تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۴ اسفند ۹۴ ساعت ۰۸:۱۰
۹۴ دوشنبه ۱۷ فروردین

سازمان های بین المللی(۱)

 

۲۳۱- عوامل تعیین کننده اهلیت حقوقی سازمان های بین المللی کدامند؟

الف) اهداف سازمان های بین المللی                                                    ب) حقوق بین الملل عمومی

ج) مفاد اساسنامه سازمان های بین الملل عمومی                                     د) موارد الف و ج صحیح است

۲۳۲- کدام یک از اهلیت های زیر در نظریه مشورتی ۱۹۴۳ دیوان دایمی دادگستری بین المللی در مورد سازمان های بین المللی ذکر نشده است؟

الف) اهلیت طرح دعوی                                                                    ب) اهلیت استخدام کارکنان بین المللی

ج) اهلیت انعقاد قرارداد                                                                    د) اهلیت برخورداری از مزایا و مصونیت ها

۲۳۳- مهمترین عامل شکل گیری سازمان های بین المللی کدام است؟

الف) اندیشه های فلسفی قرون گذشته

ب) مقتضیات عملی ناشی از گسترش و پیچیدگی روابط بین المللی

ج) ضرورت ظهور اتحادهای دفاعی

د) افزایش تعداد کشورهای عضو جامعه بین المللی

۲۳۴- ریشه تشکیل سازمان های بین المللی را در کدام یک از نهادهای زیر نمی توان یافت؟

الف) کنسول             ب) گسترش روابط دوجانبه میان کشورها       ج) مقابله با جنایات بین المللی            د) دیپلماسی بوسیله کنفرانس

۲۳۵- اولین سازمان بین المللی کدام است؟

الف) کنسرت اروپایی                      ب) اتحاد مقدس                      ج) سازمان بین المللی کار                     د) کنفرانس ورشو

۲۳۶- کمیسیون رودخانه راین بموجب کدام سند تشکیل شد؟
الف) معاهدات وستفالی       ب) پیمان وین                              ج) سند کنفرانس صلح لاهه                          د) میثاق جامعه ملل

۲۳۷- کدام گزینه از مؤلفه های تعریف سازمان های بین المللی نیست؟

الف) بر اساس یک معاهده چندجانبه بین المللی تأسیس می شوند.

ب) دارای ارکان ثابت هستند.

ج) ممکن است از شخصیت حقوقی مستقل از دول عضو برخوردار باشند.

د) برای همکاری اعضا با یکدیگر جهت وصول اهداف مشترک تشکیل می شوند.

۲۳۸- کدام یک از نتایج خصوصیات ارادی مشارکت کشورها در سازمان های بین المللی نیست؟

الف) آزادی همکاری کشورها                               ب) آزادی پذیرش کشورهای ثالث در سازمان

ج) آزادی تعلیق حق رأی یا اخراج از سازمان                        د) همه موارد از نتایج مشارکت ارادی دولت ها در ساز مان های بین المللی است.

۲۳۹- کدام مورد، مصداق آزادی پذیرش کشورهای ثالث در سازمان است؟

الف) اخراج چین ملی (تایوان) از سازمان ملل در سال ۱۹۷۱

ب) امتناع سازمان ملل از پذیرش عضویت چین کمونیست تا سال ۱۹۷۱

ج) امتناع شوروی سابق از شرکت در شورای امنیت

د) کناره گیری ایران و پاکستان از عضویت در سنتو

۲۴۰- از نظر تاریخی کدام دسته از سازمان ها مقدم بر سایرین هستند؟

الف) سازمان های اداری            ب) سازمان های سیاسی             ج) سازمان های قضایی             د) سازمان های اقتصادی

۲۴۱- فائو چگونه سازمانی است؟

الف) سازمان غیردولتی اقتصادی جامع و جهانی                                      ب) سازمان غیردولتی اداری محدود و منطقه ای

ج) سازمان دولتی اداری محدود و جهانی                                               د) سازمان دولتی سیاسی جامع و منطقه ای

۲۴۲- کدام یک از اختیارات مطلق سازمان های بین المللی نمی باشد؟

الف) برقراری روابط دیپلماتیک                                                          ب) انعقاد معاهدات

ج) طرح دعاوی بین المللی                                                                د) همه موارد از اختیارات سازمان های بین المللی نیست

۲۴۳- کدام مورد از مشخصات کلی دایرکتوار اروپایی می باشد؟

الف) احراز عنوان قدرت بزرگ توسط دول معظم متعاهد اروپایی و غیر متعاهد غیراروپایی

ب) تعیین سیاست آزادی مذهب به عنوان یک مقوله اجتماعی

ج) حفظ توازن در سراسر دنیا

د) طراحی نظم نوین جهانی پس از جنگ های ناپلئونی

۲۴۴- کدام عبارت در مورد اتفاق اروپا درست است؟

الف) یک معنای قطعی برای اصطلاح قدرت های بزرگ در ابتکار اتفاق اروپا پیدا شد.

