تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۲ اسفند ۹۴ ساعت ۰۸:۴۴
۹۴ دوشنبه ۱۷ فروردین

حقوق بین الملل عمومی(۱)

 

۵۱- معاهده مروارید در ۱۲۹۲ قبل از میلاد میان رامسس دوم و کدام پادشاه منعقد شد؟

الف)آمنوفیس                                ب)پارس                                     ج)مقدونیه                                   د)هینیت ها

۵۲- کدامیک از عبارات زیر راجع به معاهدات وستفالی صحیح است؟

الف) پایان بخش جنگ های خونین ۳۰ ساله مذهبی در اروپا بود.                             ب) سرآغاز حقوق بین الملل نوین است.

ج) تئوری حاکمیت ملی برای اولین بار تثبیت گردید.                                             د) هر سه مورد

۵۳- کدام حقوقدان با الهام از تئوری Jus inter gentes حقوق بین الملل را در مقابل حقوق داخلی قرار داده است؟

الف)آگوسو                                   ب)بنتام                                      ج)زوک                                       د)کانت

۵۴- حقوق بین الملل عمومی مجموعه قواعدی است که بر ………………. حاکم است.

الف) روابط میان دولتها         ب) موضوعات حقوق بین الملل          ج) اعضای جامعه بین المللی          د) اشخاص حقیقی و حقوقی بین المللی

۵۵- به عقیده کلسن اصل و قاعده بنیادین بر قواعد حقوقی چیست؟

الف) اصل جبران خسارت                  ب) اصل حسن نیت                   ج) اصل وفای به عهد                    د) اصل آزادی اراده

۵۶- تدوین حقوق بین الملل به معنی کدام است؟

الف) جمع آوری، تبدیل و مشخص نمودن عرف بین الملل                                       ب) جمع آوری مقررات بین المللی

ج) نگارش مقررات بین المللی                                                             د) در مجموعه ها قرار دادن مقررات بین المللی

۵۷- مهمترین اصل در دکترین(مونروئه) چیست؟

الف)عدم مداخله                             ب)حاکمیت                           ج)برابری                               د)حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات

۵۸- دیوان دائمی بین الملل دادگستری بین الملل در کدام قضیه، بر اصل برتری حقوق بین الملل بر حقوق داخلی تأکید کرد؟

الف) قضیه آلودگی کارخانه کورزف      ب) قضیه کشتی لوتوس       ج) قضیه ماهیگیری انگلستان و نروژ     د) قضیه فلات قاره دریای شمال

۵۹- اولین بار ضمانت اجرای کیفری در کدام سند بین الملل تثبیت گردید؟

الف) معاهده صلح ورسای        ب) میثاق جامعه ملل           ج) معاهده لوکارنو      د) موافقت نامه لندن راجع به محاکمه سران نازی در جنگ جهانی دوم

۶۰- کدامیک از مکاتب زیر معتقد است که حقوق بین الملل ساختاری مستقل از اراده دارد؟ مکتب ……

الف)دوآلیسم                                 ب)مونیسم                       ج)اصالت اعیان                              د)پوزیتیویسم

۶۱- تفکیک بین جنگ مشروع (عادلانه) و جنگ غیر مشروع (غیر عادلانه) در کدامیک از مکاتب زیر مطرح گردید؟

الف) مکتب حقوق فطری و طبیعی          ب) مکتب حقوق وضعی            ج) مکتب حقوق عینی                   د) مکتب حقوق ارادی

۶۲- اساس این مکتب مبتنی بر شناخت پدیده ها از طریق شناخت ارزش حقوقی است که بر مبنای انطباق مادی و صوری آن قاعده با هنجاری است که در هر نظام حقوقی به صورت ارزش حقوق وجود دارد:

الف) مکتب حقوق ارادی                    ب) مکتب پوزیتیویسم                     ج) مکتب حقوق طبیعی                   د) مکتب مونیسم

۶۳- کنفرانس ۱۹۳۸ مونیخ با حضور کدام کشورها تشکیل و در مورد چه مسأله ای تصمیم گیری نمود؟

الف)فرانسه- آلمان- روسیه- ایتالیا- در مورد لهستان                                 ب)فرانسه- آلمان- انگلستان- ایتالیا- در مورد چکسلاواکی

ج)فرانسه- انگلستان- آلمان- ایتالیا- در مورد رومانی                                 د)آلمان- روسیه- انگلستان- ایتالیا- در مورد آلزاس و لورن

۶۴- رومی ها کدامک دسته از قواعد را ایجاد نمودند؟

الف)Jus inter gentes                   ب)Lex mercatoria                                ج)Jus naturale                          د)Jus gentium

۶۵- نظریه ای است که به موجب آن، اساس الزام آور بودن یک قاعده حقوقی بین الملل رضایت کشورهاست و کشور ملزم به اجرای قاعده ای نیست که نسبت به آن رضایت صریح نداده است؟

الف) تئوری اجرای حقوق بین الملل         ب) نظریه تلفیق                     ج) تئوری رضایی بودن حقوق بین الملل            د) اصل کلس پوستریور

 

۶۶- مطابق کدامیک از نظریات زیر حقوق بین الملل یک حقوق واقعی است؟

الف) آستینیانیزم                            ب) نظریه ثنویت حقوقی                  ج) تئوری ناب حقوق                       د) نظریه مونیسم

۶۷- کدام متفکر ضمن اعتقاد به حقوق طبیعی معتقد به اراده دولت حاکم می باشد؟

الف)جنتیلی                                  ب)سوآرز                         ج)گروسیوس                                د)واتل

۶۸- کدامیک از دانشمندان اولین کسی بود که به نظریه یگانگی حقوقی نماد علمی بخشید؟

الف) ژرژ سل                                 ب) کلسن                                    ج) ویتوریا                                    د) آنزیلوتی

۶۹- مهمترین اثر مثبت معاهده صلح ورسای چه بوده است؟

الف) تأسیس جامعه ملل       ب) خاتمه جنگ جهانی اول  ج) انعقاد معاهداتی راجع به تحریم جنگ و منع تجاوز        د) سازش و تفاهم بین المللی

۷۰- کدام متفکر فقط فرد را تابع حقوق بین الملل می داند؟

الف)آنزیلوتی                                 ب)تریپل                                     ج)سل                                        د)کلسن

 

 

حقوق بین الملل عمومی(۲)

 

۵۱- دولتی که در زمره امضاء کنندگان معاهده نباشد با استفاده از کدام آیین می تواند به عضویت معاهده در آید؟

الف)الحاقی                                   ب)تنفیذ                                      ج)تصدیق متن                               د)امضای معلق

۵۲- ………. معیاری است که نه شکلی است و نه به موضع قاعده کاری دارد، بلکه شرایطی را مشخص می سازد که فرآورده نهایی یعنی قاعده حقوقی باید احراز کند.

الف) معاهده                     ب) اصول کلی حقوقی                           ج) عرف                                         د) اصل انصاف و عدالت

۵۳- کدامیک از منابع مندرج در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین الملل دادگستری مستند قرار گرفتن آن منوط به توافق طرفین است؟

الف) اصول کلی حقوقی بین الملل             ب) عرف بین الملل                   ج) انصاف حقوقی                           د) انصاف غیرحقوقی

۵۴- کدامیک از منابع حقوق بین الملل تلفیقی است بین مکتب حقوق ارادی و مکتب حقوق طبیعی؟

الف) معاهده بین الملل                     ب) عرف بین الملل                        ج) اصول کلی حقوق بین الملل           د) اصل انصاف و عدالت

۵۵- آیا اصلاح و تجدیدنظر در یک معاهده از طریق عرف ممکن است؟

الف)خیر زیرا عهدنامه های حقوق معاهدات در این باره ساکت است.

ب)بله زیرا این امر حکایت از توافق ضمنی اعضاء مبنی بر اصلاح و تجدیدنظر دارد.

ج)خیر زیرا فرآیند اصلاح و تجدیدنظر کاملاً متفاوت از فرآیند شکل گیری قاعده عرفی است.

د)بله رویه بعدی طرف های یک معاهده موجد قاعده عرفی مبنی بر اصلاح و تجدیدنظر در آن معاهده است.

۵۶- کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ راجع به کدامیک از موارد زیر قاعده ای ندارد (مسکوت است) ؟

الف) جانشینی دولتها در معاهدات         ب) مسؤولیت معاهده ای دولتها                       ج) تأثیر جنگ بر معاهدات بین الملل    د) هر سه مورد صحیح است.

۵۷- پیشگفتار معاهدات معمولاً حاوی چه مطالبی است و چه ارزشی دارد؟

الف)نام متعاهدین و الزام حقوقی ایجاد می کند.

ب)اهداف مورد نظر معاهده و دارای ارزش حقوقی است.

ج)علل انعقاد معاهده و می تواند جهت تفسیر معاهده مورد استفاده قرار بگیرد.

د)علل انعقاد معاهده ضمن ایجاد الزام حقوقی می تواند در تفسیر معاهده هم مورد استفاده قرار گیرد.

۵۸- قاعده آمره بین المللی مقدم بر معاهده و مؤخر از معاهده به ترتیب چه تأثیری بر آن می گذارد؟

الف) بطلان- فسخ                          ب) فسخ- قابل تنفیذ                      ج) فسخ- بطلان                            د) بطلان- قابل تنفیذ

۵۹- کدامیک از معاهدات زیر با توجه به ماهیت و موضوع نسبت به ثالث اثر دارد؟

الف) معاهدات تجاری و اقتصادی                                                       ب) معاهدات فرهنگی و اجتماعی

ج) معاهدات مودت و حسن همجواری                                                 د) معاهدات مربوط به راههای ارتباطی آبی و مرزی

۶۰- مطابق کنوانسیون ۱۹۶۹ وین راجع به حقوق معاهدات، یک دولت پس از امضای معاهده رسمی تا زمان تصویب باید ……………..

الف) از اعمالی که مانع دسترسی متعاهدین به موضوع و هدف معاهدات است خودداری نماید و حق اعلام عدم پذیرش معاهده امضاء شده را ندارد.

ب) از اعمالی که مانع دسترسی متعاهدین به موضوع و هدف معاهده است خودداری نماید و این تا زمانی است که قصد عدم پذیرش معاهده را اعلام نماید.

ج) تا زمانی که معاهده تصویب نشده موضوع و هدف معاهده را غیرقابل دسترسی در نظر بگیرد.

د) معاهده را از روی حسن نیت تصویب بطور موقت در صورت امکان به اجرا گذارد.

۶۱- کدامیک از موارد زیر اعلام دولت برای پیوستن به یک معاهده نیست؟

الف) الحاق                                   ب) تصویب                                  ج) تأیید                                      د) امضاء

۶۲- اثبات عرف بر عهده کیست؟

الف)دولت خوانده مرافعه      ب)دولت استنادکننده         ج)دولتهای منطقه ای غیر از دولت خوانده        د)نمایندگان دولتهای منطقه

۶۳- چنانچه کلیه متعاهدین معاهده مقدمی در معاهده مؤخری عضویت نداشته باشند، اگر یک دولت در هر دو معاهده عضو باشد و دولت دیگر فقط در یکی از آن دو معاهده عضویت داشته باشد روابط آنها بر اساس این معاهدات چه وضعی دارد؟

الف) معاهده مؤخر تا حدودی اجرا می شود که با معاهده مقدم مغایرت نداشته باشد.

ب) معاهده ای که هر دو دولت در آن عضویت دارند حاکم بر روابط آنها خواهد بود.

ج) در وضعیت فعلی حقوق بین الملل عضویت در معاهدات همه جانبه به صورت فوق ممکن نیست.

د) هیچ رابطه قراردادی فی ما بین دو دولت مذکور برقرار نمی شود.

۶۴- اعتراض نسبت به کدامیک از موارد زیر تأثیر حقوقی دارد؟

الف)حق شرط                               ب)شناسایی                                  ج)عرف                                      د)قاعده آمره

۶۵- کدامیک از منابع زیر قابل استناد در رسیدگیهای قضایی نیست؟

الف)رویه قضایی                             ب)معاهده                                   ج)عرف                                      د)انصاف

۶۶- آیا قوه قاهره یا فورس ماژور همان عدم امکان اجرای معاهده مقرر در ماده ۶۱ عهدنامه های حقوق معاهدات است؟

الف)بله هر دو مفهوماً یکی هستند.

ب)خیر قوه قاهره یکی از موارد عدم امکان اجرای معاهده است.

ج)خیر عدم امکان اجرای معاهده یکی از موارد قوه قاهره است.

د)خیر قوه قاهره موجب اختتام قراردادهاست و عدم امکان اجرا موجب اختتام معاهدات است.

۶۷- اصول کلی حقوقی اولین بار توسط کدامیک به عنوان منبع حقوق بین الملل شناخته شد؟

الف) دیوان غنائم ۱۹۰۷       ب) دیوان دائمی دادگستری بین الملل                 ج) دیوان بین الملل دادگستری   د) کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹

۶۸- مقصود از اجرای فوری معاهده چیست؟

الف) اجرای موقت معاهده پس از پذیرش متن معاهده                              ب) اجرای مواد پایانی معاهده پس از پذیرش متن معاهده

ج) همان اجرای موقت است.                                                             د) اجرای برخی از مقررات معاهده پس از تصویب معاهده

۶۹- کدامیک معاهده را فاقد اثر حقوقی می کند؟

الف) جنگ                                   ب) شرط فاسخ                             ج) تقلب                                     د) تهدید

۷۰- چگونه اعتراض یک دولت نسبت به عدم اجرای یک قاعده عرفی در مورد آن دولت می تواند دارای اثر باشد؟

الف) اگر دولتهای طرفدار قاعده مزبور چنین اعتراضی را بپذیرند.          ب) اگر اعتراض از ابتدای تشکیل آن قاعده ابراز شده و استمرار یابد.

ج) اگر پذیرش آن دولت برای تثبیت قاعده مزبور ضروری نباشد.          د) چنین اعتراضی هیچ اثری ندارد.

 

 

حقوق بین الملل عمومی(۳)

 

۵۱- دکترین مشروعیت مربوط به کدامیک از مسائل حقوق بین الملل است؟

الف) شناسایی                                ب) تهاجم نظامی                            ج) دفاع مشروع                            د) مصونیت دولتها

۵۲- ویژگی های کلاسیک حاکمیت چیست؟

الف) انحصاری و مشروع بودن                                                           ب) انحصاری و مؤثر بودن

ج) مؤثر و مشروع بودن                                                                    د) انحصاری، مؤثر و مشروع بودن

۵۳- قاعده لوح پاک چه اثری بر جانشینی دولتها در معاهدات دارد؟

الف) جانشینی در کلیه معاهدات با رضای دولت جانشین ممکن است.       ب) جانشینی ممکن نیست چون معاهدات دولت پیشین از میان می روند.

