کارگاه
آخرين بروزرساني :۲۴ اسفند ۹۴ ساعت ۱۱:۴۲
۹۴ جمعه ۰۷ فروردین

۵۱- اولین بار در کدام سند بین المللی از منابع حقوق بین الملل یاد می شود؟

الف) اساسنامه دیوان بین الملل غنائم                                                   ب) اساسنامه دیوان بین الملل دادگستری

ج) میثاق جامعه ملل                                                                        د) کنوانسیون ۱۹۶۹ حقوق معاهدات

۵۲- دکترین چگونه در قالب منابع حقوق بین الملل قرار می گیرد؟

الف) نظریات جمعی حقوقدانان                                                           ب) نظریات مؤسّسات تحقیقاتی بین المللی

ج) نظریات جمعی و انفرادی حقوقدانان                                                 د) الف و ب صحیح است.

۵۳- بر اساس کدامیک از دکترین های زیر نمی توان یک دولت را به دلیل عدم توانایی در پرداخت دیونش مورد تهاجم نظامی قرار دارد؟

الف) دکترین تُبار                           ب) دکترین دراگو                          ج) دکترین استیمسون                     د) دکترین مونرو

۵۴- کدامیک از دکترین های زیر امروزه در حقوق بین الملل مردود است؟

الف) دکترین مشروعیت                   ب) دکترین قراردادهای نابرابر             ج) دکترین صیانت از خود                د) الف و ج صحیح است.

۵۵- کدامیک از عبارات زیر در خصوص انصاف و عدالت و نصفت صحیح می باشد؟

الف) انصاف همان عدالت و نصفت است.

ب) عدالت و انصاف اعم از اصل نصفت است.

ج) بکارگیری انصاف نیاز به تراضی طرفین اختلاف ندارد اما اعمال عدالت و نصفت نیازمند توافق طرفین است.

د) بکارگیری انصاف و عدالت و نصفت هر دو نیازمند به توافق طرفین اختلاف است.

۵۶- کدامیک از عبارات زیر در خصوص قاعده آمره صحیح نیست؟

الف) تغییر یک قاعده آمره با پیدایش یک قاعده آمره جدید ممکن است.

ب) رسیدگی به اختلافات ناشی از قواعد آمره تابع صلاحیت اجباری دیوان بین الملل دادگستری است.

ج) قواعد آمره بین الملل منبعث از قواعد حقوق بین الملل عام می باشد.

د) قاعده ای آمره محسوب می شود که همه کشورهای دنیا آن را بپذیرند یا نسبت به آن اعتراضی نداشته باشند.

۵۷- دیوان دادگستری بین المللی در کدام قضیه زیر به تعریف تعهدات عام الشمول (Erga omnes) پرداخته است؟

الف) قضیه کشتی لوتوس       ب) قضیه فلات قاره دریای شمال           ج) قضیه بارسلونا تراکشن      د) قضیه کارکنان سفارت آمریکا در تهران

۵۸- کدامیک در اثر جانشینی اصولاً تغییر نمی کند؟

الف) اموال عمومی و دولتی                ب) نظام حقوقی                             ج) امتیازات                                 د) دیون

۵۹- کدامیک از عبارات زیر در خصوص اعمال حق شرط صحیح است؟

الف) اصل بر اعمال حق شرط است.

ب) اصل بر عدم اعمال حق شرط است.

ج) اگر حق شرط منع نشده باشد اعمال حق شرط منوط به موافقت سایر طرفین است.

د) اگر حق شرط در معاهده ای مجاز شمرده شود در صورتیکه دولت های عضو با اعمال آن از سوی دیگر کشورها اعتراض نکنند می توان حق شرط را اعمال نمود.

 

۶۰- در کدام روش تفسیری از اوضاع و احوال حاکم بر معاهده در زمان انعقاد در جهت کشف مراد و مقصود متعاهدین استفاده می شود؟

الف) روش عینی                            ب) روش شخصی                          ج) روش ذهنی                              د) روش سیاقی

۶۱- تغییر بنیادین اوضاع و احوال (اصل ربوس) چه زمانی می تواند باعث فسخ معاهده شود؟

الف) تأثیر این اصل در معاهده صراحتاً ذکر شده باشد.                             ب) آن تغییر قابل پیش بینی باشد.

