تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۲ اسفند ۹۴ ساعت ۰۹:۳۸
۹۴ دوشنبه ۱۷ فروردین

 پاسخنامه حقوق بین الملل عمومی(۱)

 

۵۱- گزینه “د” صحیح است؛

۵۲- گزینه “د” صحیح است؛

۵۳- گزینه “الف” صحیح است؛

۵۴- گزینه “ج” صحیح است؛ حقوق بین الملل عمومی، مجموعه قواعدی است که حاکم بر تابعان حقوق بین الملل است، اما از آنجاییکه در تعریف و مصادیق تابعان اتفاق نظر بین حقوقدانان وجود ندارد، مع الوصف برخی از حقوقدانان از عبارت اعضای جامعه بین المللی استفاده کردند که همانا دولتها و سازمانهای بین الملل (اشخاص حقوقی، حقوق عمومی بین الملل) می باشند.

۵۵- گزینه “ج” صحیح است؛ کلسن با پردازش نظریه عینی یا نظریه محض حقوق بر این عقیده است که مبنای حقوق فقط قاعده بنیادین فرضی است که پایه و اساس ساختمان حقوق است و در نظام اصول و قواعد مبتنی بر سلسله مراتب یا قانون قاعده مندی است که در حقوق داخلی همان حقوق اساسی و در حقوق بین الملل اصل وفای به عهد است.

۵۶- گزینه “الف” صحیح است؛ تدوین عبارت است از تبدیل و برگرداندن علمی قواعد عرفی به مجموعه ای از قواعد نوشته که به صورت منظم دسته بندی شده اند و توسعه حقوق، عملی است که قواعد جدید را بر مبنای حقوق موجود تأیید می کند یا تخصیص می دهد. امروزه کار تدوین و توسعه مترقیانه حقوق بین الملل بر عهده کمیسیون حقوق بین الملل که توسط مجمع عمومی و بر اساس ماده ۱۳ منشور ملل متحد تأسیس گردید و نهادی وابسته به مجمع عمومی سازمان ملل متحد است.

۵۷- گزینه “الف” صحیح است؛

۵۸- گزینه “ب” صحیح است؛ دیوان دائمی دادگستری در سال ۱۹۲۷ در قضیه لوتوس، موضوع تقدم حقوق بین الملل بر حقوق داخلی را اینگونه بیان نموده است:« این ضروری نیست که هر کشوری در توجیه اعمال خود در صحنه بین الملل به یکی از قواعد حقوق بین الملل استناد کند، بلکه همان قدر که آن اعمال مخالف مقررات حقوق بین الملل نباشد کافی است. »

۵۹- گزینه “الف” صحیح است؛ ماده ۲۲۷ معاهده صلح ورسای مبتنی بر محاکمه جنگ افروزان جنگ جهانی اول بوده که یکی از متهمان اصلی آن ویلهلم دوم صدراعظم وقت آلمان بوده اما به دلیل عدم استرداد آن از سوی دولت هلند، عملاً این ضمانت اجرا بلااثر باقی ماند.

۶۰- گزینه “ج” صحیح است؛                           ۶۱- گزینه “الف” صحیح است؛

۶۲- گزینه “ب” صحیح است؛ مکتب پوزیتیویسم یا اثبات گرایی که بر اراده کشورها در تأسیس حقوق بین الملل تأکید می نماید.

۶۳- گزینه “ب” صحیح است؛                         ۶۴- گزینه “د” صحیح است؛

۶۵- گزینه “ج” صحیح است؛ اصل بر رضایی بودن قواعد و مقررات حقوق بین الملل است یعنی هیچ دولتی التزام به قواعد حقوق بین الملل ندارد مگر به رضایت خویش به غیر از معدودی از قواعد حقوق بین الملل (قواعد آمره) که قابل تسری به تمام دولتهاست.

