۹۴ شنبه ۰۸ فروردین

۲۵۱- گزینه د صحیح است؛                     ۲۵۲- گزینه ب صحیح است؛                   ۲۵۳- گزینه الف صحیح است؛

۲۵۴- گزینه ج صحیح است؛                    ۲۵۵- گزینه د صحیح است؛                     ۲۵۶- گزینه ج صحیح است؛

۲۵۷- گزینه الف صحیح است؛                  ۲۵۸- گزینه ب صحیح است؛                   ۲۵۹- گزینه ج صحیح است؛

۲۶۰- گزینه د صحیح است؛                     ۲۶۱- گزینه ج صحیح است؛                    ۲۶۲- گزینه د صحیح است؛

۲۶۳- گزینه ب صحیح است؛                   ۲۶۴- گزینه ب صحیح است؛                   ۲۶۵- گزینه ج صحیح است؛

 

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران