تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۲ اسفند ۹۴ ساعت ۱۰:۵۲
۹۴ شنبه ۰۸ فروردین

۱۶۱- گزینه ب صحیح است؛                               ۱۶۲- گزینه ج صحیح است؛                    ۱۶۳- گزینه د صحیح است؛

۱۶۴- گزینه دصحیح است                                  ۱۶۵- گزینه الف صحیح است؛                  ۱۶۶- گزینه ج صحیح است؛

۱۶۷- گزینه د صحیح است؛                                 ۱۶۸- گزینه ج صحیح است؛                    ۱۶۹- گزینه الف صحیح است؛

۱۷۰- گزینه ب صحیح است؛                               ۱۷۱- گزینه الفصحیح است؛                  ۱۷۲- گزینه ج صحیح است؛

۱۷۳- گزینه الف صحیح است؛                             ۱۷۴- گزینه ج صحیح است؛                    ۱۷۵- گزینه د صحیح استبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.5 + 2 ؟