تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۲ اسفند ۹۴ ساعت ۰۹:۳۷
۹۴ دوشنبه ۱۷ فروردین

حقوق بین الملل خصوصی(۱)

 

۲۱۶- حقوق بین الملل خصوصی …………..

الف) بخشی از حقوق داخلی محسوب می شود.                             ب) بخشی از حقوق بین الملل است.

ج) جنبه بین الملل آن غالب است.                                          د) از حیث مرجع رسیدگی به دعاوی حقوق بین الملل عمومی نزدیکتر است.

۲۱۷- سکونت چه نقشی در تعیین تابعیت دارد؟

الف) بدل تابعیت است.                                                                     ب) اماره تابعیت است.

ج) یکی از معیارهای تابعیت است.                                                       د) نقشی در تابعیت ندارد.

۲۱۸- منابع داخلی حقوق بین الملل خصوصی در ایران ………….

الف)قانون و عرف است.        ب)قانون، عرف رویه قضایی و دکترین است.                  ج)قانون است.            د)عرف و رویه قضایی است.

۲۱۹- طفل متولد در ایران از پدر تبعه کشور الف و مادر ایرانی ………..

الف)ایرانی محسوب می شود در صورتی که پس از رسیدن به هجده سال یک سال دیگر نیز در ایران اقامت نماید.

ب)ایرانی محسوب می شود تا زمانی که از ایران خارج نشود.

ج)ایرانی محسوب می شود اگر بعد از رسیدن به سن هجده سال، درخواست تحصیل تابعیت ایران را بنماید.

د)به واسطه ایرانی بودن مادرش ایرانی محسوب می شود.

۲۲۰- کدام سیستم در جلوگیری و یا رفع بی تابعیتی مؤثرتر است؟

الف)خون                                     ب)خاک                                      ج)وحدت تابعیت                            د)استقلال تابعیت

۲۲۱- اشخاصی که تابعیت ایران را بدست آوردند می توانند از حق ……………….. بهره مند شوند.

الف) قضاوت                      ب) نمایندگی مجلس                           ج) وکالت                              د) عضویت در شورای نگهبان

۲۲۲- دختر خارجی که به تبع پدر خود تابعیت ایرانی را تحصیل کرده است، می تواند تابعیت ……………….. را ………………. قبول نماید.

الف) مملکت سابق پدر- در ظرف یکسال از تاریخ رسیدن به سن ۱۸ سال تمام            ب) مملکت سابق پدر- در ظرف یکسال از تاریخ تحصیل تابعیت پدر

ج) مورد نظر- در ظرف یکسال از تاریخ رسیدن به سن ۱۸ سال تمام                     د) مورد نظر- در ظرف یکسال از تاریخ تحصیل تابعیت پدر

۲۲۳- کدام گزینه صحیح است؟

الف) سلب تابعیت ایرانی به هیچ نحوی ممکن نیست.

ب) به درخواست اتباع ایرانی امکان سلب تابعیت وجود دارد.

ج) امکان سلب تابعیت از دارندگان تابعیت اکتسابی ایران به تشخیص دولت در هر صورت وجود دارد.

د) اصولاً دولت حق سلب تابعیت ایرانی، اتباع ایران را ندارد.

۲۲۴- در ازدواج های بین المللی آمیخته که ممکن است سبب بوجود آمدن تابعیت دوگانه برای زن شود قبول کدام سیستم توسط دولت متبوع زن می تواند مانع به وجود آمدن تابعیت دوگانه شود؟

الف)استقلال مطلق                          ب)استقلال نسبی                           ج)تابعیت واحده                             د)وحدت تابعیت زوجین

۲۲۵- مهلت خروج از ایران بعد از صدور سند ترک تابعیت ایران …………………. است.

الف) ۳ ماه                        ب) ۱ سال                       ج) ۳ ماه قابل تمدید تا ۱ سال                       د) ۱ سال و ۳ ماه

۲۲۶- در کدام مورد تغییر غیرارادی تابعیت برای افراد رخ می دهد؟

الف)هنگامی که شخص به عنوان مجازات از کشور اخراج شود.                                   ب)هنگامی که شخص به کشور دیگری پناهنده می شود.

ج)هنگامی که قسمتی از اراضی یک کشور از خاک اصلی جدا شود.                             د)برای فرزندانی که پدرشان تغییر تابعیت دهد.

۲۲۷- در کدامیک از موارد زیر اتباع بیگانه ای که علیه ایرانیان در ایران طرح دعوی می نمایند از دادن تأمین معاف هستند؟

الف)دعاوی مربوط به مالکیت اموال      ب)دعاوی مربوط به اموال شخصیه   ج)دعاوی مستند به سند رسمی     د)دعاوی مربوط به قراردادها

۲۲۸- یک ایرانی که بدون ترک تابعیت ایران تابعیت کشور خارجی را تحصیل نماید:

الف) به محض درخواست از تابعیت ایران خارج می شود.

ب) تابعیت ایرانی از او سلب می شود.

ج) دولت جمهوری اسلامی ایران باید تابعیت خارجی او را به رسمیت بشناسد ولی حق داشتن اموال غیر منقول را در ایران ندارد.

د) دولت جمهوری اسلامی ایران تابعیت خارجی او را کأن لم یکن می نماید.

۲۲۹- موضوع تابعیت وضع بیگانگان که امروز جزء موضوعات حقوق بین الملل خصوصی مورد بحث و بررسی قرار می گیرند، صرفاً ………

الف)خصوصی نبوده و به حقوق اساسی نیز ارتباط دارد.

ب)خصوصی است و با رژیم حقوقی دیگر ارتباطی ندارد.

ج)خصوص نبوده و به حقوق عمومی نیز ارتباط دارد.

د)خصوصی نبوده و به حقوق بین الملل عمومی و حقوق جزا نیز ارتباط دارد.

۲۳۰- قواعد حقوق بین الملل خصوصی:

الف)قواعد وضع شده توسط قوه قانون گذاری هر کشور است.                                    ب)قواعد وضع شده داخلی و حقوق بین الملل است.

ج)قواعد عهدنامه های بین المللی و رویه های قضایی است.                                     د)شعبه ای از قواعد حقوق بین الملل عمومی است.

 

 

حقوق بین الملل خصوصی(۲)

 

۲۱۶- از کدامیک از اقامتگاه های زیر در حقوق ایران صحبتی نشده است؟

الف) اقامتگاه قراردادی                      ب) اقامتگاه قانونی                          ج) اقامتگاه اصلی                            د) اقامتگاه اختیاری

۲۱۷- در کدامیک از انواع اقامتگاه ها قاعده منع بیش از یک اقامتگاه جاری نیست؟

الف) اقامتگاه ارادی                         ب) اقامتگاه قراردادی                       ج) اقامتگاه قانونی                          د) اقامتگاه تبعی

۲۱۸- اهلیت بیگانگان برای معامله کردن در ایران:

الف)چنانچه بیگانه حسب قانون دولت ایران اهلیت داشته باشد تابع قانون کشور متبوعش نیست.

ب)در هر صورت تابع قانون کشور متبوعش می باشد.

ج)در هر صورت تابع قانون اقامتگاهش می باشد.

د)هم تابع قانون کشور متبوعش می باشد و هم تابع قانون کشور اقامتگاه و ایران.

۲۱۹- اقامتگاه داخلی با اقامتگاه از لحاظ بین المللی چه رابطه ای دارد؟

الف) اقامتگاه از لحاظ بین المللی همان اقامتگاه داخلی است.

ب) اقامتگاه داخلی جنبه سیاسی و اقامتگاه از لحاظ بین المللی جنبه حقوقی دارد.

ج) اقامتگاه داخلی جنبه حقوقی و اقامتگاه از لحاظ بین المللی جنبه حقوقی- سیاسی دارد.

د) هر دو نوع اقامتگاه جنبه سیاسی دارند.

۲۲۰- در کدامیک از سیستم های حقوقی اقامتگاه نقش مؤثری در تعیین قانون حاکم بر اموال شخصیه است؟

الف) سیستم حقوقی رومی- ژرمنی       ب) سیستم حقوقی کامن- لو      ج) سیستم حقوق سوسیالیستی     د) سیستم حقوق آمریکای لاتین

۲۲۱- وضع بیگانگان از لحاظ تمتع یا عدم تمتع از حقوق عمومی غیرسیاسی به چه صورت است؟

الف) از پاره ای از حقوق عمومی غیرسیاسی محروم اند.                               ب) از کلیه حقوق عمومی غیرسیاسی محروم اند.

ج) از پاره ای از حقوق عمومی غیرسیاسی متمتع اند.                                 د) از کلیه حقوق عمومی غیرسیاسی متمتع اند.

۲۲۲- منظور از حق مدنی مخصوصی که در ماده ۹۶۱ قانون مدنی به عنوان حقوقی که خارجیان از آن محروم اند، عبارتست از:

الف) حقی که صرفاً از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد.                     ب) حق ازدواج با ایرانیان

ج) حق اشتغال به مشاغل سیاسی                                                        د) حق رجوع به دادگاه ایران

۲۲۳- اتباع خارجه برای خرید مال غیرمنقول در ایران:

الف)فقط می توانند یک منزل مسکونی بخرند.                                                    ب)می توانند یک منزل مسکونی و یک محل کسب بخرند.

ج)باید اجازه تحصیل کنند و اظهارنامه ای به اداره ثبت محل وقوع ملک بدهند. د)باید از وزارت کشور و امور خارجه اجازه بگیرند.

۲۲۴- اگر کشور (الف) امتیازاتی برای ایرانیان مقیم آن کشور قائل شود، دولت ایران ………………

الف) باید همان امتیازات را برای اتباع کشور (الف) در ایران قائل شود.

ب) مجبور نیست همان امتیازات را برای اتباع کشور (الف) در ایران قائل شود.

ج) باید همان امتیازات را برای تمام اتباع خارجی مقیم ایران قائل شود.

د) باید همان امتیازات را برای اتباع کشور (الف) در ایران قائل شود به شرط اینکه لااقل ۵ سال سابقه اقامت در ایران داشته باشد.

۲۲۵- اتباع بیگانه در ایران از کدامیک از حقوق مدنی زیر متمتع می گردند؟

الف) حقوق مدنی- سیاسی                ب) حق عینی تبعی                                    ج) حق اشتغال                  د) حق عینی اعم از تبعی و اصلی

۲۲۶- کدامیک از عبارات ذیل صحیح است؟

الف) اصل بر عدم تمتع بیگانه از حقوق عمومی غیرسیاسی است.

ب) اصل بر تمتع بیگانه از حقوق عمومی است.

ج) اصل بر عدم تمتع بیگانه از حقوق عمومی سیاسی است.

د) اصل بر عدم تمتع بیگانه از حقوق عمومی است.

۲۲۷- موضوع وضعیت بیگانگان صرفاً ………………

الف) خصوصی نبوده و به حقوق اساسی نیز ارتباط دارد.                  ب) خصوصی است و با رژیم های حقوقی دیگر ارتباطی ندارد.

ج) خصوصی نبوده و به حقوق عمومی نیز ارتباط دارد.                    د) خصوصی نبوده و به حقوق بین الملل عمومی و حقوق جزا نیز ارتباط دارد.

