتدا برگزار می شود.                                           د) شخص باقی مانده به عنوان رئیس جمهور انتخاب می گردد.

۱۴۳- کدامیک از مفاد سوگند ریاست جمهوری می باشد؟

الف) حمایت از آزادی، حرمت اشخاص و حقوق ملت                   ب) پاسداری از مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی

ج) پشتیبانی از حق و گسترش عدالت                                       د) همه موارد

۱۴۴- نمایندگان ویژه:

الف) به پیشنهاد هیأت وزیران و تأیید رئیس جمهور انتخاب می شوند.           ب) رأساً در هر زمان توسط رئیس جمهور انتخاب می گردند.

ج) تصمیماتشان برای رئیس جمهور و هیأت وزیران دارای آثار قانونی است.   د) تصمیماتشان فقط برای رئیس جمهور دارای آثار قانونی است.

۱۴۵- کارآمدترین ابزار دخالت قوه مجریه بر قوه مقننه کدام است؟

الف)تعیین اعضاء قوه مقننه                                                                ب)دخالت در فرآیند تصویب قوانین

ج)دخالت در تعیین دستور جلسه قوه مقننه                                             د)سازماندهی کمیسیون های داخلی قوه مقننه و نحوه کار آنها

۱۴۶- کدامیک از محدودیت های دوران کفالت ریاست جمهوری نیست؟

الف) استیضاح وزیران                      ب) تجدیدنظر در قانون اساسی               ج) سؤال از وزیران                  د) مراجعه به همه پرسی

۱۴۷- وزراء توسط رئیس جمهور تعیین و برای اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی می شوند. بنابراین:

الف) با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست.

ب) نصاب لازم برای اخذ اعتماد اکثریت مطلق مجموع نمایندگان است.

ج) رأی ممتنع مجلس به وزیران دلالت بر اعتماد دارد.

د) با تغییر مجلس اخذ رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم است.

۱۴۸- در مورد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر قانون داشته باشد:

الف) تصمیم رئیس جمهور لازم الاجراست.                                                        ب) تصمیم هیأت وزیران لازم الاجراست.

ج) مجلس شورای اسلامی قانون مذکور را تفسیر خواهد نمود.                                 د) به تشخیص شورای نگهبان عمل خواهد شد.

۱۴۹- تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت ضمن ابلاغ برای اجراء به ……………… می رسد.

الف) اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی                                                          ب) تصویب رئیس مجلس شورای اسلامی

ج) اطلاع مجلس شورای اسلامی                                                                     د) تصویب مجلس شورای اسلامی

۱۵۰- صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به ………………

الف) تصویب هیأت وزیران است.                                                                   ب) اطلاع هیأت وزیران است.

ج) تصویب مجلس شورای اسلامی است.                                                           د) اطلاع مجلس شورای اسلامی است.

۱۵۱- کدام فعالیت برای وزیران با حفظ وظایفشان مجاز است؟

الف)وکالت دادگستری                                                                    ب)انتخاب به عنوان رئیس دانشگاه

ج)عضویت در هیأت مدیره یک شرکت خصوصی                         د)پژوهش در رشته ای که به تخصص وی مربوط نمی شود.

۱۵۲- قوه مجریه به جزء در مواردی که مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده از چه طریقی اعمال می گردد؟

الف)رئیس جمهور               ب)هیأت وزیران                  ج)رئیس جمهور و وزراء               د)هریک از مقامات اجرایی کشور حسب مورد.

۱۵۳- کدامیک از مقامات ذیل در برابر رئیس قوه قضائیه مسؤولیت مالی ندارند؟

الف) رهبر                        ب) رئیس مجلس شورای اسلامی                   ج) رئیس جمهور                            د) معاون رئیس جمهور

۱۵۴- کدامیک از زمره اختیارات و وظایف هیأت وزیران می باشد؟

الف) تصویب صلح دعاوی دولتی و ارجاع امر به داوری                                                     ب) تصویب لوایح دولتی

ج) حل اختلاف میان دستگاه های دولتی                                                                       د) همه موارد

۱۵۵- نظارت قانونی بر مصوبات هیأت وزیران با ……………… است و این نظارت ………………. است.

