تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۴ اسفند ۹۴ ساعت ۰۹:۱۷
۹۴ شنبه ۰۸ فروردین

۷۱- قراردادهای دلالی:

الف) قراردادی جایز است.                                                               ب) قراردادی لازم است.

ج) از طرف آمر جائز و از طرف دلال لازم است.                                    د) لزوم و جواز آن بستگی به موضوع آن دارد.

۷۲- در صورت استعفاء مدیرعامل یک شرکت سهامی:

الف) هیأت مدیره باید ظرف مدت ۱۰ روز مراتب را جهت ثبت و درج در روزنامه رسمی به مرجع ثبت شرکت ها اطلاع دهد.

ب) هیأت مدیره باید ظرف مدت یک هفته مراتب را جهت ثبت و درج در روزنامه رسمی به مرجع ثبت شرکت ها اطلاع دهد.

ج) مدیرعامل مستعفی باید ظرف مدت ۵ روز مراتب را جهت ثبت و درج در روزنامه رسمی به مرجع ثبت شرکت ها اطلاع دهد.

د) استعفاء مدیرعامل نیاز به ثبت و اعلان در روزنامه رسمی ندارد.

۷۳- سرمایه یک شرکت سهامی ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال است. در زمان تأسیس، مؤسّسان ۳۰% آن را تعهد کرده و ۵۰% قسمت تعهد شده را نقداً در حساب شرکت در شرف تأسیس، پرداخت نموده اند. پذیره نویسان باید:

الف) ۰۰۰/۰۰۰/۳۵ ریال سرمایه شرکت را تعهد و حداقل ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال آن را نقداً تأدیه نمایند.

ب) ۰۰۰/۰۰۰/۳۵ ریال سرمایه شرکت را تعهد و حداقل ۰۰۰/۲۵۰/۱۲ ریال آن را نقداً تأدیه نمایند.

ج) ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال سرمایه شرکت را تعهد و حداقل ۰۰۰/۰۰۰/۱۴ ریال آن را نقداً تأدیه نمایند.

د) ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال سرمایه شرکت را تعهد و حداقل ۰۰۰/۲۵۰/۱۲ ریال آن را نقداً تأدیه نمایند.

۷۴- نقل و انتقال سهام بانام بدون ثبت در دفتر ثبت سهام شرکت سهامی:

الف) باطل و کان لم یکن است.                                                                      ب) قابل ابطال از سوی شرکت است.

ج) غیرقابل استناد در برابر شرکت است.                                                         د) قابل فسخ از سوی شرکت است.

۷۵- حق تقدم خرید سهام در شرکت های سهامی:

الف) قائم به شخص است و قابل انتقال نیست.

ب) علی الاصول قابل انتقال است.

ج) فقط قابل انتقال به سهامداران است.

د) قابل انتقال نیست مگر آنکه مجمع عمومی فوق العاده خلاف آن را تصویب نماید.

۷۶- اقدام جهت وصول مبلغ چک از طریق اجرای ثبت :
الف) علیه کلیه مسؤولین چک و به میزان مبلغ چک و کلیه خسارات امکانپذیر است.

ب) علیه صادرکننده و به میزان مبلغ چک امکانپذیر است.

ج) علیه صادرکننده و ضامن او و به میزان مبلغ چک امکانپذیر است.

د) علیه صادرکننده و به میزان مبلغ چک و کلیه خسارات امکانپذیر است.

۷۷- تصمیمات در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده:

الف) به اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر اتخاذ می گردد.

ب) به اکثریت دو سوم آراء حاضر اتخاذ می گردد.

ج) به اکثریت عددی سهامداران که دارای حداقل سه چهارم سرمایه باشند اتخاذ می گردد.

د) به اکثریت عددی حاضرین اتخاذ می گردد.

 

۷۸- مدیرعامل یک شرکت سهامی:

الف) تاجر محسوب می گردد.                                    ب) اگر موضوع شرکت در عداد اعمال تجاری باشد، تاجر محسوب می گردد.

ج) تاجر محسوب نمی گردد.                                     د) در شرکت سهامی خاص تاجر محسوب می گردد.

۷۹- کدام گزینه صحیح است؟

الف) طلبکاران تاجر ورشکسته می توانند ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلان حکم ورشکستگی در همان دادگاه نسبت به آن اعتراض کنند.

ب) طلبکاران تاجر ورشکسته می توانند ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ اعلان حکم ورشکستگی در همان دادگاه نسبت به آن اعتراض کنند.

ج) طلبکاران تاجر ورشکسته می توانند ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلان حکم ورشکستگی در دادگاه تجدیدنظر نسبت به آن اعتراض کنند.

د) طلبکاران تاجر ورشکسته می توانند ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ اعلان حکم ورشکستگی در دادگاه تجدیدنظر نسبت به آن اعتراض کنند.

۸۰- اگر تاجر قبل از توقف، معامله ای مبتنی بر تبانی منعقد نماید:

الف) معامله به حکم دادگاه قابل ابطال است.

ب) معامله مزبور بنا بر درخواست مدیر تصفیه و با صدور حکم از جانب دادگاه قابل ابطال است.

ج) معامله مزبور باطل است.

د) معامله مزبور با نظر هیأت طلبکاران قابل فسخ است.

۸۱- در انتقال سند تجاری، کدام دسته از تضمینات منتقل می گردند؟

الف) فقط تضمینات تعهد پایه صدور سند تجاری                         ب) فقط تضمینات تعهد براتی

ج) تضمینات تعهد پایه صدور سند تجاری و تعهد براتی                            د) هیچکدام

۸۲- دعوت از سهامداران یک شرکت سهامی برای تشکیل مجمع عمومی:

الف) توسط مدیرعامل صورت می گیرد.                                               ب) توسط رئیس هیأت مدیره صورت می گیرد.

ج) ممکن است توسط بازرسان صورت گیرد.                                         د) توسط مرجع ثبت شرکت ها صورت می گیرد.

۸۳- چکی در وجه (الف) صادر شده است. در حال حاضر پشت چک صرفاً امضاء (الف) بدون هیچ نوشته ای مشاهده می گردد و سند در نزد (ب) می باشد، بنابراین:

الف) (الف) ضامن صادرکننده است و (ب) دارنده چک می باشد.

ب) امضاء (الف) ظهور در انتقال چک دارد و (ب) دارنده چک می باشد.

ج) امضاء (الف) ظهور در وکالت وصول دارد و (ب) دارنده چک می باشد.

د) (الف) دارنده چک است و امضاء او دارای اثری نیست.

۸۴- توقف در تأدیه کدامیک از دیون شرط لازم برای ورشکستگی است؟

الف) توقف در تأدیه دیون ناشی از معاملات تجاری                                 ب) توقف در تأدیه دیون ناشی از معاملات مدنی یا تجاری

ج) توقف در تأدیه دیون پولی ناشی از معاملات تجاری                             د) توقف در تأدیه دیون پولی ناشی از معاملات مدنی یا تجاری

۸۵- صدور حکم ورشکستگی:

الف) موجب انتقال اموال تاجر به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه می گردد.               ب) موجب انتقال اموال تاجر به طلبکاران می گردد.

ج) موجب ممنوعیت تاجر از تصرف در اموال خود می گردد.                         د) موجب ممنوعیت تاجر از تصرف در اموال خود و دیگران می گردد.

 

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 - 9 ؟