ب) اتفاق اروپا الگوی اولیه شکل گیری شورای امنیت سازمان ملل است.

ج) کشورهای کوچک هیچگاه در اتفاق اروپا پذیرفته نشدند.

د) گزینه های الف و ب صحیح است.

۲۴۵- نقش کنفرانس های لاهه در ایجاد کدام مورد صحیح نیست؟

الف) الگو شدن برای رکن عمومی سازمان های بین المللی                                      ب) ایجاد مفهوم کنفرانس های بین المللی

ج) کمک به ایجاد ساز و کار تصویب به شیوه کنسانسوس                                       د) استفاده از مکانیسم کمیته ها در برگزاری کنفرانس ها

 

 

سازمان های بین المللی(۲)

 

۲۳۱- تدوین میثاق جامعه ملل با حضور نمایندگان کدام کشورها صورت پذیرفت؟

الف) آمریکا، انگلیس، شوروی، فرانسه و ایتالیا                                          ب) آمریکا، انگلیس، فرانسه، ژاپن و ایتالیا

ج) فرانسه، ایتالیا، شوروی، انگلیس و ایتالیا                                             د) آمریکا، شوروی، انگلیس، فرانسه و چین

۲۳۲- کدام یک جزو وظایف شورای جامعه ملل نیست؟

الف) میانجیگری در حل مسالمت آمیز دعاوی            ب) خلع سلاح                 ج) اخراج از عضویت   د) انتخاب دبیرکل

۲۳۳- کدام گزینه درباره وظایف جامعه ملل درست نیست؟

الف) پذیرش اعضای جدید با اتفاق آرا                                                     ب) انتخاب قضات دیوان دایمی دادگستری بین المللی مشترک با شورا

ج) بررسی هر موضوعی که به جامعه ملل مربوط می شد در صورت تمایل            د) تصویب بودجه

۲۳۴- کدام یک از شیوه های حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی در جامعه ملل نیست؟

الف) داوری                       ب) حل و فصل قضایی                     ج) سازش                                              د)تحقیق
۲۳۵- کدام یک از علل ناکارآمدی جامعه ملل است؟

الف) محدود ساختن صلاحیت جامعه ملل                                                          ب) عدم تصویب معاهده ورسای از سوی امریکا و انگلیس

ج) بحران ورشکستگی اقتصادی آلمان و عدم توفیق فرانسه در وصول غرامات                د) گزینه های الف و ج صحیح است.

۲۳۶- طرح نهایی منشور ملل متحد در چه سالی انجام شد؟
الف) ۱۹۴۲                                 ب) ۱۹۴۴                                   ج) ۱۹۴۵                                   د) ۱۹۴۶

۲۳۷- در کدام سند بر لزوم ایجاد یک سیستم امنیت جمعی تأکید شد؟

الف) اعلامیه بین المتحدین              ب) منشور آتلانتیک            ج) اعلامیه ملل متحد                     د) سند مصوب کنفرانس یالتا

۲۳۸- کدام کنفرانس به موضوع برطرف ساختن وحشت جنگ پرداخته است؟

الف) کنفرانس مسکو                       ب) کنفرانس تهران                         ج) کنفرانس دمبارتن اوکس                     د) کنفرانس یالتا

۲۳۹- کنفرانس سانفرانسیسکو برای تشکیل سازمان ملل متحد با شرکت چند دولت برگزار شد؟

الف) ۳۷ دولت                              ب) ۵۰ دولت                                ج) ۵۱ دولت                               د) ۱۳۷ دولت

۲۴۰- کدام یک از اهداف سازمان ملل متحد نمی باشد؟

الف) حفظ صلح و امنیت بین المللی                                                     ب) توسعه روابط دوستانه میان ملت ها

ج) حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی                                   د) همکاری بین المللی در حل مسائل بین المللی

 

۲۴۱- کدام گزینه صحیح نیست؟

الف) کشورهای غیرعضو مکلف به رعایت منشور نیستند.

ب) تعهدات اعضا بموجب منشور مافوق سایر تعهدات قراردادی آنهاست.

ج) منشور جزو قواعد آمره بین المللی است.

د) منشور در حکم قانون اساسی جامعه بین المللی است.