الف) رئیس مجلس شورای اسلامی- اطلاعی                                                      ب) فقهای شورای نگهبان- استصوابی

ج) مجلس شورای اسلامی- اطلاعی                                                                 د) رئیس جمهور- استصوابی

 

 

حقوق اساسی(۴)

 

۱۴۱- با توجه به اینکه طبق اصل ۱۰۵ قانون اساسی، تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلامی و قوانین کشور باشد، در مورد انطباق با موازین اسلام، کدام گزینه صحیح است؟

الف)شورای نگهبان مصوبات شوراها را با موازین اسلام انطباق می دهد.

ب)مردم می توانند درخواست ابطال شوراها را با از دادگاه عمومی درخواست نمایند.

ج)فرمانداری و شورای استان مصوبات شورای شهر را با موازین اسلام تطبیق می دهد و در صورت مغایرت به آن اعتراض می کند.

د)مغایرت آن پس از طرح ابطال در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و کسب نظر از فقهای شورای نگهبان احراز می شود.

۱۴۲- رئیس قوه قضائیه در جمهوری اسلامی ایران:

الف) عالی ترین مقام قوه قضائیه نیست.

ب) رأساً حق تصویب لوایح قضایی و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی را دارد.

ج) دادستان کل کشور را پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور منصوب می کند.

د) نظارت شرعی بر آراء محاکم قضائی دارد.

۱۴۳- یکی از وظایف قوه قضائیه، نظارت بر حسن اجرای قوانین است. این نظارت از کدام طریق اعمال می گردد؟

الف) سازمان بررسی از طریق تظلم خواهی و رسیدگی به شکایات مردم از قوه مجریه

ب) نظارت دیوان عدالت اداری بر حسن اجرای قانون در دستگاه های اداری

ج) تشخیص خلاف قانون بودن مصوبات قوه مجریه توسط دیوان عدالت اداری

د) دیوان عالی کشور از طریق نظارت ماهوی بر تصمیمات محاکم قضایی

۱۴۴- اصل تغییرناپذیری قضات نتیجه منطقی کدام مورد است؟

الف)استقلال قوه قضائیه از سایر قوا      ب)توالی فساد تغییرپذیری قضات       ج)اصل تحدید قدرت          د)اصل تفوق قضات بر اساس مقامات

۱۴۵- تعیین دادستان دادگاه ویژه روحانیت با ……………… است.

الف) دادستان کل کشور                   ب) مقام رهبری                            ج) رئیس قوه قضائیه                       د) رئیس دیوان عالی کشور

۱۴۶- کدامیک از اصول قضایی به استقلال قوه قضائیه کمک می کند؟

الف)اصل تناظر                              ب)اصل برائت                              ج)اصل قطعیت احکام                     د)اعتبار قضیه محکوم بها

۱۴۷- کدامیک از وظایف شورای عالی امنیت ملی نمی باشد؟

الف) تعیین سیاست های دفاعی- امنیتی کشور در محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری

ب) بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی

ج) هماهنگ نمودن فعالیت سیاسی، اطلاعاتی و … با تدابیر کلی دفاعی- امنیتی

د) تعیین سیاست های دفاعی- امنیتی کشور در محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف مجلس شورای اسلامی

۱۴۸- مجمع تشخیص مصلحت نظام:

الف) در قانون اساسی سال ۱۳۵۸ پیش بینی گردید.                                 ب) بازوی اجرایی مقام رهبری است.

ج) مقام صالح برای تفسیر مواد قانونی مصوب خود می باشد.                       د) از زمره قوای حاکم در کشور محسوب می گردد.

۱۴۹- در مواردی که مصوبه مجمع در مقام حل معضل نظام می باشد؛ آیا مجلس شورای اسلامی می تواند با قانونگذاری بعدی، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را نسخ بنماید؟

الف) پس از گذشت زمان معتدبه می تواند.

ب) در صورت موافقت مقام رهبری موضوع قابل طرح در مجلس است.

ج) مصوبه مطلقاً قابل طرح در مجلس نیست.

د) در صورت موافقت مجمع موضوع قابل طرح در مجلس است.

