تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۴ اسفند ۹۴ ساعت ۱۰:۴۷
۹۴ جمعه ۰۷ فروردین

۸۶- یک ایرانی در ترکیه توسط تبعه ترکیه مورد ضرب و جرح واقع می شود. بعد از چندماه که ضارب در ایران حضور می یابد،

 تبعه ایرانی از ایشان شکایت می کند، تکلیف شکایت چیست؟

الف)مطابق قانون محل وقوع جرم، رسیدگی در ایران انجام می شود.

ب)بدون توجه به قانون محل وقوع جرم صرفاً مطابق قانون ایران رسیدگی می شود.

ج)به شرط جرم بودن عمل در محل وقوع جرم و عدم محاکمه یا تبرعه، مطابق قوانین ایران قابل رسیدگی است.

د)به دلیل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم در امور کیفری، قابل رسیدگی در ایران نیست.

۸۷- کدام مورد،درخصوص اعمال فوری قانون جدید نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون، صحیح است ؟

الف)قوانین مربوط به تشکیلات قضایی وصلاحیت، ادله اثبات دعوا تا پیش از اجرای حکم، شیوه دادرسی، مرور زمان

ب)قوانین مربوط به جرم انگاری جدید،کیفرگذاری ، تشدیدمجازات ، تعلیق مجازات

ج)قوانین مربوط به ادله اثبات ،جرم انگاریهای جدید،تشدیدمجازات ، تعلیق مجازات

د)قوانین مربوط به تخفیف مجازات ، تشدیدمجازات، تعلیق مجازات، مرورزمان

۸۸- هرگاه یک ایرانی درفرانسه مرتکب جرم جاسوسی علیه منافع جمهوری اسلامی ایران وفرانسه وبه نفع آمریکا گردد و در دادگاه های کیفری فرانسه محاکمه وحکم محکومیت وی صادرگردد،دادگاههای ایران درمورد وی کدام اقدام زیررا انجام می دهند؟

الف)حکم صادره برای دادگاههای ایران، اعتبار امر مختومه نسبی دارد.

ب)به حکم مذکور اعتنایی نکرده و می تواندوی را مجدداً محاکمه کنند.

ج)درتعیین مجازاتهای تعزیری، میزان محکومیت اجراشده رامحاسبه می کنند.

د)اگر در ایران یافت شود یا در خارج توسط اینترپل دستگیرشود، موردمحاکمه مجدد قرار گرفته و وی را درایران مجازات می کنند..

۸۹- مجازات معاونت درجرایمی که مجازات قانونی آن سلب حیات است،کدام می باشد؟

الف)تعزیر درجه دو یا سه                ب)حبس تعزیری درجه دو یا سه                   ج)تعزیردرجه یک                      د)حبس ابد

۹۰- فاعل اصلی جرم،جرمی شدیدترازآنچه مقصود معاون بوده است مرتکب میشود. دراین صورت معاون به کدام مجازات محکوم میشود؟

الف)مجازات یک درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی                                                   ب) مجازات معاومت درجرم شدیدتر

ج)به حداقل مجازات جرم فاعل اصلی                                                                           د)مجازات معاونت درجرم خفیف تر

۹۱- مقصودمعاون جرم ازکمک به مرتکب، انجام تخریب بوده ولی مباشرهنگام تخریب مرتکب سرقت نیزمی شود، مسئولیت جنایی معاون،مطابق قانون ایران، چگونه است؟

الف) به مجازات معاونت در جرم سرقت محکوم می شود.

ب) به مجازات معاونت در جرم تخریب محکوم می شود.

ج)به مجازات فاعل جرم در سرقت و به مجازات معاون در تخریب محکوم می شود.

د)به مجازات فاعل جرم در تخریب وبه مجازات معاون در سرقت محکوم میشود.

۹۲- حکم تکرار جرم درجرایم مطبوعاتی ،کدام است ؟

الف)مقررات تکرارجرم، درجرایم مطبوعاتی اعمال نمی شود.

ب)تابع قواعد عمومی است و حکم خاص ندارد.

ج)چنانچه جرم تعزیری درجه یک تا شش باشد حداکثر تا یک و نیم برابر موجب تشدید مجازات است.

د)در جرایم مطبوعاتی، تکرار جرم موجب تشدید مجازات تا حداکثر دو برابر به تشخیص قاضی یا دادگاه صادرکننده حکم می شود.

۹۳- کدام مورد صحیح است؟

الف)اگر جرم تعزیری از جنس جرم حدی باشد، مرتکب به مجاز حد و تعزیر محکوم می شود.

ب)در جرایم تعزیری درجه ۷، تعدد مادی جرم موجب اجرای مجازات اشد است.

