تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۴ اسفند ۹۴ ساعت ۱۱:۳۲
۹۴ جمعه ۰۷ فروردین

۲۵۱- معاهداتی که در جامعه ملل به ثبت نرسند:

الف) باطل هستند.                                                                          ب) نزد سازمان های بین المللی قابل استناد نیستند.

ج) نزد ارکان ملل متحد قابل استناد نیستند.                                          د) معتبر هستند.

۲۵۲- عزل عضو دیوان بین المللی دادگستری…………..

الف) ممکن نیست.                                                                                     ب) شورای امنیت آنها را عزل می کند.

ج) با تصمیم شورای امنیت و مجمع عمومی ممکن است.                                       د) بستگی به اتفاق نظر سایر اعضای دیوان دارد.

۲۵۳- در کدام نهاد زیر به مسایل نقض حقوق بشر طی فرایند حقوقی رسیدگی می شود؟

الف) دیوان بین المللی کیفری            ب) کمیسیون حقوق بشر                  ج) کمیته حقوق بشر                        د) شورای حقوق بشر

۲۵۴- در کدام سازمان بین المللی افراد هم در تصمیم گیری نقش دارند؟

الف) سازمان ملل متحد           ب) سازمان بین المللی کار               ج) سازمان جهانی بهداشت               د) سازمان بین المللی مهاجرت

۲۵۵- کدام از اهداف سازمان ملل نیست؟

الف) حفظ صلح و امنیت بین المللی                                                     ب) حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی

ج) هماهنگی اقدامات ملل برای نیل به اهداف مشترک                             د) همکاری بین المللی در حل مسایل بین المللی انسان دوستانه

۲۵۶- کمیته بین المللی صلیب سرخ یک ………… است.

الف) سازمان بین المللی بین الدولی غیرانتفاعی                                                    ب) سازمان ملی دولتی انتفاعی

ج) سازمان بین المللی غیردولتی غیرانتفاعی                                                        د) سازمان بین المللی غیردولتی انتفاعی

۲۵۷- تصمیمات مجمع عمومی سازمان ملل …

الف) همگی الزامی هستند.                                                                            ب) هیچ کدام الزامی نیستند.

ج) برخی جنبه توصیه دارند و الزامی نیستند و برخی الزامی هستند.                           د) الزامی بودنشان بستگی به نظر شورای امنیت دارد.

۲۵۸- پذیرش دولت جدید در سازمان ملل …

الف) به توصیه مجمع عمومی و تصمیم شورای امنیت است.                                   ب) رأساً توسط شورای امنیت انجام می شود.

ج) به توصیه شورای امنیت و تصمیم مجمع عمومی انجام می شود.                           د) رأساً توسط مجمع عمومی انجام می شود.

۲۵۹- دوران خدمت دبیرکل سازمان ملل متحد چند سال است؟

الف) ۳ سال                                 ب) ۵ سال                                   ج) ۷ سال                                    د) ۱۰ سال

۲۶۰- تجدید نظر در منشور با کدام ارکان سازمان ملل است؟

الف) دیوان بین المللی دادگستری

ب) شورای اقتصادی و اجتماعی و مجمع عمومی

ج) مجمع عمومی

د) مجمع عمومی و شورای امنیت

۲۶۱- وظیفه اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی با … است.

الف) شورای امنیت                        ب) مجمع عمومی                          ج) دیوان بین المللی دادگستری                 د) دول عضو

۲۶۲- اعضای غیردایم شورای امنیت چه تعداد هستند؟

الف) شش                                   ب) نه                                        ج) ده                                         د) بیست

۲۶۳- شالوده سازمان ملل متحد در کدام کنفرانس ریخته شد؟

الف) یالتا                                     ب) سانفرانسیسکو                          ج) دمبارتن اوکس             د) مسکو

۲۶۴- طبق منشور کدام مورد از مسایل مهم مجمع عمومی نمی باشد؟

الف) اخراج اعضا از سازمان

ب) تشویق به رعایت حقوق بشر

ج) انتخاب اعضای غیردایمی شورای امنیت

د) مسایل مربوط به نظام قیمومت

۲۶۵- حق وتو در کدام کنفرانس مورد موافقت قرار گرفت؟

الف) مسکو                                   ب) سانفرانسیسکو                          ج) یالتا                                        د) دمبارتن اوکس

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.5 + 3 ؟