۱۵۰- کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف) شوراهای اسلامی همانند مجلس شورای اسلامی قابل انحلال می باشد.

ب) شوراها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور هستند.

ج) حدود و وظایف و اختیارات شوراها را وزیر کشور تعیین می کند.

د) مقامات اجرایی کشور الزامی به رعایت تصمیمات شوراها ندارند.

۱۵۱- شوراهای محلی جزء کدامیک از نهادها محسوب می شوند؟

الف)قوه مجریه                     ب)قوه مقننه                              ج)وزارت کشور                             د)نهادهای خاص در اعمال حاکمیت

۱۵۲- ریاست شورای عالی امنیت ملی با ………………. است.

الف) مقام رهبری                           ب) رئیس جمهور                           ج) رئیس مجلس شورای اسلامی        د) وزیر کشور

۱۵۳- مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقام حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان:

الف) باید به امضای مقام رهبری برسد.                                                 ب) با قانونگذاری بعدی مجلس قابل نسخ نیست.

ج) می تواند بر خلاف شرع باشد (عناوین ثانویه)                                      د) نیازی به انتشار در روزنامه رسمی ندارد.

۱۵۴- کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف) اعضای ثابت و متغیر مجمع تشخیص مصلحت نظام را مقام رهبری تعیین می کند.

ب) رئیس جمهور، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد.

ج) مصوبات مجمع در مقام حل معضلات نظام باید به تأیید شورای نگهبان برسد.

د) مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست های کلی نظام را تعیین می کند.

۱۵۵- رسیدگی به اتهامات قضات در خصوص ارتکاب جرایم عادی در صلاحیت ………………… است.

الف) محاکم عمومی دادگستری          ب) محکمه انتظامی قضات               ج) دادگاه عالی انتظامی قضات           د) دیوان عالی کشور

 

حقوق اساسی(۵)

 

۱۴۱- عبارت(سیاست ما عین دیانت ماست) ابتکار کدامیک از فقها بوده است؟

الف)شیخ فضل الله نوری                   ب)علامه نائینی                             ج)سید حسن مدرس                       د)امام خمینی

۱۴۲- در تکوین قواعد حقوق عمومی کدامیک از موارد زیر مهمترین مشخصه مادی آن است؟

الف)سود فرد                                ب)منافع اجتماعی                          ج)امری بودن قواعد                       د)تسلط منافع عمومی

۱۴۳- حقوق اساسی عبارت است از:

الف)حقوق افراد و آزادیهای عمومی                                                                             ب)تفسیر قانون اساسی

ج)چهار چوب بندی حقوق پدیده های نهادینه شده سیاسی                                                  د)جامعه شناسی نهادهای سیاسی

۱۴۴- جامعه سیاسی از دیدگاه حقوق اساسی، جامعه ای است که ……………..

الف)احزاب و تشکیلات سیاسی در آن فعالیت دارند.

ب)در آن سیاست رواج داشته باشد.

ج)در آن سیاست گرایی نقش دست اول ایفا کند.

د)در آن رابطه فرمانروایی و فرمانبری از نوع سیاسی آن توسط تشکیلات حکومتی برقرار شده باشد.

۱۴۵- کدام اصل مبنای تشکیل دولت فدرال است؟

الف) اصل ملیت ها                         ب) اصل مشارکت                         ج) اتحاد قومیت ها                         د) نفس قدرت

۱۴۶- کدامیک از روش های اداره حکومت در دولت کشورهای بسیط است؟

الف) منطقه گرایی                           ب) فدرالیسم                                ج) اتفاق دول                                د) اتحاد شخصی

۱۴۷- مهم ترین وجه ممیز قانون اساسی مدون از سایر قوانین کدام است؟

الف) تغییر قانون اساسی                   ب) موضوعات قانون اساسی              ج) مرجع وضع قانون اساسی             د) اصلاح قانون اساسی

۱۴۸- کدام گزینه صحیح است؟

الف) حقوق اساسی یعنی حقوق افراد و آزادی های عمومی.                         ب) دولت کشور یعنی فضای جغرافیایی شخصی.

ج) میان قانونی بودن و حقانی بودن قدرت تفاوتی نیست.                            د) منشاء قدرت سیاسی، نیاز جامعه است.

