تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۴ اسفند ۹۴ ساعت ۱۱:۰۳
۹۴ جمعه ۰۷ فروردین

۱۴۱- گزینه د صحیح است؛                  ۱۴۲- گزینه ج صحیح است؛.                 ۱۴۳- گزینه د صحیح است؛

۱۴۴- گزینه الف صحیح است؛               ۱۴۵- گزینه ج صحیح است؛                  ۱۴۶- گزینه ج صحیح است؛

۱۴۷- گزینه الف صحیح است؛               ۱۴۸- گزینه ج صحیح است؛                  ۱۴۹- گزینه ج صحیح است؛

۱۵۰- گزینه ب صحیح است؛                 ۱۵۱- گزینه ج صحیح است؛                  ۱۵۲- گزینه ج صحیح است؛

۱۵۳- گزینه الف صحیح است؛               ۱۵۴- گزینه د صحیح است؛                  ۱۵۵- گزینه ب صحیح است؛

۱۵۶- گزینه ب صحیح است؛                 ۱۵۷- گزینه ج صحیح است؛                  ۱۵۸- گزینه ج صحیح است؛

۱۵۹- گزینه ج صحیح است؛                  ۱۶۰- گزینه الف صحیح است؛

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.1 - 4 ؟