تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۴ اسفند ۹۴ ساعت ۰۸:۵۹
۹۴ شنبه ۰۸ فروردین

۱۴۱- هرگاه مهر متعلق حق غیر شده باشد مانند اینکه زن قبل از طلاق آن را اجاره داده یا رهن گذارده باشد پس از وقوع طلاق

قبل از نزدیکی …………….

الف) شوهر مستحق بدل عین از مثل یا قیمت است و حقی نسبت به عین ندارد.

ب) شوهر مخیّر است یا تا انقضای مدت و آزاد شدن مهر صبر کند یا بدل نصف را از زن مطالبه کند.

ج) شوهر با طلاق مالک نصف مشاع مهر می گردد لیکن چون با تعلق حق غیر به آن نقصی در مال ایجاد شده زن باید به شوهر ارش بدهد.

د) شوهر فقط می تواند بدل نصف را از زن مطالبه کند.

۱۴۲- کدام گزینه از موجبات انفساخ عقد محسوب نمی شود؟

الف) فوت و جنون احد از متعاقدین در عقود جایز.                                   ب) تلف مبیع پیش از قبض بدون اهمال و تقصیر بایع.

ج) شرط فاسخ                                                                               د) اقاله

۱۴۳- کدامیک از عقود جایز زیر به جنون طرفین منفسخ نمی شود؟

الف) نامزدی                     ب) وکالت                       ج) شرکت                       د) تمام عقود جایز با جنون احد طرفین منفسخ می شود.

۱۴۴- در تبدیل تعهد از طریق تبدیل منشأ تعهد :

الف) تبدیل تعهد در معنای واقعی نمی باشد زیرا تعهد ساقط نمی شود و تضمینات سابق نیز ساقط نمی شود.

ب) این نوع تبدیل تعهد ماهیتاً عقد است و معوض است و اثر آن سقوط تعهد موجود و ایجاد تعهدی جدید به همراه سقوط تضمینات دین سابق می باشد.

ج) این نوع تبدیل تعهد ماهیتاً ایقاع معوض است و اثر آن سقوط دین سابق و ایجاد تعهدی جدید است و تضمینات دین سابق به دین لاحق تعلق می گیرد.

د) این نوع تبدیل تعهد ماهیتاً ایقاع بلاعوض و دو اراده ای است و تضمینات دین سابق در آن به دین لاحق تعلق نمی گیرد.

۱۴۵- با توجه به قانون مدنی قبول وکالت از سوی سفیه چه حکمی دارد؟

الف) صحیح است مگر در اموری مالی.                                                 ب) مطلقاً صحیح است.

ج) صحیح است مگر در امور غیرمالی.                                                  د) مطلقاً باطل است.

۱۴۶- بطلان بذل در طلاق خلع و مبارات چه اثری در طلاق خلع و مبارات دارد؟

الف) موجب بطلان طلاق خواهد شد زیرا ما قصد لم یقع

ب) فساد بذل مقتضی فساد طلاق نیست و طلاق در اینجا مانند نکاح است که فساد مهر موجب بطلان آن نمی شود.

ج) فساد بذل باعث می شود طلاق به صورت ساده واقع شود نه طلاق خلع و مبارات.

د) موجب عدم نفوذ طلاق می گردد.

۱۴۷- با توجه به قوانین موضوعه فعلی بیع خیاری یا بیع شرط :

الف) صحیح و نافذ است و مالکیت از حین عقد منتقل می شود.                    ب) مملک نیست و برای مشتری حق عینی تبعی ایجاد می کند.

ج) مملک است و برای مشتری حق عینی ایجاد می کند.                            د) مملک نیست و باطل محسوب می شود.

۱۴۸- در صورتی که معامله ای فضولتاً واقع شود و مالک قبل از اجازه یا رد فوت کند :

الف) وراث حق تنفیذ یا رد معامله فضولی تملیکی را دارند.                         ب) وراث حق تنفیذ یا رد را ندارند و معامله باطل خواهد بود.

ج) وراث حق تنفیذ یا رد معاملات فضولی عهدی و تملیکی را دارند.             د) وراث حق تنفیذ یا رد معاملات فضولی عهدی را دارند.

۱۴۹- اگر شخص ثالثی پس از تسلیم مورد اجاره آن را غصب کند ، این اقدام چه اثری بر اجاره دارد ؟
الف) مستاجر حق فسخ اجاره را دارد .                                                  ب) اجاره در اثر تلف انتفاع باطل می شود .
ج) مستاجر فقط می تواند به غاصب رجوع کند .                          د) مستاجر می تواند از پرداخت اجاره بها خودداری کند .
۱۵۰- کدامیک از گزینه های زیر از آثار ریاست شوهر بی خانواده نیست؟

الف) زن حق دارد نام خانوادگی شوهر را با موافقت او به کار برد.

