تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۴ اسفند ۹۴ ساعت ۰۹:۰۶
۹۴ شنبه ۰۸ فروردین

۸۶- گزینه ۴ صحیح است. ماده ۱۳۸ ق.م.ا                                                      ۸۷- گزینه ۱ صحیح است. ماده ۱۴۹ ق.م.ا

۸۸- گزینه ۳ صحیح است. ماده ۱۳۴ ق.م.ا                                                      ۸۹- گزینه ۱ صحیح است. ماده ۴۷ ق.م.ا

۹۰- گزینه ۲ صحیح است. ماده ۴۷ ق.م.ا                                                        ۹۱- گزینه ۴ صحیح است. ماده ۳۸ ق.م.ا

۹۲- گزینه ۲ صحیح است. ماده ۲۳ ق.م.ا                                                        ۹۳- گزینه ۱ صحیح است. ماده ۲۵ ق.م.ا

۹۴- گزینه ۲ صحیح است. ماده ۲۵ ق.م.ا                                                        ۹۵- گزینه ۴ صحیح است. ماده ۲۳ ق.م.ا

۹۶- گزینه ۴ صحیح است. ماده ۲۲۴ ق.م.ا                                                      ۹۷- گزینه ۱ صحیح است. ماده ۲۴۵ ق.م.ا

۹۸- گزینه ۴ صحیح است. ماده ۲۶۲ ق.م.ا                                                      ۹۹- گزینه ۲ صحیح است. ماده ۲۶۸ ق.م.ا

۱۰۰- گزینه ۳ صحیح است. ماده ۲۶۸ ق.م.ا                                                    ۱۰۱- گزینه ۴ صحیح است. ماده ۲۷۹ ق.م.ا

۱۰۲- گزینه ۳ صحیح است. ماده ۲۸۷ ق.م.ا                                                    ۱۰۳- گزینه ۱ صحیح است. ماده ۲۹۱ ق.م.ا

۱۰۴- گزینه ۳ صحیح است. ماده ۳۶۴ ق.م.ا                                                    ۱۰۵- گزینه ۲ صحیح است. ماده ۴۵۶ ق.م.ا

۱۰۶- گزینه ۲ صحیح است. ماده ۵۸ ق.م.ا                                                      ۱۰۷-گزینه ۳ صحیح است. ماده ۶۱ ق.م.ا

۱۰۸- گزینه ۴ صحیح است. ماده ۱۲۰ ق.م.ا                                                    ۱۰۹- گزینه ۱ صحیح است. ماده ۱۲۲ ق.م.ا

۱۱۰- گزینه ۳ صحیح است.                                                                             ۱۱۱- گزینه ۲ صحیح است. ماده ۱۱۸ ق.م.ا

۱۱۲- گزینه ۱ صحیح است. تبصره ۱ ماده ۱۳۴ ق.م.ا                                      ۱۱۳- گزینه ۳ صحیح است. تبصره ۲ ماده ۱۳۴ ق.م.ا

۱۱۴- گزینه ۴ صحیح است. ماده ۱۵۱ ق.م.ا                                                   ۱۱۵- گزینه ۳ صحیح است. تبصره ۱ ماده ۱۵۶ ق.م.ا

۱۱۶- گزینه ۴ صحیح است.                                                                            ۱۱۷- گزینه ۱ صحیح است.

۱۱۸- گزینه ۲ صحیح است. ماده ۶۷۴ ق.م.ا(تعزیرات)                                   ۱۱۹- گزینه ۳ صحیح است. مواد ۶۶۰ و ۷۴۱ ق.م.ا(تعزیرات)

۱۲۰- گزینه ۴ صحیح است. ۶۷۹ ق.م.ا                                                          ۱۲۱- گزینه ۲ صحیح است. ماده ۶۰۵ ق.م.ا

۱۲۲- گزینه ۴ صحیح است.                                                                           ۱۲۳- گزینه ۱ صحیح است.

۱۲۴- گزینه ۳ صحیح است. ماده ۶۱۵ ق.م.ا                                                  ۱۲۵- گزینه ۴ صحیح است.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.9 + 4 ؟