تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۴ اسفند ۹۴ ساعت ۱۱:۰۷
۹۴ جمعه ۰۷ فروردین

۱۹۱- کدام عبارت صحیح است؟

الف) در دادخواست باید جهات موضوعی و حکمی ذکر گردد.

ب) در دادخواست باید صرفاً جهات موضوعی ذکر گردد.

ج) در دادخواست باید جهات حکمی ذکر گردد.

د) در دادخواست باید جهات موضوعی ذکر و توصیف گردد و جهات حکمی در دفاعیات بیان می شود.

۱۹۲- در کدامیک از موارد ذیل رعایت تشریفات مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی الزامی نیست؟

الف) دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه            ب) درخواست صلح و سازش               ج) دعاوی علیه دولت               د) همه گزینه ها

۱۹۳- کدام دعوی در صلاحیت دادگاه خانواده است؟

الف) حضانت، حکم رشد و نفقه معوقه                                                        ب) خسارات ناشی از تقصیر در مواظبت و نگهداری کودک

ج) تنفیذ وصیت نامه و تقسیم ترکه                                                           د) همه گزینه ها

۱۹۴- اگر بین خواسته نوشته شده در قسمت مخصوص به آن در دادخواست و شرح دادخواست تعارض باشد:

الف) خواسته مذکور در قسمت مخصوص آن ملاک عمل است.                  ب) خواسته مذکور در قسمت شرح دادخواست ملاک عمل است.

ج) دفتر دادگاه باید مبادرت به صدور اخطار رفع نقص نماید.                     د) دفتر دادگاه باید قرار رد دادخواست را صادر نماید.

۱۹۵- کدامیک قابل توکیل نیست؟

الف) رد سوگند                              ب) اعسار                                    ج) اقرار                                      د) الف و ج

۱۹۶- اگر زنی اقدام به نشوز نماید و منزل مشترک را ترک کند و به خانه پدر خود برود و زوج علیه او دعوای الزام به تمکین اقامه نماید، محل ابلاغ اوراق قضایی به زوجه ………………… می باشد.

الف) اقامتگاه زوجه که همان اقامتگاه زوج باشد.                                      ب) اقامتگاه زوجه که همان اقامتگاه ولی او باشد.

ج) منزل پدر زوجه یا محل کار زوجه                                                   د) منزل زوج یا محل کار زوجه

۱۹۷- هریک از دعاوی « وصیت عهدی، رضاع و وقف » به ترتیب با شهادت چند شاهد اثبات می گردد:

الف) ۲ شاهد مرد- ۴ زن- ۲ مرد و یک زن                                          ب) ۲ مرد و یک زن- ۲ مرد- ۴ زن

ج) ۱ مرد و سوگند مدعی- ۴ زن- ۲ مرد                                             د) ۱ مرد و سوگند مدعی- ۴ زن- یک مرد و سوگند مدعی

۱۹۸- کدام عبارت صحیح است؟

الف) سند ولادت، سند رسمی است.

ب) سند ولادت یک سند عادی ولی لازم الاجرا است.

ج) سند ولادت اشخاصی که در مدت قانونی تنظیم شده است سند رسمی است.

د) سند ولادت اشخاصی که در مدت قانونی ولادت آنها اظهار شده است سند رسمی است.

۱۹۹- کدامیک از آراء ذیل قابل فرجام نیست؟

الف) حکم راجع به وقف صادره از دادگاه تجدیدنظر                                ب) حکم راجع به وقف صادره از دادگاه بدوی

ج) حکم راجع به مهریه صادره از دادگاه تجدیدنظر                                  د) حکم راجع به اعسار از پرداخت محکومٌ به

۲۰۰- اعاده دادرسی نسبت به کدام دسته از آراء امکانپذیر است؟

الف) احکام و قرارهای قاطع              ب) احکام و قرارهای قطعی                  ج) احکام قطعی                         د) کلیه احکام و قرارها

۲۰۱- اگر در دعوای خلع ید خواهان نتواند استیلا و تصرف خوانده بر ملک خود را اثبات نماید:

الف) باید قرار دعوی صادر گردد.                                                       ب) باید قرار عدم استماع دعوی صادر گردد.

ج) باید حکم به بی حقی خواهان صادر شود.                                           د) باید قرار سقوط دعوی صادر گردد.

۲۰۲- دعاوی غیرمالی اعتباری:

الف) از هر حیث در حکم دعاوی غیرمالی اند.                                               ب) فقط از حیث هزینه دادرسی در حکم دعاوی غیرمالی اند.

ج) فقط از حیث هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حکم دعاوی غیرمالی اند.           د) فقط از حیث قابلیت شکایت از رأی در حکم دعاوی غیرمالی اند.

۲۰۳- اگر دعوایی به خواسته ۵۰ میلیون ریال، حکم به نفع خواهان فقط به میزان ۲ میلیون ریال (دویست هزار تومان) صادر گردد:

الف) فقط خواهان حق تجدیدنظرخواهی دارد.                                                      ب) فقط خوانده حق تجدیدنظرخواهی دارد.

ج) خواهان و خوانده حق تجدیدنظرخواهی دارند.                                                 د) هیچ یک از طرفین حق تجدیدنظرخواهی ندارند.

۲۰۴- کدام مورد از موارد جهات رد دادرس نیست؟

الف) دادرس قیم یکی از طرفین باشد.                                                        ب) دادرس سابقاً در همان موضوع اظهارنظر کرده باشد.

ج) بین دادرس و همسر یکی از طرفین دعوای حقوقی مطرح باشد.                      د) پدر دادرس دارای نفع شخصی در موضوع دعوی باشد.

۲۰۵- در کدامیک می توان از نمایندگی شخصی غیر از وکیل دادگستری بهره جست؟

الف) دعاوی خانوادگی         ب) درخواست صلح و سازش            ج) درخواست صدور حکم رشد            د) مطالبه خسارات دادرسی

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.8 - 9 ؟