تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۲ اسفند ۹۴ ساعت ۱۰:۴۷
۹۴ شنبه ۰۸ فروردین

۱۶۱- در دولت های تکبافت:

الف) واحدهای استانی و منطقه ای دارای استقلال سیاسی هستند.

ب) می توان سرزمین را به شکل منطقه ای و استانی تقسیم و اداره کرد.

ج) عدم تمرکز نوعی تمرکززدایی و متضمن استقلال اداری و سیاسی است.

د) روش عدم تراکم حاکم و اداره امور با نمایندگان مردم محل است.

۱۶۲- در نظام پارلمانی:

الف) دولت اصولاً پاسخگوی عملکرد خود در برابر پارلمان نیست.   ب) قوای مجریه و مقننه منبعث از مردم بوده و حق انحلال یکدیگر را دارند.

ج) نمایندگان پارلمان منتخب مردم و پاسخگوی مردم هستند.         د) نمایندگان پارلمان پاسخگوی کارکرد خود در برابر دولت هستند.

۱۶۳- در مفهوم ساختاری دولت کشور:

الف) دول عضو دولت فدرال از جهت ساختاری و دول عضو اتفاق دولت ها از جهت عملی هریک دارای سیاست خارجی مستقل هستند.

ب) تصمیمات مشترک دول عضو دولت فدرال همانند دول عضو اتفاق دولت ها لزوماً باید به اتفاق آراء باشد.

ج) دول چندپارچه (مرکب) هیچکدام حق اتخاذ تصمیم مستقل ندارند.

د) دولت فدرال دارای سیاست خارجی واحد و متمرکز است اما در اتفاق دولتها، هریک از دول عضو دارای سیاست خارجی مستقل می باشند.

۱۶۴- در مقایسه دولتهای فدرال و کنفدراسیون دولتها:

الف) هریک از دول عضو دارای حاکمیت مستقل در امور داخلی و بین المللی هستند.

ب) روابط دول عضو تابع حقوق بین الملل است.

ج) دول عضو دارای سیاست خارجی مشترک و واحد هستند.

د) در فدراسیون، حل اختلاف میان دول عضو با مراجع قضایی داخلی است.

۱۶۵- قانون اساسی، قواعدی است که:

الف) حقوق مردم را تضمین نموده و اقتدار زمامدار را تنظیم می کند.

ب) تشکیلات، نهادهای حکومتی و تکالیف مردم را بیان می کند.

ج) اقتدار زمامداری را تحلیل نموده به تشکیلات حکومتی و حقوق مردم می پردازد.

د) به بررسی تحلیلی نظام حاکم، قوای سه گانه و روابط متقابل آنها می پردازد.

۱۶۶- شاخص تفاوت نظام ریاستی با نظام پارلمانی ………… قوا است.

الف) اختلاط                                 ب) تعادل                                    ج) همکاری                                  د) تفکیک

۱۶۷- کنفدراسیون دولتها بر اساس ……………. تشکیل می شود.

الف) قانون اساسی                          ب) قانون داخلی عادی                    ج) قرارداد داخلی                          د) یک معاهده بین المللی

۱۶۸- به موجب قانون اساسی در تحقیق و تفحص مجلس، می توان گفت:

الف) هر نماینده حق دارد در ایفای حق قانونی به دستگاهها و ادارات مراجعه کند.

ب) نمایندگان رأساً می توانند به دستگاهها مراجعه و کسب اطلاع و تحقیق کنند.

ج) تحقیق و تفحص از حقوق ذاتی مجلس است.

د) حق تحقیق و تفحص در کلیه امور اطلاق عموم دارد و همه موضوعات و مقامات را شامل می شود.

۱۶۹- رئیس جمهور می تواند:

الف) با رعایت قانون اساسی، برای هیأت وزیران از مجلس تقاضای رأی اعتماد مجدد بنماید.

ب) مصوبات مجلس را امضاء و ابلاغ نماید.

ج) رأساً نمایندگان ویژه ای برای دولت تعیین کند.

د) سفیران را تعیین و استوارنامه آنها را امضاء کند.

۱۷۰- صلاحیت مجلس خبرگان در امر قانونگذاری ناظر بر:

الف) تمام امور است.                                                                       ب) فقط در خصوص مسائل مربوط به تعداد و شرایط خبرگان است.

ج) هیچ امری نیست.                                                                       د) با همکاری مجمع تشخیص مصلحت نظام در تمام امور است.

۱۷۱- امنیت و عدالت قضایی بر مبنای …………. است.

الف) اصل برائت و استقلال قاضی                                                       ب) مداخله رئیس قوه قضائیه در تمام امور

ج) حق تفسیر قضائی دادرسان در پرونده ها                                           د) حکم به مجازات و اجرای آن توسط دادگاه انقلاب

۱۷۲- بر اساس اصل برائت:

الف) هیچکس از نظر قانون مجرم نیست مگر پس از دستگیری قانونی.

ب) هیچکس قانوناً مجرم نیست مگر پس از اقرار وی در اجرای حکم تعزیری حاکم شرع.

ج) هیچکس از نظر قانون مجرم نیست مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.

د) هیچکس با حکم دادگاه مجرم نیست مگر با شهادت شهود.

۱۷۳- بر اساس قانون اساسی:

الف) هیچ مقامی حتی با وضع قانون نمی تواند آزادی های مشروع افراد را سلب کند.

ب) سلب آزادی های مشروع توسط دولت با تصویب مجلس امکانپذیر است.

ج) سلب آزادی های مشروع مردم با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام امکانپذیر است.

د) سلب آزادی ها ممنوع است مگر به حکم قانون.

۱۷۴- رئیس جمهور مسؤولیت اجرای قانون اساسی را:

الف) صرفاً در امور قوه مجریه دارا است.

ب) در تمام اصول به جز اصول مربوط به رهبری و قوه قضائیه دارا است.

ج) از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم را دارا است.

د) در تمام اصول به جز اصول مربوط به رهبری را دارا است.

۱۷۵- مقام رهبری:

الف) هر زمان که صلاح بداند می تواند رئیس جمهور را عزل کند.

ب) هر زمان که بخواهد می تواند اعضای شورای نگهبان را نصب یا عزل کند.

ج) تمامی اعضای شورای عالی امنیت ملی را تعیین می کند.

د) مصوبات شورای عالی امنیت ملی را تأیید و حکم ریاست جمهوری را امضاء می کند.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.2 - 6 ؟