تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ شنبه ۰۸ فروردین

۲۳۶- گزینه الف صحیح است؛          ۲۳۷- گزینه د صحیح است؛                      ۲۳۸- گزینه ج صحیح است؛ به استناد ماده ۹۷۳ ق.م.

۲۳۹- گزینه بصحیح است؛             ۲۴۰- گزینه ج صحیح است؛

۲۴۱- گزینه ب صحیح است؛ صدر ماده ۹۶۸ ق.م. که مقرر می دارد، تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است.

۲۴۲- گزینه ج صحیح است؛                                                                                 ۲۴۳- گزینه د صحیح است؛

۲۴۴- گزینه د صحیح است؛ به استناد قسمت اخیر ماده ۹۶۸٫ با این فرض که متعاملین هر دو خارجی باشند.

۲۴۵- گزینه ج صحیح است؛             ۲۴۶- گزینه جصحیح است؛                       ۲۴۷- گزینه د صحیح است؛

۲۴۸- گزینه الف صحیح است؛ به استناد ماده ۹۶۲ ق.م.                                          ۲۴۹- گزینه الف صحیح است؛

۲۵۰- گزینه الف صحیح است؛

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.5 + 2 ؟