تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۴ اسفند ۹۴ ساعت ۱۱:۱۳
۹۴ جمعه ۰۷ فروردین

۲۰۶- تفاوت بین اداره و اشخاص خصوصی در چیست؟

الف) قوانین حاکم بر اعمال آنها          ب) اهداف و وسایل                       ج) سیستم اداره کننده                     د) نهادهای نظارتی

۲۰۷- آقای (الف) به تازگی کسب تابعیت ایرانی نموده است، وی به کدامیک از مناصب ذیل می تواند دست یابد؟

الف) وکالت دادگستری                   ب) عضویت در شورای شهر             ج) معاونت ریاست جمهوری             د) فرمانداری

۲۰۸- واحد اجرای احکام دیوان عدالت زیر نظر ……………….. است.

الف) دیوان عدالت اداری                 ب) رئیس قوه قضائیه               ج) دادسرای عمومی تهران                د) رئیس دیوان عدالت اداری

 

۲۰۹- حفظ پست سازمانی مستخدمی که از مرخصی استعلاجی استفاده می کند حداکثر چه مدتی الزامی است؟

الف) ۴ ماه                       ب) ۶ ماه                        ج) یک سال                     د) پست سازمانی چنین مستخدمی حفظ نخواهد شد.

۲۱۰- کدامیک جزء ویژگیهای نظامهای حرفه ای نمی باشد؟

الف) داشتن شخصیت حقوقی             ب) سیستم اداره هیات مدیره ای            ج) تبعیت از نظام حقوق خصوصی              د) عضویت اجباری

۲۱۱- وضعیت عادی استخدام، حالت ……………….. است.

الف) اشتغال                                  ب) ماموریت                                ج) آمادگی به خدمت                            د) مرخصی

۲۱۲- نظارت مقامات مرکزی به شوراهای محلی:

الف) نظارت صرفاً سلسه مراتبی است     ب) فقط از طریق وزارت کشور انجام می پذیرد    ج) مطلق می باشد         د) فقط یک نظارت قانونی است.

۲۱۳- مسئولیت اجرای قانون اساسی با …………… است.

الف) رهبری                     ب) ریاست جمهور                         ج) رئیس قوه قضائیه                          د) رئیس مجلس شورای اسلامی

۲۱۴- موثرترین نظارت در جهت ابطال تصمیمات اداری کدام است؟

الف) نظارت محاکم دادگستری                                                                      ب) نظارت شورای نگهبان

ج) نظارت قضائی دیوان عدالت اداری                                                              د) نظارت ریاست مجلس شورای اسلامی

۲۱۵- اعزام کارمندان دستگاههای اجرایی برای طی دوره های آموزشی خارج از کشور که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی می شود در چه حالتی ممنوع است؟

الف) در هر حالتی                                                                                       ب) در صورتی که بیش از ۳ سال به طول انجامد

ج) با هزینه دستگاه مربوطه و استفاده از ماموریت آموزشی                                     د) در هیچ حالتی

۲۱۶- رسیدگی به تخلفات اداری اعضای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری به عهده ……….. است.

الف) هیات عالی نظارت       ب) هیات منصوب از جانب هیات عالی نظارت          ج) دیوان عدالت اداری          د) محاکم عمومی دادگستری

۲۱۷- آقای جمالی مامور در یک شرکت تعاونی است، رسیدگی به تخلفات وی در دوران ماموریت برعهده کدام یک می باشد؟

الف) هیاتهای دستگاه متبوع

ب) هیاتهای دستگاه محل ماموریت

ج) رسیدگی بدوی بر عهده دستگاه متبوع و رسیدگی در مرحله تجدید نظر به عهده دستگاه محل ماموریت

د) رسیدگی بدوی بر عهده دستگاه محل ماموریت و رسیدگی در مرحله تجدید نظر به عهده دستگاه متبوع

۲۱۸- عزل شهردار با رای موافق چه نصابی ار اعضای شورای شهر امکان پذیر است؟

الف) یک دوم                               ب) یک سوم                                ج) دو سوم                                  د) سه چهارم

۲۱۹- به کارگیری مستخدم اداری در ایام تعطیل ………………

الف) اصولاً مجاز است.                                                            ب) تحت هر عنوانی ممنوع است.

ج) در مواقع ضروری امکان پذیر است.                                                     د) در صورت نیاز با پرداخت حق الزحمه یا اضافه کاری مجاز است.

۲۲۰- در کدامیک از حالتهای ذیل دستگاههای اجرائی موظفند مستخدم را راساً بازنشسته نمایند؟

الف) مستخدم با شصت سال سن و سابقه خدمت سی ساله برای مشاغل غیرتخصصی

ب) مستخدم با شصت سال سن و سابقه خدمت سی و پنج ساله برای مشاغل تخصصی

ج) مستخدم با شصت و پنج سال سن و سابقه خدمت سی ساله برای مشاغل تخصصی

د) مستخدم با شصت و پنج سال سن و سابقه خدمت سی و پنج ساله برای مشاغل غیرتخصصی

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.3 + 2 ؟