تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۲ اسفند ۹۴ ساعت ۰۹:۴۰
۹۴ دوشنبه ۱۷ فروردین

 

پاسخنامه سازمان های بین المللی(۱)

 

۲۳۱- گزینه د صحیح است؛         ۲۳۲- گزینه ب صحیح است؛     ۲۳۳- گزینه ب صحیح است؛

۲۳۴- گزینه “ج” صحیح است؛       ۲۳۵- گزینه “ب” صحیح است؛   ۲۳۶- گزینه ب صحیح است؛

۲۳۷- گزینه ج صحیح است؛       ۲۳۸- گزینه د صحیح است؛        ۲۳۹- گزینه “ب” صحیح است؛

۲۴۰- گزینه “الف” صحیح است؛     ۲۴۱- گزینه “ج” صحیح است؛        ۲۴۲- گزینه “د” صحیح است؛

۲۴۳- گزینه “ب” صحیح است؛      ۲۴۴- گزینه “د” صحیح است؛        ۲۴۵- گزینه “ج” صحیح است؛

 

پاسخنامه سازمان های بین المللی(۲)

 

۲۳۱- گزینه “ب” صحیح است؛     ۲۳۲- گزینه “د” صحیح است؛      ۲۳۳- گزینه “الف” صحیح است؛

۲۳۴- گزینه “ج” صحیح است؛      ۲۳۵- گزینه “د” صحیح است؛      ۲۳۶- گزینه “ج” صحیح است؛

۲۳۷- گزینه “ب” صحیح است؛     ۲۳۸- گزینه “ب” صحیح است؛     ۲۳۹- گزینه ب “ صحیح است؛

۲۴۰- گزینه “ج” صحیح است؛      ۲۴۱- گزینه “ج” صحیح است؛      ۲۴۲- گزینه “د” صحیح است؛

۲۴۳- گزینه “ج” صحیح است؛      ۲۴۴- گزینه “ب” صحیح است؛     ۲۴۵- گزینه “الف” صحیح است؛

 

پاسخنامه سازمان های بین المللی(۳)

 

۲۳۱- گزینه “الف” صحیح است؛   ۲۳۲- گزینه “ج” صحیح است؛      ۲۳۳- گزینه “الف” صحیح است؛

۲۳۴- گزینه “د” صحیح است؛      ۲۳۵- گزینه “ب” صحیح است؛     ۲۳۶- گزینه “د” صحیح است؛

۲۳۷- گزینه “ج” صحیح است؛      ۲۳۸- گزینه “ج” صحیح است؛      ۲۳۹- گزینه ج “ صحیح است؛

۲۴۰- گزینه “ب” صحیح است؛     ۲۴۱- گزینه “الف” صحیح است؛   ۲۴۲- گزینه “الف” صحیح است؛

۲۴۳- گزینه “د” صحیح است؛      ۲۴۴- گزینه “الف” صحیح است؛   ۲۴۵- گزینه “ج” صحیح است؛

 

 

پاسخنامه سازمان های بین المللی(۴)

 

۲۳۱- گزینه “د” صحیح است؛      ۲۳۲- گزینه “ب” صحیح است؛     ۲۳۳- گزینه “ج” صحیح است؛

۲۳۴- گزینه “الف” صحیح است؛   ۲۳۵- گزینه “ب” صحیح است؛     ۲۳۶- گزینه “ج” صحیح است؛

۲۳۷- گزینه “الف” صحیح است؛   ۲۳۸- گزینه “ب” صحیح است؛     ۲۳۹- گزینه ” ب ” صحیح است؛

۲۴۰- گزینه “ب” صحیح است؛     ۲۴۱- گزینه “ج” صحیح است؛      ۲۴۲- گزینه “الف” صحیح است؛

۲۴۳- گزینه “ب” صحیح است؛     ۲۴۴- گزینه “د” صحیح است؛      ۲۴۵- گزینه “الف” صحیح است؛