۱۴۹- در تمایز میان دول مرکب و بسیط می توان گفت:

الف) حاکمیت بین المللی در دول مرکب متعدد لیکن در دول بسیط واحد است.

ب) وجود قانون اساسی برای دول مرکب الزامی است بر خلاف دول بسیط.

ج) در دول مرکب به تعداد دول عضو می توان حاکمیت داخلی یافت لیکن در دول بسیط حاکمیت داخلی واحد است.

د) روابط میان دول عضو در دول مرکب از زمره حقوق بین الملل است بر خلاف دول بسیط.

۱۵۰- در بیان مفهوم دموکراسی:

الف) حاکمیت ملی، تبعیت زمامداران از قانون اساسی و اصالت حقوق آزادی های عمومی از محورهای اصلی دموکراسی اند.

ب) در دموکراسی نیمه مستقیم انتخابات باواسطه و در دموکراسی غیرمستقیم انتخابات دو درجه ای است.

ج) در دموکراسی مستقیم، انتخابات یک درجه ای و در دموکراسی غیرمستقیم انتخابات دو درجه ای است.

د) دموکراسی غیرمستقیم همان دموکراسی نیمه مستقیم است.

۱۵۱- در مقایسه فدراسیون و کنفدراسیون دولت ها:

الف) تصمیمات متخذه فقط به اتفاق آراء دول عضو لازم الاجراء است.

ب) سیاست خارجی دول عضو در هر دو واحد است.

ج) روابط دول عضو در هر دو تابع حقوق بین الملل است.

د) مرجع حل اختلاف میان دول عضو متفاوت است.

۱۵۲- در مقایسه میان عدم تراکم و عدم تمرکز:

الف) عدم تراکم روش اداره در دولت های مرکب و عدم تمرکز در دولت های بسیط است.

ب) عدم تراکم روش اداره در دولت های بسیط و عدم تمرکز در دولت های مرکب است.

ج) عدم تمرکز در امور محلی لیکن عدم تراکم در امور ملی است.

د) در هر دو نظارت حکومت مرکزی سلسله مراتبی تشدید است.

۱۵۳- کدامیک از عوامل سازنده دولت- کشور نیست؟

الف) قدرت سیاسی             ب) عضویت در سازمان بین المللی                             ج) جمعیت                           د) سرزمین

۱۵۴- در اتفاق دول:

الف) عضویت دولت ها اختیاری است لیکن خروج آنها اختیاری نیست.               ب) تصمیمات با اکثریت آراء معتبر است.

ج) دول عضو حاکمیت خود را از دست می دهند.                                         د) دول عضو از بخشی از حاکمیت خود چشم پوشی می نمایند.

۱۵۵- از نظر اندیشمندان فرانسوی مفهوم ملت بر عوامل ………….. و از نظر اندیشمندان آلمانی مفهوم ملت بر عوامل ……………. استوار است.

الف) ذهنی- عینی                           ب) عینی- ذهنی                            ج) ذهنی- عینی و ذهنی                   د) عینی و ذهنی- ذهنی

 

حقوق اساسی(۶)

 

۱۴۱- استقرار حقوقی و سیاسی انتخابات در شکل نهایی آن متعاقب ظهور کدام نظریه است؟

الف)حاکمیت ملی                           ب)حاکمیت مردم                          ج)تفکیک قوا                                د)دموکراسی مستقیم

۱۴۲- در مقایسه بین نظام ریاستی و پارلمانی کدام گزینه صحیح است؟

الف)وزیران و همکاران رئیس جمهور در نظام ریاستی هیچگونه مسئولیتی ندارند.

ب)در نظام پارلمانی هیأت دولت حق انحلال پارلمان را دارد.

ج)در نظام ریاستی قوه مجریه حق وضع آئین نامه را ندراد.

د)استیضاح در رژیم پارلمانی ناشی از نظارت مستمر پارلمان در امور قوه مجریه است.

۱۴۳- کدام مورد در خصوص نظام دو مجلسی صحیح است؟

الف)صرفاً در کشورهای تک بافت وجود دارد.                                                                ب)صرفاً در کشورهای فدرال وجود دارد.

