تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۶ اسفند ۹۴ ساعت ۰۷:۵۲
۹۴ پنج شنبه ۰۶ فروردین

۸۶- گزینه ب صحیح است. ماده ۶۵۰ ق.م.ا

۸۷- گزینه ب صحیح است. زیرا فقط دروغ نویسی کرده است.

۸۸- گزینه ج صحیح است. ماده ۱۰۰ قانون ثبت

۸۹- گزینه الف صحیح است. زیرا موضوع جرم جعل نوشته یا سند است.

۹۰- گزینه ج صحیح است.

۹۱- گزینه ج صحیح است. ماده ۷۲۰ ق.م.ا

۹۲- گزینه د صحیح است. ماده ۵۳۹ ق.م.ا

۹۳- گزینه ب صحیح است.

۹۴- گزینه الف صحیح است. زیرا تختیش فقط در خصوص سکه های طلا و نقره جرم است.

۹۵- گزینه ج صحیح است. ماده ۵۲۰ ق.م.ا

۹۶- گزینه د صحیح است.

۹۷- گزینه د صحیح است. اگر حمل سلاح مخفی باشد باعث ایجاد رعب و هراس نمی شود.

۹۸- گزینه ج صحیح است.        ۹۹- گزینه ج صحیح است.                    ۱۰۰- گزینه د صحیح است. ماده ۵۱۲ ق.م.ا

۱۰۱- گزینه د صحیح است. تبصره ماده ۵۱۰ ق.م.ا                                               ۱۰۲- گزینه ج صحیح است. ماده ۵۱۵ ق.م.ا

۱۰۳- گزینه الف صحیح است. ماده ۵۰۰ ق.م.ا

۱۰۴- گزینه ج صحیح است. مواد ۵۰۴ و ۵۱۲ ق.م.ا

۱۰۵- گزینه ب صحیح است. ماده ۵۰۱ ق.م.ا از لفظ هر کس استفاده کرده که شامل افراد عادی هم می شود.

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.9 + 8 ؟