ج) جانشینی در کلیه معاهدات دولت پیشین الزاماً وجود دارد.                د) جانشینی فقط در معاهدات مرزی آن هم با رضای دولت جانشین ممکن است.

۵۴- فلسطین اخیراً به عنوان کشور، به عضویت این سازمان بین المللی درآمد.

الف)یونسکو                                  ب)یونسیف                                  ج)ایکائو                                      د)سازمان ملل

۵۵- کدامیک از عبارات زیر در خصوص شناسایی دولتها صحیح است؟

الف) عملی اختیاری است که دولتها برای حفظ منافع جهانی انجام می دهند.

ب) عملی اجباری است که دولتها برای حفظ منافع خود انجام می دهند.

ج) شناسایی جنبه تأسیسی دارد و با جمع ۳ شرط سرزمین، جمعیت و قدرت سیاسی باعث تشکیل و موجودیت بین المللی دولت می شود.

د) شناسایی، اعلام یک وضعیت یا موجودیت جدید در جامعه جهانی است.

۵۶- کدامیک از موارد زیر از روشهای تحدید حدود مصنوعی مرزهای بین المللی محسوب نمی شود؟

الف) نصف النهارات            ب) خطوط مستقیم                    ج) خط مقسّم آب                   د) رعایت تقسیمات موجود در زمان استقلال

۵۷- شورای امنیت برای کارآمدتر ساختن تحریم های خویش و در عین حال کاستن از تبعات آن برای مردم یک کشور، اخیراً به چنین اقداماتی مبادرت ورزیده است؟

الف)تحریم های جامع          ب)تحریم های هدفمند             ج)تشکیل کمیته نظارت              د)تفویض مأموریت به سازمان های منطقه ای

۵۸- نسلهای ۳گانه حقوق بشر به ترتیب کدامند؟

الف) حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی- حقوق مدنی و سیاسی- حقوق همبستگی

ب) حقوق مدنی و سیاسی- حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی- حقوق همبستگی

ج) حقوق همبستگی- حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی-حقوق مدنی و سیاسی

د) حقوق مدنی و سیاسی- حقوق همبستگی- حقوق مدنی و سیاسی

۵۹- شورای حقوق بشر جایگزین چه رکنی شده و به کدامیک از ارکان اصلی سازمان ملل وابسته است؟

الف) کمیسیون حقوق بشر- مجمع عمومی                                             ب) کمیته حقوق بشر- مجمع عمومی

ج) کمیسیون حقوق بشر- شورای امنیت                                                د) کمیسیون حقوق بشر- شورای اقتصادی اجتماعی و فرهنگی

۶۰- عضویت دولت جدید در سازمان ملل متحد از تاریخ ……………… تحقق می یابد.

الف) توصیه شورای امنیت                                                                ب) اعلام دبیرکل

ج) تصویب مجمع                                                                           د) معرفی هیأت نمایندگی جدید سازمان ملل

۶۱- تصرف مؤثر یک سرزمین، از موجبات ایجاد مالکیت برای دولت ها می باشد. کدام گزینه های از ویژگی های تصرف مؤثر محسوب نمی شود؟

الف)عمومی                                   ب)علنی                                      ج)طولانی                                     د)قهرآمیز

۶۲- کدامیک از نظریات زیر بر عدم شناسایی کشور دست نشانده تأکید می کند؟

الف) دکترین توبار              ب) دکترین استیمسون                    ج) دکترین بتانکور                         د) دکترین استرادا

۶۳- دیوان دائمی دادگستری بین الملل در کدام قضیه اصل احترام به حقوق مکتسبه را جزء تفکیک ناپذیر و از اجزای حقوق بین الملل عرفی تلقی نموده است؟

الف) قضیه بارسلونا تراکشن               ب) قضیه کشتی لوتوس                    ج) قضیه کارخانه کورزوف                د) قضیه ماوروماتیس

۶۴- هرگاه بر اثر جانشینی، کشور پیشین موجودیت خود را کاملاً از دست بدهد، تابعیت اتباع کشور پیشین چه وضعیتی پیدا می کند؟

الف) غالباً دچار بی تابعیتی می شوند.                                                    ب) در انتخاب تابعیت مختارند.

ج) می توانند بر تابعیت پیشین باقی بمانند.                                             د) تابعیت کشور جانشین بر آنها تحمیل می شود.

۶۵- موضوع انتقال اموال دولتی و عمومی کشور پیشین به کشور جانشین در کدام قضیه بین الملل توسط دیوان دائمی دادگستری بین الملل به صراحت در حقوق عرفی و در رویه قضایی بین الملل مقرر گردیده است؟

الف) قضیه راه آهن پاندوزیس- سالدوتیس کیس            ب) قضیه دانشگاه پیتر پازمانی         ج) قضیه براون           د) قضیه ماوروماتیس

۶۶- ثبت بین المللی اجسام فضایی نزد کدام مرجع صورت می پذیرد؟

الف)اتحادیه بین المللی مخابرات        ب)دبیرخانه سازمان ملل متحد          ج)آژانس فضایی اروپا         د)سازمان بین المللی فضانوردی

۶۷- حق وتو در کدامیک از کنفرانسهای تأسیس ملل متحد برقرار گردید؟

الف) کنفرانس تهران                  ب) کنفرانس دمبارتن اوکس                             ج) کنفرانس یالتا                            د) کنفرانس ناتو

۶۸- کدامیک از عبارات زیر در خصوص حق وتو در شورای امنیت صحیح است؟

الف) اجرای قطعنامه اتحاد برای صلح از قدرت بلامنازع حق وتو کاسته است.

ب) هرگاه کشوری که عضو دائم شورای امنیت است اگر طرف اختلاف باشد از دادن رأی در شورا که جنبه توصیه ای دارد ممنوع است.

ج) غیبت عمدی در جلسات شورای امنیت و نیز امتناع از دادن رأی وتو محسوب نمی شود.

د) هر ۳ مورد صحیح است.

۶۹- در کدامیک از نهادهای زیر افراد می توانند جزء اصحاب دعوی (شاکی) علیه دولت متبوع و سایر دولتها محسوب شوند؟

الف) دادگاه آمریکایی حقوق بشر                                                        ب) دیوان بین الملل دادگشتری به شرط توافق دولتها

ج) دادگاه اروپایی حقوق بشر                                                             د) دادگاه کیفری ویژه جرایم علیه بشریت

۷۰- کدامیک از عوامل زیر می توانند به عنوان مانع در رشد سازمان های بین الملل محسوب شوند؟

الف)جهانگرایی                               ب)شووینیسم                                ج)استعمار زدایی                           د)عدم تعادل اقتصادی

 

حقوق بین الملل عمومی(۴)

 

۵۱- کدامیک از عبارات زیر صحیح است؟

الف) منطقه نظارت و دریای سرزمینی هر دو جزء قلمرو کشور ساحلی و تحت حاکمیت آن هستند.

ب) منطقه نظارت جزئی از دریای سرزمینی و تحت حاکمیت دولت ساحلی است.

ج) دریای سرزمینی جزء قلمرو کشور ساحلی است این در حالی است که منطقه نظارت جزء منطقه انحصاری اقتصادی است.

د) حقوق و صلاحیت های دولت در منطقه دریای سرزمینی و منطقه نظارت (مجاور) یکی و مشابه است.

۵۲- کدام نهاد بین المللی ذیل بر اساس کنوانسون ۱۹۸۲ حقوق دریاها بوجود نیامده است؟

الف)مقام بین المللی بستر دریاها     ب)کمیسیون تحدید حدود فلات قاره      ج)سازمان بین المللی دریایی       د)دیوان بین المللی حقوق دریاها

۵۳- کدام مورد از شرایط تعقیب فوری نیست؟

الف) کشتی مورد نظر فقط مقررات آبهای داخلی و سرزمینی را نقض کرده باشد.

ب) کشتی وارد آبهای سرزمینی خود یا دولت ثالث نشده باشد.

ج) تعقیب باید پیوسته و بی وقفه باشد.

د) به کشتی مورد نظر علامات سمعی و بصری داده شده باشد و بعد از توقیف به کشور متبوع اطلاع دهد.

۵۴- کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟

الف) آبهای واقع بین قلمرو خشکی و خط مبدأ عادی جزء آب داخلی است.

ب) حد منطقه انحصاری اقتصادی در مناطق دریایی ثابت نیست.

ج) دولت ساحلی در منطقه انحصاری اقتصادی حق تعلیق کشتیرانی و پرواز را دارد.

د) حد منطقه فلات قاره مطابق کنوانسیون ۱۹۸۲ ثابت نیست.

۵۵- کدام قسمت از دریاها تابع نظام حقوقی آبهای داخلی نمی باشد؟

الف) آبهای واقع در خلیج های کوچک                                                 ب) آبهای واقع در خلیج های تاریخی

ج) آبهای مجمع الجزایری                                                                د) آبهای واقع در بنادر دولت ساحلی

۵۶- ایران به کدام کنوانسیون نپیوسته است؟

الف)۱۹۹۵ ماهیان دو کاشانه ای                                                        ب)۱۹۸۲ حقوق دریاها

ج)۲۰۰۱ حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب                                           د)۲۰۰۴ مصونیت های قضایی دولتها و اموال آنها

۵۷- صخره های غیرمسکونی از لحاظ مناطق دریایی چه وضعیتی دارند؟

الف) فقط دارای آبهای داخلی هستند.

ب) فقط دارای دریای سرزمینی هستند.

ج) فاقد فلات قاره و منطقه اقتصادی انحصاری هستند.

د) در تعیین قلمرو آبهای مجمع الجزایری هم مورد استفاده قرار می گیرد.

۵۸- در کدام قضیه بین المللی دیوان بین الملل دادگستری به نظام حقوقی رودخانه های بین المللی پرداخته است؟

الف) قضیه اسکارشین                                                                      ب) قضیه بارسلونا تراکشن

ج) قضیه کشتی لوتوس                                                                     د) قضیه فلات قاره دریای شمال

۵۹- در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریایی تنگه هایی که دریای آزاد را به دریای سرزمینی مرتبط می سازند تابع کدام اصل می باشند؟

الف) اصل عبور بی ضرر                                                                   ب) اصل عبور ترانزیتی

ج) اصل آزادی عبور                                                                       د) اصل عبور بی ضرر غیرقابل تعلیق

۶۰- در کدام منطقه دریایی تعادل بین آزادی کشتیرانی و منافع دولت ساحلی برقرار می گردد؟

الف) دریای سرزمینی                      ب) فلات قاره                              ج) منطقه نظارت (مجاور)                 د) آبهای داخلی

 

۶۱- کدامیک میراث کنوانسیون ۱۹۸۲ مونته گوبی راجع به حقوق دریاهاست؟

الف) فلات قاره                             ب) آبهای ساحلی                          ج) منطقه اقتصادی انحصاری                                    د) بستر دریا

۶۲- کدامیک استثنایی بر اصل آزادی دریانوردی در دریای آزاد نیست؟

الف) حمل و نقل برده                                                                     ب) پخش برنامه های غیرمجاز

ج) عبور کشتی ها با سوخت اتمی                                                        د) دزدی دریایی

۶۳- دیوان دائمی دادگستری بین المللی در قضیه کشتی ویمبلودن کدامیک از کانالهای را در ردیف تنگه های طبیعی بین المللی محسوب نمود؟ کانال ………..

الف)بیگل                                     ب)هودسن                                   ج)پاناما                                       د)کیل

۶۴- کدامیک از گزینه های زیر راجع به حق عبور بی ضرر صحیح می باشد؟

الف) حق عبور بی ضرر صرفاً شامل کشتی های جنگی یا تجاری دولتی است.

ب) عبور کشتی های ماهیگیری خارجی از دریای ساحلی بدون رعایت مقررات منتشره از سوی دولت ساحلی عبور بی ضرر تلقی نخواهد شد.

ج) دولت ساحلی حق تعلیق موقتی در دریای سرزمینی را بدون رعایت اصل عدم تبعیض می تواند اجرا نماید.

د) حق عبور بی ضرر (اصل بی ضرر بودن عبور برای کشتی های حمل سوخت هسته ای نیز بی قید و شرط پذیرفته شده است.)

۶۵- ماهیت منطقه انحصاری اقتصادی از نظر صید منابع بیولوژیکی مشابه ماهیت کدام منطقه دریایی است؟

الف)فلات قاره                              ب)دریای آزاد                              ج)منطقه مجاور                             د)دریای سرزمینی

۶۶- کدامیک از گزینه های زیر راجع به خط مبدأ مستقیم دریای سرزمینی صحیح است؟

الف) خط مبدأ ترسیم مستقیم در قضیه شیلات انگلیس و نروژ توسط دیوان دادگستری بین المللی به عنوان قاعده عرفی پذیرفته شد.

ب) خطوط مبدأ مستقیم صرفاً نوع خاصی از اعمال خط پست ترین جزر آب است.

ج) در تمام سواحل با هر موقعیت جغرافیایی دولت ساحلی می تواند خط مبدأ دریای سرزمینی را بر اساس خط مبدأ مستقیم قرار دهد.

د) دیوان دادگستری بین المللی در قضیه شیلات انگلیس و نروژ استفاده از خطوط مبدأ مستقیم را صرفاً محدود به شرایط استثنایی جغرافیایی نمی کند.

۶۷- کدامیک از گزینه های زیر در خصوص وضعیت حقوقی خلیج ها صادق است؟

الف) آبهای واقع در خلیج هایی با دهانه ۲۴ مایل جزء آبهای داخلی است.

ب) خلیج تاریخی، خلیجی است که صرفاً با دولت ساحلی پیوند تاریخی داشته خواه دولت ساحلی مدعی حاکمیت بر آن باشد یا خیر.

ج) خلیج های کوچک هم مرز با چند کشور توسط خطی از دهانه خلیج ترسیم می شود.

د) راجع به وضعیت حقوقی و تحدید حدود خلیج ها در کنوانسیون ۱۹۸۲ قاعده ای وجود ندارد.

۶۸- کدامیک از سازندهای زیر فاقد هرگونه خط مبدأ بوده و تأثیری در تحدید حدود ندارد؟

الف)صخره ها                                ب)سکوهای نفتی                           ج)جزایر آبسنگی                           د)برآمدگیهای جذری

۶۹- سازکار (سیس مین) چیست؟( ساز و کاری است تجاری کردن محصولات)

الف)کانی                                     ب)دریایی                                    ج)بنیادین                                    د)نفتی

۷۰- بهره برداری از کدام منطقه حق ذاتی دولت ساحلی نبوده و نیاز به اعلام دارد؟

الف) فلات قاره                             ب) منطقه انحصاری اقتصادی              ج) آبهای داخلی                        د) آبهای سرزمینی

 

حقوق بین الملل عمومی(۵)

 

۵۱- آیا دیوان دائمی حکمیت لاهه هنوز رسماً وجود دارد؟

الف)خیر، بعد از جنگ جهانی دوم منحل شده است.                          ب)خیر، جای خود را به دیوان دادگستری بین المللی داده است.

ج)بله، رسماً وجود دارد ولی فعالیت چشمگیری ندارد.                         د)بله، جای خود را به دیوان دائمی دادگستری بین المللی داده است.

۵۲- شیوه های حقوقی حل اختلافات بین المللی عبارت است از:

الف)شیوه های سیاسی و دیپلماتیک                                                     ب)حاکمیت های بین المللی و دادگستری های بین المللی

ج)داوریهای بین المللی و راه های سیاسی                                              د)مذاکره مستقیم و غیرمستقیم

۵۳- رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد کدامیک است؟

الف)دیوان دادگستری بین المللی        ب)دیوان دائمی حکمیت لاهه             ج)دیوان داوری ایران- آمریکا               د)شورای امنیت

۵۴- آیا رأی اداری سازمان ملل متحد قابل اعتراض است؟

الف)خیر، رأی قطعی و لازم الاجراست.                                                             ب)بلی، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد

ج)بلی، درشعبه استینافی همان دادگاه                                                               د)بلی، در دیوان بین المللی دادگستری

۵۵- منظور از قاضی AD HOC در دیوان بین المللی دادگستری کیست؟

الف) قاضی منتخب طرفین دعوی در دیوان به شرط توافق قبلی آنها

ب) قاضی منتخب طرفین دعوی در دیوان در دعوی خاص و حسب مورد

ج) قاضی منتخب طرفین دعوی در دیوان به شرط عدم وجود قاضی تبعه آنها یا یکی از آنها در بین قضات دیوان

د) قاضی علی البدل دیوان در مواردی که قاضی اصلی در دادرسی شرکت نکند.

۵۶- دیوان بین المللی دادگستری قرار دستور موقت صادره خود را فوراً به کدامیک ابلاغ می نماید؟

الف) طرفین اختلاف و مجمع عمومی               ب) طرفین اختلاف و شورای امنیت

ج) طرفین اختلاف                                      د) طرفین اختلاف و سایر دولت هایی که حق رجوع به دیوان بین الملل دادگستری را دارند.

 

۵۷- آیا سازمان های بین المللی صلاحیت مراجعه به دیوان بین الملل دادگستری را دارند؟

الف) بله- برخی از سازمانها از چنین صلاحیتی برخوردارند.

ب) بله- البته علاوه بر کشورها، سازمان های بین المللی دولتی از این حق برخوردارند.

ج) خیر- فقط کشورها صلاحیت مراجعه به دیوان را دارند.

د) خیر- زیرا دیوان نمی تواند سازمان ها را به اجرای احکام خود مجبور کند.

۵۸- آیا کشورها الزامی به رجوع به دیوان بین الملل دادگستری را دارند؟

الف) خیر- مگر در شرایط خاص                                                         ب) خیر- مگر اینکه عضو سازمان ملل متحد باشند.

ج) بله- به شرطی که اساسنامه دیوان را پذیرفته باشند.                             د) بله- زیرا ماده ۳۳ منشور ملل متحد آنها را ملزم کرده است.

۵۹- کشوری که عضو سازمان ملل و عضو اساسنامه دیوان بین الملل دادگستری نیست اما به موجب معاهده ای خاص متعهد شده است که دعاوی مربوط به تفسیر و اجرای آن معاهده را در دیوان بین الملل دادگستری اقامه نماید می تواند ……………….

الف) فقط با مجوز شورای امنیت در دیوان اقامه دعوی نماید.                     ب) بدون واسطه و بطور مستقیم در دیوان اقامه دعوی نماید.

ج) فقط با مجوز مجمع عمومی در دیوان اقامه دعوی نماید.                        د) با مجوز مجمع عمومی و شورای امنیت اقامه دعوی نماید.

۶۰- چگونه یک قاضی دیوان دادگستری بین الملل عزل می شود؟

الف) توسط مجمع عمومی سازمان ملل قابل عزل است.

ب) به هیچ روی قابل عزل نیست چون با استقلال او منافات دارد.

ج) تنها با رأی متفق سایر اعضا نسبت به عدم صلاحیت او قابل عزل است.

د) توسط رأی شورای امنیت بدون حق وتو و مجمع عمومی با اکثریت مطلق قابل عزل است.

۶۱- صلاحیت دیوان بین المللی حقوق دریاها و صلاحیت دیوان کیفری بین الملل چگونه است؟

الف) صلاحیت دیوان بین الملل حقوق دریا اختیاری است- صلاحیت دیوان کیفری تکمیلی

ب) تکمیلی- اختیاری

ج) اختیاری- اختیاری

د) نسبت به مسائل مناطق دریایی اجباری و در سایر موارد اختیاری- تکمیلی نسبت به محاکم داخلی

۶۲- احکام دیوان بین الملل دادگستری در قضایای ترافعی واجد چه اثری است؟

الف) الزام آور نیست.                                                                     ب) اثر وحدت رویه را دارد.

ج) به کلیه دولت ها الزام آور است.                                                    د) هیچ اثر الزام آوری ندارد، مگر بین طرفین و در همان قضیه

۶۳- کدامیک مستقیماً و بی واسطه حق صلاحیت مشورتی (تقاضای رأی مشورتی) از دیوان را دارند؟

الف) شورای امنیت             ب) مجمع عمومی              ج) شورای امنیت و مجمع عمومی                   د) هر سازمان بین المللی دولتی

۶۴- دیوان دائمی داوری بین المللی به موجب کدام معاهده زیر تأسیس گردید؟

الف) معاهده صلح ورسای ۱۹۱۹        ب) کنفرانس صلح لاهه ۱۸۹۹               ج) کنفرانس صلح لاهه ۱۹۰۷         د) معاهده جی ۱۷۹۴

۶۵- اعمال حق شرط اتوماتیک (خودکار) یا قید اختیاری مؤید ……………….. است.

الف) صلاحیت مشورتی اجباری دیوان     ب) صلاحیت ترافعی اختیاری دیوان ج) صلاحیت ترافعی اجباری دیوان    د) صلاحیت مشورتی دیوان

۶۶- دیوان دادگستری بین الملل در کدامیک از دعاوی زیر قرار دستور موقت صادر کرد؟

الف) قضیه نفت ایران و انگلیس                                                                     ب) قضیه اینترهندل سوئیس علیه آمریکا

ج) قضیه فلات قاره دریای اژه (یونان- ترکیه)                                                     د) قضیه محاکمه زندانیان جنگی پاکستان

۶۷- کدامیک از اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی (WTO) است؟

الف) عدم تبعیض               ب) بازگذاشتن بازار                       ج) صداقت در تجارت                    د) هر سه مورد

۶۸- مؤسّسه ای است که با ویژگی دائمی طراحی شده و چارچوبی برای همکاری در زمینه تنظیم مبادلات پولی بین الملل است؟

الف) صندوق بین الملل پول               ب) بانک جهانی                            ج) سازمان تجارت جهانی                             د) گات

۶۹- کدامیک استثنایی بر حاکمیت دائمی بر حقوق مکتسبه است؟

الف) حق توسعه بین الملل                                                                ب) حق سرمایه گذاری بین الملل

ج) اصل حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی                                                د) گسترش کنوانسیونهای سرمایه گذاری دوجانبه و چندجانبه