ج)در جرایم تعزیری درجه ۸ ، تعدد مادی جرم موجب جمع مجازات است.

د)در جرایم تعزیری درجه ۶، تعدد مادی جرم موجب جمع مجازات است.

۹۴- اعمال کدامیک از نهادهای کیفری زیر، مشروط به رضایت محکوم است؟

الف)تعلیق اجرای مجازات                ب)نظام نیمه آزادی                       ج)نظام آزادی مشروط                    د)تعویق صدور حکم

۹۵- شخص حقوقی، در کدام صورت دارای مسئولیت کیفری است؟

الف)نماینده شخص حقوقی در راستای منافع شخص حقوقی یا به نام آن، مرتکب جرم شود.

ب)نماینده شخص حقوقی به نام خود و در راستای منافع شخص حقوقی، مرتکب جرم شود.

ج)نماینده شخص حقوقی در راستای منافع خود و شخص حقوقی، مرتکب جرم شود.

د)نماینده شخص حقوقی در اجرای دستور مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم شود.

۹۶- چنانچه محکوم برای بار دوم در مدت تعلیق اجرای مجازات بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه پیروی نکند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی کدام اقدام زیر را انجام می دهد؟

الف)افزودن دو سال به مدت تعلیق    ب)افزودن یک سال به مدت تعلیق     ج)القای قرار تعلیق و تشدید مجازات     د)القای قرارتعلیق واجرای مجازات

۹۷- اعمال مجازات جایگزین حبس، درکدام یک ازموارد زیر، برای دادگاه اختیاری است ؟

الف)جرایم عمدی متعدد که مجازات قانونی یکی ازآنها بیش ازشش ماه حبس باشد.

ب)جرایم غیرعمدی که مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش ازدو سال حبس است.

ج)جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی جرم ارتکابی سه ماه حبس است.

د)جرایم غیرعمدی که مجازات قانونی جرم ارتکابی تا دو سال است.

۹۸- کدامیک از اشخاص حقوقی زیر، قابل مجازات نیستند؟

الف)اشخاص حقوقی دولتی در موارد اعمال حاکمیت و غیر آن                    ب)اشخاص حقوقی عمومی غیردولتی در موارد اعمال حاکمیت

ج)اشخاص حقوقی غیردولتی در موارد غیر اعمال حاکمیت                         د)اشخاص حقوقی دولتی در موارد اعمال تصدی

۹۹- در صورتی که محکوم علیه به ده سال حبس تعزیری بدل از قصاص نفس محکوم شود، کدام مورد صحیح است؟

الف)تعویق صدور حکم، بستگی به مراتب رسیدگی داشته ولی تعلیق اجرا در هر شرایط ممنوع است.

ب)تعویق صدور حکم و یا تعلیق اجرای آن به تشخیص دادگاه بستگی دارد.

ج)صدور حکم و اجرای مجازات قابل تعویق و تعلیق نیست.

د)صدور حکم قابل تعویق نبوده ، لکن اجرای آن قابل تعلیق است.

۱۰۰- اعمال قاعده دراء در قانون مجازات اسلامی با کدام شرایط صورت می گیرد؟

الف)الف- ایجاد شبهه در شرایط وقوع جرم و شرایط مسئولیت کیفری، ب- عدم وجود دلیل بر نفی شبهه مذکور

ب)الف- ایجاد شبهه در شرایط مسئولیت کیفری و شرایط وقوع جرم، ب- عدم وجود دلیل برای اثبات شرایط تحقق جرم و شرایط مسئولیت کیفری

ج)الف- ایجاد شبهه در شرایط تحقق جرم، ب- عدم وجود دلیل برای اثبات شرایط تحقق جرم

د)الف- ایجاد شبهه در شرایط مسئولیت کیفری، ب- عدم وجود دلیل برای اثبات شرایط مسئولیت کیفری

۱۰۱- در کدامیک از موارد زیر توبه قبل از اثبات جرم موجب سقوط کلی مجازات می شود؟

الف)جرم قذف        ب)جرم محاربه               ج)جرایم تعزیری درجه ۶ تا ۸           د)جرم زنا که با اغفال بزه دیده صورت گرفته باشد.

۱۰۲- چنانچه اقدامات درمانی پزشک منطبق با مقررات پزشکی و موازین فنی بوده و وی مرتکب تقصیری هم نشده باشد لکن بیمار فوت نماید:

الف)پزشک ضامن نیست.                                         ب)پزشک در صورتی ضامن نیست که پیش از معالجه برائت اخذ کرده باشد.

ج)پزشک ضامن است.                                            د)پزشک ضامن نیست ولی دیه از بیت المال پرداخت می شود.