۶۶- گزینه “ج” صحیح است؛                          ۶۷- گزینه “د” صحیح است؛

۶۸- گزینه “ب” صحیح است؛ پروفسور هانس کلسن اتریشی اولین کسی بود که به نظریه بیگانگی حقوق نمادی علمی بخشید و بعدها در فرانسه، پروفسور ژرژ سل این نظریه را به حقوق بین الملل تسری داده و وحدت نظام حقوقی ناشی از وحدت اجتماعی گروههایی دانسته که با یکدیگر رابطه دارند (یگانگی جامعه شناسی)                           

۶۹- گزینه “الف” صحیح است؛                       ۷۰- گزینه “ج” صحیح است؛

 

 

پاسخنامه حقوق بین الملل عمومی(۲)

 

۵۱- گزینه الف صحیح است؛

۵۲- گزینه ج صحیح است؛ معاهده بیانگر شکل تکوین و تدوین قواعد عرفی است، اصول کلی حقوق مبین مواضعی است که بر اساس آن موضع هر قاعده تعیین می گردد بدون آنکه آیین ساخت آن مورد توجه قرار گیرد، اما عرف معیاری است که نه شکلی است و نه به موضع قاعده کاری دارد، بلکه شرایطی را مشخص می سازد که فرآورده نهایی یعنی قاعده حقوق باید احراز کند.

۵۳- گزینه د صحیح است؛ انصاف غیرحقوق، یعنی رفتار بر اساس نَصَفَت و عدالت بر خلاف قواعد و مقررات حقوق بین الملل به استثنای قاعده آمره بین المللی که به این حالت انصاف غیرحقوقی گویند که منوط به توافق طرفین است.

۵۴- گزینه جصحیح است؛

۵۵- گزینه ب صحیح است؛

۵۶- گزینه د صحیح است؛

۵۷- گزینه ج صحیح است؛

۵۸- گزینه الف صحیح است؛ قاعده آمره بین الملل در هر قالبی که باشد سایر قواعد اعم از اینکه در قالب معاهده یا عرف یا سایر منابع باشند را باطل یا فسخ می نماید. بنابراین معاهده بر خلاف قاعده آمره قبلی (قاعده آمره مقدم) محکوم به بطلان (بطلان مطلق) بوده و فاقد اثر حقوقی است، اما اگر بعد از لازم الاجرا شدن معاهده ای، قاعده آمره جدیدی در هر قالبی حادث و ظاهر شود (قاعده آمره مؤخر) باعث فسخ آن معاهده مقدم می شود.

۵۹- گزینه د صحیح است؛ معاهده قانون، یا معاهداتی که بیانگر یک وضعیت عینی هستند، به علت اینکه مرتبط با نظم و منافع عمومی جهانی است، برای غیر از متعاهدین نیز مؤثر است.

۶۰- گزینه ب صحیح است؛ به استناد ماده ۱۸ کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین

۶۱- گزینه جصحیح است؛ به استناد ماده ۱۱ کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین

۶۲- گزینه ب صحیح است؛

۶۳- گزینه ب صحیح است؛ به استناد بند ۴ ماده ۳۰ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین

۶۴- گزینه ج صحیح است؛

۶۵- گزینه الف صحیح است؛

۶۶- گزینه ج صحیح است؛

۶۷- گزینه ب صحیح است؛ اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین الملل برای نخستین بار این منبع را در عداد منابع صوری قرار داد.

۶۸- گزینه ب صحیح است؛ اجرای شروط نهایی از جمله چگونگی لازم الاجرا شدن و وجود یا عدم وجود حق شرط و آیین تجدیدنظر و نظایر اینها که در مواد پایانی هر معاهده ای ملحوظ است.

۶۹- گزینه د صحیح است؛ اجبار (تهدید) کشور یا نماینده کشور از مصادیق بطلان (بطلان مطلق) است و همانطوریکه می دانیم بر عمل بطلان هر اثر حقوقی مترتب نمی باشد.

۷۰- گزینه ب صحیح است؛

 

 

پاسخنامه حقوق بین الملل عمومی(۳)

 

۵۱- گزینه الف صحیح است؛ دکترین توبار که به دکترین مشروعیت معروف است، ناظر بر عدم شناسایی حکومتهایی است که با توسل به زور و کودتا و بر خلاف خواست عمومی مردم بر سر کار می آیند. این نظریه مورد اقبال عمومی در حقوق بین الملل قرار نگرفت.

۵۲- گزینه ب صحیح است؛ ویژگی حاکمیت عبارتند از انحصاری، مؤثر، مشروع بودن، منتهی مشروعیت حاکمیت بواسطه حقوق بین الملل نوین وارد حقوق بین الملل گردید، با این توضیح که تعریف کلاسیک و سنتی حاکمیت مربوط است به انحصاری و مؤثر بودن که در گزینه “ب” آمده است.