۷۰- سازمان ملل متحد از چه طریق یا طرقی نقش هماهنگی در مبادلات اقتصادی در مؤسّسات مالی جهانی را دارد؟

الف) از طریق مجمع عمومی                                                                ب) از طریق شورای امنیت و مجمع

ج) از طریق مجمع عمومی و شورای اقتصادی اجتماعی                                  د) از طریق مجمع عمومی و دبیرکل

 

 

حقوق بین الملل عمومی(۶)

 

۵۱- دولت پذیرنده می تواند، علاوه بر رئیس هیأت دیپلماتیک، مشخصات چه شخصی را قبل از شروع مأموریت درخواست کند؟

الف)کاردار                       ب)رئیس امور اداری هیأت دیپلماتیک                        ج)همسر رئیس هیأت دیپلماتیک                   د)وابسته نظامی

۵۲- روانامه برای کدامیک از مقامات کشور فرستنده صادر می شود؟

الف)وابسته نظامی                          ب)رئیس پست کنسولی                   ج)رئیس پست سیاسی                                 د)رایزن فرهنگی

۵۳- کنوانسیون سلاح های متعارف خاص مصوب چه سالی است؟

الف)۱۹۷۰                                   ب)۱۹۸۰                                    ج)۱۹۸۵                                                 د)۲۰۰۱

۵۴- اسیر جنگی کیست؟

الف)فقط نیروی نظامی فعال                                                  ب)کلیه اتباع کشورهای متخاصم

ج)فقط افراد غیرنظامی که همراه نیروهای نظامی هستند.               د)کلیه افراد نیروهای نظامی منظم و رزمندگان نهضت های آزادی بخش

۵۵- کدامیک از موارد زیر در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی (داخلی) در هر زمان و مکان ممنوع است؟

الف)اسارت                                  ب)محاکمه کردن                          ج)اعدام کردن                              د)گروگانگیری

۵۶- کدام عبارت زیر صحیح است؟

الف) کشور فرستنده می تواند از مصونیت قضایی مأموران دیپلماتیک صرف نظر کند.

ب) مأمور دیپلماتیک می تواند از مصونیت قضایی دیپلماتیک صرف نظر کند.

ج) کشور فرستنده یا مأمور دیپلماتیک بر حسب مورد می تواند از مصونیت قضایی دیپلماتیک انصراف دهند.

د) انصراف از مصونیت دیپلماتیک بخاطر نظریه مصلحت خدمت دیپلماتیک غیرممکن است.

۵۷- در چه صورتی مأموران دیپلماتیک در کشور ثالث (کشورهای غیر از محل مأموریت) از مصونیت و مزایا برخوردارند؟

الف) اقامت کوتاهی در زمان عزیمت یا بازگشت به محل مأموریت یا از محل مأموریت در کشور ثالثی دارند.

ب) مکاتبات و سایر وسایل ارتباطی رسمی که از قلمرو کشور می گذرد.

ج) مسافرت و گذراندن تعطیلات به کشور ثالث

د) الف و ب صحیح است.

۵۸- کدام عبارت زیر صحیح است؟

الف) امروزه پناهندگی دیپلماتیک در خصوص جرایم سیاسی در حقوق بین الملل پذیرفته شده

ب) امروزه پناهندگی آن هم در جرایم سیاسی فقط پناهندگی سیاسی پذیرفته شده نه پناهندگی دیپلماتیک.

ج) امروزه در حقوق بین الملل پناهندگی دیپلماتیک دارای ضوابط و شرایط جدا از پناهندگی سیاسی ندارد.

د) پناهندگی دیپلماتیک در حقوق بین الملل پذیرفته شده و دایره وسعت آن بیش از پناهندگی سیاسی است.

۵۹- کدامیک مهمترین سند مربوط به عدم توسل به زور و تحریم جنگ است؟

الف) پیمان بریان- کلوگ                 ب) پیمان لوکارنو                           ج) میثاق جامعه ملل                       د) منشور ملل متحد

۶۰- عملیات نظامی بین المللی از طریق سازمان ملل متحد با نظارت شورای امنیت، تحت چه عنوانی در حقوق بین الملل شهرت دارد؟

الف) دفاع جمعی                            ب) اقدام متقابل دسته جمعی            ج) امنیت دسته جمعی                     د) عمل تلافی جویانه جمعی

۶۱- برای اولین بار در کدام سند بین المللی عمل تجاوز به عنوان جنایت بین المللی مورد شناسایی واقع گردید؟

الف) منشور ملل متحد         ب) کنوانسیون منع نسل کشی           ج) اعلامیه جهانی حقوق بشر             د) اساسنامه دیوان کیفری بین الملل

۶۲- کدامیک تابع موازین حقوق بشردوستانه بین الملل نیست؟

الف) مخاصمات مسلحانه بین المللی         ب) مخاصمات مسلحانه غیربین المللی           ج) مخاصمات مسلحانه داخلی           د) ب و ج

۶۳- کدامیک از کنوانسیون های زیر در زمره Jus in bello قرار می گیرد؟

الف) کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹                                             ب) کنوانسیون ۱۹۰۷ لاهه

ج) کنوانسیون ۱۸۹۹ لاهه                                                                د) کنوانسیون منع بکارگیری سلاح های هسته ای ۱۹۶۹

۶۴- کدامیک اقدامی است در مقابل امتناع کشور خاطی از جبران خسارت؟

الف) اقدامات متقابل                       ب) جنگ                                    ج) مقابله به مثل                            د) قطع و عدم تکرار رفتار متخلفانه

۶۵- دیوان دائمی دادگستری بین المللی اولین بار در کدام قضیه، نقض یک تعهد بین المللی را مبنای مسؤولیت بین المللی تلقی نموده است؟

الف) قضیه کشتی لوتوس                   ب) قضیه کارخانه کورزف                ج) قضیه دانشگاه پیتر پازمانی            د) قضیه ماوروماتیس

۶۶- دیوان دادگستری بین المللی در کدام قضیه اولین بار بر ورود خسارت معنوی که موجد مسؤولیت بین المللی است تأکید می کند؟

الف) قضیه فلات قاره دریای شمال                                                      ب) قضیه شرکت نفت ایران و انگلستان

ج) قضیه تنگه کورفو                                                                        د) قضیه گروگانگیری کارمندان سفارت آمریکا در تهران

۶۷- کدامیک از معاهدات زیر اولین تلاش جهت مقابله با جرایم هواپیماربایی بوده است؟

الف) کنوانسیون ۱۹۴۴ شیکاگو          ب) کنوانسیون ۱۹۶۳ توکیو              ج) کنوانسیون ۱۹۷۰ لاهه          د) کنوانسیون ۱۹۷۱ مونترال

۶۸- طبق کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در مورد روابط دیپلماتیک، کدامیک از اشخاص زیر به عنوان رؤسای مأموریت لحاظ نشده است؟

الف) وزیر مختار                            ب) سفیر                                     ج) رایزن                                     د) کاردار

۶۹- در صورتیکه انقلابیون در مبارزه پیروز شوند و حکومت را در دست گیرند، مسؤولیت بین المللی ناشی از اقدامات حکومت شکست خورده و فرد پیروز در طول انقلاب متوجه کیست؟

الف) مسؤولیت تحقق نمی پذیرد، زیرا حکومت شکست خورده است.                 ب) مسؤولیت اعمال حکومت شکست خورده با همان حکومت است.

ج) حکومت جدید فقط مسؤول اعمال انقلابیون می باشد.                     د) حکومت جدید مسؤول کلیه اعمال در طول انقلاب می باشد.

۷۰- دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده آمریکا در تهران چگونه اعمال ارتکابی دانشجویان پیرو خط امام را به دولت ایران منتسب نمود؟

الف) اعمال اتباع دولت        ب) اعمال مستقیم دولت        ج) اعمال گروههای تابع دولت         د) اعمال فردی یا گروهی به حساب دولت

 

حقوق بین الملل عمومی(۷)

 

۵۱- اولین بار در کدام سند بین المللی از منابع حقوق بین الملل یاد می شود؟

الف) اساسنامه دیوان بین الملل غنائم                                                   ب) اساسنامه دیوان بین الملل دادگستری

ج) میثاق جامعه ملل                                                                        د) کنوانسیون ۱۹۶۹ حقوق معاهدات

۵۲- دکترین چگونه در قالب منابع حقوق بین الملل قرار می گیرد؟

الف) نظریات جمعی حقوقدانان                                                           ب) نظریات مؤسّسات تحقیقاتی بین المللی

ج) نظریات جمعی و انفرادی حقوقدانان                                                            د) الف و ب صحیح است.

۵۳- بر اساس کدامیک از دکترین های زیر نمی توان یک دولت را به دلیل عدم توانایی در پرداخت دیونش مورد تهاجم نظامی قرار دارد؟

الف) دکترین تُبار                           ب) دکترین دراگو                          ج) دکترین استیمسون                     د) دکترین مونرو

۵۴- کدامیک از دکترین های زیر امروزه در حقوق بین الملل مردود است؟

الف) دکترین مشروعیت                   ب) دکترین قراردادهای نابرابر             ج) دکترین صیانت از خود                د) الف و ج صحیح است.

۵۵- کدامیک از عبارات زیر در خصوص انصاف و عدالت و نصفت صحیح می باشد؟

الف) انصاف همان عدالت و نصفت است.

ب) عدالت و انصاف اعم از اصل نصفت است.

ج) بکارگیری انصاف نیاز به تراضی طرفین اختلاف ندارد اما اعمال عدالت و نصفت نیازمند توافق طرفین است.

د) بکارگیری انصاف و عدالت و نصفت هر دو نیازمند به توافق طرفین اختلاف است.

۵۶- کدامیک از عبارات زیر در خصوص قاعده آمره صحیح نیست؟

الف) تغییر یک قاعده آمره با پیدایش یک قاعده آمره جدید ممکن است.

ب) رسیدگی به اختلافات ناشی از قواعد آمره تابع صلاحیت اجباری دیوان بین الملل دادگستری است.

ج) قواعد آمره بین الملل منبعث از قواعد حقوق بین الملل عام می باشد.

د) قاعده ای آمره محسوب می شود که همه کشورهای دنیا آن را بپذیرند یا نسبت به آن اعتراضی نداشته باشند.

۵۷- دیوان دادگستری بین المللی در کدام قضیه زیر به تعریف تعهدات عام الشمول (Erga omnes) پرداخته است؟

الف) قضیه کشتی لوتوس       ب) قضیه فلات قاره دریای شمال           ج) قضیه بارسلونا تراکشن     د) قضیه کارکنان سفارت آمریکا در تهران

۵۸- کدامیک در اثر جانشینی اصولاً تغییر نمی کند؟

الف) اموال عمومی و دولتی                ب) نظام حقوقی                             ج) امتیازات                                 د) دیون

۵۹- کدامیک از عبارات زیر در خصوص اعمال حق شرط صحیح است؟

الف) اصل بر اعمال حق شرط است.

ب) اصل بر عدم اعمال حق شرط است.

ج) اگر حق شرط منع نشده باشد اعمال حق شرط منوط به موافقت سایر طرفین است.

د) اگر حق شرط در معاهده ای مجاز شمرده شود در صورتیکه دولت های عضو با اعمال آن از سوی دیگر کشورها اعتراض نکنند می توان حق شرط را اعمال نمود.

 

۶۰- در کدام روش تفسیری از اوضاع و احوال حاکم بر معاهده در زمان انعقاد در جهت کشف مراد و مقصود متعاهدین استفاده می شود؟

الف) روش عینی                            ب) روش شخصی                          ج) روش ذهنی                              د) روش سیاقی

۶۱- تغییر بنیادین اوضاع و احوال (اصل ربوس) چه زمانی می تواند باعث فسخ معاهده شود؟

الف) تأثیر این اصل در معاهده صراحتاً ذکر شده باشد.                             ب) آن تغییر قابل پیش بینی باشد.

ج) تغییری که اساس رضایت طرفین را در معاهدات عینی متزلزل کند.          د) هر سه مورد

۶۲- کنوانسیون حقوق معاهدات راجع به کدام مسأله زیر مقرراتی موضوعه دارد؟

الف) تأثیر جنگ بر معاهدات                                                             ب) تفاسخ

ج) جانشینی دولت ها در معاهدات                                                      د) مسؤولیت بین المللی دولتها در خصوص معاهدات

۶۳- در کدامیک از اشکال سواحل زیر ترسیم خط مبدأ به صورت خط مبدأ مستقیم خواهد بود؟

الف) خلیج ها بطور کلی                    ب) برآمدگی جزری                       ج) منافع اقتصادی ویژه منطقه                       د) هیچکدام

۶۴- کدام دسته از جزایر زیر دارای مناطق دریایی مختص به خود می باشد؟

الف) کلیه جزایری که در ماورای بیش از ۲۴ مایل از ساحل قرار دارند.

ب) فقط جزایر مسکونی که در ماورای ۲۴ مایلی از ساحل قرار دارند.

ج) فقط جزایر مسکونی که در ۱۲ مایلی از ساحل قرار دارند.

د) جزایر مسکونی ولو اینکه در محدوده کمتر از ۲۴ مایلی از ساحل قرار داشته باشند.

۶۵- در کدام حالت کشتی های واقع در آب های داخلی اصولاً تحت حاکمیت حقوقی دولت ساحلی قرار ندارند؟

الف) اگر کشتی هایی به منظور تجاری بوده و با عنوان کشتی دولتی تجاری وارد آب های داخلی شده باشند.

ب) کشتی هایی به منظور تجاری که با مجوز قبلی وارد آب های داخلی شده اند.

ج) کشتی هایی به منظور تجاری که در وضعیت اضطراری و ناچاراً وارد آب های داخلی شدند.

د) در خصوص کشتی های تجاری هیچگونه استثنایی وجود ندارد.

۶۶- در صورتیکه لبه خارجی حاشیه (سراشیب) قاره از ۲۰۰ مایل بیشتر باشد، عرض فلات قاره چگونه تعیین می گردد؟

الف) در این حالت ملاک سراشیب قاره است تا هر چند مایل که از خط مبدأ امتداد داشته باشد.

ب) فلات قاره تا ۳۵۰ مایل از خط مبدأ به علاوه تا ۱۰۰ مایلی از عمق ۲۵۰۰ متری ادامه پیدا می کند.

ج) فلات قاره در این حالت دقیقاً برابر با عرض منطقه انحصاری خواهد بود.

د) در این حالت عرض فلات قاره تا ۳۵۰ مایل از خط مبدأ یا تا ۱۰۰ مایلی از عمق ۲۵۰۰ متر ادامه پیدا می کند.

۶۷- مسؤولیت بین المللی دولت ها ناشی از رفتار اتباع (افراد عادی) مبتنی بر کدام تئوری است؟

الف) نظریه خطا          ب) نظریه خطر           ج) نظریه خطا و خطر توأمان           د) نظریه خطا یا خطر هر کدام که مورد ادعا قرار گیرد.

