تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۴ اسفند ۹۴ ساعت ۰۹:۱۵
۹۴ شنبه ۰۸ فروردین

۸۶- مقررات تکرار جرم در کدامیک از موارد زیر جاری نمی شود؟

۱)جرایم سیاسی                             ۲)جرایم مطبوعاتی                          ۳)جرایم اطفال                               ۴)هر سه مورد.

۸۷- قانون مجازات اسلامی کدام دسته از اختلالات روانی را جنون محسوب کرده، مانع مسوولیت کیفری می داند؟

۱)اختلالاتی را که باعث از بین رفتن اراده یا قوه تمیز شود.                                    ۲)اختلالاتی را که باعث نقصان اراده یا قوه تمیز شود.

۳)اختلالاتی را که باعث اخلال در اراده یا از بین رفتن قوه تمیز شود.            ۴)همه اختلالات روانی را منوط به موثر بودن در اراده یا قوه تمیز.

۸۸- در تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشند:

۱)برای هر جرم مجازات جداگانه تعیین شده و همه مجازاتها با هم جمع می شود.

۲)برای هر جرم حداکثر مجازات قانونی تعیین شده و همه مجازاتها با هم جمع می شود.

۳)برای هر جرم حداکثر مجازات قانونی تعیین شده، فقط اشد اجرا می شود.

۴)مرتکب فقط به مجازات جرم اشد محکوم می شود.

۸۹- اجرای مجازات کدامیک از جرایم زیر قابل تعلیق نیست؟

۱)اسیدپاشی                      ۲)قاچاق مشروبات الکلی                  ۳)حمل مواد مخدر                         ۴)سرقت تعزیری ساده

۹۰- صدور حکم در کدامیک از جرایم زیر قابل تعویق است؟

۱)همه جرایم                     ۲)جرایم تعزیری درجه ۶ تا ۸           ۳)جرایم تعزیری                            ۴)جرایم تعزیری درجه ۳ تا ۸

۹۱- مداخله ضعیف شریک یا معاون در ارتکاب جرم از …….. است و باعث …………… است.

۱)معاذیر قانونی- معافیت از مجازات                                                               ۲)معاذیر قانونی- تخفیف اجباری مجازات

۳)معاذیر قانونی- تخفیف اختیاری مجازات                                                        ۴)کیفیات مخففه- تخفیف اختیاری مجازات

۹۲- تعیین مجازات تکمیلی در کدام دسته از جرایم تعزیری ممکن است؟

۱)عمدی                          ۲)درجه یک تا شش                       ۳)عمدی درجه یک تا شش                          ۴)همه جرایم تعزیری

۹۳- محکومیت به …………… دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی به همراه دارد.

۱)شلاق حدی                   ۲)حبس درجه ۴                    ۳)قطع عضو                 ۴)جنایتی که دیه آن بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد.

۹۴- مبدأ محاسبه مجازات تبعی از تاریخ ……… است.

۱)قطعیت حکم      ۲)خاتمه اجرای حکم یا شمول مرور زمان          ۳)شروع به اجرای حکم       ۴)شروع به اجرای حکم یا شمول مرور زمان

۹۵- مدت مجازات تکمیلی چقدر است؟

۱)به نظر دادگاه بستگی دارد.                                                ۲)دو سال

۳)کمتر از دو سال نیست.                                         ۴)جر در مواردی که قانون به نجحو دیگری مقرر کرده باشد، بیش از دو سال نیست.

۹۶- حد زنا در کدامیک از موارد زیر فقط برای زانی اعدام است؟

۱)زنا با محارم نسبی                        ۲)زنا با زن پدر                             ۳)زنای به عنف                             ۴)گزینه ۲ و ۳

۹۷- قذف عبارت است از نسبت دادن:

۱)زنا یا لواط به شخص دیگری اعم از مرده یا زنده.                                             ۲)زنا یا لواط به انسان زنده دیگر.

۳)زنا یا لواط یا تفخیذ یا مساحقه به شخص دیگر اعم از مرده یا زنده.            ۴)زنا یا لواط یا تفخیذ یا مساحقه به شخص زنده دیگر.

۹۸- موضوع جرم ساب النبی به طور کامل عبارت است از:

۱)پیامبر اعظم(ص) و هر یک از ائمه معصومین.             ۲)پیامبر اعظم(ص) و هر یک از ائمه معصومین و حضرت فاطمه زهرا.

۳)پیامبر اعظم(ص) و هر یک از انبیاء عظام الهی.            ۴)پیامبر اعظم(ص)، هر یک از انبیاء عظام الهی، هر یک از ائمه معصومین و حضرت فاطمه زهرا.

۹۹- طبق تعریف قانون مجازات اسلامی پنهانی(مخفیانه بودن):

۱)از شرایط تحقق سرقت است.                                                          ۲)از شرایط ثبوت حد سرقت است.

۳)هم از سرایط تحقق سرقت و هم از شرایط ثبوت حد است.                      ۴)نه از شرایط تحقق سرقت است و نه از شرایط ثبوت حد آن.

 

۱۰۰- کدام گزینه باعث سقوط حد سرقت نمی شود؟

۱)تحت ید مالک قرار گرفتن مال مسروقه قبل از اثبات جرم.                                  ۲)غصبی بودن مال مسروقه.

۳)بخشش سارق از سوی مالباخته بعد از اثبات جرم.                                             ۴)عدم شکایت مالباخته از سارق نزد مرجع قضایی.

۱۰۱- محاربه عبارت است از:

۱)دست بردن به سلاح به قصد سلب آزادی و امنیت مردم.

۲)دست بردن به سلاح به قصد سلب آزادی و امنیت مردم به نحوی که باعث نا امنی در محیط گردد.

۳)کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها هرچند منتج به نتیجه نشود.

۴)کشدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.

۱۰۲- طبق قانون مجازات اسلامی شرایط لازم برای تحقق جرم بغی عبارت است:

۱)مسلمان بودن مرتکبین، گروهی بودن، اقدام به قیام مسلحانه.

۲)مسلمان بودن مرتکبین، گروهی بودن، اقدام به  قیام مسلحانه، دست بردن به سلاح

۳)گروهی بودن، اقدام به قیام مسلحانه، دست بردن به سلاح.

۴) مسلمان بودن مرتکبین، اقدام به قیام مسلحانه، دست بردن به سلاح.

۱۰۳- هرگاه مرتکب جهل به موضوع داشته باشد مثلاً فکر کند موضوع رفتار وی حیوان است، جنایت واقع شده ……………… است.

۱)شبه عمد                       ۲)خطای محض                             ۳)در حکم شبه عمد                       ۴)به منزله خطای محض

۱۰۴- اگر ولی دم پس از گذشت، قاتل را قصاص کند ………..

۱)به پرداخت دیه و تعزیر محکوم می شود.        ۲)تعزیر می شود.               ۳)قصاص می شود.             ۴)مجازاتی ندارد.

۱۰۵- جنایتی که دیه آن یک ششم دیه کامل است با چند قسم ثابت می شود؟

۱)دو قسم                                    ۲)یک قسم                                  ۳)سه قسم                                   ۴)شش قسم

۱۰۶- آزادی مشروط در کدام دسته از حبس ها قابل اعمال است؟

۱)همه حبس ها         ۲)همه حبس های تعزیری            ۳)حبس های تعزیری درجه ۱ تا ۵                 ۴)حبس های تعزیری درجه ۳ تا ۸

۱۰۷- ارتکاب کدام یک از جرایم زیر باعث لغو آزادی مشروط است؟ جرایم:

۱)عمدی مستوجب حد، قصاص، تعزیر تا درجه ۶                                    ۲)عمدی مستوجب حد، قصاص، دیه، تعزیر تا درجه ۶

۳)عمدی مستوجب حد، قصاص، دیه، تعزیر تا درجه ۷                                          ۴)عمدی مستوجب تعزیر از درجه ۱ تا ۶

۱۰۸- هرگاه ……….. مورد شبهه یا تردید قرار بگیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، جرم مذکور ثابت نمی شود.

۱)وقوع جرم                     ۲)برخی شرایط وقوع جرم                          ۳)هر یک از شرایط مسئولیت کیفری                 ۴)همه موارد.

۱۰۹- در حال حاضر شروع به جرم در چه جرایمی قابل مجازات است؟

۱)همه جرایم عمدی درجه ۱ تا ۵           ۲)همه جرایم                ۳)همه جرایم عمدی                       ۴)جرایم تعزیری درجه ۱ تا ۵

۱۱۰- در حقوق ایران …………… در جرایم عمدی و غیرعمدی و ……….. فقط در جرایم عمدی پذیرفته شده است.

۱)شرکت و معاونت – شروع به جرم               ۲)معاونت- شرکت                        ۳)شرکت- معاونت                        ۴)معاونت و شروع به جرم- شرکت

۱۱۱- متهم تا چه زمانی می تواند، ادله مربوط به توبه خود را به دادگاه ارائه کند؟

۱)قبل از صدور حکم                       ۲)قبل از قطعیت حکم                     ۳)قبل از اجرای حکم                      ۴)قبل از شروع به رسیدگی

۱۱۲- در تعدد نتیجه (رفتار واحدی که نتایج متعدد داشته باشد):

۱)احکام تعدد مادی اجرا می شود.      ۲)احکام تعدد معنوی اجرا می شود.   ۳)احکام تعدد اجرا نمی شود.    ۴)همه مجازاتها با هم جمع می شود.

۱۱۳- در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان خاص داشته باشد:

۱)مجازات همه آنها با هم جمع می شود.                                                                      ۲)مطابق احکام تعدد مادی عمل می شود.

۳)احکام تعدد اجرا نشده و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می شود.                        ۴)احکام تعدد معنوی اجرا می شود.

۱۱۴- در کدام دسته از جرایم تعزیری، اکراه کننده به مجازات جرم اصلی محکوم می شود؟

۱)جرایم تعزیری عمدی                   ۲)جرایم تعزیری غیرعمدی               ۳)جرایم تعزیری درجه ۱ تا ۶           ۴)همه جرایم تعزیری

۱۱۵- هرگاه شخصی که مورد تهاجم قرارگرفته ناتوان از دفاع باشد، دفاع از او:

۱)منوط به اینکه تقاضای کمک نماید، جایز است.                         ۲)منوط به اینکه امکان تقاضای استمداد نداشته باشد، جایز است.

۳)بدون هیچ شرط دیگری جایز است.                                                  ۴)منوط به اینکه تقاضای کمک یا استمداد بطلبد، جایز است.

۱۱۶- آیا صرف دروغگویی باعث تحقق کلاهبرداری است؟

۱)خیر          ۲)اگر کتبی باشد بله               ۳)اگر باعث گرفتن مال شود بله                 ۴)اگر به صورت غصب اسم، عنوان یا سمت باشد بله.

۱۱۷- موضوع جرم اختلاس عبارت است از:

۱)اموال منقول یا غیرمنقول متعلق به دولت یا اشخاص که در دست دولت است.

۲)اموال منقول متعلق به دولت.

۳)اموال منقول یا غیرمنقول متعلق به دولت.

۴)اموال منقول متعلق به دولت یا اشخاص که در دست دولت است.

۱۱۸- رقتار مجرمانه درجرم خیانت در امانت عبارت است:

۱)تعدی و تفریط توأم با سوء نیت.                                                      ۲)استعمال، تصاحب، تلف کردن یا مفقود کردن مال امانی.

۳)هر رفتاری که باعث از بین رفتن یا صدمه به مال امانی شود.                   ۴)تعدی و تفریط توأم با سوء نیت و عدم استرداد.

۱۱۹- هرگاه کسی با دستکاری در کنتور باعث شود که میزان مصرف برق، کمتر از میزان واقعی نشان داده شود، مرتکب چه جرمی شده است؟

۱)استفاده غیرمجاز                                                                                                                          ۲)کلاهبرداری رایانه ای

۳)هرگاه کنتور رایانه ای باشد کلاهبرداری رایانه ای و در غیراینصورت استفاده غیر مجاز                                   ۴)کلاهبرداری

۱۲۰- کشتن حیوان دیگری در چه صورتی جرم است؟

۱)حلال گوشت باشد.                      ۲)بدون ضرورت باشد.                    ۳)عمدی باشد.                  ۴)به جمع هر سه شرط.

۱۲۱- پاره کردن پرده گوش:

۱)نصف دیه کامل دارد.       ۲)هرگاه موجب صدمه به شنوایی نشود، ارش دارد.         ۳)در هر حال ارش دارد.            ۴)ثلث دیه کامل دارد.

۱۲۲- کدام گزینه در مورد افتراء و توهین مشترک است؟

۱)معین بودن مخاطب                     ۲)زنده بودن مخاطب                      ۳)شخص حقیقی بودن مخاطب                       ۴)هر سه مورد

۱۲۳- اگر(الف) با یک بطری مشروب، شبانه وارد خانه (ب) شده و آن را مخفی کند ولی به محض خروج دستگیر شود، مرتکب چه جرم یا جرایمی شده است؟

۱)ورود غیرمجاز، حمل مشروبات الکلی                                                ۲)شروع به افترای عملی

۳)حمل مشروبات الکلی، شروع به افترای عملی                                       ۴)ورود غیرمجاز، حمل مشروبات الکلی، شروع به افترای عملی

۱۲۴- شرکت در منازعه جرمی است مقید به یکی از نتایج:

۱)قتل، ضرب، جرح             ۲)قتل، نقص عضو، ضرب یا جرح        ۳)قتل، نقص عضو، ضرب و جرح                    ۴)قتل، نقص عضو، ضرب

۱۲۵- کدام گزینه از مصادیق تخریب است؟

۱)زنجیر کردن موتور به داربست        ۲)شخم زدن زمین فوتبال                 ۳)پاک کردن فیلم عروسی از روی نوار                        ۴)۲ و ۳

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.7 + 2 ؟