آخرين بروزرساني :۲۵ اسفند ۹۴ ساعت ۰۹:۰۶
۹۴ جمعه ۰۷ فروردین

۳۱- در عبارت ( ولو انتقل الشقص بهبه اوصلح او صداق فلا شفعه ) منظور از الشقص چیست؟

الف) ما یملک                                ب) اشجار                                   ج) زمین                                     د) سهم

۳۲- در لعان کدام حکم به زوجین تعلق نمی گیرد؟

الف) ساقط شدن حد از آن دو           ب) منتفی شدن فرزند از ابوین           ج) زوال شدن فراش                       د) حرام موبد شدن زن

۳۳- اگر از « مقتص منه » چه در قصاص نفس و چه در قصاص طرف با آلت کاله قصاص شود قصاص کننده از این جهت ضامن چیست؟

الف) پرداخت کفاره                        ب) پرداخت ارش                          ج) پرداخت خسارت                      د) هیچ چیز

۳۴- « و لا یلزم الوقف بعد تمام صیغه بدون القبض فلو مات الواقف قبله ای قبل قبضه المستند الی اذنه …………. »

الف) فالقبض ساقط             ب) بطل الوقف         ج) یقوم الوارث مقام الواقف فی الاقباض          د) اقبضه الحاکم لو کان الوقف علی جهه عامه

۳۵- ترجمه عبارت زیر کدام است؟

« یستحب للحاکم العظه قبل الایمان »

الف) مستحب است حاکم پیش از قسم خوردن طرفین دعوا آنان را نصیحت کند.

ب) مستحب است حاکم غیرمسلمان قبل از ایمان آوردن از سمت خود کناره گیری کند.

ج) راه درست برای حاکم در اجرای قوانین اسلامی آن است که فرد محکوم را به توبه تشویق نماید.

د) مستحب است حاکم برای فرد مرتد شده بعد از ایمان آوردن درخواست عفو از امام نماید.

۳۶- لو کان للمیت اخوه و زوجه فأقرّت له بولد کان لها …………

الف) الربع                                     ب) السدس                                  ج) الثلث                                     د) الثمن

۳۷- شمول قاعده « یحرم علی الانسان کل قریب عدا الاولاد العمومه و الخئوله » در اقربای نسبی و رضاعی تا کجاست؟

الف) تا درجه دوم از طبقه سوم                                                                      ب) تا درجه اول از طبقه سوم

ج) تا همه درجات دوم                                                                                د) کلیه اقربای طبقات اول و دوم و سوم

۳۸- « و یسقط بمفارقه کل واحد منهما، صاحبه و لو بخطوه » ای یسقط ……………

الف) خیار الغبن فی البیع                  ب) خیار المجلس فی البیع               ج) خیار الحیوان فی البیع                 د) کل من الخیارات

۳۹- کلمه مناسب جای خالی در این عبارت کدامیک از گزینه های ذیل است؟

             « ………… أن یکون النشوز منهما و یخشی الفرقه »

الف) شقاق                                   ب) شغار                                     ج) طلاق                                     د) لعان

۴۰- « لو ضمن للمشتری ضامن عن البایع درک ما یحدثه المشتری فی الارض من بنا او غرس علی تقدیر ظهورها مستحقه بغیر البایع …………… »

الف) الاقوی جوازه لوجود سبب الضمان حاله العقد                                  ب) صح الضمان لوجود ارکان حین العقد

ج) الاقوی جواز الضمان لانه (ضمان) اجنبی عن البایع و المشتری                د) لا یصح الضمان، لانه ضمان ما لم یجب

۴۱- عبارت ( ذات الشهور تعتد بثلاثه الشهر) یعنی ……………. سه ماه عده نگه دارد.

الف) ذات الاقرا که عادتاً حیض نمی شود                                              ب) زنی که در سن حیض است ولی حیض نمی شود

ج) زنی که مستقیم الحیض است                                                         د) زنی که مجرای بول و حیض او یکی باشد.

۴۲- معنای عبارت « یختص التغریب بمن املک و لم یدخل » کدام گزینه است؟

الف) اگر زانی با زانیه همبستر نشود فقط تبعید می شود.

ب) اگز زانی با زانیه همبستر نشود فقط تشهیر می شود.

ج) تبعید مختص کسی است که هنگام ارتکاب زنا دارای همسر بوده ولی با او همبستر نشده است.

د) تشهیر مختص به کسی است که هنگام ارتکاب زنا دارای همسر بوده ولی با او همسبتر نشده است.

۴۳- معنای روان عبارت « یضمن معلم السباحه الصغیر فی ماله » کدام است؟

الف) مربی شنا در صورت غرق شدن صغیر از مال خود ضامن است.        ب) مربی کشتی در صورت تلف شدن صغیر از مال خود ضامن است.

ج) مربی شنا در صورت غرق شدن صغیر از مال عاقله ضامن است.         د) مربی کشتی در صورت تلف شدن صغیر از مال عاقله ضامن است.

۴۴- عبارت « هی عقد ثمرته التبرع بالمنفعه » تعریف کدامیک از عقود زیر است؟

الف) ودیعه                                   ب) عاریه                                    ج) اجاره                                     د) هیچکدام

۴۵- در عبارت « لا یصح بیع الصبی و الجنون و المغمی علیه و السکران » بطلان بیع ناشی از چیست؟

الف) فقدان رضا                             ب) فقدان قصد                              ج) فقدان قصد و رضا                         د) هیچکدام

۴۶- شهاده علی شهاده و محلها ………………

الف) حقوق الناس عقوبه کالقصاص        ب) حقوق الناس غیرعقوبه کاطلاق                 ج) حقوق الله                 د) حقوق الناس کافه

۴۷- کدامیک با دیگر موارد مترادف نیست؟

الف) صدقه                                   ب) نحله                                      ج) عطیه                                     د) هبه

۴۸- منظور از « المبعض » چیست؟

الف) فرد زانی به عنف                                                                     ب) کسی که قسمتی از او آزاد شده و قسمتی از او برده است.

ج) مرتدِ تازه مسلمان شده                                                                د) فرد ملوِّط

۴۹- لو قال الرامی حذار ……………….

الف) فلاضمان                        ب) یضمن الدیه                        ج) یقتص                                    د) یضمن الدیه اذا قصد الصید

۵۰- ………………. هی القاشره للجلد و فیها بعیر

الف) الحارصه                                ب) الدامیه                                   ج) الباضعه                                   د) المتلاحمه

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران