تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۴ اسفند ۹۴ ساعت ۱۱:۰۴
۹۴ جمعه ۰۷ فروردین

۱۶۱- دو عامل اساسی در ساختار کشورهای فدرال چیست؟

الف) روابط سیاسی داخلی و بین الملل                                                  ب) وجود دستگاه قضایی ایالتی و فدرال

ج) وجود سازمانهای قانونگذاری ایالتی و فدرال                                       د) عامل وحدت و عامل کثرت

۱۶۲- کدامیک از ویژگی های مربوط به مجریه ریاستی است؟

الف) دو قوه از لحاظ نظری نسبت به یکدیگر استقلال دارند.                       ب) تفکیک قوا در این سیستم نسبی است.

ج) در سطح سیاسی حداقل دو رکن وجود دارد.                                      د) هر کدام از دو قوه مجهز به ابزار قانونی خود هستند.

۱۶۳- مصونیت پارلمانی نمایندگان به چه منظوری تاسیس شد؟

الف) به منظور حفظ استقلال و آزادی نماینده در انجام وظایف خود

ب) نمایندگی مجلس ملازمه با چنین امتیازاتی دارد.

ج) نمایندگان مجلس اصولاً قابل تعقیب نیستند.

د) در صورت عدم تعرض مجلس از اکثریت می افتد.

۱۶۴- در فرانسه، محاکمه رئیس جمهور در صورت ارتکاب جرم « خیانت بزرگ » با کدام مرجع است؟

الف) دیوان عالی عدالت                   ب) مجلس سنا                             ج) مجلس ملی                              د) شورای قانون اساسی

۱۶۵- منظور از پله بیست چیست؟

الف) منظور همه پرسی است.                                                             ب) منظور حکومت دموکراسی است.

ج) منظور ابراز اعتماد مردم به شخص است.                                         د) منظور تصویب کنگره نسبت به مقامی است.

۱۶۶- جمله «کشوری تکبافتی است که در آن قانونگذاری متنوع اما قانونگذار یکی است» بیانگر ……….. است.

الف) وحدت انضمامی                      ب) سیستم عدم تمرکز                    ج) سیستم عدم تراکم                          د) منطقه گرایی

۱۶۷- در کشورهای فدرال:

الف) دول عضو نمی توانند دارای قانون اساسی مستقل باشند.                      ب) دول عضو دارای سیاست خارجی مستقل هستند.

ج) دول عضو می توانند در سازمان های بین المللی عضو شوند.                    د) یگانگی در تابعیت، ساختار و سرزمین وجود دارد.

۱۶۸- در نظام جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی دارای کدام اختیار نیست؟

الف) قانونگذاری                ب) نظارت بر اعمال اجرایی                          ج) قضایی                        د) سیاسی

۱۶۹- نظارت ولی فقیه بر انتخابات از چه طریقی محقق می شود؟

الف) از سوی فقهای شورای نگهبان                                                                 ب) از طریق مجلس خبرگان رهبری

ج) از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام                                                        د) مجلس خبرگان رهبری

 

۱۷۰- در شرایط اضطراری ………….

الف) سلب آزادی مشروع افراد ممنوع است، مگر به هنگام برقراری حکومت نظامی

ب) دولت حق برقراری حکومت نظامی را با اجازه مجلس برای مدت محدود دارد.

ج) سلب آزادی مشروع افراد، حتی با وضع قانون ممنوع است.

د) برقراری حکوت نظامی با اجازه رهبری و تصویب مجلس امکان پذیر است.

۱۷۱- نمایندگانی که اعتبارنامه آنها هنوز به تصویب نرسیده است ………………

الف) حق دادن رای در هیچ موضوعی را در مجلس ندارند.

ب) جز در مورد اعتبارنامه نمایندگان حق رای در هیچ موضوعی را ندارند.

ج) در یکی از موضوعات تا زمان تصویب اعتبارنامه شان حق دادن رای دارند.

د) از شرکت در جلسات تا تصویب اعتبارنامه شان ممنوع هستند.

۱۷۲- برنامه ای که رئیس جمهور هنگام تشکیل دولت به مجلس می دهد ………………….

الف) باید توسط مجلس مورد تصویب قرار گیرد، در غیر اینصورت دولت هرگز تشکیل نخواهد شد.

ب) جنبه اطلاعی داشته و مجلس در تصویب آن دخالتی ندارد.

ج) در صورت داشتن هرگونه نقص ، از سوی مجلس به دولت عودت داده می شود.

د) پس از تصویب شورای نگهبان جنبه قانونی پیدا می کند.

۱۷۳- تشخیص مغایرت اساسنامه سازمانی و شرکت های دولتی که توسط دولت حسب اجازه مجلس انجام می شود، با شرع و قانون اساسی کدامیک از گزینه های ذیل است؟

الف)رئیس مجلس شورای اسلامی                                                       ب) شورای نگهبان

ج) دیوان عدالت اداری                                                                    د) مجلس شورای اسلامی

۱۷۴- امضای کدامیک از مصوبات ذیل با مقام رهبری نیست؟

الف) مجمع تشخیص مصلحت نظام                                                     ب) شورای عالی امنیت ملی

ج) شورای بازنگری قانون اساسی                                                        د) مجلس خبرگان رهبری

۱۷۵- کدامیک از گزینه های زیر جزء موارد نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی می باشد؟

الف) نظارت قوه قضائیه از طریق سازمان بازرسی کل کشور

ب) نظارت قوه مجریه از طریق وزارت کشور

ج) نظارت قوه مقننه (مجلس) از طریق رسیدگی به اعتبارنامه منتخبین

د) نظارت مقام رهبری از طریق دفتر آن مقام

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.10 + 5 ؟