۲۲۸- تبعه بیگانه ……………. (مرتهن مال غیر منقول) باشد.

الف)می تواند                                                                                             ب)نمی تواند

ج)می تواند با تحصیل اجازه مخصوص از اداره ثبت محل                                         د)می تواند با تحصیل اجازه از وزارت امور خارجه

۲۲۹- وصیتی که بیگانه در کشور متبوع خود تنظیم می نماید …………………… باشد.

الف)می تواند تابع قانون ملی              ب)الزاماً باید تابع قانون ملی         ج)نمی تواند تابع قانون ملی           د)الزاماً باید تابع قانون اقامتگاه

۲۳۰- مدت پروانه اقامت دائم اتباع در ایران چگونه است؟

الف) ۳ سال اعتبار دارد.                                                        ب) ۵ سال اعتبار دارد.

ج) ۱ سال اعتبار دارد.                                                          د) در صورت موافقت وزارت امور خارجه این مدت می تواند نامحدود باشد.

 

 

حقوق بین الملل خصوصی(۳)

 

۲۱۶- کدام حقوقدان جامعه مشترک حقوقی را مبنای دخالت نظم عمومی دانسته است؟

الف) دومولی                     ب) ساوینی                                  ج) منچینی                                 د) بارتن

۲۱۷- تفکیک بین مسائل شکلی و مسائل ماهوی برای نخستین بار توسط کدام مکتب عنوان شده؟

الف) آلمانی                      ب) فرانسوی                                ج) هلندی                                    د) ایتالیایی

۲۱۸- بنیانگذار مکتب جدید ایتالیایی کیست؟

الف)درژانتره                                ب)منچینی                                   ج)ساویینی                                   د)شارل دومولن

۲۱۹- اولین بار مقوله تعارض قوانین در کدام کشور مطرح گردید؟

الف) ایتالیا                        ب) فرانسه                                   ج) انگلستان                                 د) آمریکا

۲۲۰- کدام مکتب حقوقی لزوم اجرای قانون خارجی را مبتنی بر اصل نزاکت بین المللی می داند؟

۰الف) مکتب آلمانی                        ب) مکتب هلندی                          ج) مکتب ایتالیایی                          د) مکتب فرانسوی

۲۲۱- قواعد تعارض قوانین ……………

الف)جزء حقوق داخلی هستند.                                                            ب)مسئله را مستقیماً حل نمی کنند.

ج)به قوانین دیگر ارجاع نمی دهند.                                                      د)دعاوی مطروحه را مستقیماً حل می کنند.

۲۲۲- در کدامیک از موارد زیر برای رفع تعارض قوانین از روش اصولی استفاده می شود؟

الف) تابعیت بطور مطلق       ب) صلاحیت دادگاه بطور مطلق                    ج) احوال شخصیه                           د) شرکتها

۲۲۳- مشخصه اصلی روش حقوقی در رفع تعارض قوانین چیست؟

الف) انعطاف ناپذیری          ب) انتخاب قانون مساعد                 ج) انتخاب قانون مناسب                  د) ب و ج صحیح است.

۲۲۴- نظریه پایگاه حقوقی در تعارض قوانین توسط کدام حقوقدان ارائه گردید؟

الف)ساوینی                                  ب)شاخنر                                                ج)واختر                                      د)مانچینی

۲۲۵- اعمال روش حقوقی یا انتخاب انسب بطور کلی در مورد تعارض قوانین کدام مورد زیر مناسبتر است؟

الف) تابعیت                     ب) صلاحیت دادگاهها                       ج) قوانین کیفری                                   د) قراردادها

۲۲۶- تقارن صلاحیت قضایی و قانونی در کدام مورد زیر امری الزامی است؟

الف) احوال شخصیه             ب) تعهدات                                 ج) امور کیفری                              د) شرکتها

۲۲۷- در صورت تعارض قوانین چه قانونی حاکم بر مالکیتهای معنوی است؟

الف)قانون کشور متبوع مالک             ب)قانون کشور اقامت مالک         ج)قانون کشور محل وقوع مال        د)قانون کشور محل ابراز فعالیت

۲۲۸- کار کدامیک تعیین قانون حاکم بر دعوی است؟

الف) قاعده ذاتی                 ب) قاعده حل تعارض                     ج) دسته های ارتباط                       د) توصیف

۲۲۹- بین تعارض قوانین و تعارض دادگاهها چه رابطه ای وجود دارد؟

الف) تعارض قوانین همیشه در تعارض دادگاه ها اثر می گذارد.                 ب) تعارض دادگاه ها گاهی در تعارض قوانین اثر می گذارد.

ج) تعارض قوانین قبل از تعارض دادگاهها مطرح می گردد.                       د) تعارض دادگاهها همیشه در تعارض قوانین اثر می گذارد.

۲۳۰- به نظر کدامیک از حقوقدانان برای حل تعارض قوانین باید منظور و غایت اجتماعی قانون را مورد توجه قرار داد؟

الف)نی بوآیه                                 ب)منچینی                                   ج)پیه                                         د)بارتن

 

 

حقوق بین الملل خصوصی(۴)

 

۲۱۶- در کدامیک از دسته های ارتباط قانون شخصی اعمال می شود؟

الف) احوال شخصیه                ب) وقایع حقوقی                         ج) قرارداد منتخب طرفین                د) الف و ج صحیح است.

۲۱۷- نظریه احاله مضاعف یا دادگاه خارجی منسوب به کدامیک از دانشمندان زیر است؟

الف) باتیفول                      ب) وست لیک                              ج) پی یه                                     د) بارتن

۲۱۸- توصیف دو مرحله ای چیست؟

الف) توصیف بر اساس قانون مقر دادگاه یا قانون سبب (خارجی)

ب) توصیف بر اساس قانون سبب و رجوع به قانون مقر دادگاه به عنوان نقش مکمل و فرعی.

ج) توصیف مقدماتی بر اساس قانون سبب و توصیف نهایی بر اساس قانون مقر دادگاه.

د) توصیف مقدماتی و اولیه بر اساس قانون مقر دادگاه و توصیف نهایی بر اساس قانون سبب (خارجی)

۲۱۹- از کدامیک به عنوان تعارض مخفی تعبیر می کنند؟

الف) احاله            ب) تعارض های حل تعارض                           ج) تعارض مثبت قواعد حل تعارض                        د) تعارض متحرک

۲۲۰- صدور احکام مخالف و بوجود آمدن حقوق مخالف به ترتیب نتیجه ……… و ……………. است.

الف)صلاحیت متقارن، تعارض مثبت قوانین                                                        ب)صلاحیت متقارن، تعارض منفی قوانین

ج)تعارض توصیفها، صلاحیت متقارن                                                                د)تعارض منفی قوانین، صلاحیت متقارن

۲۲۱- از اختلاف سیستم های حل تعارض در خصوص تعیین محتوی دسته های ارتباط با چه عنوانی نام برده شده است؟

الف) تعارض منفی                          ب) تعارض مخفی                          ج) تعارض صریح                           د) تعارض مفاهیم ارتباط

۲۲۲- مقوله انتقادی « راکت بین المللی » در نفی و ایراد به کدامیک از قضایای حقوق بین الملل خصوصی است؟

الف) احاله                                    ب) توصیف ها                              ج) تعارض صحیح                          د) اجرای قانون خارجی

۲۲۳- حقی که در خارج از ایران بوجود آید:

الف) به هیچ وجه نمی تواند در ایران منشأ اثر باشد.

ب) می تواند در ایران منشأ اثر باشد اگر طبق قانون صلاحیتدار ایجاد شده باشد.

ج) می تواند در ایران منشأ اثر باشد مشروط بر اینکه به موجب قوانین داخلی ایران تشکیل شده باشد.

د) می تواند در ایران منشأ اثر باشد اگر منافعی هم برای اتباع ایران داشته باشد.

۲۲۴- اثر نظم عمومی هنگامی شدید است که ……

الف)قاضی اثر حق ایجاد شده را ندیده بگیرد.

ب)قانون خارجی به قانون دیگر احاله دهد.

ج)تعارض دادگاهها در تعارض قوانین اثر بگذارد.

د)تعارض در مرحله ایجاد حق باشد.

۲۲۵- اگر در مورد ماهیت حقوقی دعوایی که در دادگاه ایران اقامه می شود میان حقوق ایران و حقوق خارجی تعارض وجود داشته باشد، این تعارض را تعارض …………….. می نامند و دادگاه باید دعوی را طبق قانون ………………… حل و فصل نماید.

الف) مثبت- خارجی                        ب) منفی- ایران                            ج) زمانی- خارجی                          د) ضمنی- ایران

۲۲۶- احاله معلول ……………. است.

الف) تعارض توصیف ها                                                                   ب) تعارض صریح قواعد حل تعارض

ج) تعارض منفی قواعد حل تعارض                                                      د) تعارض مخفی قواعد حل تعارض

۲۲۷- سبب و علت اصلی احاله چیست؟

الف) رجوع قاعده حل تعارض خارجی به قاعده حل تعارض مقر دادگاه

ب) رجوع قاعده حل تعارض مقر دادگاه به حل تعارض خارجی

ج) رجوع قاعده حل تعارض خارجی به قاعده حل تعارض مقر دادگاه یا کشور ثالث

د) رجوع قاعده حل تعارض مقر دادگاه به قاعده ذاتی (ماده) خارجی

۲۲۸- توصیف فرعی، توصیفی است که در ………..

الف)تعیین مصادیق نظم عمومی موثر است.                                              ب)بروز پدیده احاله درجه اول و درجه دوم موثر نیست.

ج)انتخاب با اعمال قاعده حل تعارض کشور مرجه رسیدگی موثر نیست.                        د) انتخاب با اعمال قاعده حل تعارض کشور مرجه رسیدگی موثر است.

۲۲۹- حق التألیف (اثر مادی) در کشور ایتالیا ۳۰ سال است و در کشور فرانسه ۵۰ سال. حال اگر یک ایرانی مقیم ایتالیا، کتابی را در ایتالیا ثبت نماید و در فرانسه آن را منتشر و پخش نماید، اثر مادی کتاب (حق التألیف مادی) مشمول قوانین کدامیک از کشورهای فوق است؟

الف) ایتالیا            ب) ایران                        ج) فرانسه                        د) ایتالیا یا فرانسه هر کدام که بیشتر حقوق مؤلف را تأمین می کند

۲۳۰- کدامیک از دانشمندان زیر از احاله به عنوان ارتباط و هماهنگی بین سیستم های حل تعارض تعبیر می کند؟

الف) وست لیک                             ب) باتیفول                                   ج) پی یه                                     د) بارتن

 

 

حقوق بین الملل خصوصی(۵)

 

۲۱۶- بین نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی و نظم عمومی در حقوق بین الملل عمومی چه رابطه ای موجود است؟

الف)نظم عمومی در هر دو زمینه جنبه عام دارد.

ب)نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی جنبه عام و در حقوق بین الملل عمومی جنبه خاص دارد.

ج)نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی جنبه خاص و در حقوق بین الملل عمومی جنبه عام دارد.

د)نظم عمومی در هر دو زمینه جنبه خاص دارد.

