تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۴ اسفند ۹۴ ساعت ۰۹:۴۳
۹۴ جمعه ۰۷ فروردین

۷۱- اگر شخصی اموال خود را به حراج گذارد:

الف) عمل او تجاری است و آن شخص تاجر محسوب می گردد.

ب) عمل او تجاری است اما آن شخص تاجر محسوب نمی گردد چون شغل معمول او حراجی نیست.

ج) عمل او تجاری نیست به دلیل فقدان رکن تصدی و تکرار.

د) عمل او تجاری نیست به دلیل آنکه او اموال خود را به حراج گذاشته است.

۷۲- دفاتر تجاری:

الف) علیه صاحب آن دلیل محسوب می گردند.

ب) فقط در صورتیکه طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، له یا علیه صاحب آن دلیل محسوب می گردند.

ج) در هر صورت له صاحب آن دلیل محسوب می گردند.

د) له یا علیه صاحب آن اماره محسوب می گردند.

۷۳- اگر تاجر قبل از تاریخ توقف معامله ای نماید که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله باشد:

الف) قابل ابطال است مگر آنکه خریدار تفاوت قیمت را بپردازد.

ب) اگر تاجر در انجام معامله قصد اضرار طلبکاران را داشته باشد، معامله باطل است.

ج) در صورت بقاء عین قابل فسخ است.

د) قابل فسخ است.

۷۴- اشخاصی که به نفع تاجر ورشکسته و با علم و اطلاع، بخشی از اموال او را نزد خود نگاه دارند:

الف) به مجازات خیانت در امانت محکوم می گردد.                                ب) به مجازات کلاهبرداری محکوم می گردد.

ج) به مجازات سرقت محکوم می گردد.                                               د) به مجازات ورشکستگی به تقلب محکوم می گردد.

۷۵- در صورت ابطال قرارداد ارفاقی:

الف) دارایی تاجر بین طلبکاران اولیه تقسیم می گردد و اگر چیزی باقی بماند به طلبکاران بعد از قرارداد می رسد.

ب) دارایی تاجر بین طلبکاران ارفاقی تقسیم می گردد و اگر چیزی باقی بماند به طلبکاران بعد از قرارداد می رسد.

ج) دارایی تاجر بین طلبکاران ارفاقی و طلبکاران بعد از قرارداد تقسیم می گردد و اگر چیزی باقی بماند به سایر طلبکاران می رسد.

د) دارایی تاجر بین همه طلبکاران تقسیم می گردد.

۷۶- اگر تاجر ورشکسته، دفاتر تجاری را طبق مقررات قانونی تنظیم نکرده باشد:
الف) به ورشکستگی به تقلب محکوم می گردد.                                       ب) ممکن است به ورشکستگی به تقصیر محکوم گردد.

ج) به ورشکستگی به تقصیر محکوم می گردد.                                        د) به مجازات خیانت در امانت محکوم می گردد.

۷۷- شخصی که دارنده یک چک در وجه حامل می باشد، بدون آنکه ظهر چک مطلبی را درج نماید، آن را امضاء و به دیگری تسلیم      می نماید، در این صورت آن شخص:

الف) ضامن محسوب می گردد.

ب) ظهرنویس محسوب می گردد.

ج) ضامن محسوب می گردد، مگر آنکه بتواند مالکیت سابق خود را بر چک اثبات نماید.

د) ظهرنویس محسوب می گردد، مگر آنکه طرف مقابل بتواند ثابت کند که امضاء او از باب ضمانت بوده است.

۷۸- اگر شخصی مبادرت به اشتغال به یکی از اعمال تجاری بنماید که اشتغال به آن عمل نیاز به کسب مجوزهای مخصوصی داشته باشد و آن شخص اقدام جهت کسب مجوز ننماید:

الف) اعمال او تجاری محسوب می گردد و شخص نیز تاجر است.

ب) اعمال او تجاری محسوب می گردد اما شخص تاجر محسوب نمی گردد.

ج) این اعمال به دلیل فاقد مجوز بودن تجاری محسوب نمی گردند.

د) شخص تاجر نیست اما مسؤولیت های تاجر مانند لزوم تنظیم دفاتر تجاری بر عهده او می باشد.

۷۹- در اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام شرکت …………….. و در اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت ………………. .

الف) مجمع عمومی اجازه افزایش سرمایه را به هیأت مدیره می دهد- مجمع عمومی افزایش سرمایه را تصویب می کند.

ب) مجمع عمومی افزایش سرمایه را تصویب می کند- مجمع عمومی افزایش سرمایه را تصویب می کند.

ج) مجمع عمومی افزایش سرمایه را تصویب می کند- مجمع عمومی اجازه افزایش سرمایه را به هیأت مدیره می دهد.

د) مجمع عمومی اجازه افزایش سرمایه را به هیأت مدیره می دهد- مجمع عمومی اجازه افزایش سرمایه را به هیأت مدیره می دهد.

۸۰- در شرکت های تعاونی:

الف) تمام شرکاء دارای حق رأی مساوی هستند.                                    ب) حداقل تعداد شرکاء در آن ۳ نفر است.

ج) از هر جهت تابع مقررات حاکم بر شرکت های سهامی باشند.                 د) اعضاء فقط باید از اشخاص حقیقی باشند.

۸۱- در شرکت سهامی عام:

الف) فقط مؤسّسین می توانند آورده غیرنقد داشته باشند، البته در صورت تصویب مجمع عمومی مؤسّس.

ب) فقط مؤسّسین می توانند آورده غیرنقد داشته باشند، البته در صورت تصویب هیأت مؤسّسین.

ج) همه سهامداران می توانند آورده غیرنقد داشته باشند، البته در صورت تصویب مجمع عمومی مؤسّس.

د) همه سهامداران می توانند آورده غیرنقد داشته باشند.

۸۲- مدیرعامل شرکت سهامی:

الف) در صورتیکه یک شخص حقوقی باشد باید یک نفر را به عنوان نماینده خود معرفی نماید.

ب) می تواند چند شخص حقیقی یا حقوقی باشد که در این صورت به آن هیأت عامل گوییم.

ج) باید از بین سهامداران همان شرکت سهامی باشد.

د) هیچکدام

۸۳- در کدام شرکت تجاری، تشکیل شرکت منوط به پرداخت تمام آورده های نقدی نیست؟

الف) فقط شرکت های سهامی عام و مختلط سهامی                                  ب) فقط شرکت های سهامی و مختلط سهامی

ج) فقط شرکت های سهامی عام، مختلط سهامی و مختلط غیرسهامی د) در کلیه شرکت ها

۸۴- صدور کدام سند عمل تجاری است؟

الف) ضمانت نامه بانکی                   ب) چک                                     ج) سفته                                      د) قبض انبار

۸۵- در شرکت های سهامی:

الف) مبلغ اسمی هر سهم نباید از ۱۰ هزار ریال بیشتر باشد.

ب) مبلغ اسمی هر سهم نباید از ۱۰ هزار ریال بیشتر باشد، مگر در سهامی خاص.

ج) مبلغ واقعی هر سهم نباید از ۱۰ هزار ریال بیشتر باشد.

د) مبلغ واقعی هر سهم نباید از ۱۰ هزار ریال بیشتر باشد، مگر در سهامی خاص.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 - 8 ؟