تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۴ اسفند ۹۴ ساعت ۱۱:۱۹
۹۴ جمعه ۰۷ فروردین

۲۳۶- اگر کسی تابعیت ایران را ترک کند حداکثر تا چه مدتی می تواند در ایران باقی بماند؟

الف) ۳ ماه                                   ب) یک سال                                ج) یک سال و ۳ ماه                             د) ۶ ماه

۲۳۷- بیگانگان طبق قانون کدامیک از مشاغل زیر را می توانند انتخاب کنند؟

الف) سردفتر اسناد رسمی                 ب) وکالت دادگستری                    ج) کارگزار بورس                          د) هیچکدام

۲۳۸- اگر شخصی آپاترید باشد کدامیک از اصول زیر نقض شده است؟

الف) هیچ فردی نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد.                              ب) هر فردی باید تابعیتی داشته باشد.

ج) تابعیت مضاعف بر خلاف اصل مقرر بین دولت ها است.                       د) تابعیت یک امر زوال ناپذیر است.

۲۳۹- در اعطای تابعیت منظور از سیستم خاک چیست؟

الف) هر فرد مقیم کشور خارجی، فرزندانش در هر کشوری متولد شوند تابعیت محل اقامت پدر را کسب می کنند.

ب) هر فرد مقیم کشور خارجی، در صورتیکه در همان کشور متولد شده باشد، تبعه آن کشور محسوب می شود.

ج) هر فردی در هر کشوری تابعیت آن کشور را کسب کند مشروط به آنکه از اتباع آن کشور متولد شده باشد.

د) هر فردی در هر کشوری متولد شود، تابعیت کشور محل تولد خود را کسب می کند.

۲۴۰- سیستم نژادی در اعطای تابعیت مبتنی بر چیست؟

الف) مصلحت طفل             ب) مصلحت کشور محل تولد طفل                    ج) مصالح سیاسی                            د) مصالح اجتماعی

۲۴۱- زن ایرانی که در اثر ازدواج تابعیت خارجی شوهر خود را کسب کرده است و با استفاده از اختیار ایجاد شده تابعیت ایرانی را نیز از دست داده، چه مزایایی را از دست می دهد؟

الف) نمی تواند مجدداً تابعیت ایرانی را کسب کند.                                  ب) در صورت فوت شوهر نمی تواند به تابعیت ایران بازگردد.

ج) حق بازگشت به کشور ایران را ندارد.                                              د) از حقوق و مزایای مختص ایرانیان نمی تواند بهره مند شود.

۲۴۲- اگر شخصی تغییر تابعیت دهد، آثار فعلی روابط حقوقی که در زمان تابعیت قبلی بوجود آمده اند تابع کدام قانون است؟

الف) قانون مقر دادگاه         ب) قانون منتخب طرفین           ج) قانون حاکم در موقع تشکیل حق             د) قانون حاکم در موقع اجرای حق

۲۴۳- پدیده تابعیت مضاعف معلول تعارض …………. قوانین تابعیت کشورها و پدیده بی تابعیتی معلول تعارض …………. قوانین تابعیت کشورها است.

الف) مثبت- منفی                           ب) مثبت- مثبت                           ج) منفی- منفی                              د) منفی- مثبت

۲۴۴- کدام عبارت صحیح است؟

الف) اقامتگاه یک عامل ارتباط و محل وقوع عقد یک دسته ارتباط است.

ب) محل وقوع عقد یک عامل ارتباط و اقامتگاه یک دسته ارتباط است.

ج) محل وقوع مال یک عامل ارتباط و الزامات خارج از عقد یک دسته ارتباط است.

د) الزامات خارج از عقد یک عامل ارتباط و محل وقوع عقد یک دسته ارتباط است.

۲۴۵- توصیف محل انعقاد عقد در عقود مکاتبه ای یک توصیف …………………… است.

الف) اصلی                           ب) بین المللی                                      ج) فرعی                                     د) دو مرحله ای

۲۴۶- چنانچه خوانده دعوی در ایران اقامتگاه نداشته باشد:

الف) در دادگاه تهران علیه او اقامه دعوی خواهد شد.                                         ب) در محل سکونت خواهان علیه او اقامه دعوی خواهد شد.

ج) در هر دادگاهی که خواهان انتخاب کند، علیه او اقامه دعوی خواهد شد.       د) در محل وقوع مال غیرمنقول او در ایران، علیه او اقامه دعوی خواهد شد.

۲۴۷- تبدیل ارادی تابعیت در کدام موارد است؟

الف) رد تابعیت- تحصیل تابعیت- ترک تابعیت- رجوع به تابعیت

ب) تحصیل تابعیت در اثر ازدواج- ترک تابعیت- رجوع به تابعیت

ج) رد تابعیت- الحاق سرزمینی- ترک تابعیت- رجوع به تابعیت

د) رد تابعیت- تحصیل تابعیت در اثر ازدواج- الحاق سرزمینی- رجوع به تابعیت

۲۴۸- تعارض زمانی سیستم های حل تعارض را تعارض ………….. می نامند.

الف) صریح                                   ب) ضمنی                                   ج) متحرک                                  د) منفی

۲۴۹- شرایط شکلی براتی که در خارج از ایران صادر شده و دعوایی در خصوص آن در دادگاه های ایران مطرح است تابع قانون …… است.

الف) ایران                                    ب) منتخب طرفین                         ج) همان کشور خارجی                    د) محل انعقاد معامله اصلی

۲۵۰- اگر در مورد ماهیت حقوقی دعوایی که در دادگاه ایران اقامه می شود میان حقوق ایران و حقوق خارجی تعارض وجود داشته باشد، این تعارض را تعارض …………… می نامند و دادگاه باید دعوی را طبق قانون …………….. حل و فصل نماید.

الف) مثبت- خارجی                        ب) منفی- ایران                            ج) زمانی- خارجی                          د) ضمنی- ایران

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.8 + 2 ؟