۲۱۷- نظم عمومی در مرحله تأثیر بین المللی حق، چه نوع اثری دارد؟

الف)برون مرزی                            ب)خفیف                                     ج)درون مرزی                              د)شدید

۲۱۸- مفهوم جامعه مشترک حقوقی برای حل کدام مسئله پیشنهاد شده است؟

الف)توصیف قضایی                         ب)تقلب نسبت به قانون                  ج)نظم عمومی                               د)احاله

۲۱۹- کدام گزینه صحیح است؟

الف)نظم عمومی در زمان ثابت و در مکان متغیر است.                                         ب)نظم عمومی در زمان و مکان متغیر است.

ج)نظم عمومی در مکان ثابت و در زمان متغیر است.                                            د)نظم عمومی در مکان و زمان ثابت است.

۲۲۰- قضیه خانم دوبوفرمن راجع به کدام مسأله در حقوق بین الملل خصوصی است؟

الف) تقلب                                    ب) نظم عمومی                             ج) تعارض متحرک                        د) احاله

۲۲۱- از کدامیک به عنوان قواعد منفور و نامناسب تعبیر می شود؟

الف) تقلب                        ب) نظم عمومی                             ج) احاله                          د) قاعده حل تعارض نامناسب

۲۲۲- فقدان عامل ربط (عامل ارتباط) از موانع اجرای ……………….. است.

الف) قاعده حل تعارض مقر دادگاه      ب) قاعده ذاتی خارجی             ج) قاعده ذاتی مقر دادگاه                   د) قاعده حل تعارض خارجی

۲۲۳- در کدامیک از نظام های حقوقی اصل بر اجرای احکام خارجی است و بر چه مبنایی توجیه می شود؟

الف) سیستم حقوقی رومی- ژرمنی- حقوق مکتسبه بین المللی                                   ب) سیستم حقوقی کامن لو- حقوق مکتسبه بین المللی

ج) سیستم حقوقی رومی- ژرمنی- تأثیر بین المللی حکم                                          د) سیستم حقوقی کامن لو- تأثیر بین المللی حکم

۲۲۴- هرگاه در اجرای قاعده حل تعارض خارجی با مانعی یا موانعی روبرو شویم، تکلیف چیست؟

الف) رجوع به قاعده حل تعارض مقر دادگاه                                           ب) رجوع مستقیم به قاعده مادی خارجی

ج) رجوع به قاعده ذاتی مقر دادگاه                                                      د) رجوع به قانون اقامتگاه

۲۲۵- اولین بار مسأله نظم عمومی به عنوان مانع اجرای قوانین و احکام خارجی در کدام مکتب مطرح گردید؟

الف) مکتب هلندی                         ب) مکتب فرانسه                          ج) مکتب ایتالیایی قدیم                    د) مکتب ایتالیایی جدید

۲۲۶- در قوانین ایران در چه صورتی پیش بینی شده است که قانون خارجی اجرا یا اعمال نخواهد شد؟ در صورت ………

الف)تقلب نسبت به قانون ایران          ب)مخالفت با نظم عمومی ایران         ج)مخالفت با نظم عمومی بین المللی                د)موارد الف و ب

۲۲۷- در کدام گزینه عناصر تقلب آمده است؟

الف) قصد تقلب- وجود تقلب- ضرر                                                    ب) قصد تقلب- ضرر

ج) وجود تقلب- قصد تقلب                                                               د) ضرر- قصد تقلب- وجود تقلب- انتفاع از تقلب

۲۲۸- کدامیک از گزینه های زیر راجع به نظم عمومی و تقلب صحیح است؟

الف) نظم عمومی و تقلب از موانع اصلی اجرای قانون خارجی هستند.

ب) نظم عمومی مانع اصلی و تقلب مانع فرعی و علی البدل اجرای قانون خارجی هستند.

ج) نظم عمومی مانع فرعی و علی البدل و تقلب مانع اصلی اجرای قانون خارجی هستند.

د) نظم عمومی و تقلب از موانع فرعی و علی البدل در اجرای قانون خارجی هستند.

۲۲۹- رابطه نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی و نظم عمومی در حقوق داخلی چگونه است؟

الف) نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی اعم از نظم عمومی در حقوق داخلی است.

ب) نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی برخی از قواعد آمره داخلی را در بر می گیرد.

ج) هر مسأله ای که مؤید قاعده آمره داخلی است مغایر با قاعده آمره بین المللی نیز هست.

د) ارتباطی بین این دو متصور نیست.

۲۳۰- به موجب نظریه انگلیسی- آمریکایی قدرت اجبارکننده قانون خارجی ناشی از کدام است؟

الف) امری بودن آن           ب) قانونگذار ملی آن را لازم الاجراء می داند.        ج) پذیرش قانون خارجی          د) لزوم رعایت حقوق مکتسبه

 

 

حقوق بین الملل خصوصی(۶)

 

۲۱۶- احوال شخصیه یک ایرانی که تابعیت کشور خارجی الف را تحصیل نموده و در کشور خارجی ب اقامت دارد تابع قانون ……. است.

الف)کشور خارجی الف                     ب)ایران                          ج)کشور خارجی ب            د)کشور مورد انتخاب ذی نفع

۲۱۷- مفاد اسناد تابع قانون ……………….. است.

الف)مقر دادگاه                              ب)محل تنظیم                  ج)مناسب                                    د)دولت متبوع تنظیم کننده

۲۱۸- این سئوال که آیا قراردادی باید رسمی باشد یا می تواند عادی هم باشد مربوط است به …………

الف)قانون حاکم بر قرارداد                                                               ب)قانون محل اجرای قرارداد

ج)قانون محل تنظیم قرارداد                                                              د)قانون محل انعقاد قرارداد که متفاوت است با محل تنظیم آن

۲۱۹- قانون حاکم در خصوص کالای در حال حمل با وسایل نقلیه بین المللی در صورت تعارض قوانین، کدام است؟

الف) قانون کشور مقصد                                                                    ب) قانون کشور مبدأ

ج) قانون کشوری که آن وسیله نقلیه در آنجا ثبت شده                            د) کنوانسیون بین المللی حمل و نقل جاده ای

۲۲۰- در مورد اموال واقع در مناطق خارج از حاکمیت دولت ها کدام قانون حاکم است؟

الف) قانون مقر دادگاه         ب) قانون محل وقوع مال                ج) قانون دولت متبوع حیازت کننده                د) نوانسیون های بین المللی

۲۲۱- مطابق رویه قضایی بین المللی و قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد (قطعنامه شماره ۳۲۰۱) دولت ها در صورت تملک اموال بیگانه در سرزمین خود ……………

الف) به موجب حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی کاملاً آزاد و بی قید و شرط هستند.

ب) به موجب حق مکتسبه بین المللی از چنین حقی برخوردار نیستند.

ج) در صورت طرح در یک مرجع بین المللی امکانپذیر است.

د) در صورت پرداخت غرامت عادلانه و مناسب امکانپذیر است.

۲۲۲- در قانون فرانسه اثر مادی حق التألیف ۵۰ سال است اما در ایتالیا این حق به مدت ۳۰ سال است. حال اگر یک ایرانی که مقیم ایتالیا است کتابی را در آن کشور ثبت کند و سپس در فرانسه منتشر و پخش نماید، این حق چه مدت خواهد بود؟

الف) ۵۰ سال                    ب) ۳۰ سال                     ج) احراز این مسأله با دادگاه است.                      د) بسته به نظر مؤلف دارد.

۲۲۳- قانون حاکم بر معاملات بورس اوراق بهادار کدام است؟

الف) قانون کشور محل بورس      ب) قانون کشور شرکت سهامی (مدیون)         ج) قانون کشور سهام دار (دائن)        د) قانون کشور محل اقامت شرکت

۲۲۴- از لحاظ حقوق بین الملل خصوصی ایران، وصیت نامه ای که یک ایرانی مقیم در خارجه در کشور ثالثی تنظیم کرده باشد از لحاظ شکلی، تابع قانون …………….. می باشد.

الف) ایران            ب) دولت متبوع موصی له                   ج) اقامتگاه تنظیم کننده                 د) کشور محل تنظیم وصیت نامه

۲۲۵- محل وقوع (قاعده محل) در مورد رخدادهای مرکب …………………. است.

الف) محل دادگاه               ب) محل وقوع عمل اصلی                            ج) مناسب ترین قانون         د) قاعده توأمان محل های خسارت

۲۲۶- اجرای نیابت قضایی در دعاوی بین المللی مبین …………….. است.

الف) رفتار متقابل دولت ها     ب) احترام کشورها به نظام و تأسیسات قضایی یکدیگر     ج) اصل تردید در نظام قضایی       د) حقوق مکتسبه بین المللی

۲۲۷- زن و مردی از دو تابعیت مختلف در ایران قصد نکاح دارند، طبق حقوق بین الملل خصوصی ایران، قانون حاکم بر شرایط اساسی صحت نکاح کدام است؟

الف) قانون دولت متبوع مرد   ب) قانون کشور محل وقوع عقد      ج) قانون کشور متبوع زن     د) هر کدام از زن و مرد تابع قانون دولت متبوع خودشان

۲۲۸- اگر زن و شوهری تابعیت های متفاوت داشته باشند، نحوه ارث بردن آنان از یکدیگر تابع قانون ………….. است.

الف) دولت متبوع شوهر       ب) دولت متبوع مورث       ج) هر کدام تابع قانون دولت متبوع خودشان            د) قانون محل وقوع ماترک

۲۲۹- دعوی طلاق زن و مرد فرانسوی شیعه در دادگاه ایران مطرح است با این فرض که در فرانسه در احوال شخصیه قوانین مذهب شرط باشد، دادگاه ایران بر اساس کدام قاعده انشاء رأی می کند؟

الف) قانون ملی فرانسه                     ب) قاعده مذهب شیعه                    ج) بر حسب مورد متفاوت است.        د) قانون مقر دادگاه

۲۳۰- به لحاظ قواعد حقوق بین الملل خصوصی، قانون حاکم بر تشریفات ازدواج کدام است؟

الف) قانون دولت متبوع زوجین                                                          ب) هر کدام تابع قانون دولت متبوع خود

ج) قانون محل تنظیم سند ازدواج                                                        د) حسب مورد قانون محل تنظیم سند و قانون دولت متبوع

 

 

حقوق بین الملل خصوصی(۷)

 

۲۳۶- اگر کسی تابعیت ایران را ترک کند حداکثر تا چه مدتی می تواند در ایران باقی بماند؟

الف) ۳ ماه                                   ب) یک سال                                ج) یک سال و ۳ ماه                            د) ۶ ماه

۲۳۷- بیگانگان طبق قانون کدامیک از مشاغل زیر را می توانند انتخاب کنند؟

الف) سردفتر اسناد رسمی                 ب) وکالت دادگستری                    ج) کارگزار بورس                          د) هیچکدام

۲۳۸- اگر شخصی آپاترید باشد کدامیک از اصول زیر نقض شده است؟

الف) هیچ فردی نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد.                              ب) هر فردی باید تابعیتی داشته باشد.

ج) تابعیت مضاعف بر خلاف اصل مقرر بین دولت ها است.                       د) تابعیت یک امر زوال ناپذیر است.

۲۳۹- در اعطای تابعیت منظور از سیستم خاک چیست؟

الف) هر فرد مقیم کشور خارجی، فرزندانش در هر کشوری متولد شوند تابعیت محل اقامت پدر را کسب می کنند.

ب) هر فرد مقیم کشور خارجی، در صورتیکه در همان کشور متولد شده باشد، تبعه آن کشور محسوب می شود.

ج) هر فردی در هر کشوری تابعیت آن کشور را کسب کند مشروط به آنکه از اتباع آن کشور متولد شده باشد.

د) هر فردی در هر کشوری متولد شود، تابعیت کشور محل تولد خود را کسب می کند.

۲۴۰- سیستم نژادی در اعطای تابعیت مبتنی بر چیست؟

الف) مصلحت طفل             ب) مصلحت کشور محل تولد طفل                  ج) مصالح سیاسی                            د) مصالح اجتماعی

۲۴۱- زن ایرانی که در اثر ازدواج تابعیت خارجی شوهر خود را کسب کرده است و با استفاده از اختیار ایجاد شده تابعیت ایرانی را نیز از دست داده، چه مزایایی را از دست می دهد؟

الف) نمی تواند مجدداً تابعیت ایرانی را کسب کند.                                  ب) در صورت فوت شوهر نمی تواند به تابعیت ایران بازگردد.

ج) حق بازگشت به کشور ایران را ندارد.                                              د) از حقوق و مزایای مختص ایرانیان نمی تواند بهره مند شود.

۲۴۲- اگر شخصی تغییر تابعیت دهد، آثار فعلی روابط حقوقی که در زمان تابعیت قبلی بوجود آمده اند تابع کدام قانون است؟

الف) قانون مقر دادگاه         ب) قانون منتخب طرفین          ج) قانون حاکم در موقع تشکیل حق             د) قانون حاکم در موقع اجرای حق

۲۴۳- پدیده تابعیت مضاعف معلول تعارض …………. قوانین تابعیت کشورها و پدیده بی تابعیتی معلول تعارض …………. قوانین تابعیت کشورها است.

الف) مثبت- منفی                           ب) مثبت- مثبت                           ج) منفی- منفی                              د) منفی- مثبت

۲۴۴- کدام عبارت صحیح است؟

الف) اقامتگاه یک عامل ارتباط و محل وقوع عقد یک دسته ارتباط است.

ب) محل وقوع عقد یک عامل ارتباط و اقامتگاه یک دسته ارتباط است.

ج) محل وقوع مال یک عامل ارتباط و الزامات خارج از عقد یک دسته ارتباط است.

د) الزامات خارج از عقد یک عامل ارتباط و محل وقوع عقد یک دسته ارتباط است.

۲۴۵- توصیف محل انعقاد عقد در عقود مکاتبه ای یک توصیف …………………… است.

الف) اصلی                          ب) بین المللی                                      ج) فرعی                                     د) دو مرحله ای

۲۴۶- چنانچه خوانده دعوی در ایران اقامتگاه نداشته باشد:

الف) در دادگاه تهران علیه او اقامه دعوی خواهد شد.                                        ب) در محل سکونت خواهان علیه او اقامه دعوی خواهد شد.

ج) در هر دادگاهی که خواهان انتخاب کند، علیه او اقامه دعوی خواهد شد.       د) در محل وقوع مال غیرمنقول او در ایران، علیه او اقامه دعوی خواهد شد.

۲۴۷- تبدیل ارادی تابعیت در کدام موارد است؟

الف) رد تابعیت- تحصیل تابعیت- ترک تابعیت- رجوع به تابعیت

ب) تحصیل تابعیت در اثر ازدواج- ترک تابعیت- رجوع به تابعیت

ج) رد تابعیت- الحاق سرزمینی- ترک تابعیت- رجوع به تابعیت

د) رد تابعیت- تحصیل تابعیت در اثر ازدواج- الحاق سرزمینی- رجوع به تابعیت

۲۴۸- تعارض زمانی سیستم های حل تعارض را تعارض ………….. می نامند.

الف) صریح                                   ب) ضمنی                                   ج) متحرک                                  د) منفی

۲۴۹- شرایط شکلی براتی که در خارج از ایران صادر شده و دعوایی در خصوص آن در دادگاه های ایران مطرح است تابع قانون …… است.

الف) ایران                                    ب) منتخب طرفین                         ج) همان کشور خارجی                    د) محل انعقاد معامله اصلی

۲۵۰- اگر در مورد ماهیت حقوقی دعوایی که در دادگاه ایران اقامه می شود میان حقوق ایران و حقوق خارجی تعارض وجود داشته باشد، این تعارض را تعارض …………… می نامند و دادگاه باید دعوی را طبق قانون …………….. حل و فصل نماید.

الف) مثبت- خارجی                        ب) منفی- ایران                            ج) زمانی- خارجی                          د) ضمنی- ایران

 

 

حقوق بین الملل خصوصی(۸)

 

۲۳۶- در توصیف قضیه متنازع فیه، کدام مورد رعایت می شود؟

الف) از تحلیل قضیه شروع شده و با تطبیق آن با قاعده خاتمه می یابد.

ب) به عنصر خارجی توجه شده و سپس ماهیت حقوقی آن تعیین می گردد.

ج) به انواع حقوق توجه شده و سپس استخراج قاعده می شود.

د) طبقه بندی قضیه مورد دعوی انجام می شود.

۲۳۷- احاله چه زمانی مصداق می یابد؟

الف) ایراد در قابلیت اجرای حقوق داخلی کشور محل دادگاه پدید آید.

ب) قاعده تعارض قوانین در تعیین قانون صالح توسط دادگاه مؤثر شناخته شود و آن قاعده حاکی از عدم صلاحیت قانون آن کشور و صلاحیت قانون کشور محل دادگاه یا قانون کشور ثالث باشد.