۲۴۲- کدام یک از وظایف مجمع عمومی سازمان ملل نیست؟

الف) ارایه توصیه های مربوط به حفظ صلح و امنیت بین المللی

ب) اصلاح مواد منشور

ج) سرپرستی سیستم قیمومت سازمان ملل

د) تعلیق حق رأی عضو بر اساس تصویب شورای امنیت

۲۴۳- کدام گزینه از اختیارات شورای امنیت سازمان ملل نیست؟

الف) اعمال زور برای اعاده صلح

ب) تشکیل ارکان فرعی لازم

ج) تعیین دبیر کل

د) اداره مناطق سوق الجیشی تحت قیمومت

۲۴۴- کدام یک از کمیته های شورای امنیت نمی باشد؟

الف) کمیته نظامی                    ب) کمیته حقوقی                   ج) کمیته کارشناسان                      د) کمیته پذیرش اعضای جدید

۲۴۵- شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل دارای ………. عضو است که برای ………. سال توسط ………. انتخاب می شوند.

الف) ۵۴- ۳- مجمع عمومی              ب) ۳۵- ۵- شورای امنیت                ج) ۱۵- ۱- مجمع عمومی               د) ۴۷- ۲- شورای امنیت

 

 

سازمان های بین المللی(۳)

 

۲۳۱- هماهنگ سازی فعالیت های سازمان های تخصصی با کدام رکن سازمان ملل متحد است؟

الف) شورای اقتصادی و اجتماعی        ب) مجمع عمومی                          ج) شورای امنیت                       د) دبیرخانه

۲۳۲- … در سال … جانشین گات شد.

الف) صندوق بین المللی پول- ۱۹۴۵   ب) بانک جهانی- ۱۹۶۵              ج) سازمان تجارت جهانی- ۱۹۹۵                  د) ایکسید- ۲۰۰۵

۲۳۳- ثبات ارزش پول کشورهای عضو بر عهده کدام نهاد است؟

الف) صندوق بین المللی پول         ب) گروه بانک جهانی             ج) سازمان تجارت جهانی           د) سازمان توسعه صنعتی ملل متحد

۲۳۴- WMO نشانه اختصاری کدام سازمان تخصصی بین المللی است؟

الف) سازمان دریایی بین المللی           ب) سازمان تجارت جهانی   ج) سازمان جهانی مالکیت معنوی       د) سازمان هواشناسی جهانی
۲۳۵- UPU نشانه اختصاری کدام سازمان بین المللی است؟

الف) اتحادیه بین المللی مخابرات             ب) اتحادیه جهانی پست    ج) صندوق بین المللی توسعه کشاورزی        د) سازمان بین المللی کار

۲۳۶- کدام یک از اهداف سازمان دریایی بین المللی است؟
الف) اعطای حق ثبت و تابعیت کشتی های تجاری و غیرجنگی        ب) فراهم آوردن زمینه همکاری میان شرکت های کشتیرانی تجاری

ج) عرضه توصیه های حقوقی دریانوردی بین المللی                     د) ارایه تسهیلات در جهت همکاری دولت ها در زمینه های فنی دریانوردی

۲۳۷- کدام یک در زمره نهادهای تخصصی ملل متحد نیست؟

الف) سازمان کشاورزی و تغذیه ملل متحد        ب) سازمان بهداشت جهانی      ج) آژانس بین المللی انرژی اتمی     د) سازمان توسعه صنعتی ملل متحد

۲۳۸- کدام یک از سازمانهای تخصصی زیر بطور مستقیم تر با مقوله صلح در ارتباط است؟

الف) سازمان دریایی بین المللی                   ب) آژانس بین المللی انرژی اتمی       ج) سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد      د) سازمان بین المللی کار

۲۳۹- کدام یک از سازمان های زیر از لحاظ وظیفه مبارزه با فقر با صندوق بین المللی توسعه کشاورزی از قرابت بیشتری برخوردار است؟

الف) سازمان توسعه صنعتی ملل متحد                                                            ب) صندوق بین المللی پول

ج) گروه بانک جهانی                                                                                د) سازمان کشاورزی و تغذیه ملل متحد

۲۴۰- برای تبدیل شدن یک سازمان بین المللی به مؤسسه تخصصی سازمان ملل متحد کدام یک از ارکان سازمان ملل با آن مبادرت به انعقاد معاهده می کند؟

الف) شورای امنیت            ب) مجمع عمومی                     ج) شورای اقتصادی و اجتماعی                         د) دبیرکل

۲۴۱- کدام یک جزو مؤسسات تخصصی وابسته به ملل متحد نیست؟

الف) کمیساریای عالی حقوق بشر        ب) گات             ج) بانک بین المللی ترمیم و توسعه             د) صندوق بین المللی توسعه کشاورزی

۲۴۲- کدام یک از سازمان های زیر در زمره سازمان های بین المللی غیردولتی است؟

الف) کمیته بین المللی صلیب سرخ           ب) گات                 ج) سازمان بین المللی دریایی           د) اتحادیه بین المللی مخابرات راه دور

۲۴۳- کدام دسته از سازمان های تخصصی وابسته به ملل متحد است؟

الف) یونسکو، اکو و اوپک                     ب) یونسکو، ایکائو و اکو              ج) یونسکو، اوپک و صلیب سرخ           د) یونسکو، یونیدو و انکتاد

۲۴۴- کدام یک از سازمان های زیر وظیفه تدوین مقررات بین المللی را در حوزه تخصصی خود بر عهده دارد؟

الف) سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری                                            ب) صندوق بین المللی توسعه کشاورزی

ج) سازمان کشاورزی و تغذیه ملل متحد                                              د) سازمان بهداشت جهانی

۲۴۵- ارکان فعالیت سازمان جهانی تجارت کدام است؟

الف) تجارت کالا، سرمایه گذاری خارجی و تجارت خدمات

ب) تجارت خدمات، سرمایه گذاری خارجی و حقوق رقابت تجاری

ج) تجارت کالا، تجارت خدمات و تجارت حقوق مالکیت فکری

د) تجارت کالا، تجارت خدمات و بیمه و بانکداری

 

 

سازمان های بین المللی(۴)

 

۲۳۱- ابتکارات سیمون بولیوار منشأ تأسیس کدام یک از سازمان های منطقه ای زیر است؟

الف) سازمان کشورهای حوزه کارائیب                                                  ب) سازمان کشورهای امریکای مرکزی

ج) سازمان کشورهای امریکای لاتین                                                    د) سازمان کشورهای امریکایی

۲۳۲- کنگره نمایندگان تام الاختیار کشورهای امریکایی در سال ۱۸۲۶ در کدام کشور برگزار شد؟

الف) لیما                                                                                    ب) پاناما

ج) ونزوئلا                                                                                 د) اکوادور

۲۳۳- بازنگری منشور بوگوتا در سال ۱۹۸۵ کدام اصلاحات ساختاری را در بر می گیرد؟

الف) انتشار اطلاعات گمرکی کشورهای عضو                                         ب) تبدیل اتحادیه کشورهای امریکایی به سازمان

ج) توسعه اختیارات دبیرکل                                                              د) ایجاد دفتر بازرگانی جمهوری های امریکایی

۲۳۴- مهمترین رکن سازمان کشورهای امریکای مرکزی کدام است؟

الف) کنفرانس وزرای امور خارجه                   ب) شورای اقتصادی                ج) شورای رؤسای جمهور                        د) دفتر مرکزی
۲۳۵- تشکیل بازار مشترک امریکای مرکزی توسط کدام سازمان و چه رکنی صورت گرفته است؟

الف) سازمان کشورهای امریکایی- دبیرخانه

ب) سازمان کشورهای امریکای مرکزی- شورای اقتصادی

ج) سازمان کشورهای امریکایی- مجمع

د) سازمان کشورهای امریکای مرکزی- شورای رؤسای جمهور

۲۳۶- جنگ فوتبال که عامل تزلزل پایه های بازار مشترک امریکای مرکزی شد بین کدام کشورها درگرفت؟
الف) کاستاریکا- گواتمالا                                                                  ب) السالوادور- نیکاراگوئه

ج) هندوراس- السالوادور                                                                 د) گواتمالا- سنگال

۲۳۷- در کدام سازمان قید تأمین گنجانده شده است؟

الف) اتحادیه تجارت آزاد آمریکای لاتین                                             ب) گروه آندی

ج) اتحادیه ادغام اقتصادی آمریکای لاتین                                            د) سازمان کشورهای آمریکای مرکزی

۲۳۸- خونته معادل کدام رکن سازمان های بین المللی در پیمان آندی است؟

الف) کمیسیون                                                                              ب) شورای اداری

ج) مجمع                                                                                                د) کمیته کارشناسان

۲۳۹- بانک توسعه با کدام یک همکاری دارد؟

الف) اتحادیه مبادله آزاد کشورهای کارائیب                                          ب) بازار مشترک کارائیب

ج) سازمان کشورهای شرق کارائیب                                                    د) اتحادیه اقتصادی امریکای لاتین

۲۴۰- اولین سنگ بنای وحدت اروپا در کدام سازمان بنا شد؟

الف) کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای اروپا                                     ب) سازمان اروپایی همکاری اقتصادی

