تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۲ اسفند ۹۴ ساعت ۱۰:۱۷
۹۴ شنبه ۰۸ فروردین

۱۴۱- گزینه “ج” صحیح است؛                    ۱۴۲- گزینه “د” صحیح است؛                     ۱۴۳- گزینه “الف” صحیح است؛

۱۴۴- گزینه “ب” صحیح است؛                   ۱۴۵- گزینه “الف” صحیح است؛                  ۱۴۶- گزینه “الف” صحیح است؛

۱۴۷- گزینه “ب” صحیح است؛                   ۱۴۸- گزینه “ج” صحیح است؛                    ۱۴۹- گزینه “ج” صحیح است؛

۱۵۰- گزینه “د” صحیح است؛                     ۱۵۱- گزینه “ج” صحیح است؛                    ۱۵۲- گزینه “ب” صحیح است؛

۱۵۳- گزینه “الف” صحیح است؛                  ۱۵۴- گزینه “ج” صحیح است؛                    ۱۵۵- گزینه “د” صحیح است؛

۱۵۶- گزینه “الف” صحیح است؛                  ۱۵۷- گزینه “الف” صحیح است؛                  ۱۵۸- گزینه “ب” صحیح است؛

۱۵۹- گزینه “ج” صحیح است؛                    ۱۶۰- گزینه “د” صحیح است؛

 

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.2 - 4 ؟