کارگاه
آخرين بروزرساني :۲۵ اسفند ۹۴ ساعت ۰۸:۲۷
۹۴ پنج شنبه ۰۶ فروردین

۲۶۱- وجه اشتراک دول عضو سازمان های عربی- اسلامی کدام است؟

الف) دین                                     ب) زبان                                     ج) فرهنگ                       د) همه موارد

۲۶۲- کدام کشور از بنیانگذاران جامعه عرب نیست؟

الف) عراق                                   ب) لبنان                                     ج) بحرین                                    د) سوریه

۲۶۳- عضویت کدام کشور در جامعه عرب از سال ۱۹۷۹ به حالت تعلیق درآمده بود؟

الف) مصر                                    ب) عربستان                                ج) اردن                                      د) یمن

۲۶۴- مقر جامعه عرب کجاست؟

الف) تونس                                  ب) قاهره                                    ج) جده                                       د) امان
۲۶۵- کدام عبارت درست نیست؟

الف) سازمان آزادیبخش فلسطین به عضویت جامعه عرب درآمده است.                   ب) جامعه عرب حافظ امنیت ملی دولت های عضو است.

ج) جامعه عرب مانند سازمان ملل دارای مؤسسات تخصصی است.                          د) همه موارد صحیح است.

۲۶۶- شورای جامعه عرب در چه فواصل زمانی تشکیل جلسه می دهد؟
الف) سالی یکبار                             ب) سالی دو بار                             ج) دوسال یکبار                             د) سه سال یکبار

۲۶۷- نظام عمده تصمیم گیری در جامعه عرب چیست؟

الف) اتفاق آرا                               ب) اکثریت نسبی                          ج) کنسانسوس                              د) اکثریت ساده

۲۶۸- جامعه عرب چند کمیسیون خاص دارد؟

الف) چهار                                    ب) ده                                        ج) شانزده                                   د) بیست و دو

۲۶۹- ماهیت وظایف دبیرکل جامعه عرب کدام است؟

الف) سیاسی                     ب) اداری                                   ج) نظامی                                     د) گزینه های الف و ب صحیح است

۲۷۰- کدام عبارت درست است؟

الف) جامعه عرب دارای صلاحیت گسترده است.                           ب) جامعه عرب توانسته همگنی اعضا را در مسایل سیاسی تضمین کند.

ج) جامعه عرب در حل و فصل مناقشات اعضا موفق بوده است.          د) جامعه عرب نقشی در عضویت دولت ها در جنبش عدم تعهد نداشته است.

۲۷۱- موانع ایفای وظایف جامعه عرب کدام است؟

الف) عدم آمادگی اعضا برای استفاده از این سازمان به عنوان بستر همکاری                           ب) پراکندگی جغرافیایی اعضا

ج) بودجه ناچیز سازمان                                                                                           د) موارد الف و ب صحیح است

۲۷۲- بزرگترین هدف شورای اتحاد اقتصادی عرب چه بوده است؟

الف) مطالعه مسایل اقتصادی             ب) حذف موانع گمرکی          ج) تشکیل اتحادیه گمرکی             د) تقویت همکاری های بازرگانی

۲۷۳- ارکان اصلی آاوپک کدام است؟

الف) شورای وزیران، دفتر اجرایی و دبیرخانه                                         ب) مجمع دول عضو، شورا و دفتر کل

ج) شورا، کمیسیون های تخصصی و مدیر کل                                         د) مجمع، شورای اجرایی و دبیرخانه

۲۷۴- مقر بانک عرب برای توسعه اقتصادی افریقا کدام است؟

الف) دارالسلام                              ب) قاهره                                    ج) خارطوم                                        د) ابوظبی

۲۷۵- اعضای شریک شورای همکاری خلیج فارس کدامند؟

الف) عربستان و امارات                   ب) مصر و سوریه                          ج) عراق و بحرین                          د) تونس و سودان

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران