تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۴ اسفند ۹۴ ساعت ۰۹:۱۷
۹۴ شنبه ۰۸ فروردین

۷۱- گزینه “الف” صحیح است؛                 ۸۲- گزینه “د” صحیح است؛                     ۸۳- گزینه “الف” صحیح است؛

۷۴- گزینه “ج” صحیح است؛ به استناد ماده ۴۰ ل.ا.ق.ت. این انتقال فقط در برابر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار (غیرقابل استناد) است، بنابراین بطور مطلق باطل نیست.

۷۵- گزینه “ب” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۶۲ ل.ا.ق.ت.      ۷۶- گزینه “ب” صحیح است؛ به استناد ماده ۲ قانون صدور چک.

۷۷- گزینه “الف” صحیح است؛ به استناد ماده ۸۸ ل.ا.ق.ت. اکثریت ها در مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده تفاوتی ندارند.

۷۸- گزینه “ج” صحیح است؛

۷۹- گزینهالف” صحیح است؛ به استناد ماده ۵۳۷ ق.ت. اعتراض به حکم ورشکستگی در همان دادگاه به عمل می آید. این امر از استثنائات قاعده فراغ دادرس است.

۸۰- گزینه “ج” صحیح است؛ به استناد ماده ۴۲۶ ق.ت.                                               ۸۱- گزینه “ب” صحیح است؛

۸۲- گزینه “ج” صحیح است؛                    ۸۳- گزینه “ب” صحیح است؛                   ۸۴- گزینه “د” صحیح است؛

۸۵- گزینه “ج” صحیح است؛ به استناد ماده ۴۱۸ ق.ت. تاجر از مداخله در اموال دیگران مانند مولی علیه خود یا موکل مسموع نیست.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.9 + 1 ؟