تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۴ اسفند ۹۴ ساعت ۰۹:۲۱
۹۴ شنبه ۰۸ فروردین

۵۱- در خلیج های تاریخی، خطی که در دهانه خلیج ترسیم می شود چه میزان است؟

الف) ۲۴ مایل                   ب) بیشتر از ۲۴ مایل                     ج) کمتر از ۲۴ مایل                       د) محدودیتی ندارد.

۵۲- انواع میانجی گری از لحاظ وظایف میانجی عبارتند از:

الف) ارتباطی و پیشنهاد دهنده                                                            ب) پیشنهاد دهنده و تضمین کننده

ج) ارتباط دهنده، پیشنهاد دهنده و تضمین کننده                                     د) ارتباطی، تشویقی و تضمینی

۵۳- اعلامیه جهانی حقوق بشر در ………… و توسط ………… تصویب شد.

الف) ۱۹۴۸- مجمع عمومی                                                             ب) ۱۹۴۸- کنفرانس جهانی حقوق بشر وین

ج) ۱۹۴۹- کمیسیون حقوق بشر                                                         د) ۱۹۴۹- کمیته حقوق بشر

۵۴- دفاع مشروع ناظر بر:

الف) مشروعیت استفاده قانونی از زور                                                  ب) نقض قوانین جنگی در حالت ضرورت

ج) انصراف از مصونیت دیپلماتیک                                                      د) عدم وجاهت حمله نظامی به دولت بدهکار

۵۵- نقاط مرزی کوهستانی میان دو کشور به کدام یک از شکل های زیر قابل ترسیم نیست؟

الف) خط القعر                               ب) خط مقسم آب                         ج) خط الرأس                               د) خط کوهپایه

 

 

۵۶- کدام عبارت غلط است؟

الف) در مساعی جمیله بر خلاف میانجیگری، ثالث در ماهیت دعوی وارد نمی شود.

ب) بر خلاف میانجیگری، اعضای کمیسیون سازش الزاماً شخصیت های سیاسی نیستند.

ج) ثالث در میانجیگری شرکت مستقیم در مذاکرات دارد.

د) کمیسیون حقیقت یابی درباره تعیین مسئولیت ها اظهار نظر می کند.

۵۷- کدام گزینه از ویژگی های عملیات حفظ صلح می باشد؟

الف) موقتی بودن                            ب) توافقی بودن                            ج) غیرقاهرانه بودن                                    د) هر سه مورد

۵۸- کامل ترین سند در حمایت از غیرنظامیان عبارتست از:

الف) کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹       ب) پروتکل دوم الحاقی ۱۹۷۷          ج) پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷            د) کنوانسیون لاهه ۱۹۰۷

۵۹- کدام داوری اختیاری محسوب می شود؟

الف) شرط رجوع به داوری               ب) قرارداد داوری دایمی                ج) موافقت نامه رجوع به داوری                     د) هیچکدام

۶۰- ملی کردن در چه حالتی نامشروع است؟

الف) بنا بر دلایل سیاسی اموال ملی شود.                                               ب) با رعایت غبطه و مصلحت جامعه اموال ملی شود.

ج) ملی کردن اموال در هر شرایطی مشروع است.                                    د) ملی کردن اموال در هیچ شرایطی مشروع نیست.

۶۱- قاعده آمره حقوق بین الملل:

الف) منبع حقوق بین الملل است.                                                        ب) قواعد موجود را ارزش گذاری می کند.

ج) همان معاهده- قانون است.                                                           د) مربوط به تصمیمات الزام آور شورای امنیت است.

۶۲- مخالفت با حق شرط ….

الف) قابل باز پس گیری نیست.                                             ب) دولت رزرو دهنده باید رضایت بدهد.

ج) در هر زمان قابل باز پس گیری است.                                  د) ظرف ۱۲ ماه از زمان الحاق یا پذیرش دولت قابل باز پس گیری است.

۶۳- کدام گزینه از موارد بطلان قطعی معاهدات نیست؟

الف) تطمیع نماینده کشور     ب) رفتار متقلبانه کشور دیگر      ج) اشتباه در متن عبارات معاهده        د) هیچکدام از موارد بطلان قطعی نیست.

۶۴- کدام سازمان جزو سازمان های تخصصی ملل متحد نمی باشد؟

الف) سازمان جهانی مالکیت معنوی                                                      ب) آژانس بین المللی انرژی اتمی

ج) سازمان توسعه صنعتی ملل متحد                                                    د) سازمان آموزشی و فرهنگی و تربیتی ملل متحد

۶۵- آیا دولت محصور (محاط) در خشکی می تواند دولت صاحب پرچم باشد؟

الف) خیر، تنها دولت های ساحلی چنین حقی دارند.                                  ب) بلی

ج) دولت هایی که سابقه تاریخی این کار را داشته اند.                               د) بستگی به مقررات منطقه ای دارد.

۶۶- نخستین کنوانسیونی که درباره حقوق هوایی تدوین شده کدام است؟

الف) کنوانسیون پاریس                    ب) کنوانسیون شیکاگو                     ج) کنوانسیون پان امریکن                 د) کنوانسیون لندن

۶۷- نظریه پرداز اصل عدم مداخله کیست؟

الف) کالوو                                    ب) مونروئه                                  ج) منچینی                                   د) ویلسون

۶۸- حداکثر عرض منطقه انحصاری اقتصادی از خط مبدأ دریای سرزمینی طبق کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها چند مایل است؟

الف) ۲۰۰ مایل دریایی                    ب) ۳۵۰ مایل دریایی                     ج) ۴۵۰ مایل دریایی                      د) ۵۰۰ مایل دریایی

۶۹- کدامیک از وظایف اختصاصی دبیرخانه سازمان ملل است؟

الف) تعیین قضات دیوان بین المللی دادگستری                                      ب) رسیدگی به مسایل حقوق بشر

ج) رسیدگی به صلح بین المللی                                                          د) تهیه گزارش مربوط صلح و امنیت بین المللی به شورای امنیت

۷۰- کدام عبارت زیر درست است؟

الف) موافقت نامه های نزاکتی برای طرفین تعهدات حقوقی ایجاد می کنند.

ب) موافقت نامه های نزاکتی جنبه سیاسی دارند و برای طرفین تعهد حقوقی ایجاد می کنند.

ج) موافقت نامه های نزاکتی همان معاهدات رسمی هستند.

د) موافقت نامه های نزاکتی بیشتر جنبه سیاسی دارند و تعهدات اخلاقی ایجاد می کنند.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.5 + 1 ؟