۱۰۳- در صورت ضعیف بودن مداخله شریک در ارتکاب یک جرم تعزیری درجه شش :

الف)دادگاه ملزم به تخفیف مجازات است.                                            ب)دادگاه مخیر به تخفیف مجازات نیست.

ج)دادگاه مخیر به تخفیف مجازات است.                                              د)دادگاه مخیر به تخفیف یا معافیت مرتکب از مجازات است.

۱۰۴- شخصی مرتکب یک جرم تعزیری درجه ۲ و یک جرم تعزیری درجه ۷ شده است. در چهارچوب مقررات تعدد جرم :

الف)جمع مجازاتها اعمال می شود.                                                      ب)جمع مجازاتها به علاوه نصف آنها اعمال می شود.

ج)حداکثر شدیدترین مجازات اعمال می شود.                                        د)حداکثر شدیدترین مجازات به علاوه نصف آنها اعمال می شود.

۱۰۵- مجازات کدامیک از جرایم ذیل قابل تعلیق است؟

الف)معاونت در محاربه          ب)معاونت در سرقت مستوجب حد           ج)سرقت مقرون به آزار        د)خرابکاری در تأسیسات آب و برق

۱۰۶- درکدام یک ازموارد زیر حکم تغلیظ دیه جاری نمی شود؟

الف)عاقله مسئول پرداخت دیه باشد.       ب)جنایت، مادون نفس باشد.        ج)مجنی علیه غیرمسلمان باشد.          د)جنایت، غیرعمدی باشد.

۱۰۷-« الف» و« ب» برای بردن مال« ج » تبانی کرده ومبادرت به طرح دعوا در دادگستری می کنند. این مقدار ازعمل یعنی صرف طرح دعوا :

الف)درحکم کلاهبرداری است     ب)کلاهبرداری است.               ج)شروع به کلاهبرداری است.                      د)جرم نیست .

۱۰۸- تخریب عمدی مالی که برحسب وظیفه به مأموردولت سپرده شده ، ………… . . است .

الف)اختلاس                       ب)تصرف غیرقانونی                        ج)درحکم اختلاس                       د) درحکم تصرف غیرقانونی

۱۰۹- درموردی که شخصی دست دیگری راعمدأ از آرنج قطع کرده است، آیا مجنی علیه می تواند دست جانی را ازقسمت مچ قصاص کند؟

الف)درهر صورت می تواند.                                                                                      ب)بارضایت جانی می تواند.

ج)با اذن ولی امرو بدون رضایت جانی می تواند.                                                              د)درهرصورت نمی تواند.

۱۱۰صرافی به نام اکبرکه ازفرارمالیاتی حسن مطلع است از او وجوهی را تحویل گرفته وسپس ارز، به او واگذار می نماید، عمل اکبرمشمول کدام مورداست؟

الف)انتقال مال ناشی ازجرم                ب)اخفاء مال ناشی ازجرم                             ج)پولشویی                       د) تبانی درمعاملات

۱۱۱«الف» درنشریه بدون مجوز از وزارت ارشاد، مطالبی رابرخلاف حقیقت به «ب» نسبت میدهد. این عمل چه عنوان مجرمانه ای دارد؟

الف)نشر اکاذیب عمومی                   ب)نشر اکاذیب مطبوعاتی                          ج) افترا                                   د)توهین

۱۱۲- متولی ملک موقوفه ای، براثر تبانی به ثبت آن توسط دیگری اعتراض نمی کند. این عمل چه عنوان مجرمانه ای دارد؟

الف)خیانت درامانت                        ب) کلاهبرداری                    ج) درحکم کلاهبرداری                           د)درحکم خیانت درامانت

۱۱۳درمواردی که رفتار مرتکب موجب آسیب وعیبی دربدن نشود و اثری هم برجای نگذارد :

الف) درهرصورت ضمان منتفی و مرتکب تعزیرمی شود.

ب)درصورت عمدی بودن، عمل جرم قابل تعزیر بوده و با عدم مصالحه، ارش تعیین می گردد.

ج)ضمان منتفی است ولی درصورت عمدی بودن وعدم مصالحه، مرتکب تعزیر می شود.

د)درهرصورت عمل، جرم قابل تعزیربوده و با عدم مصالحه ارش تعیین می گردد.

۱۱۴ربودن اشیایی که ازلحاظ شرعی مالیت ندارند مثل گوشت خوک :

الف) هیچگاه سرقت نیست .                                                           ب)ازمسلمانان سرقت نیست .

ج)سرقت هست اما هیچگاه مستوجب حد نیست.                                 د) درصورت رسیدن به نصاب، می تواندموجب حد هم باشد.