ج) سازمان همکاری و توسعه اقتصادی                                                 د) شورای اروپا

۲۴۱- آژانس بین المللی انرژی در قلمرو کدام سازمان ایجاد شده است؟

الف) صندوق کمک های مالی اروپا                                                     ب) اتحادیه اروپایی مبادله آزاد

ج) سازمان همکاری و توسعه اقتصادی                                                 د) شورای همکاری اقتصادی متقابل

۲۴۲- کدام یک از سازمان های زیر ابتدا از طریق صدور یک بیانیه مشترک ایجاد شده است؟

الف) شورای همکاری اقتصادی متقابل                                                 ب) شورای اروپا

ج) اتحادیه اروپایی مبادله آزاد                                                           د) جامعه اروپایی ذغال سنگ و فولاد

۲۴۳- کدام یک از موضوعات زیر جزو مصوبات کنگره اروپا در ۱۹۴۸ نبود؟

الف) ایجاد اروپای متحد                                                                  ب) محو مرزهای ملی کشورهای اروپایی

ج) تدوین یک میثاق حقوق بشر                                                          د) ایجاد دیوان دادگستری اروپایی

۲۴۴- واتیکان در کدام سازمان دارای یک عضو ناظر است؟

الف) جامعه اروپایی ذغال سنگ و فولاد                                                ب) اتحادیه اروپا

ج) سازمان کشورهای امریکایی                                                           د) شورای اروپا

۲۴۵- ارکان شورای اروپا عبارتند از: …

الف) کمیته وزیران، مجمع پارلمانی و دبیرخانه

ب) کمیته وزیران، کمیته فنی و دبیرخانه

ج) مجمع پارلمانی، دیوان دادگستری اروپا و دبیرخانه

د) مجمع پارلمانی، شورای وزیران و دبیرخانه

 

 

سازمان های بین المللی(۵)

 

۲۳۱- اعضای سازمان همکاری عمران منطقه ای کدامند؟

الف) ایران، پاکستان و افغانستان         ب) ایران، پاکستان و ترکیه      ج) پاکستان، افغانستان و ترکیه            د) افغانستان، ترکیه و ایران

۲۳۲- کدام یک از اهداف عمده کشورهای عضو آر.سی.دی نمی باشد؟

الف) توسعه جهانگردی منطقه   ب) بهبود وضعیت کشتیرانی     ج) بهبود حمل و نقل زمینی   د) تسهیل همکاری اتاق های بازرگانی دول عضو

۲۳۳- کدام یک از کمیته های ثابت سازمان همکاری عمران منطقه ای نیست؟

الف) کمیته بازرگانی           ب) کمیته صنایع و نفت                  ج) کمیته همکاری فنی و علوم اداری               د) کمیته سیاسی

۲۳۴- مقر مؤسسه فرهنگی اکو و بنیاد علمی اکو کجاست؟

الف) تهران- اسلام آباد                   ب) تهران- ازمیر               ج) اسلام آباد- کوالالامپور              د) استانبول- دوشنبه
۲۳۵- کدام یک از ارکان اکو نیست؟

الف) شورای وزیران                       ب) شورای قائم مقامان                    ج) دبیرخانه                     د) شورای برنامه ریزی

۲۳۶- سازمان همکاری اقتصادی افریقا در سال … تأسیس شد و مقر آن در … است.
الف) ۱۹۵۳- زیمبابوه                     ب) ۱۹۶۳- آدیس آبابا                  ج) ۱۹۷۳- سیرالئون                      د) ۱۹۸۳- موزامبیک

۲۳۷- دفاتر مرکزی شورای معادن سازمان همکاری اقتصادی در کدام کشور نیست؟

الف) ژنو                                      ب) نیویورک                                ج) دارالسلام                                د) جاکارتا

۲۳۸- مقر بانک توسعه و نشو نمای اقتصادی افریقا کجاست؟

الف) نیجریه                                 ب) ساحل عاج                              ج) تونس                                     د) غنا

۲۳۹- کدام سازمان دارای اعضای بیشتری است؟

الف) سازمان همکاری اقتصادی         ب) بانک توسعه و نشو و نمای اقتصادی           ج) سازمان کنفرانس اسلامی             د) اتحادیه اروپایی

۲۴۰- کدام یک از اهداف آ.سه.آن نمی باشد؟

الف) توسعه بازار مشترک اقتصادی     ب) همکاری های منطقه ای         ج) ایجاد منطقه آزاد تجاری                 د) تقلیل تعرفه های گمرکی

۲۴۱- سازمان آپک به ابتکار کدام کشور تأسیس شد؟

الف) ایران                                   ب) عربستان                                            ج) نیوزلند                        د) استرالیا

