تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۴ اسفند ۹۴ ساعت ۱۰:۵۲
۹۴ جمعه ۰۷ فروردین

۸۶-گزینه ج. ماده ۸ ق.م.ا                      ۸۷-گزینه الف. ماده ۱۱ق. م.ا                    ۸۸-گزینه ج. ماده ۵ ق.م.ا

۸۹-گزینه ب. ماده ۱۲۷ ق.م.ا                 ۹۰-گزینه د.ماده ۱۲۶ ق.م.ا                      ۹۱-گزینه ب.

۹۲-گزینه الف. ماده ۱۳۸ ق.م.ا               ۹۳-گزینه ج.تبصره۴٫ماده۱۳۴ ق.م.ا                       ۹۴-گزینه ب. 

۹۵-گزینه الف. ماده۲۰ق.م.ا                   ۹۶-گزینه د .ماده ۵۷ ق.م.ا                       ۹۷-گزینه ب .ماده ۶۸ ق.م.ا

۹۸-گزینه ب. تبصره ماده۲۰ ق.م.ا           ۹۹-گزینه ج. ماده ۴۷ ق.م.ا                       ۱۰۰-گزینه الف. ماده۱۲۰ ق.م.ا

۱۰۱-گزینه ج.ماده ۱۱۵ ق.م.ا                 ۱۰۲-گزینه الف.تبصره ۴                          ۱۰۳-گزینه ج. ماده۳۷ ق.م.ا

۱۰۴-گزینه الف.ماده ۱۳۴ق.م.ا               ۱۰۵-گزینه ب.ماده ۴۷ق.م.ا                     ۱۰۶-گزینه ب. ماده ۵۵۷ ق.م.ا

۱۰۷-گزینه ب.                                     ۱۰۸-گزینه ج .تبصره ۱ ماده ۵ ق.تشدیدمجازات مرتکبین…

۱۰۹-گزینه الف.                                   ۱۱۰-گزینه ج.

۱۱۱-گزینه الف. نشریه بدون مجوز، مشمول مقررات عمومی است نه مشمول قانون مطبوعات

۱۱۲-گزینه د . ماده ۲۸ ق. ثبت              ۱۱۳-گزینه ج.ماده ۵۶۷ق.م.ا                    ۱۱۴-گزینه ج. ماده ۲۷۶ ق.م.ا

۱۱۵-گزینه الف.                                   ۱۱۶-گزینه ج .درتوهین، راست یا دروغ بودن نسبتها شرط نیست .

۱۱۷-گزینه الف. ماده ۴۳۵ ق.م.ا             ۱۱۸-گزینه ب.

۱۱۹-گزینه د. تبصره۱ ماده ۲۵۱ ق.م.ا     ۱۲۰-گزینه ج .ماده ۳۰۰ق.م.ا

۱۲۱-گزینه الف. ماده ۲۷۷ق.م.ا              ۱۲۲-گزینه ج. تبصره ماده ۲۹۲ ق.م.ا         ۱۲۳-گزینه الف. تبصره ۱ ماده ۲۴۲ق.م.ا

۱۲۴-گزینه الف.ماده ۲۴۵ق.م.ا               ۱۲۵-گزینه ب. ماده ۲۶۸ق.م.ا به این شرط اشاره ای نکرده است .

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.1 - 3 ؟