تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۴ اسفند ۹۴ ساعت ۱۰:۵۳
۹۴ جمعه ۰۷ فروردین

۱۲۶- منظور از مبهم نبودن مورد معامله چیست؟

الف) معلوم بودن مورد معامله                                                                        ب) معلوم و معین بودن مورد معامله

ج) مشخص بودن جنس، مقدار و وصف مورد معامله                                            د) الف و ج

۱۲۷- کدام گزینه در مورد وجه التزام صحیح نمی باشد؟

الف) وجه التزام فقط در مورد عدم انجام تعهد است.                                ب) وجه التزام در مورد تأخیر در انجام تعهد نیز می باشد.

ج) در وجه التزام اثبات میزان خسارت لازم است.                                   د) وجه التزام ماهیتاً خسارت است.

۱۲۸- مقتضای ذات عقد ناشی از قانون …………… است.

الف) امری                                   ب) تعویضی                                  ج) تفسیری                                  د) ب و ج

۱۲۹- بر طبق تعریفی که ماده ۱۸۳ قانون مدنی از عقد به دست می دهد، عقد آن عمل حقوقی دوجانبه ای است که تنها ………….

الف) ایجاد تعهد می کند.

ب) باعث ایجاد شخصیت حقوقی می گردد.

ج) در تعهد موجود، تغییر ایجاد می نماید و یا اینکه آن را اسقاط می کند.

د) موجب تملیک یک مال و یا استقرار حق انتفاع یا حق ارتفاق نسبت به آن می شود.

۱۳۰- رابطه عقد و تعهد چگونه است؟

الف) تعهد و عقد مترادف هستند.

ب) برخی عقود اثر تعهد هستند ولی هر عقدی ناشی از تعهد نیست.

ج) برخی عقود از تعهد و برخی تعهدات از عقود ناشی می شوند.

د) برخی تعهدات اثر عقد هستند ولی هر تعهدی ناشی از عقد نیست.

۱۳۱- کدامیک از گزینه های زیر در حقوق مدنی ایران، جزء عیوب اراده (عیوب رضا) نیست؟

الف) اکراه                        ب) اشتباه                                    ج) تدلیس                        د) هر ۳ مورد جزو عیوب اراده می باشند.

۱۳۲- حکم وقوع اکراه در ماهیات و عناوینی از قبیل فسخ عقد، اخذ به شفعه، ابرا و طلاق چیست؟

الف) عدم نفوذ                   ب) بطلان           ج) قابلیت رجوع                   د) عناوین مزبور از حیث وقوع اکراه، حکم یکسان ندارند.

۱۳۳- پرستاری در بیمارستان با تهدید، بیماری را وادار می کند که از طلب خود صرف نظر کند. عمل حقوقی بیمار:

الف) صحیح است.                          ب) باطل است.                             ج) غیرنافذ است.                           د) قابل فسخ است.

۱۳۴- بر طبق ماده ۲۱۷ قانون مدنی، اگر جهت معامله نامشروع باشد، آن معامله:

الف) در همه حال باطل است.                                    ب) غیرنافذ است.

ج) قابل فسخ است.                                                 د) در صورتی باطل است که جهت نامشروع به هنگام انجام معامله ذکر شده باشد.

۱۳۵- کدام عبارت غلط است؟

الف) فقط در عقود تبرّعی علم اجمالی به مورد معامله کافی است.                 ب )در عقود مسامحه ای علم اجمالی به مورد معامله کافی است.

ج) فقط در عقود مغابنه ای علم تفصیلی به مورد معامله ضروری است.           د) هیچکدام

۱۳۶- شخصی فرشی را از فرش فروشی شفقی تبریز با این شرط که دستبافت است خریداری می کند بعداً متوجه می شود که فرش مزبور دستبافت نیست وضعیت معامله چگونه است؟

الف) معامله قابل فسخ به استناد خیارغبن است.                                      ب) معامله قابل فسخ به استناد خیار تخلف از شرط است.

ج) معامله صحیح و غیرقابل فسخ است.                                                د) این اشتباه مانع از عدم تشکیل عقد نیست.

۱۳۷- بیع مطلق منصرف به ………………

الف) تأجیل پرداخت ثمن است.         ب) تعجیل تملیک است.                  ج) تبعیض تملّک است.                   د) تعلیق ضمان درک

۱۳۸- آثار عقد معلق بعد از تحقق معلق علیه از چه زمانی ایجاد می شود؟

الف) تحقق معلق علیه علی الاصول ناظر به گذشته است مگر اینکه طرفین خلاف آن را تراضی کنند.

ب) تحقق معلق علیه علی الاصول ناظر به آینده است مگر اینکه طرفین خلاف آن را تراضی کنند.

ج) تحقق معلق علیه ناظر به آینده است فقط منافع از ابتداء انعقاد عقد منتقل می شود.

د) تحقق معلق علیه ناظر به گذشته است فقط منافع از بعد از تحقق معلق علیه منتقل می شود.

۱۳۹- مورد معامله باید……………..

الف) تفصیلاً معلوم باشد.            ب) اجمالاً معلوم باشد.             ج) تفصیلاً یا اجمالاً معلوم باشد.                 د) علی الاصول اجمالاً معلوم باشد.

۱۴۰- کدام یک از موارد ذیل قابل اسقاط است؟

الف) حق فسخ ناشی از بطلان شرط نتیجه                 ب) شرط صفت                          ج) شرط نتیجه                         د) هیچکدام

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.2 - 10 ؟