تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۴ اسفند ۹۴ ساعت ۱۱:۰۹
۹۴ جمعه ۰۷ فروردین

۱۹۱– گزینه ب صحیح است؛ به استناد بند ۴ ماده ۵۱ ق.آ.د.م. منظور از جهات مذکور در این ماده صرفاً جهات موضوعی است. یافتن جهات حکمی بر عهده قاضی است.

۱۹۲– گزینه ب صحیح است؛ به استناد ماده ۱۹۳ ق.آ.د.م.

۱۹۳– گزینه الف صحیح است؛ به استناد قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی (دادگاه خانواده)

۱۹۴– گزینه ج صحیح است؛

۱۹۵– گزینه ج صحیح است؛ به استناد تبصره ۲ ماده ۳۵ ق.آ.د.م.

۱۹۶- گزینه ج صحیح است؛ به استناد تبصره ۲ ماده ۶۸ ق.آ.د.م. اوراق باید در محل سکونت یا کار خود زوجه ابلاغ شود که این سؤال، محل سکونت زوجه منزل پدر او است.

۱۹۷- گزینه الف صحیح است؛  به استناد ماده ۲۳۰ ق.آ.د.م.

۱۹۸- گزینه د صحیح است؛ به استناد ماده ۹۹۹ ق.م.

۱۹۹- گزینه ج صحیح است؛ به استناد مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ ق.آد.م. و ماده ۲۶ قانون اعسار

۲۰۰- گزینه ج صحیح است؛ به استناد ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م. اعاده دادرسی در قرارها راه ندارد.

۲۰۱- گزینه ج صحیح است؛                              ۲۰۲- گزینه الف صحیح است؛

۲۰۳- گزینه ج صحیح است؛ به استناد ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م. از آنجا که هریک از طرفین جزئاً محکومٌ علیه واقع شده اند، هریک از ایشان می توانند تجدیدنظرخواهی نمایند.

۲۰۴- گزینه د صحیح است؛ به استناد ماده ۹۱ ق.آ.د.م.                                           

۲۰۵- گزینه ج صحیح است؛

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.9 + 1 ؟