 

پاسخنامه سازمان های بین المللی(۵)

 

۲۳۱- گزینه “ب” صحیح است؛     ۲۳۲- گزینه “ج” صحیح است؛      ۲۳۳- گزینه “د” صحیح است؛

۲۳۴- گزینه “الف” صحیح است؛   ۲۳۵- گزینه “د” صحیح است؛      ۲۳۶- گزینه “ب” صحیح است؛

۲۳۷- گزینه “د” صحیح است؛      ۲۳۸- گزینه “ب” صحیح است؛     ۲۳۹- گزینه ” ب ” صحیح است؛

۲۴۰- گزینه “الف” صحیح است؛   ۲۴۱- گزینه “د” صحیح است؛      ۲۴۲- گزینه “د” صحیح است؛

۲۴۳- گزینه “الف” صحیح است؛   ۲۴۴- گزینه “ب” صحیح است؛     ۲۴۵- گزینه “ج” صحیح است؛

 

 

پاسخنامه سازمان های بین المللی(۶)

 

۲۳۱- گزینه “د” صحیح است؛      ۲۳۲- گزینه “ج” صحیح است؛      ۲۳۳- گزینه “الف” صحیح است؛

۲۳۴- گزینه “الف” صحیح است؛ ۲۳۵- گزینه “د” صحیح است؛      ۲۳۶- گزینه “ب” صحیح است؛

۲۳۷- گزینه “الف” صحیح است؛   ۲۳۸- گزینه “ج” صحیح است؛      ۲۳۹- گزینه ” د ” صحیح است؛

۲۴۰- گزینه “الف” صحیح است؛   ۲۴۱- گزینه “د” صحیح است؛      ۲۴۲- گزینه “ج” صحیح است؛

۲۴۳- گزینه “الف” صحیح است؛   ۲۴۴- گزینه “ج” صحیح است؛      ۲۴۵- گزینه “ب” صحیح است؛

 

 

پاسخنامه سازمان های بین المللی(۷)

 

۲۵۱- گزینه “الف” صحیح است؛   ۲۵۲- گزینه “د” صحیح است؛      ۲۵۳- گزینه “الف” صحیح است؛

۲۵۴- گزینه “ب” صحیح است؛     ۲۵۵- گزینه “ب” صحیح است؛     ۲۵۶- گزینه “ج” صحیح است؛

۲۵۷- گزینه “ج” صحیح است؛      ۲۵۸- گزینه “ج” صحیح است؛      ۲۵۹- گزینه “ب” صحیح است؛

۲۶۰- گزینه “د” صحیح است؛      ۲۶۱- گزینه “الف” صحیح است؛   ۲۶۲- گزینه “ج” صحیح است؛

۲۶۳- گزینه “الف” صحیح است؛   ۲۶۴- گزینه “ب” صحیح است؛     ۲۶۵- گزینه “ج” صحیح است؛

 

پاسخنامه سازمان های بین المللی(۸)

 

۲۵۱- گزینه “د” صحیح است؛      ۲۵۲- گزینه “ب” صحیح است؛     ۲۵۳- گزینه “الف” صحیح است؛

۲۵۴- گزینه “ج” صحیح است؛      ۲۵۵- گزینه “د” صحیح است؛      ۲۵۶- گزینه “ج” صحیح است؛

۲۵۷- گزینه “الف” صحیح است؛   ۲۵۸- گزینه “ب” صحیح است؛    ۲۵۹- گزینه “ج” صحیح است؛

۲۶۰- گزینه “د” صحیح است؛      ۲۶۱- گزینه “ج” صحیح است؛      ۲۶۲- گزینه “د” صحیح است؛

۲۶۳- گزینه “ب” صحیح است؛     ۲۶۴- گزینه “ب” صحیح است؛     ۲۶۵- گزینه “ج” صحیح است؛

 

 

 

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.5 - 6 ؟