ج)هم در کشورهای فدرال و هم در کشورهای تک بافت ساده وجود دارد.                             د)صرفاً در کشورهای کنفدرال وجود دارد.

۱۴۴- کدامیک از ویژگیهای قوه مجریه پارلمانی محسوب می شود؟

الف)استقلال ارگانیک قوا      ب)تفکیک نسبی قوا            ج)یک رکنی بودن قوه مجریه            د)مسئولیت رئیس مملکت در مقابل پارلمان

۱۴۵- در ایالات متحده آمریکا، در صورت ارتکاب جرم توسط مقامات عالی اجرایی:

الف) رسیدگی و صدور حکم با مجلس سنا است.

ب) رسیدگی و صدور حکم با مجلس نمایندگان است.

ج) رسیدگی مقدماتی با مجلس نمایندگان و صدور حکم با مجلس سنا است.

د) رسیدگی مقدماتی با مجلس نمایندگان و صدور حکم با دادگاه صالح است.

۱۴۶- در نظام پارلمانی انگلستان:

الف) وزراء و نخست وزیر باید از مجلس عوام باشند.                               ب) وزراء از مجلسین و نخست وزیر باید از مجلس عوام باشد.

ج) وزراء و نخست وزیر باید از مجلس لردان باشند.                                د) وزراء از مجلس لردان و نخست وزیر باید از مجلس عوام باشند.

۱۴۷- در کشور فرانسه، آخرین راه حل در صورت اختلاف میان مجلسین در تصویب قانون و به بن بست رسیدن کار، کدام است؟

الف) متن مصوب مجلس ملی بدون نظر مجلس سنا به امضاء رئیس جمهور می رسد.

ب) متن مصوب مجلس سنا بدون نظر مجلس ملی به امضاء رئیس جمهور می رسد.

ج) متن مورد اختلاف به همه پرسی گذارده می شود.

د) متن مورد اختلاف به شورای قانون اساسی فرستاده می شود.

۱۴۸- منظور از قدرت نظام نامه ای:

الف) اختیار قانونگذاری توسط پارلمان است.                                          ب) تصویب آیین نامه های ماهوی توسط قوه مجریه است.

ج) مقررات گذاری توسط پارلمان است.                                                د) اختیار مقررات گذاری توسط مرجع صالح است.

۱۴۹- در کشور فرانسه کدامیک از اختیارات و وظایف رئیس جمهور نیست؟

الف) ریاست هیأت وزیران                ب) انحلال پارلمان             ج) وتوی تعلیقی مصوبات مجلس                    د) انتصاب نخست وزیر

۱۵۰- در کشور انگلستان تعیین نخست وزیر از امتیازات ……………….. است.

الف) مجلس لردان                         ب) مجلس عوام                            ج) مقام سلطنت                            د) مجلسین

۱۵۱- اصل اولیه تحقق رژیم پارلمانی:

الف) مسؤولیت سیاسی وزیران در برابر پارلمان است.                               ب) مسؤولیت سیاسی وزیران در برابر رئیس کشور است.

ج) انحلال پارلمان توسط رئیس دولت است.                                          د) وجود پارلمان است.

۱۵۲- در فرانسه رئیس جمهوری می تواند بعد از مشورت با …………….. مجلس ملی را منحل کند.

الف) نخست وزیر و رئیس مجلس ملی    ب) نخست وزیر و رئیس مجلس سنا       ج) نخست وزیر و رؤسای مجلسین           د) نخست وزیر

۱۵۳- یکی از شرایط تحقق دموکراسی:

الف) تدوین قوانین با پارلمان و تصویب آن تنها با مردم است.                                 ب) وجود چندگانگی سیاسی و تناوب قدرت است.

ج) تنها اقلیت سیاسی قدرت اعتراض دارد.                                                       د) انتخابات حتماً باید در دو درجه صورت گیرد.

۱۵۴- در نظام ریاستی:

الف) رئیس جمهور و پارلمان هر یک خود را مستظهر به حاکمیت ملی دانسته و مستقل از یکدیگرند.

ب) رئیس جمهور حق انحلال پارلمان را دارد و پارلمان نیز حق محاکمه و عزل رئیس جمهور را دارد.

ج) رئیس جمهور مستقل از پارلمان است لیکن رسمیت دولت وی نیاز به رأی پارلمان دارد.