۱۱۵کدام جمله درمورد شرکت درمنازعه درست است؟

الف) جرم مقیداست.

ب)با افعال غیرمادی هم محقق می شود.

ج)مجازات شرکت در منازعه فقط درمواردی اعمال می شود که قاتل یا ضارب شناسایی شود.

د)مجازات شرکت در منازعه فقط علیه صدمه زنندگان اعمال می شود.

۱۱۶تحقیریک شخص محترم دریک جمع، بادادن فحش ناموسی به خواهراو، درحالی که اواصلأ خواهرنداشته باشد، چه جرمی است؟

الف)افترا                                      ب)قذف                             ج)توهین ساده                                 د)جرم نیست .

۱۱۷- «الف» که به قصاص نفس محکوم شده ازبازداشتگاه فرارمی کندو سپس توسط«ب»به صورت عمدی به قتل می رسد.کدام گزینه درموردقتل مجنی علیه اول صحیح است ؟

الف) قصاص به دیه تبدیل و از اموال «الف» داده می شود.                                    ب) قصاص به دیه تبدیل و ازاموال «ب» داده می شود.

ج)قصاص و دیه ساقط می شود.                                                                     د)قصاص به دیه تبدیل واز بیت المال داده می شود.

۱۱۸- باتوجه به تعریف ماده۲۶۷ ق.م.ا  ازسرقت، پنهانی بودن ازشرایط تحقق جرم سرقت است یا ازشرایط ثبوت حدآن؟

الف)شرایط تحقق جرم                     ب)شرایط ثبوت حد                        ج)هردو                            د)هیچکدام

۱۱۹- درکدام یک ازموارد زیر درقذف ،حد و تعزیر هردو ساقط می شود؟

الف)قاذف ،پدر یا جد پدری مقذوف باشد.                                                        ب)مقذوف غیرمسلمان باشد.

ج)مقذوف به معنای امرنسبت داده شده ،آگاه نباشد.                                           د)مقذوف به آن چه به او نسبت داده شده، متظاهر باشد.

۱۲۰- هرگاه«الف» عمدأ انگشت «ب» راقطع کند و«ب» درمقام اجرای قصاص انگشت «الف» راقطع کرده، مدتی بعد بر اثر سرایت جنایت فوت کند،اولیای دم«ب» :

الف)درصورت عمدی بودن جنایت حق قصاص «الف» رابدون هیچ پرداختی دارند.

ب)درصورت شبه عمدی بودن جنایت ،حق دریافت دیه کامل منهای یک انگشت را دارند.

ج) درصورت شبه عمدی بودن جنایت ،حق دریافت دیه کامل را دارند.

د) به علت این که «الف» قبلأ قصاص شده ، حق هیچ اقدامی را ندارند.

۱۲۱- سرقت شریک ازمال مشاع :

الف)جرم سرقت است ودرصورت رسیدن به نصاب ،می تواندموجب حدهم باشد.    ب)جرم سرقت است ولی هیچگاه مستوجب حدنیست.

ج)جرم نیست .                                                                              د)هیچگاه سرقت نیست ولی میتواند ازمصادیق تحصیل مال نامشروع باشد.

 

۱۲۲- اشتباه درهدف درق.م.ا  :

الف) همواره قتل را از عمد به خطای محض تبدیل می کند.

ب)تأثیری در ماهیت قتل ندارد.

ج)قتل را از عمد به خطای محض تبدیل می کند مگر مواردی که جانی متوجه بوده که عمل او سبب جنایت بر دیگری می شود.

د)همواره قتل را ازعمد به شبه عمدتبدیل می کند.

۱۲۳هرگاه «الف» دو نفررا برای زنا به هم برساند ولی آن دو نفرمرتکب زنا نشوند، «الف» :

الف)به حد قوادی محکوم می شود.                                                                   ب)مجازاتی ندارد

ج) محکوم به مجازات انجام فعل حرام می شود.                                                    د)به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.

۱۲۴- نسبت دادن زنا یا لواط به شخص مرده :

الف) قذف است             ب) جرم نیست.                  ج) چنانچه عرفأ توهین به بازماندگان باشد، توهین است.            د)توهین ساده است .

۱۲۵- کدام گزینه درمورد شرایط سرقت مستوجب حد، نادرست است ؟

الف) مال مسروق، ازسارق غصب نشده باشد.                             ب)صاحب مال، اجرای حدرا ازمرجع قضایی تقاضا کند.

ج)هتک حرز و سرقت هردو مخفیانه باشد.                                د) سارق شخصأ هتک حرزکرده و مال را هم شخصأ خارج کرده باشد.

 

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.10 + 9 ؟