آخرين بروزرساني :۲۴ اسفند ۹۴ ساعت ۰۹:۳۰
۹۴ شنبه ۰۸ فروردین

۱۹۱– گزینه الف صحیح است؛                  ۱۹۲– گزینه ج صحیح است؛                        ۱۹۳– گزینه ج صحیح است؛

۱۹۴– گزینه د صحیح است؛ به استناد ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش

۱۹۵– گزینه ج صحیح است؛ به استناد ماده ۱۶۳ ق.آ.د.م. توجه داشته باشید که قرار عدم استماع دعوی به استناد مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ ق.آ.د.م. قابل فرجام نیست.

۱۹۶- گزینه ج صحیح است؛                    ۱۹۷- گزینه ب صحیح است؛                       ۱۹۸- گزینه “ج” صحیح است؛

۱۹۹- گزینه د صحیح است؛ به استناد ماده ۱۳۵ ق.آد.م.

۲۰۰- گزینه د صحیح است؛ به استناد ماده ۱۴۱ ق.آ.د.م. از آنجا که دو دین، نه دارای وحدت منشأاند و نه بین آنها ارتباط کامل وجود دارد، بنابراین طرح دعوی تهاتر تحت عنوان دعوی متقابل ممکن نیست. بنابراین دادگاه باید آن را از دعوی اصلی جدا کند و در صورت داشتن صلاحیت به هریک بطور جداگانه رسیدگی نماید.

۲۰۱- گزینه د صحیح است؛ به استناد ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف

۲۰۲- گزینه ج صحیح است؛                                                        ۲۰۳- گزینه ب صحیح است؛ به استناد ماده ۱۴۱ ق.آ.د.م.

۲۰۴- گزینه د صحیح است؛                                                         ۲۰۵- گزینه الف صحیح است؛ به استناد ماده ۴۸۱ ق.آ.د.م.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران