تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۴ اسفند ۹۴ ساعت ۰۹:۰۲
۹۴ شنبه ۰۸ فروردین

۱۲۶- شرطی که درضمن عقد تأخیر در پرداخت هر یک از اقساط مال الاجاره را سبب انحلال عقد قرار دهد چه تأثیری بر عقد

دارد و ماهیت آن چیست؟

الف) باطل است اما موجب بطلان شرط نمی باشد و ماهیتاً شرطی نامشروع است.

ب) باطل است و موجب بطلان عقد می باشد و ماهیتاً خلاف مقتضای ذات اجاره است.

ج) صحیح است و در صورت تحقق شرط عقد خود به خود منحل می شود و ماهیتاً شرط فاسخ است.

د) صحیح است و در صورت تحقق شرط به مؤجر حق فسخ اجاره را می دهد و ماهیتاً اقاله منجز می باشد.

 

۱۲۷- کدام گزینه در خصوص معین بودن مورد معامله صحیح نمی باشد؟

الف) موجود بودن مورد معامله خاصه عین معین و کلی در معین می باشد.

ب) معین بودن مورد معامله خاصه عقود مغابنه است و در عقود مسامحه ای الزامی ندارد.

ج) لزوم معلوم و معین بودن مورد معامله همان علم تفصیلی به موضوع معامله است مگر در موارد خاصه.

د) رفع ابهام در مال کلی با ذکر مقدار و جنس و وصف مبیع است و لزومی به رفع ابهام از وصف مرغوبیت نمی باشد.

۱۲۸- بر طبق قانون مدنی در صورتیکه اراده واقعی طرفین با آنچه اعلام نموده اند تفاوت اساسی داشته باشد عقد چه وضعیتی خواهد داشت؟

الف) عقدی واقع نشده است.                                                             ب) عقد از سوی هریک از طرفین قابل فسخ است.

ج) عقد واقع شده تابع اراده واقعی طرفین می باشد.                                 د) عقد واقع شده تابع اراده ظاهری آنها می باشد.

۱۲۹- در کدامیک از موارد ذیل حق حبس راه دارد؟

الف) ردّ بدل حیلوله از طرف مالک به غاصب بعد از رفع تعذر ردّ عین مغصوبه

ب) ردّ مورد جعاله در مقابل اخذ جعل

ج) ردّ عوضین بعد از اقاله عقد معوّض

د) ردّ مقبوضین به عقد فاسد

۱۳۰- در حقوق ایران در عقودی که به صورت مکاتبه ای منعقد می شود زمان وقوع عقد و محل وقوع عقد به ترتیب :

الف) زمان اعلام قطعی قبول- محل قبول                                               ب) زمان وصول قبول – محل ایجاب

ج) زمان اعلام قطعی قبول – محل ایجاب                                              د) زمان وصول قبول – محل ایجاب

۱۳۱- درصورتیکه یکی از عوضین عقد بیع تعهدی به نفع ثالث باشد و ثالث از قبول تعهد امتناع کند ، معامله چه وضعیتی خواهد داشت؟

الف) متعهد باید تعهد را به سود متعهد له اجرا کند.

ب) متعهد باید موضوع تعهد را تبدیل به وجه نقد کند و آنرا به متعهد له بپردازد.

ج) متعهد له حق فسخ معامله را خواهد داشت.

د) معامله منفسخ می شود.

۱۳۲- فوت اصیل قبل از تنفیذ یا رد معامله فضولی:

الف) تأثیری بر معامله نخواهد داشت.                                                  ب) وراث وی حق تنفیذ یا رد معامله فضولی را دارند.

ج) وراث وی فقط در معاملات عهدی حق تنفیذ یا رد را دارند.                   د) وراث وی فقط حق تنفیذ معاملات فضولی تملیکی را دارند.

۱۳۳- منظور از شرط خلاف مقتضای عقد شرطی است که خلاف مقتضای :

الف) ذات عقد است و از اقسام شروط مجهول محسوب می شود.                 ب) اطلاق عقد است و از اقسام شروط مجهول محسوب می شود.

ج) ذات عقد است و از اقسام شروط نا مشروع محسوب نمی شود.               د) اطلاق عقد است و از اقسام شروط نامشروع محسوب می شود.

۱۳۴- کدام یک از شروط زیر پس از اشتراط قابل اسقاط نیست؟

الف) شرط برائت ذمه خریدار از دینی که به فروشنده دارد.                       ب) شرط تعمیر خانه مشتری توسط مشتری .

ج) شرط عدم احداث ساختمان در زمین مورد معامله.                               د) شرط فروش مورد معامله به شخص معین .

۱۳۵- اگر مال مغصوب در دست یکی از غاصبان تلف شود و مالک به غاصب دیگر رجوع کند،غاصبی که جبران خسارت کرده است به کدام یک از افراد زیر حق رجوع دارد ؟
الف) به غاصبی که مال در دست او تلف شده است یا به یکی از لاحقین خود.              ب) فقط به کسی که مال در دست او تلف شده است .
ج) به هیچ کس حق رجوع ندارد.                                                                    د) به یکی از غاصبان سابق خود .
۱۳۶- در صورتیکه از تعهد ضمن عقد تخلف شود کدام گزینه صحیح خواهد بود؟

الف) در صورتیکه تعهد به وسیله باشد متعهد له برای مطالبه خسارت باید تقصیر متعهد را ثابت نماید.

ب) درصورتیکه تعهد به وسیله باشد متعهد برای عدم پرداخت خسارت باید عدم ورود خسارت را ثابت نماید.

ج) در هر صورت متعهدله باید ورود خسارت را ثابت کند.

د) در هر صورت باید تقصیر متعهد ثابت شود.

۱۳۷- بیع صرف از عقود ………….. است و با ………………. محقق می شود.

الف) عینی، قبض                            ب) قصدی، تقابض                         ج) قصدی، ایجاب و قبول                 د) عینی، تقابض

۱۳۸- علی برای خرید یک دستگاه آپارتمان ۱۰۰ متری به حسن و امیر وکالت استقلالی می دهد، هر یک از ایشان روز شنبه ۱/آبان/۸۹ آپارتمانی خریداری می کنند. ساعت ۱۱ صبح شنبه حسن آپارتمان موصوف را خریداری کرده بود، کدام معامله صحیح است؟

الف) هر دو معامله به دلیل تعارض باطل است.

ب) معامله امیر صحیح و نافذ بوده و معامله حسن فضولی است.

ج) معامله حسن صحیح و نافذ بوده و معامله امیر فضولی است.

د) هر دو معامله صحیح و نافذ بوده و علی می تواند هر کدام را که مایل است انتخاب کند.

۱۳۹- آقای (الف) ملکی را فروخته با اختیار فسخ به مدت ۲ ماه برای هریک از متعاملین، سپس فروشنده فوت کرده است. اکنون خریدار و ورثه متوفی قصد تفاسخ دارند:

الف) قانوناً نمی توانند اقاله کنند.                                                                                             ب) قانوناً نمی توانند تفاسخ نمایند.

ج) می توانند یک جانبه با توجه به شرط، فسخ کنند ولی نمی توانند تفاسخ نمایند.                                   د) الف و ج

۱۴۰- چنانچه در معاملات اکراهی مکره پس از زوال کره ، معامله را تنفیذ نماید منافع مورد معامله از چه زمانی متعلق به خریدار خواهد شد؟

الف) از زمان عقد                                                                                                   ب) از زمان تنفیذ

ج) منافع زمان بین عقد و تنفیذ میان خریدار و فروشنده تقسیم می شود.                                 د) بر حسب تراضی طرفین خواهد بود.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 + 1 ؟