۶۸- کدامیک در آیین دادرسی، رسیدگی به دعاوی در دیوان بین الملل دادگستری ملحوظ نیست؟

الف) اعاده دادرسی                         ب) دعوی متقابل                           ج) اعتراض اولیه                           د) تجدیدنظرخواهی

۶۹- قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی در کدامیک قابل اجرا نیست؟

الف) مخاصمات مسلحانه بین المللی         ب) مخاصمات مسلحانه غیربین المللی              ج) مخاصمات مسلحانه داخلی            د) ب و ج

۷۰- کنوانسیون لومه راجع به کدام مسأله در حقوق بین الملل عمومی است؟

الف) حق بر توسعه بین المللی

ب) ارتقای سطح اقتصادی کشورهای در حال توسعه

ج) استفاده از منابع طبیعی کشورهای در حال توسعه

د) تحدید حدود مناطق دریایی از حیث بهره برداری اقتصادی

 

 

حقوق بین الملل عمومی(۸)

 

۵۱- در خلیج های تاریخی، خطی که در دهانه خلیج ترسیم می شود چه میزان است؟

الف) ۲۴ مایل                   ب) بیشتر از ۲۴ مایل                     ج) کمتر از ۲۴ مایل                       د) محدودیتی ندارد.

۵۲- انواع میانجی گری از لحاظ وظایف میانجی عبارتند از:

الف) ارتباطی و پیشنهاد دهنده                                                            ب) پیشنهاد دهنده و تضمین کننده

ج) ارتباط دهنده، پیشنهاد دهنده و تضمین کننده                                     د) ارتباطی، تشویقی و تضمینی

۵۳- اعلامیه جهانی حقوق بشر در ………… و توسط ………… تصویب شد.

الف) ۱۹۴۸- مجمع عمومی                                                            ب) ۱۹۴۸- کنفرانس جهانی حقوق بشر وین

ج) ۱۹۴۹- کمیسیون حقوق بشر                                                       د) ۱۹۴۹- کمیته حقوق بشر

۵۴- دفاع مشروع ناظر بر:

الف) مشروعیت استفاده قانونی از زور                                                  ب) نقض قوانین جنگی در حالت ضرورت

ج) انصراف از مصونیت دیپلماتیک                                                      د) عدم وجاهت حمله نظامی به دولت بدهکار

۵۵- نقاط مرزی کوهستانی میان دو کشور به کدام یک از شکل های زیر قابل ترسیم نیست؟

الف) خط القعر                               ب) خط مقسم آب                         ج) خط الرأس                               د) خط کوهپایه

۵۶- کدام عبارت غلط است؟

الف) در مساعی جمیله بر خلاف میانجیگری، ثالث در ماهیت دعوی وارد نمی شود.

ب) بر خلاف میانجیگری، اعضای کمیسیون سازش الزاماً شخصیت های سیاسی نیستند.

ج) ثالث در میانجیگری شرکت مستقیم در مذاکرات دارد.

د) کمیسیون حقیقت یابی درباره تعیین مسئولیت ها اظهار نظر می کند.

۵۷- کدام گزینه از ویژگی های عملیات حفظ صلح می باشد؟

الف) موقتی بودن                            ب) توافقی بودن                            ج) غیرقاهرانه بودن                                    د) هر سه مورد

۵۸- کامل ترین سند در حمایت از غیرنظامیان عبارتست از:

الف) کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹       ب) پروتکل دوم الحاقی ۱۹۷۷          ج) پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷            د) کنوانسیون لاهه ۱۹۰۷

۵۹- کدام داوری اختیاری محسوب می شود؟

الف) شرط رجوع به داوری               ب) قرارداد داوری دایمی                ج) موافقت نامه رجوع به داوری                    د) هیچکدام

۶۰- ملی کردن در چه حالتی نامشروع است؟

الف) بنا بر دلایل سیاسی اموال ملی شود.                                               ب) با رعایت غبطه و مصلحت جامعه اموال ملی شود.

ج) ملی کردن اموال در هر شرایطی مشروع است.                                    د) ملی کردن اموال در هیچ شرایطی مشروع نیست.

۶۱- قاعده آمره حقوق بین الملل:

الف) منبع حقوق بین الملل است.                                                        ب) قواعد موجود را ارزش گذاری می کند.

ج) همان معاهده- قانون است.                                                           د) مربوط به تصمیمات الزام آور شورای امنیت است.

۶۲- مخالفت با حق شرط ….

الف) قابل باز پس گیری نیست.                                             ب) دولت رزرو دهنده باید رضایت بدهد.

ج) در هر زمان قابل باز پس گیری است.                                  د) ظرف ۱۲ ماه از زمان الحاق یا پذیرش دولت قابل باز پس گیری است.

۶۳- کدام گزینه از موارد بطلان قطعی معاهدات نیست؟

الف) تطمیع نماینده کشور     ب) رفتار متقلبانه کشور دیگر     ج) اشتباه در متن عبارات معاهده       د) هیچکدام از موارد بطلان قطعی نیست.

۶۴- کدام سازمان جزو سازمان های تخصصی ملل متحد نمی باشد؟

الف) سازمان جهانی مالکیت معنوی                                                      ب) آژانس بین المللی انرژی اتمی

ج) سازمان توسعه صنعتی ملل متحد                                                    د) سازمان آموزشی و فرهنگی و تربیتی ملل متحد

۶۵- آیا دولت محصور (محاط) در خشکی می تواند دولت صاحب پرچم باشد؟

الف) خیر، تنها دولت های ساحلی چنین حقی دارند.                                  ب) بلی

ج) دولت هایی که سابقه تاریخی این کار را داشته اند.                              د) بستگی به مقررات منطقه ای دارد.

۶۶- نخستین کنوانسیونی که درباره حقوق هوایی تدوین شده کدام است؟

الف) کنوانسیون پاریس                    ب) کنوانسیون شیکاگو                    ج) کنوانسیون پان امریکن                د) کنوانسیون لندن

۶۷- نظریه پرداز اصل عدم مداخله کیست؟

الف) کالوو                                    ب) مونروئه                                  ج) منچینی                                   د) ویلسون

۶۸- حداکثر عرض منطقه انحصاری اقتصادی از خط مبدأ دریای سرزمینی طبق کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها چند مایل است؟

الف) ۲۰۰ مایل دریایی                    ب) ۳۵۰ مایل دریایی                     ج) ۴۵۰ مایل دریایی                      د) ۵۰۰ مایل دریایی

۶۹- کدامیک از وظایف اختصاصی دبیرخانه سازمان ملل است؟

الف) تعیین قضات دیوان بین المللی دادگستری                                      ب) رسیدگی به مسایل حقوق بشر

ج) رسیدگی به صلح بین المللی                                                          د) تهیه گزارش مربوط صلح و امنیت بین المللی به شورای امنیت

۷۰- کدام عبارت زیر درست است؟

الف) موافقت نامه های نزاکتی برای طرفین تعهدات حقوقی ایجاد می کنند.

ب) موافقت نامه های نزاکتی جنبه سیاسی دارند و برای طرفین تعهد حقوقی ایجاد می کنند.

ج) موافقت نامه های نزاکتی همان معاهدات رسمی هستند.

د) موافقت نامه های نزاکتی بیشتر جنبه سیاسی دارند و تعهدات اخلاقی ایجاد می کنند.

 

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.1 - 4 ؟