تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۵ اسفند ۹۴ ساعت ۰۸:۴۰
۹۴ پنج شنبه ۰۶ فروردین

۲۳۱- گزینه “د” صحیح است؛                  ۲۳۲- گزینه “ج” صحیح است؛                  ۲۳۳- گزینه “الف” صحیح است؛

۲۳۴- گزینه “الف” صحیح است؛               ۲۳۵- گزینه “د” صحیح است؛                  ۲۳۶- گزینه “ب” صحیح است؛

۲۳۷- گزینه “الف” صحیح است؛               ۲۳۸- گزینه “ج” صحیح است؛                  ۲۳۹- گزینه د “ صحیح است؛

۲۴۰- گزینه “الف” صحیح است؛               ۲۴۱- گزینه “د” صحیح است؛                  ۲۴۲- گزینه “ج” صحیح است؛

۲۴۳- گزینه “الف” صحیح است؛               ۲۴۴- گزینه “ج” صحیح است؛                  ۲۴۵- گزینه “ب” صحیح است؛به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.5 - 9 ؟