د) دو قوه در ابتکار قانون همکاری نزدیک دارند.

۱۵۵- مطابق اصل حاکمیت ملی در تفویض اختیار قانونگذاری به قوه مجریه:

الف) در صورت تجویز قانون اساسی امکانپذیر است.                                ب) این اختیار در زمان محدودی می تواند مطلق باشد.

ج) مطابق با اصول کلی حقوق اساسی است.                                            د) موافق با اصل همکاری و تفکیک قوا است.

 

 

حقوق اساسی(۷)

 

۱۶۱- دو عامل اساسی در ساختار کشورهای فدرال چیست؟

الف) روابط سیاسی داخلی و بین الملل                                                  ب) وجود دستگاه قضایی ایالتی و فدرال

ج) وجود سازمانهای قانونگذاری ایالتی و فدرال                                       د) عامل وحدت و عامل کثرت

۱۶۲- کدامیک از ویژگی های مربوط به مجریه ریاستی است؟

الف) دو قوه از لحاظ نظری نسبت به یکدیگر استقلال دارند.                       ب) تفکیک قوا در این سیستم نسبی است.

ج) در سطح سیاسی حداقل دو رکن وجود دارد.                                      د) هر کدام از دو قوه مجهز به ابزار قانونی خود هستند.

۱۶۳- مصونیت پارلمانی نمایندگان به چه منظوری تاسیس شد؟

الف) به منظور حفظ استقلال و آزادی نماینده در انجام وظایف خود

ب) نمایندگی مجلس ملازمه با چنین امتیازاتی دارد.

ج) نمایندگان مجلس اصولاً قابل تعقیب نیستند.

د) در صورت عدم تعرض مجلس از اکثریت می افتد.

۱۶۴- در فرانسه، محاکمه رئیس جمهور در صورت ارتکاب جرم « خیانت بزرگ » با کدام مرجع است؟

الف) دیوان عالی عدالت                   ب) مجلس سنا                             ج) مجلس ملی                              د) شورای قانون اساسی

۱۶۵- منظور از پله بیست چیست؟

الف) منظور همه پرسی است.                                                             ب) منظور حکومت دموکراسی است.

ج) منظور ابراز اعتماد مردم به شخص است.                                         د) منظور تصویب کنگره نسبت به مقامی است.

۱۶۶- جمله «کشوری تکبافتی است که در آن قانونگذاری متنوع اما قانونگذار یکی است» بیانگر ……….. است.

الف) وحدت انضمامی                      ب) سیستم عدم تمرکز                    ج) سیستم عدم تراکم                        د) منطقه گرایی

۱۶۷- در کشورهای فدرال:

الف) دول عضو نمی توانند دارای قانون اساسی مستقل باشند.                      ب) دول عضو دارای سیاست خارجی مستقل هستند.

ج) دول عضو می توانند در سازمان های بین المللی عضو شوند.                    د) یگانگی در تابعیت، ساختار و سرزمین وجود دارد.

۱۶۸- در نظام جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی دارای کدام اختیار نیست؟

الف) قانونگذاری                ب) نظارت بر اعمال اجرایی                          ج) قضایی                                    د) سیاسی

۱۶۹- نظارت ولی فقیه بر انتخابات از چه طریقی محقق می شود؟

الف) از سوی فقهای شورای نگهبان                                                                 ب) از طریق مجلس خبرگان رهبری

ج) از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام                                                        د) مجلس خبرگان رهبری

 

۱۷۰- در شرایط اضطراری ………….

الف) سلب آزادی مشروع افراد ممنوع است، مگر به هنگام برقراری حکومت نظامی

ب) دولت حق برقراری حکومت نظامی را با اجازه مجلس برای مدت محدود دارد.

ج) سلب آزادی مشروع افراد، حتی با وضع قانون ممنوع است.

د) برقراری حکوت نظامی با اجازه رهبری و تصویب مجلس امکان پذیر است.

۱۷۱- نمایندگانی که اعتبارنامه آنها هنوز به تصویب نرسیده است ………………

الف) حق دادن رای در هیچ موضوعی را در مجلس ندارند.

ب) جز در مورد اعتبارنامه نمایندگان حق رای در هیچ موضوعی را ندارند.

ج) در یکی از موضوعات تا زمان تصویب اعتبارنامه شان حق دادن رای دارند.

د) از شرکت در جلسات تا تصویب اعتبارنامه شان ممنوع هستند.

۱۷۲- برنامه ای که رئیس جمهور هنگام تشکیل دولت به مجلس می دهد ………………….

الف) باید توسط مجلس مورد تصویب قرار گیرد، در غیر اینصورت دولت هرگز تشکیل نخواهد شد.

ب) جنبه اطلاعی داشته و مجلس در تصویب آن دخالتی ندارد.

ج) در صورت داشتن هرگونه نقص ، از سوی مجلس به دولت عودت داده می شود.

د) پس از تصویب شورای نگهبان جنبه قانونی پیدا می کند.

۱۷۳- تشخیص مغایرت اساسنامه سازمانی و شرکت های دولتی که توسط دولت حسب اجازه مجلس انجام می شود، با شرع و قانون اساسی کدامیک از گزینه های ذیل است؟

الف)رئیس مجلس شورای اسلامی                                                       ب) شورای نگهبان

ج) دیوان عدالت اداری                                                                    د) مجلس شورای اسلامی

۱۷۴- امضای کدامیک از مصوبات ذیل با مقام رهبری نیست؟

الف) مجمع تشخیص مصلحت نظام                                                     ب) شورای عالی امنیت ملی

ج) شورای بازنگری قانون اساسی                                                        د) مجلس خبرگان رهبری

۱۷۵- کدامیک از گزینه های زیر جزء موارد نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی می باشد؟

الف) نظارت قوه قضائیه از طریق سازمان بازرسی کل کشور

ب) نظارت قوه مجریه از طریق وزارت کشور

ج) نظارت قوه مقننه (مجلس) از طریق رسیدگی به اعتبارنامه منتخبین

د) نظارت مقام رهبری از طریق دفتر آن مقام

 

حقوق اساسی(۸)

 

۱۶۱- در دولت های تکبافت:

الف) واحدهای استانی و منطقه ای دارای استقلال سیاسی هستند.

ب) می توان سرزمین را به شکل منطقه ای و استانی تقسیم و اداره کرد.

ج) عدم تمرکز نوعی تمرکززدایی و متضمن استقلال اداری و سیاسی است.

د) روش عدم تراکم حاکم و اداره امور با نمایندگان مردم محل است.

۱۶۲- در نظام پارلمانی:

الف) دولت اصولاً پاسخگوی عملکرد خود در برابر پارلمان نیست.   ب) قوای مجریه و مقننه منبعث از مردم بوده و حق انحلال یکدیگر را دارند.

ج) نمایندگان پارلمان منتخب مردم و پاسخگوی مردم هستند.         د) نمایندگان پارلمان پاسخگوی کارکرد خود در برابر دولت هستند.

۱۶۳- در مفهوم ساختاری دولت کشور:

الف) دول عضو دولت فدرال از جهت ساختاری و دول عضو اتفاق دولت ها از جهت عملی هریک دارای سیاست خارجی مستقل هستند.

ب) تصمیمات مشترک دول عضو دولت فدرال همانند دول عضو اتفاق دولت ها لزوماً باید به اتفاق آراء باشد.

ج) دول چندپارچه (مرکب) هیچکدام حق اتخاذ تصمیم مستقل ندارند.

د) دولت فدرال دارای سیاست خارجی واحد و متمرکز است اما در اتفاق دولتها، هریک از دول عضو دارای سیاست خارجی مستقل می باشند.

۱۶۴- در مقایسه دولتهای فدرال و کنفدراسیون دولتها:

الف) هریک از دول عضو دارای حاکمیت مستقل در امور داخلی و بین المللی هستند.

ب) روابط دول عضو تابع حقوق بین الملل است.

ج) دول عضو دارای سیاست خارجی مشترک و واحد هستند.

د) در فدراسیون، حل اختلاف میان دول عضو با مراجع قضایی داخلی است.

۱۶۵- قانون اساسی، قواعدی است که:

الف) حقوق مردم را تضمین نموده و اقتدار زمامدار را تنظیم می کند.

