تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۴ اسفند ۹۴ ساعت ۱۰:۳۳
۹۴ جمعه ۰۷ فروردین

۷۱- گزینه “ج” صحیح است؛ به استناد بند ۵ ماده ۲ ق.ت. حراجی برای آنکه عمل تجارتی تلقی گردد نیاز به رکن تصدی دارد.

۷۲- گزینه “الف” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۴ ق.ت. این دفاتر در هر صورت علیه صاحب آن دلیل محسوب می گردند و در صورتی له او دلیل هستند که طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند.

۷۳- گزینه د صحیح است؛ به استناد ماده ۴۲۴ ق.ت.

۷۴- گزینه “د” صحیح است؛ به استناد ماده ۵۵۱ ق.ت.

۷۵- گزینه “ج” صحیح است؛ به استناد ماده ۵۰۲ ق.ت.                       ۷۶- گزینه “ب” صحیح است؛ به استناد بند ۳ ماده ۵۴۲ ق.ت.

۷۷- گزینه “ج” صحیح است؛                                                        ۷۸- گزینه “الف” صحیح است؛

۷۹- گزینهالف” صحیح است؛ به استناد مواد ۶۹ و ۶۱ ق.ت.               ۸۰- گزینه “الف” صحیح است؛

۸۱- گزینه “الف” صحیح است؛ به استناد تبصره ماده ۶ و ماده ۷۶ ل.ا.ق.ت.

۸۲- گزینه “د” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۲۴ ل.ا.ق.ت.

۸۳- گزینه “ب” صحیح است؛ به استناد ماده ۱۶ ل.ا.ق.ت. در شرکت های سهامی لازم نیست که تمام مبلغ سهام نقداً تأدیه شود بلکه تعهد به پرداخت کافی است، همچنین طبق ماده ۱۷۳ ق.ت. ممکن است شرکاء سهامی در شرکت مختلط سهامی تمام قیمت سهام را نپرداخته باشند. بنابراین در این شرکت ها نیز تشکیل شرکت منوط به پرداخت تمام مبلغ اسمی سهام نیست.

۸۴- گزینه “الف” صحیح است؛                                                     ۸۵- گزینه “ب” صحیح است؛ به استناد ماده ۲۹ ل.ا.ق.ت.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.9 - 10 ؟