تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۵ اسفند ۹۴ ساعت ۰۹:۱۵
۹۴ جمعه ۰۷ فروردین

Õ قسمت اول: Vocabulary

۱- گزینه d صحیح است؛                       ۲- گزینه a صحیح است؛                       ۳- گزینه d صحیح است؛

۴- گزینه a صحیح است؛                       ۵- گزینه b صحیح است؛                      ۶- گزینه “d” صحیح است؛

۷- گزینه “a” صحیح است؛                      ۸- گزینه “d” صحیح است؛ اصطلاح ” Sense of humor ” به معنای ” طبع شوخی ” است.

۹- گزینه b صحیح است؛                       ۱۰- گزینه d صحیح است؛                    ۱۱- گزینه c صحیح است؛

۱۲- گزینه b صحیح است؛                    ۱۳- گزینه b صحیح است؛                    ۱۴- گزینه d صحیح است؛

۱۵- گزینه a صحیح است؛

 Õ قسمت دوم: Grammer

۱۶- گزینه c صحیح است؛                     ۱۷- گزینه b صحیح است؛                    ۱۸- گزینه b صحیح است؛

۱۹- گزینه c صحیح است؛                     ۲۰- گزینه d صحیح است؛

 Õ قسمت سوم: Reading Comprehension

Passage

۲۱- گزینه d صحیح است؛                    ۲۲- گزینه c صحیح است؛                     ۲۳- گزینه c صحیح است؛

۲۴- گزینه b صحیح است؛                    ۲۵- گزینه b صحیح است؛

Passage

۲۶- گزینه c صحیح است؛                     ۲۷- گزینه a صحیح است؛                    ۲۸- گزینه b صحیح است؛

Passage

۲۹- گزینه b صحیح است؛                    ۳۰- گزینه a صحیح است؛

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.8 - 9 ؟