۲۴۲- کدام یک از اهداف آپک است؟

الف) حذف موانع مرزهای دریایی         ب) حذف تعرفه های گمرکی        ج) ایجاد منطقه آزاد تجاری         د) گزینه های الف و ب صحیح است

۲۴۳- ارکان سازمان همکاری اقتصادی آسیا عبارتند از:

الف) اجلاس سران، شورای وزرا، کمیته های دایمی و دبیرکل                                     ب) شورای وزرا، کمیته های فنی و دبیرکل

ج) اجلاس سران، کمیته های دایمی، کمیته های کارشناسان و دفتر مرکزی                      د) شورای وزرا، مجمع پارلمانی، دفتر کل

۲۴۴- سنتو ریشه کدام سازمان بین المللی است؟

الف) اتحادیه عرب             ب) سازمان همکاری عمران منطقه ای                         ج) سیتو                          د) اکو

۲۴۵- پیشگام تشکیل اتحادیه عرب کدام کشور بود؟

الف) عربستان                   ب) سوریه                                               ج) مصر                                      د) عراق

 

 

سازمان های بین المللی(۶)

 

۲۶۱- وجه اشتراک دول عضو سازمان های عربی- اسلامی کدام است؟

الف) دین                                     ب) زبان                                     ج) فرهنگ                       د) همه موارد

۲۶۲- کدام کشور از بنیانگذاران جامعه عرب نیست؟

الف) عراق                                  ب) لبنان                                     ج) بحرین                                  د) سوریه

۲۶۳- عضویت کدام کشور در جامعه عرب از سال ۱۹۷۹ به حالت تعلیق درآمده بود؟

الف) مصر                                    ب) عربستان                                ج) اردن                                      د) یمن

۲۶۴- مقر جامعه عرب کجاست؟

الف) تونس                                  ب) قاهره                                                ج) جده                                       د) امان
۲۶۵- کدام عبارت درست نیست؟

الف) سازمان آزادیبخش فلسطین به عضویت جامعه عرب درآمده است.                   ب) جامعه عرب حافظ امنیت ملی دولت های عضو است.

ج) جامعه عرب مانند سازمان ملل دارای مؤسسات تخصصی است.                          د) همه موارد صحیح است.

۲۶۶- شورای جامعه عرب در چه فواصل زمانی تشکیل جلسه می دهد؟
الف) سالی یکبار                             ب) سالی دو بار                             ج) دوسال یکبار                             د) سه سال یکبار

۲۶۷- نظام عمده تصمیم گیری در جامعه عرب چیست؟

الف) اتفاق آرا                               ب) اکثریت نسبی                          ج) کنسانسوس                             د) اکثریت ساده

۲۶۸- جامعه عرب چند کمیسیون خاص دارد؟

الف) چهار                                    ب) ده                                        ج) شانزده                                   د) بیست و دو

۲۶۹- ماهیت وظایف دبیرکل جامعه عرب کدام است؟

الف) سیاسی                     ب) اداری                                   ج) نظامی                                     د) گزینه های الف و ب صحیح است

۲۷۰- کدام عبارت درست است؟

الف) جامعه عرب دارای صلاحیت گسترده است.                           ب) جامعه عرب توانسته همگنی اعضا را در مسایل سیاسی تضمین کند.

ج) جامعه عرب در حل و فصل مناقشات اعضا موفق بوده است.        د) جامعه عرب نقشی در عضویت دولت ها در جنبش عدم تعهد نداشته است.

۲۷۱- موانع ایفای وظایف جامعه عرب کدام است؟

الف) عدم آمادگی اعضا برای استفاده از این سازمان به عنوان بستر همکاری                          ب) پراکندگی جغرافیایی اعضا

ج) بودجه ناچیز سازمان                                                                                           د) موارد الف و ب صحیح است

۲۷۲- بزرگترین هدف شورای اتحاد اقتصادی عرب چه بوده است؟

الف) مطالعه مسایل اقتصادی             ب) حذف موانع گمرکی          ج) تشکیل اتحادیه گمرکی             د) تقویت همکاری های بازرگانی

۲۷۳- ارکان اصلی آاوپک کدام است؟

الف) شورای وزیران، دفتر اجرایی و دبیرخانه                                         ب) مجمع دول عضو، شورا و دفتر کل

ج) شورا، کمیسیون های تخصصی و مدیر کل                                         د) مجمع، شورای اجرایی و دبیرخانه

۲۷۴- مقر بانک عرب برای توسعه اقتصادی افریقا کدام است؟

الف) دارالسلام                             ب) قاهره                                                ج) خارطوم                                        د) ابوظبی

۲۷۵- اعضای شریک شورای همکاری خلیج فارس کدامند؟

الف) عربستان و امارات                   ب) مصر و سوریه                          ج) عراق و بحرین                          د) تونس و سودان

 

 

سازمان های بین المللی(۷)

 

۲۵۱- معاهداتی که در جامعه ملل به ثبت نرسند:

الف) باطل هستند.                                                                          ب) نزد سازمان های بین المللی قابل استناد نیستند.

ج) نزد ارکان ملل متحد قابل استناد نیستند.                                          د) معتبر هستند.

۲۵۲- عزل عضو دیوان بین المللی دادگستری…………..

الف) ممکن نیست.                                                                                     ب) شورای امنیت آنها را عزل می کند.

ج) با تصمیم شورای امنیت و مجمع عمومی ممکن است.                                       د) بستگی به اتفاق نظر سایر اعضای دیوان دارد.

۲۵۳- در کدام نهاد زیر به مسایل نقض حقوق بشر طی فرایند حقوقی رسیدگی می شود؟

الف) دیوان بین المللی کیفری            ب) کمیسیون حقوق بشر                  ج) کمیته حقوق بشر                       د) شورای حقوق بشر

۲۵۴- در کدام سازمان بین المللی افراد هم در تصمیم گیری نقش دارند؟

الف) سازمان ملل متحد          ب) سازمان بین المللی کار              ج) سازمان جهانی بهداشت              د) سازمان بین المللی مهاجرت

۲۵۵- کدام از اهداف سازمان ملل نیست؟

الف) حفظ صلح و امنیت بین المللی                                                    ب) حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی

ج) هماهنگی اقدامات ملل برای نیل به اهداف مشترک                            د) همکاری بین المللی در حل مسایل بین المللی انسان دوستانه

۲۵۶- کمیته بین المللی صلیب سرخ یک ………… است.

الف) سازمان بین المللی بین الدولی غیرانتفاعی                                                   ب) سازمان ملی دولتی انتفاعی

ج) سازمان بین المللی غیردولتی غیرانتفاعی                                                       د) سازمان بین المللی غیردولتی انتفاعی

۲۵۷- تصمیمات مجمع عمومی سازمان ملل …

الف) همگی الزامی هستند.                                                                            ب) هیچ کدام الزامی نیستند.

ج) برخی جنبه توصیه دارند و الزامی نیستند و برخی الزامی هستند.                           د) الزامی بودنشان بستگی به نظر شورای امنیت دارد.

۲۵۸- پذیرش دولت جدید در سازمان ملل …

الف) به توصیه مجمع عمومی و تصمیم شورای امنیت است.                                   ب) رأساً توسط شورای امنیت انجام می شود.

ج) به توصیه شورای امنیت و تصمیم مجمع عمومی انجام می شود.                           د) رأساً توسط مجمع عمومی انجام می شود.

۲۵۹- دوران خدمت دبیرکل سازمان ملل متحد چند سال است؟

الف) ۳ سال                                ب) ۵ سال                                   ج) ۷ سال                                   د) ۱۰ سال

۲۶۰- تجدید نظر در منشور با کدام ارکان سازمان ملل است؟

الف) دیوان بین المللی دادگستری

ب) شورای اقتصادی و اجتماعی و مجمع عمومی

ج) مجمع عمومی

د) مجمع عمومی و شورای امنیت

۲۶۱- وظیفه اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی با … است.

الف) شورای امنیت                       ب) مجمع عمومی                         ج) دیوان بین المللی دادگستری                د) دول عضو

۲۶۲- اعضای غیردایم شورای امنیت چه تعداد هستند؟

الف) شش                                  ب) نه                                       ج) ده                                        د) بیست

۲۶۳- شالوده سازمان ملل متحد در کدام کنفرانس ریخته شد؟

الف) یالتا                                    ب) سانفرانسیسکو                        ج) دمبارتن اوکس                         د) مسکو

۲۶۴- طبق منشور کدام مورد از مسایل مهم مجمع عمومی نمی باشد؟

الف) اخراج اعضا از سازمان

ب) تشویق به رعایت حقوق بشر

ج) انتخاب اعضای غیردایمی شورای امنیت

د) مسایل مربوط به نظام قیمومت

۲۶۵- حق وتو در کدام کنفرانس مورد موافقت قرار گرفت؟

الف) مسکو                                 ب) سانفرانسیسکو                        ج) یالتا                                       د) دمبارتن اوکس

 

 

سازمان های بین المللی(۸)

 

۲۵۱- عوامل تعیین کننده اهلیت حقوقی سازمان های بین المللی کدامند؟

الف) اهداف سازمان های بین المللی                                                  ب) حقوق بین الملل عمومی

ج) مفاد اساسنامه سازمان های بین الملل عمومی                                     د) موارد الف و ج صحیح است

۲۵۲- مهمترین عامل شکل گیری سازمان های بین المللی کدام است؟

الف) اندیشه های فلسفی قرون گذشته                                                ب) مقتضیات عملی ناشی از گسترش و پیچیدگی روابط بین المللی

ج) ضرورت ظهور اتحادهای دفاعی                                                     د) افزایش تعداد کشورهای عضو جامعه بین المللی

۲۵۳- از نظر تاریخی کدام دسته از سازمان ها مقدم بر سایرین هستند؟

الف) سازمان های اداری                 ب) سازمان های سیاسی                  ج) سازمان های قضایی                   د) سازمان های اقتصادی

۲۵۴- کدام یک جزو اتحادیه های خصوصی بین المللی نمی باشد؟

الف) کمیته بین المللی صلیب سرخ  ب) آکادمی حقوق بین الملل لاهه       ج) آژانس بین المللی انرژی اتمی     د) اتاق تجارت بین الملل

۲۵۵- کدام یک از علل ناکارآمدی جامعه ملل است؟

الف) محدود ساختن صلاحیت جامعه ملل                                                         ب) عدم تصویب معاهده ورسای از سوی امریکا و انگلیس

ج) بحران ورشکستگی اقتصادی آلمان و عدم توفیق فرانسه در وصول غرامات                        د) گزینه های الف و ج صحیح است.

۲۵۶- کدام یک از اهداف سازمان ملل متحد نمی باشد؟

الف) حفظ صلح و امنیت بین المللی                                                                ب) توسعه روابط دوستانه میان ملت ها

ج) حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی                                              د) همکاری بین المللی در حل مسائل بین المللی

۲۵۷- در کدام مورد اعضای دایمی شورای امنیت نمی توانند از حق وتو استفاده کنند؟

الف) انتخاب قضات دیوان                                                               ب) انتخاب دبیرکل

ج) پذیرش اعضای جدید                                                                 د) در همه موارد می توانند از حق وتو استفاده کنند

۲۵۸- UPU نشانه اختصاری کدام سازمان بین المللی است؟

الف) اتحادیه بین المللی مخابرات       ب) اتحادیه جهانی پست        ج) صندوق بین المللی توسعه کشاورزی           د) سازمان بین المللی کار

۲۵۹- کدام سازمان در زمینه بیمه سرمایه گذاری های خارجی فعالیت می کند؟

الف) ایکسید                    ب) بانک جهانی                           ج) میگا                          د) صندوق بین المللی پول

۲۶۰- ابتکارات سیمون بولیوار منشأ تأسیس کدام یک از سازمان های منطقه ای زیر است؟

الف) سازمان کشورهای حوزه کارائیب                                                  ب) سازمان کشورهای امریکای مرکزی

ج) سازمان کشورهای امریکای لاتین                                                    د) سازمان کشورهای امریکایی

۲۶۱- جنگ فوتبال که عامل تزلزل پایه های بازار مشترک امریکای مرکزی شد بین کدام کشورها درگرفت؟
الف) کاستاریکا- گواتمالا                  ب) السالوادور- نیکاراگوئه                ج) هندوراس- السالوادور                 د) گواتمالا- سنگال

۲۶۲- واتیکان در کدام سازمان دارای یک عضو ناظر است؟

الف) جامعه اروپایی ذغال سنگ و فولاد            ب) اتحادیه اروپا               ج) سازمان کشورهای امریکایی           د) شورای اروپا

۲۶۳- مبتکر سیاست های اتحادیه اروپایی چه رکنی است؟

الف) شورای اروپا                          ب) کمیسیون اروپا                         ج) پارلمان اروپا                             د) شورای وزیران

۲۶۴- مقر بانک توسعه و نشو نمای اقتصادی افریقا کجاست؟

الف) نیجریه                                 ب) ساحل عاج                              ج) تونس                                     د) غنا

۲۶۵- پیشگام تشکیل اتحادیه عرب کدام کشور بود؟

الف) عربستان                               ب) سوریه                                   ج) مصر                                      د) عراقبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.10 + 8 ؟

 • محمد فرجی مدیر موسسه طرح نوین درتاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۲

  با سلام
  از کتب و منابع مختلف طرح شده است. به همین ترتیب هم قابل دریافت میباشد.

 • محمد درتاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۲

  سلام
  این سوالات از کدام منبع مکتوب در آورده شده است؟
  پاسخنامه تشریحی می خواهم