ب) ولایت قهری نسبت به اطفال از آن پدر دارد.

ج) اقامتگاه زن اصولاً همان اقامتگاه شوهر است.

د) هرگاه زن خارجی با مرد ایرانی ازدواج کند به تابعیت ایرانی در می آید.

۱۵۱- چنانچه آقای الف به صورت مطلق به آقای ب وکالت در فروش ملکش را بدهد و ب نیز مورد وکالت را با یک سوم بهای واقعی به خود منتقل می کند، این معامله:

الف) صحیح و قابل فسخ به استناد خیار غبن می باشد.                              ب) معامله وکیل باطل و بلااثر خواهد بود.

ج) معامله غیر نافذ است.                                                                  د) معامله صحیح و غیر قابل فسخ می باشد.

۱۵۲- کدام یک از موارد زیر از ویژگی های عقود معوض محسوب نمی شود؟

الف) حق حبس                  ب) مؤثر بودن شخصیت طرفین                     ج) عدم ضرورت قبض                    د) برابری عوضین

۱۵۳- درصورتیکه فردی فضولتاً و با قدرت بر تسلیم مبیع معامله ای نموده اما در هنگام تنفیذ معامله قدرت بر تسلیم مبیع وجود نداشته باشد:

الف) معامله باطل است.                                                                   ب) معامله صحیح و قابل فسخ به استناد خیار تعذر تسلیم می باشد.

ج) تنفیذ اثر قهقرایی داشته لذا معامله صحیح و غیر قابل فسخ است.              د) معامله غیر نافذ است.

۱۵۴- در تفاوت عقد جایز و عقد لازم می توان گفت ……………….

الف) عقد لازم عقدی است که همواره برای طرفین لازم الاتباع بوده ولی عقد جایز جز در مواردی، برای طرفین لازم الاتباع نیست.

ب) طرفین می توانند عقد جایز را بواسطه اشتراط ضمن یک عقد لازم یا ضمن همان عقد جایز، لازم کنند.

ج) عقد لازم جز در مواردی که در قانون پیش بینی شده، قابل فسخ نیست ولی عقد جایز، جز در مواردی، قابل فسخ است.

د) هر سه مورد صحیح است.

۱۵۵- شخصی فرشی را از فرش فروشی شفقی تبریز با این شرط که دستبافت است خریداری می کند بعداً متوجه می شود که فرش مزبور دستبافت نیست وضعیت معامله چگونه است؟

الف) معامله قابل فسخ به استناد خیارغبن است.                                      ب) معامله قابل فسخ به استناد خیار تخلف از شرط است.

ج) معامله صحیح و غیرقابل فسخ است.                                                د) این اشتباه مانع از عدم تشکیل عقد نیست.

۱۵۶- تعهّد به فروش مال غیر، ………….

الف) صحیح و نافذ است.                  ب) غیرنافذ است.                          ج) صحیح ولی قابل فسخ می باشد.      د) باطل است.

۱۵۷- علی ملک پدری خود را بدون سمت به امیر می فروشد و بعد پدر یعنی مالک خانه فوت می کند و مال به وراث منتقل می شود. وراث جمعاً ۶ برادر هستند. به نظر شما تکلیف این معامله چیست؟

الف) معامله نسبت به شش دانگ غیر نافذ است.

ب) معامله نسبت به یک دانگ علی نافذ و نسبت به بقیه غیر نافذ بوده و مشتری به استناد خیار تبعض صفقه می تواند عقد را فسخ کند.

ج) معامله نسبت به یک دانگ علی نافذ و نسبت به بقیه غیر نافذ بوده و مشتری به استناد خیار تخلف از شرط ضمنی حق فسخ معامله را دارد.

د) معامله نسبت به شش دانگ غیر نافذ بوده و علی به عنوان معامل حق تنفیذ یا رد کل معامله فضولی را دارد.

۱۵۸- مفاد عقد بیع نمی تواند ……………… باشد.

الف) تملیک معلق              ب) وعده تملیک               ج) تملیک با وعده تأجیل قبض                      د) تملیک با تحدیدات قراردادی

۱۵۹- در صورتیکه بیع کلی از روی نمونه انجام شود ولی نمونه تلف شود ……………..

الف) بیع به دلیل مجهول بودن مبیع باطل است.          ب) بایع باید فرد اعلای مبیع را بدهد.

ج) بایع باید فرد متعارف مبیع را بدهد.           د) مشتری باید بایع را الزام به تهیه نمونه نماید و در صورت تعذر اجبار، حق فسخ دارد.

۱۶۰- در کدامیک از موارد زیر خیار مجلس راه دارد؟

الف) بیع تلفنی                                                       ب) معامله بیع با خود

ج) بیع مکاتبه ای                                                   د) بیعی که بایع در مجلس فوت کرده ولی ورّاث او در آن مجلس حضور دارند.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.2 - 3 ؟