ج) تغییری که اساس رضایت طرفین را در معاهدات عینی متزلزل کند.          د) هر سه مورد

۶۲- کنوانسیون حقوق معاهدات راجع به کدام مسأله زیر مقرراتی موضوعه دارد؟

الف) تأثیر جنگ بر معاهدات                                                             ب) تفاسخ

ج) جانشینی دولت ها در معاهدات                                                      د) مسؤولیت بین المللی دولتها در خصوص معاهدات

۶۳- در کدامیک از اشکال سواحل زیر ترسیم خط مبدأ به صورت خط مبدأ مستقیم خواهد بود؟

الف) خلیج ها بطور کلی                    ب) برآمدگی جزری                       ج) منافع اقتصادی ویژه منطقه                       د) هیچکدام

۶۴- کدام دسته از جزایر زیر دارای مناطق دریایی مختص به خود می باشد؟

الف) کلیه جزایری که در ماورای بیش از ۲۴ مایل از ساحل قرار دارند.

ب) فقط جزایر مسکونی که در ماورای ۲۴ مایلی از ساحل قرار دارند.

ج) فقط جزایر مسکونی که در ۱۲ مایلی از ساحل قرار دارند.

د) جزایر مسکونی ولو اینکه در محدوده کمتر از ۲۴ مایلی از ساحل قرار داشته باشند.

۶۵- در کدام حالت کشتی های واقع در آب های داخلی اصولاً تحت حاکمیت حقوقی دولت ساحلی قرار ندارند؟

الف) اگر کشتی هایی به منظور تجاری بوده و با عنوان کشتی دولتی تجاری وارد آب های داخلی شده باشند.

ب) کشتی هایی به منظور تجاری که با مجوز قبلی وارد آب های داخلی شده اند.

ج) کشتی هایی به منظور تجاری که در وضعیت اضطراری و ناچاراً وارد آب های داخلی شدند.

د) در خصوص کشتی های تجاری هیچگونه استثنایی وجود ندارد.

۶۶- در صورتیکه لبه خارجی حاشیه (سراشیب) قاره از ۲۰۰ مایل بیشتر باشد، عرض فلات قاره چگونه تعیین می گردد؟

الف) در این حالت ملاک سراشیب قاره است تا هر چند مایل که از خط مبدأ امتداد داشته باشد.

ب) فلات قاره تا ۳۵۰ مایل از خط مبدأ به علاوه تا ۱۰۰ مایلی از عمق ۲۵۰۰ متری ادامه پیدا می کند.

ج) فلات قاره در این حالت دقیقاً برابر با عرض منطقه انحصاری خواهد بود.

د) در این حالت عرض فلات قاره تا ۳۵۰ مایل از خط مبدأ یا تا ۱۰۰ مایلی از عمق ۲۵۰۰ متر ادامه پیدا می کند.

۶۷- مسؤولیت بین المللی دولت ها ناشی از رفتار اتباع (افراد عادی) مبتنی بر کدام تئوری است؟

الف) نظریه خطا          ب) نظریه خطر            ج) نظریه خطا و خطر توأمان           د) نظریه خطا یا خطر هر کدام که مورد ادعا قرار گیرد.

۶۸- کدامیک در آیین دادرسی، رسیدگی به دعاوی در دیوان بین الملل دادگستری ملحوظ نیست؟

الف) اعاده دادرسی                         ب) دعوی متقابل                           ج) اعتراض اولیه                           د) تجدیدنظرخواهی

۶۹- قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی در کدامیک قابل اجرا نیست؟

الف) مخاصمات مسلحانه بین المللی          ب) مخاصمات مسلحانه غیربین المللی               ج) مخاصمات مسلحانه داخلی            د) ب و ج

۷۰- کنوانسیون لومه راجع به کدام مسأله در حقوق بین الملل عمومی است؟

الف) حق بر توسعه بین المللی

ب) ارتقای سطح اقتصادی کشورهای در حال توسعه

ج) استفاده از منابع طبیعی کشورهای در حال توسعه

د) تحدید حدود مناطق دریایی از حیث بهره برداری اقتصادی

 

 

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران