تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۴ شنبه ۰۸ فروردین

۲۳۶- در توصیف قضیه متنازع فیه، کدام مورد رعایت می شود؟

الف) از تحلیل قضیه شروع شده و با تطبیق آن با قاعده خاتمه می یابد.

ب) به عنصر خارجی توجه شده و سپس ماهیت حقوقی آن تعیین می گردد.

ج) به انواع حقوق توجه شده و سپس استخراج قاعده می شود.

د) طبقه بندی قضیه مورد دعوی انجام می شود.

۲۳۷- احاله چه زمانی مصداق می یابد؟

الف) ایراد در قابلیت اجرای حقوق داخلی کشور محل دادگاه پدید آید.

ب) قاعده تعارض قوانین در تعیین قانون صالح توسط دادگاه مؤثر شناخته شود و آن قاعده حاکی از عدم صلاحیت قانون آن کشور و صلاحیت قانون کشور محل دادگاه یا قانون کشور ثالث باشد.

ج) دلالت قاعده های تعارض قوانین در کشور در خصوص مورد، هم جهت نباشد و هر دو سالب صلاحیت قانون خود باشند.

د) همه موارد

۲۳۸- کدام عبارت صحیح است؟

الف) طبق قانون مدنی ایران، احاله درجه یک پذیرفته شده و در پذیرش احاله درجه دوم دادگاه مخیّر است.

ب) طبق قانون مدنی ایران، احاله درجه یک و دو پذیرفته شده.

ج) طبق قانون مدنی ایران، احاله درجه یک لازم شناخته شده و احاله به قانون کشور ثالث لازم نبوده و مردود است.

د) طبق قانون مدنی ایران، احاله درجه یک لازم شناخته شده و احاله به قانون کشور ثالث مسکوت گذاشته شده

۲۳۹- از نظر قانون تجارت ایران، کدام قانون بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری حاکم است؟

الف) قانون کشور محل وقوع تعهد       ب) قانون کشور محل پرداخت          ج) قانون کشور مقر دادگاه                د) قانون کشور محل صدور

۲۴۰- قانون حاکم بر اهلیت بیگانگان از لحاظ حقوق بین الملل خصوصی ایران قانون دولت متبوع آنان است، مگر اینکه موضوع ………………… مطرح باشد.

الف) معاملات فضولی                                                                                              ب) اقامت متعاملین در ایران

ج) نقل و انتقال اموال غیرمنقول واقع در خارج از ایران                                                      د) معامله به قصد فرار از دین

۲۴۱- تعهدات ناشی از عقد بیع بیگانگان مقیم ایران منعقده در فرانسه مطابق حقوق بین الملل خصوصی ایران تابع قانون …………. است.

الف) محل وقوع مال                        ب) محل عقد                               ج) مقر دادگاه                               د) موارد الف و ج

۲۴۲- قانون قابل اجرا در مورد تهاتر قضایی کدام است؟

الف) قانون حاکم بر قرارداد              ب) حقوق دولت متبوع دائن              ج) قانون مقر دادگاه              د) حقوق دولت متبوع مدیون

۲۴۳- زن و مردی از دو تابعیت در ایران قصد نکاح دارند، طبق حقوق ایران قانون حاکم بر شرایط اساسی صحت نکاح کدام است؟

الف) قانون کشور متبوع مرد     ب) قانون کشور محل وقوع عقد          ج) قانون کشور محل اقامت مشترک   د) هر کدام تابع قانون دولت متبوع خود

۲۴۴- اگر قراردادی که در رم منعقد شده، متعاملین صلاحیت دادگاه ایرانی را جهت حل اختلاف پذیرفته باشند، قانون قابل اجرا کدام است؟

الف) ایران                        ب) محل وقوع عقد                        ج) مقر دادگاه                               د) الف و ج

۲۴۵- با توجه به ضرورت اخذ تصمیم فوری درباره حضانت فرزندان هنگامی که بین والدین که دارای تابعیت خارجی هستند اختلافی بروز کرده، تعیین قانون صلاحیتدار چگونه انجام می پذیرد؟

الف) با توجه به دلالت قاعده تعارض قوانین، قانون بیگانه صالح خواهد بود.

ب) با توجه به اصل قانون صلاحیتدار مربوط به احوال شخصیه، قانون کشور متبوع والدین به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

ج) بر اساس قانون محل دادگاه اخذ تصمیم می شود.

د) در صورت عدم وجود موانع اجرای قانون صالح بیگانه، اخذ تصمیم بر اساس آن قانون صورت می پذیرد.

۲۴۶- برای اینکه حقی از لحاظ بین المللی مکتسب محسوب گردد و در ایران من حیث المجموع معتبر شناخته شود چه شرطی لازم است؟

الف) بر طبق قانون خارجی و بطور کامل بوجود آمده باشد.                         ب) بر طبق قانون ایران و قانون خارجی بوجود آمده باشد.

ج) بر طبق قانون صلاحیتدار و بطور کامل بوجود آمده باشد.                       د) بر طبق قانون ایران و بطور کامل بوجود آمده باشد.

۲۴۷- در صورت مواجه شدن با سازمان حقوقی خارجی که در قانون ایران شناخته نشده است، دادگاه ایران چگونه باید آن را توصیف کند؟

الف) سازمان حقوقی را غیرقابل توصیف اعلام کند.                    ب) سازمان حقوقی را منحصراً طبق قانون خارجی توصیف کند.

ج) سازمان حقوقی را منحصراً طبق قانون ایران توصیف کند.         د) سازمان حقوقی را طبق قانون ایران ولی به کمک قانون خارجی توصیف کند.

۲۴۸- اهلیت بیگانه در ایران در معاملات خود تابع قانون کدام کشور است؟

الف) قانون کشور متبوع                    ب) قانون ایران                 ج) قانون محل اجراء                       د) قانون مساعدتر از آن دو قانون

۲۴۹- قواعد نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی کدام است؟

الف) بعضی از قواعد امری                ب) کلیه قواعد امری و تکمیلی          ج) کلیه قواعد امری              د) بعضی از قواعد امری و تکمیلی

۲۵۰- مسأله توصیف قضایی با مسأله احاله چه رابطه ای دارد؟

الف) حل مسأله توصیف قضایی مقدم بر حل مسأله احاله است.

ب) حل مسأله احاله مقدم بر مسأله توصیف قضایی است.

ج) مسأله احاله در مسأله توصیف قضایی اثر دارد.

د) مسأله توصیف قضایی مربوط به قاعده حل تعارض خارجی و مسأله احاله مربوط به قاعده مادی خارجی است.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.8 + 7 ؟