۵۳- گزینه الف صحیح است؛ دکترین لوح سفید یا لوح مطهر (پاک) راجع به بحث جانشینی دولتهایی است که از استعمار رهایی یافته و به اصطلاح دولت تازه استقلال یافته هستند، در این خصوص اصل بر عدم انتقال تعهدات یا جانشینی این دولتها به جانشینی دولت پیشین (دولت استعمارگر) است مگر آنکه دولت تازه استقلال یافته رضایت خود به التزام راجع به این معاهدات اعلام نماید.

۵۴- گزینه الفصحیح است؛

۵۵- گزینه د صحیح است؛ شناسایی یک عمل اختیاری سیاسی دارای آثار حقوقی است که هر کشوری با لحاظ قرار دادن منافع ملی خود بطور اعلامیه یکجانبه دولت یا کشور جدیدی را به رسمیت می شناسد، این شناسایی به منزله تأسیس یک حکومت یا کشور جدید نیست، بلکه اعلام موجودیت یا شخصیت حقوق بین الملل یک پدیده جدید (حکومت یا کشور) است.

۵۶- گزینه ج صحیح است؛ هرگاه بین دو کشور در قلل و ارتفاعات دریاچه وجود داشته باشد، خط مقسم آب مرز طبیعی بین دو کشور است.

۵۷- گزینه ب صحیح است؛

۵۸- گزینه ب صحیح است؛

۵۹- گزینه الف صحیح است؛

۶۰- گزینه الف صحیح است؛

۶۱- گزینه دصحیح است؛

۶۲- گزینه ب صحیح است؛ استیمسون وزیر امور خارجه وقت ایالات متحده در جنگ جهانی دوم، نظریه ای را بر مبنای عدم شناسایی دولتها یا کشورهای دست نشانده ارائه داد که مربوط به تأسیس کشور جدید توسط ژاپن در جزیره منچوری چین، به نام مانچوکئو بود.

۶۳- گزینه ج صحیح است؛

۶۴- گزینه د صحیح است؛ برای ممانعت از بی تابعیتی، تابعیت دولت جانشین بر اتباع کشور پیشین تحمیل می شود.

۶۵- گزینه ب صحیح است؛

۶۶- گزینه ب صحیح است؛

۶۷- گزینه ج صحیح است؛

۶۸- گزینه د صحیح است؛

۶۹- گزینه ج صحیح است؛ مطابق کمیسیون حقوق بشر اروپایی افراد می توانند در زمینه نقض حقوق بشری علیه دولت متبوع و یا هر دولت اروپایی طرح دعوی نماید.

۷۰- گزینه الف صحیح است؛

 

پاسخنامه حقوق بین الملل عمومی(۴)

 

۵۱- گزینه ج صحیح است؛ دریای سرزمینی تحت حاکمیت قوانین و مقررات مشروط دولت ساحلی قرار دارد (حق حاکمیت) این در حالی است که منطقه نظارت یا مجاور که در مجاورت دریای سرزمینی و حدود آن ۱۲ مایل پس از حد خارجی دریای سرزمینی یا حداکثر ۲۴ مایل پس از خط مبدأ است، اگرچه این منطقه جهت نظارت بر عبور و مرور کشتی در منطقه دریای سرزمینی است مع الوصف از لحاظ جغرافیایی و طبیعی و دریانوردی مانند منطقه اقتصادی انحصاری است.

۵۲- گزینه ج صحیح است؛        ۵۳- گزینه الف صحیح است؛     ۵۴- گزینه دصحیح است؛        

۵۵- گزینه ج صحیح است؛        ۵۶- گزینه ب صحیح است؛       ۵۷- گزینه ج صحیح است؛       

۵۸- گزینه الف صحیح است؛     ۵۹- گزینه ب صحیح است؛       ۶۰- گزینه الف صحیح است؛    

۶۱- گزینه جصحیح است؛        ۶۲- گزینه ج صحیح است؛        ۶۳- گزینه د صحیح است؛        

۶۴- گزینه ب صحیح است؛       ۶۵- گزینه الف صحیح است؛     ۶۶- گزینه الف صحیح است؛    

۶۷- گزینه الف صحیح است؛     ۶۸- گزینه ب صحیح است؛       ۶۹- گزینه الف صحیح است؛    

۷۰- گزینه ب صحیح است؛

 

