تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۴ اسفند ۹۴ ساعت ۰۹:۳۵
۹۴ شنبه ۰۸ فروردین

۲۰۶- تعیین تعداد وزیران و حدود اختیارات آنها با………………….. است.

الف) رهبری                     ب) مجلس شورای اسلامی                   ج) ریاست جمهوری               د) معاون اول رئیس جمهور

۲۰۷- در رابطه با شورای شهرک کدام گزینه صحیح است؟

الف) شورای شهرک در تمامی شهرک های کشور تشکیل می شود                                       ب) اعضای شورای شهرک انتخابی هستند

ج) امروزه شورای شهرک منحل شده و دیگر تشکیل نمی شوند                                           د) گزینه الف و ب

۲۰۸- کدام یک جزو نظامات پلیسی نمی باشد؟

الف) منع                         ب) مجوز بعدی                            ج) اجازه قبلی                                           د) اعلام قبلی

۲۰۹- وزارتخانه ها در ایران…………….

الف) دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند.                                    ب) دارای شخصیت حقوقی نیستند

ج) به تبع دولت و به همراه آن همگی یک شخصیت حقوقی دارند.        د) بنا به نظر قانون گذار می توانند دارای شخصیت حقوقی باشند یا خیر.

۲۱۰- تغییر یکجانبه مورد معامله تا چه میزانی صحیح است؟

الف) افزایش تا ۲۵%           ب) افزایش یا کاهش تا ۲۵%            ج) کاهش تا ۲۵%                          د) حداکثر تا ۱۰%

۲۱۱- کدام یک از موارد زیر مصدق یک واقعه یا یک وضع حقوقی است؟

الف) جواز                            ب) گواهی                               ج) احکام استخدامی                                    د) اخطار اداری

۲۱۲- پست های ثابت سازمانی برای کدام دسته از مشاغل ایجاد می شوند؟

الف) مشاغل تصدی گری                                                                 ب) مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارند.

ج) مشاغل حاکمیتی غیرمستمر                                                           د) مشاغل تصدی گری و حاکمیتی

۲۱۳- ساعات کار کارمندان  دولت در هفته به چه میزان است؟

الف) ۴۴ ساعت                            ب) ۴۵ ساعت                              ج) ۴۶ ساعت                               د) ۴۷ ساعت

۲۱۴- رسیدگی در دیوان عدالت اداری مستلزم تقدیم …   ….است

الف) دادخواست               ب) دادخواست یا درخواست                         ج) درخواست شفاهی                       د) درخواست کتبی

۲۱۵- مرجع اولیه تجدید نظر احکام گزینش ………………. است

الف) ریاست جمهوری                                                                     ب) هیات عالی گزینش

ج) هیات مرکزی گزینش                                                                 د) هسته گزینش صادر کننده رای با حضور دو عضو جدید

۲۱۶- استخدام جدید به جای کارمندان زن نیمه وقت اداری…….

الف) به هر شکلی ممنوع است.          ب) بصورت رسمی ممنوع می باشد        ج) به شکل پیمانی مجاز نیست       د) به هر صورتی مجاز است

۲۱۷- حداقل استفاده از خدمت نیمه وقت بانوان چه میزانی است؟

الف) سه ماه                                 ب) شش ماه                                ج) یک سال                                 د) دو سال

۲۱۸- گزینش در چه مواردی بر اساس ضوابط انتخاب اصلح انجام می شود؟

الف) در تمام موارد                                                                                    ب) در هیچ صورتی و فقط براساس امتیازات کسب شده است

ج) در مورد مشاغل حساس و موارد خاص                                            د) فقط در مورد اعزام به ماموریت ثابت خارج از کشور

۲۱۹- کدامیک از شرایط اعضای هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری نیست؟

الف) تأهل                       ب) حداقل ۳۰ سال سن                  ج) تدین به دین  اسلام                   د) حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی.

۲۲۰- در رابطه با قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل کدام مورد نادرست است؟

الف) سمت‌های آموزشی در موسسات تحقیقاتی مشمول این قانون نخواهد بود.

ب) افرادی که مستقیماً یا غیرمستقیم از سوی مقام معظم رهبری به سمت‌هایی منصوب می‌شوند تحت شمول این قانون نخواهند بود.

ج) انجام وکالت دادگستری برای کارمندان دولت ممنوع است.

د) شرط مجازات آمر صادرکننده حکم تصدی شغل دوم برای مستخدم اطلاع او است.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.1 - 3 ؟