تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۴ اسفند ۹۴ ساعت ۱۱:۰۱
۹۴ جمعه ۰۷ فروردین

۱۴۱- طبق نظر حقوقدانان اشتباه در کدام گزینه موجب عدم نفوذ معامله است؟

الف) خود موضوع معامله                  ب) شخصیت طرف معامله               ج) اوصاف مهم مورد معامله                  د) هیچکدام

۱۴۲- کدامیک از گزینه های زیر موجب تحقق مالکیت ما فی الذمه نمی گردد؟

الف) عقد             ب) ارث                         ج) ایقاع                          د) هر ۳ مورد می تواند موجب تحقق مالکیت ما فی الذمه گردد

۱۴۳- کدامیک از گزینه های زیر در مورد ملکیت در عقد بیع صحیح می باشد؟

الف) تعلیق ملکیت              ب) شرط تأخیر ملکیت                    ج) اعطای اثر قهقرایی به ملکیت                     د) هر ۳ مورد

۱۴۴- کدامیک از عقود ذیل علی الاصول با فوت منحل نمی شوند؟

الف) مساقات                    ب) مضاربه                                  ج) شرکت                                   د) ب و ج

۱۴۵- در قانون مدنی اصل بر ضمان ………………. و در عرف اصل بر ضمان ………………… است.

الف) نقل ذمه- نقل ذمه       ب) نقل ذمه- ضم ذمه عرضی                 ج) نقل ذمه- ضم ذمه طولی                    د) تضامنی- ضم ذمه طولی

۱۴۶- چرا در بیع عین کلی به ثمن نسیه گفته اند « مبیع باید فی المجلس تسلیم شود» چیست؟

الف) زیرا قبض شرط لزوم عقد بیع می باشد.                                                                  ب) زیرا بیع تبدیل به سلم نشود.

ج) زیرا بیع کالی به کالی نگردد چون به نظر فقها بیع کالی به کالی باطل است.             د) زیرا قبض شرط تحقق عقد بیع می باشد.

۱۴۷- کدامیک از امور ذیل از شرایط مسؤولیت قراردادی محسوب نمی شود؟

الف) وجود قرارداد هر چند باطل یا غیرنافذ باشد.

ب) تخلف از تعهدات ناشی از قرارداد

ج) وجود رابطه قراردادی میان خواهان و خوانده دعوی مسؤولیت

د) ورود ضرر به یکی از طرفین و نه به شخص ثاثل حتی اگر منسوب به یکی از طرفین باشد.

۱۴۸- هرگاه موجر تنها به مدت عمر خود مالک منافع بوده باشد به موت او اجاره منفسخ می شود. چرا؟

الف) زیرا فوت موجر به منزله انقضای مدت اجاره است.

ب) زیرا اجاره وابسته به شخصیت موجر است.

ج) زیرا کشف می شود که موجر تا آن مدت مالک منافع بوده است.

د) زیرا در این فرض شرط مباشرت موجر در عقد اجاره وجود دارد.

۱۴۹- آیا قاعده « الزرع للزارع ولو کان غاصباً» در قانون مدنی پذیرفته شده است؟

الف) بله زیرا مطابق قانون مدنی محصول متعلق به صاحب بذر است.

ب) خیر زیرا مراد از غاصب صاحب زمین است که مالک محصول نمی شود.

ج) بله به شرط اینکه مقصود از زارع مالک بذر باشد و مقصود از غاصب غاصب زمین.

د) ب و ج

۱۵۰- کدام گزینه بطور واقعی و اصولی ارکان صحیح عقد را بیان کرده؟

الف) اراده- اهلیت- موضوع و جهت مشروع

ب) اراده- موضوع و جهت مشروع- اهلیت چیزی جز سلامت اراده نیست.

ج) اراده- اهلیت و موضوع. جهت مشروع چیزی جز مشروعیت اراده و موضوع نیست.

د) اراده و موضوع. اهلیت بیانگر سلامت اراده و جهت مشروع بیانگر سلامت موضوع است.

۱۵۱- هرگاه چند نفر ضامن مدیون شوند و مضمونٌ له همه آنها را بپذیرد:

الف) ضامن تضامنی است.                 ب) ضمان به نحو تنصیف است.             ج) ضمان به نحو تسهیم است.               د) ترامی است.

۱۵۲- کدامیک از گزینه های زیر اثر عقد نیست؟

الف) اباحه                                    ب) اتحاد و شرکت                                        ج) صحت                                       د) زواج

۱۵۳- اگر پس از عقد مشروط معلوم شود که انجام شرط غیرممکن بوده است؟

الف) عقد غیرنافذ است.                   ب) عقد قابل فسخ است.                  ج) عقد باطل است.            د) عقد نافذ و غیرقابل فسخ است.

۱۵۴- شرط تبانی در قراردادها:

الف) خلاف اخلاق حسنه است.          ب) خلاف قانون است.                    ج) باطل و مبطل است.                    د) صحیح است.

۱۵۵- عقد اجاره به واسطه تلف شدن عین مستأجره از تاریخ تلف …………….. و نسبت به تخلف از شرایطی که بین موجر و مستأجر مقرر است ……………. ثابت است.

الف) منفسخ می شود- از تاریخ تخلف، خیار فسخ                         ب) باطل می شود- از تاریخ تخلف، خیار فسخ

ج) انفساخ می گردد- از تاریخ تخلف، اجرت المثل                                   د) هیچکدام

۱۵۶- اگر موصی له قبل از فوت موصی ، وصیت را قبول کند:

الف) بعد از موت باید مجدداً قبول کند.                                                ب) موصی می تواند از وصیت خود رجوع کند.

ج) موصی نمی تواند از وصیت خود رجوع کند.                                        د) نمی تواند بعد از فوت آن را رد کند.

۱۵۷- عقد نکاح توسط ولی می بایست منطبق با مصلحت مولی علیه باشد، در صورت عدم رعایت مصلحت مولی علیه و انعقاد عقد:

الف) چنین عقدی علی کل حال صحیح است.

ب) جنین عقدی بنا بر نظر صاحب عروه الوثقی و مستفاد از قانون مدنی باطل است.

ج) بنا بر نظر شرح لمعه و تحریرالوسیله، عقد، فضولی و موقوف به اجازه صغیر یا صغیره است.

د) ب و ج

۱۵۸- در صورت فوت پدر و امتناع مادر از حضانت طفل، حضانت بر عهده ………. و هزینه آن بر عهده …………. است.

الف) اجداد- اجداد               ب) دولت- دولت                 ج) کسی که دادستان معین می کند- مادر                  د) جد پدری- جد پدری

 

۱۵۹- رهن مستعار آن است که:

الف) مال مورد رهن وجود خارجی نداشته باشد.                       ب) مرتهن عین مرهونه را به ثالثی عاریه دهد.

ج) مدیون مال شخص ثالثی را با اذن او به رهن بگذارد.             د) مستأجر به جای مال الاجاره ماهیانه مقداری وجه نقد به موجر قرض بدهد.

۱۶۰- موضوع وکالت:

الف) فقط عمل حقوقی است.              ب) منحصراً عمل حقوقی نیست.         ج) عمل مادی است.                      د) مطلق افعال مشروع است.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.8 + 2 ؟