 

پاسخنامه حقوق بین الملل عمومی(۵)

 

۵۱- گزینه ج صحیح است؛        ۵۲- گزینه ب صحیح است؛       ۵۳- گزینه الف صحیح است؛

۵۴- گزینه دصحیح است؛         ۵۵- گزینه ج صحیح است؛        ۵۶- گزینه ب صحیح است؛

۵۷- گزینه ج صحیح است؛        ۵۸- گزینه الف صحیح است؛     ۵۹- گزینه الف صحیح است؛

۶۰- گزینه ج صحیح است؛        ۶۱- گزینه الفصحیح است؛     ۶۲- گزینه د صحیح است؛

۶۳- گزینه ج صحیح است؛        ۶۴- گزینه ج صحیح است؛        ۶۵- گزینه ج صحیح است؛

۶۶- گزینه الف صحیح است؛     ۶۷- گزینه د صحیح است؛         ۶۸- گزینه الف صحیح است؛

۶۹- گزینه ج صحیح است؛        ۷۰- گزینه ج صحیح است؛

 

پاسخنامه حقوق بین الملل عمومی(۶)

 

۵۱- گزینه الف صحیح است؛     ۵۲- گزینه ب صحیح است؛       ۵۳- گزینه ب صحیح است؛

۵۴- گزینه دصحیح است؛         ۵۵- گزینه د صحیح است؛         ۵۶- گزینه الف صحیح است؛

۵۷- گزینه د صحیح است؛         ۵۸- گزینه ب صحیح است؛       ۵۹- گزینه د صحیح است؛

۶۰- گزینه ج صحیح است؛        ۶۱- گزینه دصحیح است؛         ۶۲- گزینه ج صحیح است؛

۶۳- گزینه الف صحیح است؛     ۶۴- گزینه ج صحیح است؛        ۶۵- گزینه ب صحیح است؛

۶۶- گزینه ج صحیح است؛        ۶۷- گزینه ب صحیح است؛       ۶۸- گزینه ج صحیح است؛

۶۹- گزینه د صحیح است؛         ۷۰- گزینه د صحیح است؛

 

پاسخنامه حقوق بین الملل عمومی(۷)

 

۵۱- گزینه الف صحیح است؛     ۵۲- گزینه د صحیح است؛         ۵۳- گزینه ب صحیح است؛

۵۴- گزینه دصحیح است؛         ۵۵- گزینه ج صحیح است؛        ۵۶- گزینه د صحیح است؛

۵۷- گزینه ج صحیح است؛        ۵۸- گزینه ج صحیح است؛        ۵۹- گزینه الف صحیح است؛

۶۰- گزینه الف صحیح است؛     ۶۱- گزینه الفصحیح است؛     ۶۲- گزینه ب صحیح است؛

۶۳- گزینه ج صحیح است؛        ۶۴- گزینه ب صحیح است؛       ۶۵- گزینه ج صحیح است؛

۶۶- گزینه د صحیح است؛         ۶۷- گزینه الف صحیح است؛     ۶۸- گزینه د صحیح است؛

۶۹- گزینه ج صحیح است؛        ۷۰- گزینه ب صحیح است؛

 

 

پاسخنامه حقوق بین الملل عمومی(۸)

 

۵۱- گزینه “د” صحیح است؛         ۵۲- گزینه “ج” صحیح است؛        ۵۳- گزینه “الف” صحیح است؛

۵۴- گزینه “الف” صحیح است؛     ۵۵- گزینه “ج” صحیح است؛        ۵۶- گزینه “د” صحیح است؛

۵۷- گزینه “د” صحیح است؛         ۵۸- گزینه “الف” صحیح است؛     ۵۹- گزینه “ج” صحیح است؛

۶۰- گزینه “الف” صحیح است؛     ۶۱- گزینه “الف” صحیح است؛     ۶۲- گزینه “ج” صحیح است؛

۶۳- گزینه “د” صحیح است؛         ۶۴- گزینه “ب” صحیح است؛       ۶۵- گزینه “ب” صحیح است؛

۶۶- گزینه “الف” صحیح است؛     ۶۷- گزینه “ب” صحیح است؛       ۶۸- گزینه “الف” صحیح است؛

۶۹- گزینه “د” صحیح است؛         ۷۰- گزینه “د” صحیح است؛

 

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 + 1 ؟