ب) تشکیلات، نهادهای حکومتی و تکالیف مردم را بیان می کند.

ج) اقتدار زمامداری را تحلیل نموده به تشکیلات حکومتی و حقوق مردم می پردازد.

د) به بررسی تحلیلی نظام حاکم، قوای سه گانه و روابط متقابل آنها می پردازد.

۱۶۶- شاخص تفاوت نظام ریاستی با نظام پارلمانی ………… قوا است.

الف) اختلاط                                 ب) تعادل                                    ج) همکاری                                  د) تفکیک

۱۶۷- کنفدراسیون دولتها بر اساس ……………. تشکیل می شود.

الف) قانون اساسی                          ب) قانون داخلی عادی                    ج) قرارداد داخلی                          د) یک معاهده بین المللی

۱۶۸- به موجب قانون اساسی در تحقیق و تفحص مجلس، می توان گفت:

الف) هر نماینده حق دارد در ایفای حق قانونی به دستگاهها و ادارات مراجعه کند.

ب) نمایندگان رأساً می توانند به دستگاهها مراجعه و کسب اطلاع و تحقیق کنند.

ج) تحقیق و تفحص از حقوق ذاتی مجلس است.

د) حق تحقیق و تفحص در کلیه امور اطلاق عموم دارد و همه موضوعات و مقامات را شامل می شود.

۱۶۹- رئیس جمهور می تواند:

الف) با رعایت قانون اساسی، برای هیأت وزیران از مجلس تقاضای رأی اعتماد مجدد بنماید.

ب) مصوبات مجلس را امضاء و ابلاغ نماید.

ج) رأساً نمایندگان ویژه ای برای دولت تعیین کند.

د) سفیران را تعیین و استوارنامه آنها را امضاء کند.

۱۷۰- صلاحیت مجلس خبرگان در امر قانونگذاری ناظر بر:

الف) تمام امور است.                                                                       ب) فقط در خصوص مسائل مربوط به تعداد و شرایط خبرگان است.

ج) هیچ امری نیست.                                                                       د) با همکاری مجمع تشخیص مصلحت نظام در تمام امور است.

۱۷۱- امنیت و عدالت قضایی بر مبنای …………. است.

الف) اصل برائت و استقلال قاضی                                                       ب) مداخله رئیس قوه قضائیه در تمام امور

ج) حق تفسیر قضائی دادرسان در پرونده ها                                           د) حکم به مجازات و اجرای آن توسط دادگاه انقلاب

۱۷۲- بر اساس اصل برائت:

الف) هیچکس از نظر قانون مجرم نیست مگر پس از دستگیری قانونی.

ب) هیچکس قانوناً مجرم نیست مگر پس از اقرار وی در اجرای حکم تعزیری حاکم شرع.

ج) هیچکس از نظر قانون مجرم نیست مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.

د) هیچکس با حکم دادگاه مجرم نیست مگر با شهادت شهود.

۱۷۳- بر اساس قانون اساسی:

الف) هیچ مقامی حتی با وضع قانون نمی تواند آزادی های مشروع افراد را سلب کند.

ب) سلب آزادی های مشروع توسط دولت با تصویب مجلس امکانپذیر است.

ج) سلب آزادی های مشروع مردم با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام امکانپذیر است.

د) سلب آزادی ها ممنوع است مگر به حکم قانون.

۱۷۴- رئیس جمهور مسؤولیت اجرای قانون اساسی را:

الف) صرفاً در امور قوه مجریه دارا است.

ب) در تمام اصول به جز اصول مربوط به رهبری و قوه قضائیه دارا است.

ج) از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم را دارا است.

د) در تمام اصول به جز اصول مربوط به رهبری را دارا است.

۱۷۵- مقام رهبری:

الف) هر زمان که صلاح بداند می تواند رئیس جمهور را عزل کند.

ب) هر زمان که بخواهد می تواند اعضای شورای نگهبان را نصب یا عزل کند.

ج) تمامی اعضای شورای عالی امنیت ملی را تعیین می کند.

د) مصوبات شورای عالی امنیت ملی را تأیید و حکم ریاست جمهوری را امضاء می کند.

 

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.8 + 6 ؟