ج) دلالت قاعده های تعارض قوانین در کشور در خصوص مورد، هم جهت نباشد و هر دو سالب صلاحیت قانون خود باشند.

د) همه موارد

۲۳۸- کدام عبارت صحیح است؟

الف) طبق قانون مدنی ایران، احاله درجه یک پذیرفته شده و در پذیرش احاله درجه دوم دادگاه مخیّر است.

ب) طبق قانون مدنی ایران، احاله درجه یک و دو پذیرفته شده.

ج) طبق قانون مدنی ایران، احاله درجه یک لازم شناخته شده و احاله به قانون کشور ثالث لازم نبوده و مردود است.

د) طبق قانون مدنی ایران، احاله درجه یک لازم شناخته شده و احاله به قانون کشور ثالث مسکوت گذاشته شده

۲۳۹- از نظر قانون تجارت ایران، کدام قانون بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری حاکم است؟

الف) قانون کشور محل وقوع تعهد       ب) قانون کشور محل پرداخت          ج) قانون کشور مقر دادگاه                د) قانون کشور محل صدور

۲۴۰- قانون حاکم بر اهلیت بیگانگان از لحاظ حقوق بین الملل خصوصی ایران قانون دولت متبوع آنان است، مگر اینکه موضوع ………………… مطرح باشد.

الف) معاملات فضولی                                                                                              ب) اقامت متعاملین در ایران

ج) نقل و انتقال اموال غیرمنقول واقع در خارج از ایران                                                      د) معامله به قصد فرار از دین

۲۴۱- تعهدات ناشی از عقد بیع بیگانگان مقیم ایران منعقده در فرانسه مطابق حقوق بین الملل خصوصی ایران تابع قانون …………. است.

الف) محل وقوع مال                        ب) محل عقد                               ج) مقر دادگاه                               د) موارد الف و ج

۲۴۲- قانون قابل اجرا در مورد تهاتر قضایی کدام است؟

الف) قانون حاکم بر قرارداد              ب) حقوق دولت متبوع دائن              ج) قانون مقر دادگاه              د) حقوق دولت متبوع مدیون

۲۴۳- زن و مردی از دو تابعیت در ایران قصد نکاح دارند، طبق حقوق ایران قانون حاکم بر شرایط اساسی صحت نکاح کدام است؟

الف) قانون کشور متبوع مرد   ب) قانون کشور محل وقوع عقد        ج) قانون کشور محل اقامت مشترک   د) هر کدام تابع قانون دولت متبوع خود

۲۴۴- اگر قراردادی که در رم منعقد شده، متعاملین صلاحیت دادگاه ایرانی را جهت حل اختلاف پذیرفته باشند، قانون قابل اجرا کدام است؟

الف) ایران                        ب) محل وقوع عقد                                    ج) مقر دادگاه                               د) الف و ج

۲۴۵- با توجه به ضرورت اخذ تصمیم فوری درباره حضانت فرزندان هنگامی که بین والدین که دارای تابعیت خارجی هستند اختلافی بروز کرده، تعیین قانون صلاحیتدار چگونه انجام می پذیرد؟

الف) با توجه به دلالت قاعده تعارض قوانین، قانون بیگانه صالح خواهد بود.

ب) با توجه به اصل قانون صلاحیتدار مربوط به احوال شخصیه، قانون کشور متبوع والدین به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

ج) بر اساس قانون محل دادگاه اخذ تصمیم می شود.

د) در صورت عدم وجود موانع اجرای قانون صالح بیگانه، اخذ تصمیم بر اساس آن قانون صورت می پذیرد.

۲۴۶- برای اینکه حقی از لحاظ بین المللی مکتسب محسوب گردد و در ایران من حیث المجموع معتبر شناخته شود چه شرطی لازم است؟

الف) بر طبق قانون خارجی و بطور کامل بوجود آمده باشد.                         ب) بر طبق قانون ایران و قانون خارجی بوجود آمده باشد.

ج) بر طبق قانون صلاحیتدار و بطور کامل بوجود آمده باشد.                       د) بر طبق قانون ایران و بطور کامل بوجود آمده باشد.

۲۴۷- در صورت مواجه شدن با سازمان حقوقی خارجی که در قانون ایران شناخته نشده است، دادگاه ایران چگونه باید آن را توصیف کند؟

الف) سازمان حقوقی را غیرقابل توصیف اعلام کند.                    ب) سازمان حقوقی را منحصراً طبق قانون خارجی توصیف کند.

ج) سازمان حقوقی را منحصراً طبق قانون ایران توصیف کند.         د) سازمان حقوقی را طبق قانون ایران ولی به کمک قانون خارجی توصیف کند.

۲۴۸- اهلیت بیگانه در ایران در معاملات خود تابع قانون کدام کشور است؟

الف) قانون کشور متبوع                    ب) قانون ایران                 ج) قانون محل اجراء                       د) قانون مساعدتر از آن دو قانون

۲۴۹- قواعد نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی کدام است؟

الف) بعضی از قواعد امری                ب) کلیه قواعد امری و تکمیلی          ج) کلیه قواعد امری             د) بعضی از قواعد امری و تکمیلی

۲۵۰- مسأله توصیف قضایی با مسأله احاله چه رابطه ای دارد؟

الف) حل مسأله توصیف قضایی مقدم بر حل مسأله احاله است.

ب) حل مسأله احاله مقدم بر مسأله توصیف قضایی است.

ج) مسأله احاله در مسأله توصیف قضایی اثر دارد.

د) مسأله توصیف قضایی مربوط به قاعده حل تعارض خارجی و مسأله احاله مربوط به قاعده مادی خارجی است.

 

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.1 - 4 ؟